EXEMPLE art_defini_m
article défini - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dr Mànn dr Mànn kummt
Accusatif (ìch seh ...) dr Mànn ìch seh dr Mànn
ìch gàng ìn dr Wàga
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt em Mànn ar ìsch mìt em Mànn
ìch bì ìn em Wàga
wahrend em Winter
EXEMPLE art_defini_f
article défini - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) d Fràui d Fràui kummt
Accusatif (ìch seh ...) d Fràui ìch seh d Fràui
ìch gàng ìn d Schüel
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt era Fràui ar ìsch mìt era Fràui
ìch bì ìn era Schüel
wahrend era Nàcht
EXEMPLE art_defini_n
article défini - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) s Kìnd s Kìnd kummt
Accusatif (ìch seh ...) s Kìnd ìch seh s Kìnd
ìch gàng ìn s Hüss
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt em Kìnd ar ìsch mìt em Kìnd
ìch bì ìn em Hüss
wahrend em Fascht
EXEMPLE art_defini_pl
article défini - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) d Litt d Litt kämma
Accusatif (ìch seh ...) d Litt ìch seh d Litt
ìch gàng ìn d Barga
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt da Litt ar ìsch mìt da Litt
ìch bì ìn da Barga
wahrend da Feria
EXEMPLE art_defini_adj_m
article défini et adjectif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dr scheena Mànn dr scheena Mànn heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) dr scheena Mànn as ìsch fer dr großa Mànn
Datif (ìch kumm mìt ...) em scheena Mànn ìch kumm mìt em scheena Mànn
ìch hà Àngscht vu em beesa Mànn
EXEMPLE art_defini_adj_f
article défini et adjectif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) d scheena Fràui d scheena Fràui heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) d scheena Fràui as ìsch fer d großa Fràui
Datif (ìch kumm mìt ...) dr scheena Fràui ìch kumm mìt dr scheena Fràui
ìch hà Àngscht vu dr beesa Fràui
EXEMPLE art_defini_adj_n
article défini et adjectif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) s scheena Kìnd s scheena Kìnd heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) s scheena Kìnd as ìsch fer s großa Kìnd
Datif (ìch kumm mìt ...) em scheena Kìnd ìch kumm mìt em scheena Kìnd
ìch hà Àngscht vu em beesa Kìnd
EXEMPLE art_defini_adj_pl
article défini et adjectif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) d scheena Litt d scheena Litt heißa Meyer

Accusatif (ìch seh ...) d scheena Litt as ìsch fer d großa Litt
Datif (ìch kumm mìt ...) da scheena Litt ìch kumm mìt da scheena Litt
ìch hà Àngscht vu da beesa Litt
EXEMPLE art_indefini_m
article indéfini - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) a Mànn a Mànn ìsch do
Accusatif (ìch seh ...) a Mànn ìch süech a Mànn
Datif (ìch kumm mìt ...) ema Mànn gìbb's ìn ema Mànn!
EXEMPLE art_indefini_f
article indéfini - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) a Fràui a Fràui ìsch do
Accusatif (ìch seh ...) a Fràui ìch süech a Fràui
Datif (ìch kumm mìt ...) era Fràui gìbb's ìn era Fràui!
EXEMPLE art_indefini_n
article indéfini - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) a Kìnd a Kìnd ìsch do
Accusatif (ìch seh ...) a Kìnd ìch süech a Kìnd
Datif (ìch kumm mìt ...) ema Kìnd gìbb's ìn ema Kìnd!
EXEMPLE art_indefini_pl
article indéfini - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) ° Litt ° Litt sìn do
Accusatif (ìch seh ...) ° Litt ìch süech ° Litt
Datif (ìch kumm mìt ...) ° Litt gìbb's ìn ° Litt!
EXEMPLE art_indefini_adj_m
article indéfini et adjectif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) a scheener Mànn a großer Mànn, wo-n-ìch kenn, hàt gredt
Accusatif (ìch seh ...) a scheener Mànn ìch wàrt uf a làngwilliger Mànn

as geht um a scheener Mànn
Datif (ìch kumm mìt ...) ema scheena Mànn hébb di àn ema stàrka Mànn
ar blibt nawa ema stàrka Mànn
EXEMPLE art_indefini_adj_f
article indéfini et adjectif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) a scheena Fràui a großa Fràui, wo-n-ìch kenn, hàt gredt
Accusatif (ìch seh ...) a scheena Fràui ìch wàrt uf a làngwilliga Fràui

as geht um a scheena Fràui
Datif (ìch kumm mìt ...) era scheena Fràui hébb di àn era stàrka Fràui
ar blibt nawa era stàrka Fràui
EXEMPLE art_indefini_adj_n
article indéfini et adjectif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) a scheen Kìnd a groß Kìnd, wo-n-ìch kenn, hàt gredt
Accusatif (ìch seh ...) a scheen Kìnd ìch wàrt uf a làngwillig Kìnd

as geht um a scheen Kìnd
Datif (ìch kumm mìt ...) ema scheena Kìnd hébb di àn ema stàrka Kìnd
ar blibt nawa ema stàrka Kìnd
EXEMPLE art_indefini_adj_pl
article indéfini et adjectif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) ° scheena Litt ° großa Litt, wo-n-ìch kenn, han gredt
Accusatif (ìch seh ...) ° scheena Litt ìch wàrt uf ° làngwilliga Litt

as geht um ° scheena Litt
Datif (ìch kumm mìt ...) ° scheena Litt hébb di àn ° stàrka Litt
ar blibt nawa ° stàrka Litt
EXEMPLE sans_art_adj_m
sans article mais avec adjectif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wàs wìtt? ...) güeter Wii kàlter Wii ìsch güet
Accusatif (ìch wott ...) güeter Wii ìch wàrt uf wàrmer Wii

as geht um güeter Wii
Datif (ìch kumm mìt ...) güetem Wii 's ìsch güet mìt frìschem Wii
EXEMPLE sans_art_adj_f
sans article mais avec adjectif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wàs wìtt? ...) güeta Suppa kàlta Suppa ìsch güet
Accusatif (ìch wott ...) güeta Suppa ìch wàrt uf wàrma Suppa

as geht um güeta Suppa
Datif (ìch kumm mìt ...) güeter Suppa 's ìsch güet mìt frìscher Suppa
EXEMPLE sans_art_adj_n
sans article mais avec adjectif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wàs wìtt? ...) güet Wàsser kàlt Wàsser ìsch güet
Accusatif (ìch wott ...) güet Wàsser ìch wàrt uf wàrm Wàsser

as geht um güet Wàsser
Datif (ìch kumm mìt ...) güetem Wàsser 's ìsch güet mìt frìschem Wàsser
EXEMPLE sans_art_adj_pl
sans article mais avec adjectif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wàs wìtt? ...) güeta Wii kàlta Wii sìn güet
Accusatif (ìch wott ...) güeta Wii ìch wàrt uf wàrma Wii

as geht um güeta Wii
Datif (ìch kumm mìt ...) güeta Wii 's ìsch güet mìt frìscha Wii
EXEMPLE aller
Masculin Pictogram man blue.svg Féminin Pictogram woman red.svg Neutre Pictogram child green.svg Pluriel Pictogram people grey.svg
Pronom indéfini àller Wii ìsch trunka worra
tout le vin a été bu
aller Wein wurde getrunken
àlla Mìlch ìsch trunka worra
tout le lait a été bu
alle Milch wurde getrunken
àll Wàsser ìsch trunka worra
toute l'eau a été bue
alles Wasser wurde getrunken
àlla Flascha sìn trunka worra
toutes les bouteilles ont été bues
alle Flaschen wurden getrunken
EXEMPLE art_demonstratif_m
article démonstratif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) da Mànn da Mànn kummt
Accusatif (ìch seh ...) da Mànn ìch seh da Mànn
ìch gàng ìn da Wàga
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt dam Mànn ar ìsch mìt dam Mànn
ìch bì ìn dam Wàga
wahrend dam Winter
EXEMPLE art_demonstratif_f
article démonstratif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dia Fràui dia Fràui kummt
Accusatif (ìch seh ...) dia Fràui ìch seh dia Fràui
ìch gàng ìn dia Schüel
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt dara Fràui ar ìsch mìt dara Fràui
ìch bì ìn dara Schüel
wahrend dara Nàcht
EXEMPLE art_demonstratif_n
article démonstratif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dàs Kìnd dàs Kìnd kummt
Accusatif (ìch seh ...) dàs Kìnd ìch seh dàs Kìnd
ìch gàng ìn dàs Hüss
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt dam Kìnd ar ìsch mìt dam Kìnd
ìch bì ìn dam Hüss
wahrend dam Fascht
EXEMPLE art_demonstratif_pl
article démonstratif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dia Litt dia Litt kämma
Accusatif (ìch seh ...) dia Litt ìch seh dia Litt
ìch gàng ìn dia Barga
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt dana Litt ar ìsch mìt dana Litt
ìch bì ìn dana Barga
wahrend dana Feria
EXEMPLE art_demonstratif_adj_m
article démonstratif et adjectif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) da scheena Mànn da scheena Mànn heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) da scheena Mànn as ìsch fer da großa Mànn
Datif (ìch kumm mìt ...) dam scheena Mànn ìch kumm mìt dam scheena Mànn
ìch hà Àngscht vu dam beesa Mànn
EXEMPLE art_demonstratif_adj_f
article démonstratif et adjectif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dia scheena Fràui dia scheena Fràui heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) dia scheena Fràui as ìsch fer dia großa Fràui
Datif (ìch kumm mìt ...) dara scheena Fràui ìch kumm mìt dara scheena Fràui
ìch hà Àngscht vu dara beesa Fràui
EXEMPLE art_demonstratif_adj_n
article démonstratif et adjectif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dàs scheena Kìnd dàs scheena Kìnd heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) dàs scheena Kìnd as ìsch fer dàs großa Kìnd
Datif (ìch kumm mìt ...) dam scheena Kìnd ìch kumm mìt dam scheena Kìnd
ìch hà Àngscht vu dam beesa Kìnd
EXEMPLE art_demonstratif_adj_pl
article démonstratif et adjectif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dia scheena Litt dia scheena Litt heißa Meyer

Accusatif (ìch seh ...) dia scheena Litt as ìsch fer dia großa Litt
Datif (ìch kumm mìt ...) dana scheena Litt ìch kumm mìt dana scheena Litt
ìch hà Àngscht vu dana beesa Litt
EXEMPLE art_demonstratif_m
article démonstratif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) saller Mànn saller Mànn kummt
Accusatif (ìch seh ...) saller Mànn ìch seh saller Mànn
ìch gàng ìn saller Wàga
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt sallem Mànn ar ìsch mìt sallem Mànn
ìch bì ìn sallem Wàga
wahrend sallem Winter
EXEMPLE art_demonstratif_f
article démonstratif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) salla Fràui salla Fràui kummt
Accusatif (ìch seh ...) salla Fràui ìch seh salla Fràui
ìch gàng ìn salla Schüel
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt sallera Fràui ar ìsch mìt sallera Fràui
ìch bì ìn sallera Schüel
wahrend sallera Nàcht
EXEMPLE art_demonstratif_n
article démonstratif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) sall Kìnd sall Kìnd kummt
Accusatif (ìch seh ...) sall Kìnd ìch seh sall Kìnd
ìch gàng ìn sall Hüss
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt sallem Kìnd ar ìsch mìt sallem Kìnd
ìch bì ìn sallem Hüss
wahrend sallem Fascht
EXEMPLE art_demonstratif_pl
article démonstratif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) salla Litt salla Litt kämma
Accusatif (ìch seh ...) salla Litt ìch seh salla Litt
ìch gàng ìn salla Barga
Datif (ìch kumm mìt ...) mìt salla Litt ar ìsch mìt salla Litt
ìch bì ìn salla Barga
wahrend salla Feria
EXEMPLE art_demonstratif_adj_m
article démonstratif et adjectif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) saller scheena Mànn saller scheena Mànn heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) saller scheena Mànn as ìsch fer saller großa Mànn
Datif (ìch kumm mìt ...) sallem scheena Mànn ìch kumm mìt sallem scheena Mànn
ìch hà Àngscht vu sallem beesa Mànn
EXEMPLE art_demonstratif_adj_f
article démonstratif et adjectif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) salla scheena Fràui salla scheena Fràui heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) salla scheena Fràui as ìsch fer salla großa Fràui
Datif (ìch kumm mìt ...) sallera scheena Fràui ìch kumm mìt sallera scheena Fràui
ìch hà Àngscht vu salla beesa Fràui
EXEMPLE art_demonstratif_adj_n
article démonstratif et adjectif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) sall scheena Kìnd sall scheena Kìnd heißt Meyer

Accusatif (ìch seh ...) sall scheena Kìnd as ìsch fer sall großa Kìnd
Datif (ìch kumm mìt ...) sallem scheena Kìnd ìch kumm mìt sallem scheena Kìnd
ìch hà Àngscht vu sallem beesa Kìnd
EXEMPLE art_demonstratif_adj_pl
article démonstratif et adjectif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) salla scheena Litt salla scheena Litt heißa Meyer

Accusatif (ìch seh ...) salla scheena Litt as ìsch fer salla großa Litt
Datif (ìch kumm mìt ...) salla scheena Litt ìch kumm mìt salla scheena Litt
ìch hà Àngscht vu salla beesa Litt
EXEMPLE art_possessif_m
article possessif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mi Hund
di Hund
si/ ìhra/si Hund
unser Mànn
èier Hund
ìhra Hund
Ìhra Hund
mi Hund kummt
Accusatif (ìch seh ...) mi Hund
di Hund
si/ ìhra/si Hund
unser Hund
èier Hund
ìhra Hund
Ìhra Hund
ìch seh mi Hund
ìch gàng ìn mi Wàga
Datif (ìch kumm mìt ...) mim Hund
dim Hund
sim/ ìhrem/sim Hund
unserem Hund
èirem Hund
ìhrem Hund
Ìhrem Hund
ar ìsch mìt mim Mànn
ìch bì ìn mim Wàga
wahrend mim Winter
EXEMPLE art_possessif_f
article possessif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mina Kàtz
dina Kàtz
sina/ ìhra/sina Kàtz
unsera Kàtz
èira Kàtz
ìhra Kàtz
Ìhra Kàtz
mina Kàtz kummt
Accusatif (ìch seh ...) mina Kàtz
dina Kàtz
sina/ ìhra/sina Kàtz
unsera Kàtz
èira Kàtz
ìhra Kàtz
Ìhra Kàtz
ìch seh mina Fràui
ìch gàng ìn mina Schüel
Datif (ìch kumm mìt ...) minera Kàtz
dinera Kàtz
sinera/ ìhrer/sinera Kàtz
unserer Kàtz
èirer Kàtz
ìhrer Kàtz
Ìhrer Kàtz
ar ìsch mìt minera Fràui
ìch bì ìn minera Schüel
wahrend minera Nàcht
EXEMPLE art_possessif_n
article possessif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mi Kìnggala
di Kìnggala
si/ ìhra/si Kìnggala
unser Kìnggala
èier Kìnggala
ìhra Kìnggala
Ìhra Kìnggala
mi Kìnggala kummt
Accusatif (ìch seh ...) mi Kìnggala
di Kìnggala
si/ ìhra/si Kìnggala
unser Kìnggala
èier Kìnggala
ìhra Kìnggala
Ìhra Kìnggala
ìch seh mi Kìnggala
ìch gàng ìn mi Hüss
Datif (ìch kumm mìt ...) mim Kìnggala
dim Kìnggala
sim/ ìhrem/sim Kìnggala
unserem Kìnggala
èirem Kìnggala
ìhrem Kìnggala
Ìhrem Kìnggala
ar ìsch mìt mim Kìnd
ìch bì ìn mim Hüss
wahrend mim Fascht
EXEMPLE art_possessif_pl
article possessif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mina Veegel
dina Veegel
sina/ ìhra/sina Veegel
unsera Veegel
èira Veegel
ìhra Veegel
Ìhra Veegel
mina Veegel kämma
Accusatif (ìch seh ...) mina Veegel
dina Veegel
sina/ ìhra/sina Veegel
unsera Veegel
èira Veegel
ìhra Veegel
Ìhra Veegel
ìch seh mina Veegel
ìch gàng ìn mina Barga
Datif (ìch kumm mìt ...) mina Veegel
dina Veegel
sina/ ìhra/sina Veegel
unsera Veegel
èira Veegel
ìhra Veegel
Ìhra Veegel
ar ìsch mìt mina Veegel
ìch bì ìn mina Barga
wahrend mina Feria
EXEMPLE art_possessif_adj_m
article possessif et adjectif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mi scheener Mànn mi liawer Mànn ìsch kumma
Accusatif (ìch seh ...) mi scheener Mànn ìch wàrt uf mi làngwilliger Mànn

as geht um mi scheener Mànn
Datif (ìch kumm mìt ...) mim scheena Mànn hébb di àn mim stàrka Mànn
ar blibt nawa mim stàrka Mànn
EXEMPLE art_possessif_adj_f
article possessif et adjectif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mina scheena Fràui mina liawa Fràui ìsch kumma
Accusatif (ìch seh ...) mina scheena Fràui ìch wàrt uf mina làngwilliga Fràui

as geht um mina scheena Fràui
Datif (ìch kumm mìt ...) minera scheena Fràui hébb di àn minera stàrka Fràui
ar blibt nawa minera stàrka Fràui
EXEMPLE art_possessif_adj_n
article possessif et adjectif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mi scheen Kìnd mi liab Kìnd ìsch kumma
Accusatif (ìch seh ...) mi scheen Kìnd ìch wàrt uf mi làngwillig Kìnd

as geht um mi scheen Kìnd
Datif (ìch kumm mìt ...) mim scheena Kìnd hébb di àn mim stàrka Kìnd
ar blibt nawa mim stàrka Kìnd
EXEMPLE art_possessif_adj_pl
article possessif et adjectif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mina scheena Litt mina liawa Litt sìn kumma
Accusatif (ìch seh ...) mina scheena Litt ìch wàrt uf mina làngwilliga Litt

as geht um mina scheena Litt
Datif (ìch kumm mìt ...) mina scheena Litt hébb di àn mina stàrka Litt
ar blibt nawa mina stàrka Litt
EXEMPLE demonstratif_m
pronom démonstratif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) da da hàt Àrwet
da ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) da ìch wàrt uf da
ìch gàng ìn da
as geht um da
Datif (ìch kumm mìt ...) dam ar blibt nawa dam
ìch sàgg's ìn dam
EXEMPLE demonstratif_f
pronom démonstratif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dia dia hàt Àrwet
dia ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) dia ìch wàrt uf dia
ìch gàng ìn dia
as geht um dia
Datif (ìch kumm mìt ...) dara ar blibt nawa dara
ìch sàgg's ìn dara
EXEMPLE demonstratif_n
pronom démonstratif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dàs dàs hàt Àrwet
dàs ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) dàs ìch wàrt uf dàs
ìch gàng ìn dàs
as geht um dàs
Datif (ìch kumm mìt ...) dam ar blibt nawa dam
ìch sàgg's ìn dam
EXEMPLE demonstratif_pl
pronom démonstratif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) dia dia han Àrwet
dia sìn miad
Accusatif (ìch seh ...) dia ìch wàrt uf dia
ìch gàng ìn dia
as geht um dia
Datif (ìch kumm mìt ...) dana ar blibt nawa dana
ìch sàgg's ìn dana
EXEMPLE pronom_m
pronom - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) jeder jeder hàt Àrwet
jeder ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) jeder ìch wàrt uf jeder
ìch gàng ìn jeder
as geht um jeder
Datif (ìch kumm mìt ...) jedem
ar blibt nawa jedem
ìch sàgg's ìn jedem
EXEMPLE pronom_f
pronom - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) jeda jeda hàt Àrwet
jeda ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) jeda ìch wàrt uf jeda
ìch gàng ìn jeda
as geht um jeda
Datif (ìch kumm mìt ...) jedera
ar blibt nawa jedera
ìch sàgg's ìn jedera
EXEMPLE pronom_n
pronom - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) jedes jedes hàt Àrwet
jedes ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) jedes ìch wàrt uf jedes
ìch gàng ìn jedes
as geht um jedes
Datif (ìch kumm mìt ...) jedem
ar blibt nawa jedem
ìch sàgg's ìn jedem
EXEMPLE pronom_pl
pronom - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) jeda jeda han Àrwet
jeda sìn miad
Accusatif (ìch seh ...) jeda ìch wàrt uf jeda
ìch gàng ìn jeda
as geht um jeda
Datif (ìch kumm mìt ...) jeda
ar blibt nawa jeda
ìch sàgg's ìn jeda
EXEMPLE pron_pers_nominatif

ìch kumm
kummsch
ar / sa / as kummt
mìr kämma
ìhr kämma
sa kämma

EXEMPLE pron_pers_nominatif

fer mìch
fer dìch
fer ìhn / sìe / ìhns
fer uns
fer èich
fer sìe

EXEMPLE pron_pers_nominatif

mìt mìr
mìt dìr
mìt ìhm / ìhra / ìhm
mìt uns
mìt èich
mìt ìhna

EXEMPLE pron_pers_nominatif

kenner ìsch klei (=kenner vu dana Manner), kenna ìsch wiascht (=kenna vu dana Fràuia), kenns ìsch schlacht (=kenns vu dana Biar), kenna fahla (=kenna vu dana Litt)

jeder ìsch groß (=jeder vu dana Manner), jeda ìsch scheen (=jeda vu dana Fràuia), jedes ìsch güet (=jedes vu dana Biar), alla sìn do (=àlla vu dana Litt)

manker vu dana Manner, manka vu dana Fràuia, manks vu dana Kìnder, manka vu dana Litt

EXEMPLE pron_poss_nominatif_masculin

's ìsch miner
's ìsch diner
's ìsch siner/ìhrer/siner
's ìsch unserer
's ìsch èirer
's ìsch ìhrer

EXEMPLE possess_m
pronom possessif - masculin
Masculin Pictogram man blue.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) miner miner hàt Àrwet
miner ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) miner ìch wàrt uf miner
ìch gàng ìn miner
as geht um miner
Datif (ìch kumm mìt ...) mim ar blibt nawa mim
ìch sàgg's ìn mim
EXEMPLE possess_f
pronom possessif - féminin
Féminin Pictogram woman red.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mina mina hàt Àrwet
mina ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) mina ìch wàrt uf mina
ìch gàng ìn mina
as geht um mina
Datif (ìch kumm mìt ...) minera ar blibt nawa minera
ìch sàgg's ìn minera
EXEMPLE possess_n
pronom possessif - neutre
Neutre Pictogram child green.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mins mins hàt Àrwet
mins ìsch miad
Accusatif (ìch seh ...) mins ìch wàrt uf mins
ìch gàng ìn mins
as geht um mins
Datif (ìch kumm mìt ...) mims ar blibt nawa mim
ìch sàgg's ìn mim
EXEMPLE possess_pl
pronom possessif - pluriel
Pluriel Pictogram people grey.svg Exemple
Nominatif (Wer kummt? ...) mina Litt mina han Àrwet
mina sìn miad
Accusatif (ìch seh ...) mina ìch wàrt uf mina
ìch gàng ìn mina
as geht um mina
Datif (ìch kumm mìt ...) mina ar blibt nawa mina
ìch sàgg's ìn mina
EXEMPLE genre_masculin
dr Mànn
EXEMPLE genre_feminin
d Fràui
EXEMPLE genre_neutre
EXEMPLE nombre_pluriel
d Litt
EXEMPLE nominatif
Dr Mànn kummt. L'homme vient. Der Mann kommt.
Wer kummt? Dr Mann. Qui vient ? L'homme. Wer kommt? Der Mann.
EXEMPLE accusatif
Ìch seh dr Mànn. Je vois l'homme. Ich sehe den Mann.
Ìch làuif dur dr Wàld. Je marche à travers la forêt. Ich gehe durch den Wald.
Ìch wàrt uf dr Mànn. J'attends l'homme. Ich warte auf den Mann.
Ìch gàng ìn dr Wàld. Je vais dans la forêt. Ich gehe in den Wald.
EXEMPLE datif
Ìch gìbb's ìm Mànn. Je le donne à l'homme. Ich gebe es dem Mann.
Dr Hund folgt ìn sim Meischter. Le chien obéit à son maître. Der Hund folgt seinem Meister/Der Hund gehorcht seinem Herrchen/Frauchen
Ìch kumm mìt em Mànn. Je viens avec l'homme. Ich komme mit dem Mann.
Ìch schàff àm Wàga. Je travaille à la voiture. Ich arbeite am Wagen.
Ìch blibb ìm Wàga. Je reste dans la voiture. Ich bleibe im Wagen.
EXEMPLE temps_present
Le présent est le temps qui décrit ce qui se passe maintenant.

ìch glàuib je crois ich glaube I believe
ìch koch je cuisine ich koche
ìch gàng je vais ich gehe I go

ìch bì do je suis là ich bin da I am here
(maintenant, aujourd'hui, cette année...)

EXEMPLE present_continu
La forme continue est une autre possibilité d'exprimer le présent. C'est un présent qui se construit avec l'auxiliaire düe et avec l'infinitif du verbe.
Ca ne marche pas forcément avec tous les verbes, plutôt avec des verbes d'action; le sens doit convenir (ìch düe heißa, ìch düe wìssa).
Cet auxiliaire "düe" peut apporter une nuance dans le sens.
On peut ainsi indiquer que l'action est en train de se passer, maintenant, à cet instant précis.

ìch düe kocha je cuisine, je suis en train de cuisiner ich koche I am cooking

ìch düe wàrta j'attends, je suis en train d'attendre ich warte I am waiting

ìch düe losa j'écoute, je suis en train d'écouter ich lose I am listening

Ou c'est aussi un moyen de donner plus d'insistance à l'affirmation.

Mi Mànn düet kocha! Oui oui, mon mari cuisine ! Mein Mann kocht! My husband does cook!
ìch düe dìr's glàuiwa je te crois, c'est vrai ich glaube dir's I do believe you

Parfois, on l'emploie juste parce que c'est plus simple à dire que le présent classique.

Düesch wìscha? (Wìsch?) Tu balayes ? Wischst du? Do you sweep?
ìch düe's ààbìnda je l'attache ich binde es an I attach it

EXEMPLE passe_compose

Le passé composé est le temps du passé.
Il se construit avec un auxiliaire (sìì ou hàà) et avec le participe passé du verbe.

ìch bì gsìì j'ai été ich bin gewesen I have been
ìch hà kocht j'ai cuisiné ich habe gekocht I have cooked
(hier, l'année dernière...)

EXEMPLE

Panneau à l'entrée de la ville
EXEMPLE Mulhouse
120px-DrapeauMulhouse.png
Milhüüser Fàhna

À Mulhouse, on ajoute souvent "a" à la fin des mots, plus que dans d'autres régions de l'Alsace (où les mots finissent plutôt en "i" ou "e").
La grammaire de Mulhouse est sûrement aussi plus simple que dans d'autres régions de l'Alsace. Souvent, on ne peut même pas distinguer le singulier du pluriel, parce que les deux formes sont similaires.

Hàsch dina Pìlla vergassa? (eina oder mehrera?) As-tu oublié ta pilule ? (ou tes pilules ?) Hast du deine Pille (oder Pillen?) vergessen?

Lüega dia scheena Brucka àà! (eina oder mehrera?) Regardez ce beau pont ! (ou ces beaux ponts ?) Schaut diese schöne Brücke an! (oder schönen Brücken?)