Verbe baafsga râler schimpfen
Indicatif du verbe baafsga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch baafsg ìch düe baafsgaìch hà baafsgtìch wìrr baafsgaìch hà baafsgt ghààìch wìrr baafsgt hàà
dü baafsgsch dü düesch baafsgadü hàsch baafsgtdü wìrsch baafsgadü hàsch baafsgt ghààdü wìrsch baafsgt hàà
ar/sa/as baafsgt ar/sa/as düet baafsgaar/sa/as hàt baafsgtar/sa/as wìrd baafsgaar/sa/as hàt baafsgt ghààar/sa/as wìrd baafsgt hàà
mìr baafsga mìr düen baafsgamìr han baafsgtmìr wara baafsgamìr han baafsgt ghààmìr wara baafsgt hàà
ìhr baafsga ìhr düen baafsgaìhr han baafsgtìhr wara baafsgaìhr han baafsgt ghààìhr wara baafsgt hàà
sìe baafsga sìe düen baafsgasìe han baafsgtsìe wara baafsgasìe han baafsgt ghààsìe wara baafsgt hàà
Sìe baafsga Sìe düen baafsgaSìe han baafsgtSìe wara baafsgaSìe han baafsgt ghààSìe wara baafsgt hàà

Conditionnel du verbe baafsga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat baafsga - -ìch hatt baafsgt
dü datsch baafsga - -dü hattsch baafsgt
ar/sa/as dat baafsga - -ar/sa/as hatt baafsgt
mìr datta baafsga - -mìr hatta baafsgt
ìhr datta baafsga - -ìhr hatta baafsgt
sìe datta baafsga - -sìe hatta baafsgt
Sìe datta baafsga - -Sìe hatta baafsgt

Impératif du verbe baafsga
Impératif
baafsg
baafsga mìr
baafsga
baafsga Sìe

Verbe batta prier beten
Indicatif du verbe batta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch batt ìch düe battaìch hà battaìch wìrr battaìch hà batta ghààìch wìrr batta hàà
dü battsch dü düesch battadü hàsch battadü wìrsch battadü hàsch batta ghààdü wìrsch batta hàà
ar/sa/as battet ar/sa/as düet battaar/sa/as hàt battaar/sa/as wìrd battaar/sa/as hàt batta ghààar/sa/as wìrd batta hàà
mìr batta mìr düen battamìr han battamìr wara battamìr han batta ghààmìr wara batta hàà
ìhr batta ìhr düen battaìhr han battaìhr wara battaìhr han batta ghààìhr wara batta hàà
sìe batta sìe düen battasìe han battasìe wara battasìe han batta ghààsìe wara batta hàà
Sìe batta Sìe düen battaSìe han battaSìe wara battaSìe han batta ghààSìe wara batta hàà

Conditionnel du verbe batta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat batta - -ìch hatt batta
dü datsch batta - -dü hattsch batta
ar/sa/as dat batta - -ar/sa/as hatt batta
mìr datta batta - -mìr hatta batta
ìhr datta batta - -ìhr hatta batta
sìe datta batta - -sìe hatta batta
Sìe datta batta - -Sìe hatta batta

Impératif du verbe batta
Impératif
batt
batta mìr
batta
batta Sìe

Verbe bliiwa rester bleiben
Indicatif du verbe bliiwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch blibb ìch düe bliiwaìch bì blìewaìch wìrr bliiwaìch bì blìewa gsìììch wìrr blìewa sìì
dü blibbsch dü düesch bliiwadü bìsch blìewadü wìrsch bliiwadü bìsch blìewa gsììdü wìrsch blìewa sìì
ar/sa/as blibbt ar/sa/as düet bliiwaar/sa/as ìsch blìewaar/sa/as wìrd bliiwaar/sa/as ìsch blìewa gsììar/sa/as wìrd blìewa sìì
mìr bliiwa mìr düen bliiwamìr sìn blìewamìr wara bliiwamìr sìn blìewa gsììmìr wara blìewa sìì
ìhr bliiwa ìhr düen bliiwaìhr sìn blìewaìhr wara bliiwaìhr sìn blìewa gsìììhr wara blìewa sìì
sìe bliiwa sìe düen bliiwasìe sìn blìewasìe wara bliiwasìe sìn blìewa gsììsìe wara blìewa sìì
Sìe bliiwa Sìe düen bliiwaSìe sìn blìewaSìe wara bliiwaSìe sìn blìewa gsììSìe wara blìewa sìì

Conditionnel du verbe bliiwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bliiwa - -ìch war blìewa
dü datsch bliiwa - -dü warsch blìewa
ar/sa/as dat bliiwa - -ar/sa/as war blìewa
mìr datta bliiwa - -mìr warta blìewa
ìhr datta bliiwa - -ìhr warta blìewa
sìe datta bliiwa - -sìe warta blìewa
Sìe datta bliiwa - -Sìe warta blìewa

Impératif du verbe bliiwa
Impératif
blibb
bliiwa mìr
bliiwa
bliiwa Sìe

Verbe blìnka clignoter blinken
Indicatif du verbe blìnka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch blìnk ìch düe blìnkaìch hà blìnktìch wìrr blìnkaìch hà blìnkt ghààìch wìrr blìnkt hàà
dü blìnksch dü düesch blìnkadü hàsch blìnktdü wìrsch blìnkadü hàsch blìnkt ghààdü wìrsch blìnkt hàà
ar/sa/as blìnkt ar/sa/as düet blìnkaar/sa/as hàt blìnktar/sa/as wìrd blìnkaar/sa/as hàt blìnkt ghààar/sa/as wìrd blìnkt hàà
mìr blìnka mìr düen blìnkamìr han blìnktmìr wara blìnkamìr han blìnkt ghààmìr wara blìnkt hàà
ìhr blìnka ìhr düen blìnkaìhr han blìnktìhr wara blìnkaìhr han blìnkt ghààìhr wara blìnkt hàà
sìe blìnka sìe düen blìnkasìe han blìnktsìe wara blìnkasìe han blìnkt ghààsìe wara blìnkt hàà
Sìe blìnka Sìe düen blìnkaSìe han blìnktSìe wara blìnkaSìe han blìnkt ghààSìe wara blìnkt hàà

Conditionnel du verbe blìnka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat blìnka - -ìch hatt blìnkt
dü datsch blìnka - -dü hattsch blìnkt
ar/sa/as dat blìnka - -ar/sa/as hatt blìnkt
mìr datta blìnka - -mìr hatta blìnkt
ìhr datta blìnka - -ìhr hatta blìnkt
sìe datta blìnka - -sìe hatta blìnkt
Sìe datta blìnka - -Sìe hatta blìnkt

Impératif du verbe blìnka
Impératif
blìnk
blìnka mìr
blìnka
blìnka Sìe

Verbe blìtza sauter springen
Indicatif du verbe blìtza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch blìtz ìch düe blìtzaìch bì blìtztìch wìrr blìtzaìch bì blìtzt gsìììch wìrr blìtzt sìì
dü blìtzsch dü düesch blìtzadü bìsch blìtztdü wìrsch blìtzadü bìsch blìtzt gsììdü wìrsch blìtzt sìì
ar/sa/as blìtzt ar/sa/as düet blìtzaar/sa/as ìsch blìtztar/sa/as wìrd blìtzaar/sa/as ìsch blìtzt gsììar/sa/as wìrd blìtzt sìì
mìr blìtza mìr düen blìtzamìr sìn blìtztmìr wara blìtzamìr sìn blìtzt gsììmìr wara blìtzt sìì
ìhr blìtza ìhr düen blìtzaìhr sìn blìtztìhr wara blìtzaìhr sìn blìtzt gsìììhr wara blìtzt sìì
sìe blìtza sìe düen blìtzasìe sìn blìtztsìe wara blìtzasìe sìn blìtzt gsììsìe wara blìtzt sìì
Sìe blìtza Sìe düen blìtzaSìe sìn blìtztSìe wara blìtzaSìe sìn blìtzt gsììSìe wara blìtzt sìì

Conditionnel du verbe blìtza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat blìtza - -ìch war blìtzt
dü datsch blìtza - -dü warsch blìtzt
ar/sa/as dat blìtza - -ar/sa/as war blìtzt
mìr datta blìtza - -mìr warta blìtzt
ìhr datta blìtza - -ìhr warta blìtzt
sìe datta blìtza - -sìe warta blìtzt
Sìe datta blìtza - -Sìe warta blìtzt

Impératif du verbe blìtza
Impératif
blìtz
blìtza mìr
blìtza
blìtza Sìe

Verbe blüeta saigner bluten
Indicatif du verbe blüeta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch blüet ìch düe blüetaìch hà blüetaìch wìrr blüetaìch hà blüeta ghààìch wìrr blüeta hàà
dü blüetsch dü düesch blüetadü hàsch blüetadü wìrsch blüetadü hàsch blüeta ghààdü wìrsch blüeta hàà
ar/sa/as blüetet ar/sa/as düet blüetaar/sa/as hàt blüetaar/sa/as wìrd blüetaar/sa/as hàt blüeta ghààar/sa/as wìrd blüeta hàà
mìr blüeta mìr düen blüetamìr han blüetamìr wara blüetamìr han blüeta ghààmìr wara blüeta hàà
ìhr blüeta ìhr düen blüetaìhr han blüetaìhr wara blüetaìhr han blüeta ghààìhr wara blüeta hàà
sìe blüeta sìe düen blüetasìe han blüetasìe wara blüetasìe han blüeta ghààsìe wara blüeta hàà
Sìe blüeta Sìe düen blüetaSìe han blüetaSìe wara blüetaSìe han blüeta ghààSìe wara blüeta hàà

Conditionnel du verbe blüeta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat blüeta - -ìch hatt blüeta
dü datsch blüeta - -dü hattsch blüeta
ar/sa/as dat blüeta - -ar/sa/as hatt blüeta
mìr datta blüeta - -mìr hatta blüeta
ìhr datta blüeta - -ìhr hatta blüeta
sìe datta blüeta - -sìe hatta blüeta
Sìe datta blüeta - -Sìe hatta blüeta

Impératif du verbe blüeta
Impératif
blüet
blüeta mìr
blüeta
blüeta Sìe

Verbe bramsa freiner bremsen
Indicatif du verbe bramsa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brams ìch düe bramsaìch hà bramstìch wìrr bramsaìch hà bramst ghààìch wìrr bramst hàà
dü bram(s)sch dü düesch bramsadü hàsch bramstdü wìrsch bramsadü hàsch bramst ghààdü wìrsch bramst hàà
ar/sa/as bramst ar/sa/as düet bramsaar/sa/as hàt bramstar/sa/as wìrd bramsaar/sa/as hàt bramst ghààar/sa/as wìrd bramst hàà
mìr bramsa mìr düen bramsamìr han bramstmìr wara bramsamìr han bramst ghààmìr wara bramst hàà
ìhr bramsa ìhr düen bramsaìhr han bramstìhr wara bramsaìhr han bramst ghààìhr wara bramst hàà
sìe bramsa sìe düen bramsasìe han bramstsìe wara bramsasìe han bramst ghààsìe wara bramst hàà
Sìe bramsa Sìe düen bramsaSìe han bramstSìe wara bramsaSìe han bramst ghààSìe wara bramst hàà

Conditionnel du verbe bramsa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bramsa - -ìch hatt bramst
dü datsch bramsa - -dü hattsch bramst
ar/sa/as dat bramsa - -ar/sa/as hatt bramst
mìr datta bramsa - -mìr hatta bramst
ìhr datta bramsa - -ìhr hatta bramst
sìe datta bramsa - -sìe hatta bramst
Sìe datta bramsa - -Sìe hatta bramst

Impératif du verbe bramsa
Impératif
brams
bramsa mìr
bramsa
bramsa Sìe

Verbe ààbrenna griller / brûler anbrennen
Indicatif du verbe ààbrenna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brenn ààìch düe ààbrennaìch hà ààbrenntìch wìrr ààbrennaìch hà ààbrennt ghààìch wìrr ààbrennt hàà
dü brennsch ààdü düesch ààbrennadü hàsch ààbrenntdü wìrsch ààbrennadü hàsch ààbrennt ghààdü wìrsch ààbrennt hàà
ar/sa/as brennt ààar/sa/as düet ààbrennaar/sa/as hàt ààbrenntar/sa/as wìrd ààbrennaar/sa/as hàt ààbrennt ghààar/sa/as wìrd ààbrennt hàà
mìr brenna ààmìr düen ààbrennamìr han ààbrenntmìr wara ààbrennamìr han ààbrennt ghààmìr wara ààbrennt hàà
ìhr brenna ààìhr düen ààbrennaìhr han ààbrenntìhr wara ààbrennaìhr han ààbrennt ghààìhr wara ààbrennt hàà
sìe brenna ààsìe düen ààbrennasìe han ààbrenntsìe wara ààbrennasìe han ààbrennt ghààsìe wara ààbrennt hàà
Sìe brenna ààSìe düen ààbrennaSìe han ààbrenntSìe wara ààbrennaSìe han ààbrennt ghààSìe wara ààbrennt hàà

Conditionnel du verbe ààbrenna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààbrenna - -ìch hatt ààbrennt
dü datsch ààbrenna - -dü hattsch ààbrennt
ar/sa/as dat ààbrenna - -ar/sa/as hatt ààbrennt
mìr datta ààbrenna - -mìr hatta ààbrennt
ìhr datta ààbrenna - -ìhr hatta ààbrennt
sìe datta ààbrenna - -sìe hatta ààbrennt
Sìe datta ààbrenna - -Sìe hatta ààbrennt

Impératif du verbe ààbrenna
Impératif
brenn àà
brenna mìr àà
brenna àà
brenna Sìe àà

Verbe bschissa tricher bescheißen
Indicatif du verbe bschissa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bschiss ìch düe bschissaìch hà bschìssaìch wìrr bschissaìch hà bschìssa ghààìch wìrr bschìssa hàà
dü bschis(s)sch dü düesch bschissadü hàsch bschìssadü wìrsch bschissadü hàsch bschìssa ghààdü wìrsch bschìssa hàà
ar/sa/as bschisst ar/sa/as düet bschissaar/sa/as hàt bschìssaar/sa/as wìrd bschissaar/sa/as hàt bschìssa ghààar/sa/as wìrd bschìssa hàà
mìr bschissa mìr düen bschissamìr han bschìssamìr wara bschissamìr han bschìssa ghààmìr wara bschìssa hàà
ìhr bschissa ìhr düen bschissaìhr han bschìssaìhr wara bschissaìhr han bschìssa ghààìhr wara bschìssa hàà
sìe bschissa sìe düen bschissasìe han bschìssasìe wara bschissasìe han bschìssa ghààsìe wara bschìssa hàà
Sìe bschissa Sìe düen bschissaSìe han bschìssaSìe wara bschissaSìe han bschìssa ghààSìe wara bschìssa hàà

Conditionnel du verbe bschissa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bschissa - -ìch hatt bschìssa
dü datsch bschissa - -dü hattsch bschìssa
ar/sa/as dat bschissa - -ar/sa/as hatt bschìssa
mìr datta bschissa - -mìr hatta bschìssa
ìhr datta bschissa - -ìhr hatta bschìssa
sìe datta bschissa - -sìe hatta bschìssa
Sìe datta bschissa - -Sìe hatta bschìssa

Impératif du verbe bschissa
Impératif
bschiss
bschissa mìr
bschissa
bschissa Sìe

Verbe bàda baigner baden
Indicatif du verbe bàda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bàd ìch düe bàdaìch hà bàdaìch wìrr bàdaìch hà bàda ghààìch wìrr bàda hàà
dü bàdsch dü düesch bàdadü hàsch bàdadü wìrsch bàdadü hàsch bàda ghààdü wìrsch bàda hàà
ar/sa/as bàdet ar/sa/as düet bàdaar/sa/as hàt bàdaar/sa/as wìrd bàdaar/sa/as hàt bàda ghààar/sa/as wìrd bàda hàà
mìr bàda mìr düen bàdamìr han bàdamìr wara bàdamìr han bàda ghààmìr wara bàda hàà
ìhr bàda ìhr düen bàdaìhr han bàdaìhr wara bàdaìhr han bàda ghààìhr wara bàda hàà
sìe bàda sìe düen bàdasìe han bàdasìe wara bàdasìe han bàda ghààsìe wara bàda hàà
Sìe bàda Sìe düen bàdaSìe han bàdaSìe wara bàdaSìe han bàda ghààSìe wara bàda hàà

Conditionnel du verbe bàda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bàda - -ìch hatt bàda
dü datsch bàda - -dü hattsch bàda
ar/sa/as dat bàda - -ar/sa/as hatt bàda
mìr datta bàda - -mìr hatta bàda
ìhr datta bàda - -ìhr hatta bàda
sìe datta bàda - -sìe hatta bàda
Sìe datta bàda - -Sìe hatta bàda

Impératif du verbe bàda
Impératif
bàd
bàda mìr
bàda
bàda Sìe

Verbe danka penser denken
Indicatif du verbe danka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch dank ìch düe dankaìch hà danktìch wìrr dankaìch hà dankt ghààìch wìrr dankt hàà
dü danksch dü düesch dankadü hàsch danktdü wìrsch dankadü hàsch dankt ghààdü wìrsch dankt hàà
ar/sa/as dankt ar/sa/as düet dankaar/sa/as hàt danktar/sa/as wìrd dankaar/sa/as hàt dankt ghààar/sa/as wìrd dankt hàà
mìr danka mìr düen dankamìr han danktmìr wara dankamìr han dankt ghààmìr wara dankt hàà
ìhr danka ìhr düen dankaìhr han danktìhr wara dankaìhr han dankt ghààìhr wara dankt hàà
sìe danka sìe düen dankasìe han danktsìe wara dankasìe han dankt ghààsìe wara dankt hàà
Sìe danka Sìe düen dankaSìe han danktSìe wara dankaSìe han dankt ghààSìe wara dankt hàà

Conditionnel du verbe danka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat danka - -ìch hatt dankt
dü datsch danka - -dü hattsch dankt
ar/sa/as dat danka - -ar/sa/as hatt dankt
mìr datta danka - -mìr hatta dankt
ìhr datta danka - -ìhr hatta dankt
sìe datta danka - -sìe hatta dankt
Sìe datta danka - -Sìe hatta dankt

Impératif du verbe danka
Impératif
dank
danka mìr
danka
danka Sìe

Verbe drucka appuyer drücken
Indicatif du verbe drucka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch druck ìch düe druckaìch hà drucktìch wìrr druckaìch hà druckt ghààìch wìrr druckt hàà
dü drucksch dü düesch druckadü hàsch drucktdü wìrsch druckadü hàsch druckt ghààdü wìrsch druckt hàà
ar/sa/as druckt ar/sa/as düet druckaar/sa/as hàt drucktar/sa/as wìrd druckaar/sa/as hàt druckt ghààar/sa/as wìrd druckt hàà
mìr drucka mìr düen druckamìr han drucktmìr wara druckamìr han druckt ghààmìr wara druckt hàà
ìhr drucka ìhr düen druckaìhr han drucktìhr wara druckaìhr han druckt ghààìhr wara druckt hàà
sìe drucka sìe düen druckasìe han drucktsìe wara druckasìe han druckt ghààsìe wara druckt hàà
Sìe drucka Sìe düen druckaSìe han drucktSìe wara druckaSìe han druckt ghààSìe wara druckt hàà

Conditionnel du verbe drucka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat drucka - -ìch hatt druckt
dü datsch drucka - -dü hattsch druckt
ar/sa/as dat drucka - -ar/sa/as hatt druckt
mìr datta drucka - -mìr hatta druckt
ìhr datta drucka - -ìhr hatta druckt
sìe datta drucka - -sìe hatta druckt
Sìe datta drucka - -Sìe hatta druckt

Impératif du verbe drucka
Impératif
druck
drucka mìr
drucka
drucka Sìe

Verbe drìnga insister dringen
Indicatif du verbe drìnga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch drìng ìch düe drìngaìch hà drungaìch wìrr drìngaìch hà drunga ghààìch wìrr drunga hàà
dü drìngsch dü düesch drìngadü hàsch drungadü wìrsch drìngadü hàsch drunga ghààdü wìrsch drunga hàà
ar/sa/as drìngt ar/sa/as düet drìngaar/sa/as hàt drungaar/sa/as wìrd drìngaar/sa/as hàt drunga ghààar/sa/as wìrd drunga hàà
mìr drìnga mìr düen drìngamìr han drungamìr wara drìngamìr han drunga ghààmìr wara drunga hàà
ìhr drìnga ìhr düen drìngaìhr han drungaìhr wara drìngaìhr han drunga ghààìhr wara drunga hàà
sìe drìnga sìe düen drìngasìe han drungasìe wara drìngasìe han drunga ghààsìe wara drunga hàà
Sìe drìnga Sìe düen drìngaSìe han drungaSìe wara drìngaSìe han drunga ghààSìe wara drunga hàà

Conditionnel du verbe drìnga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat drìnga - -ìch hatt drunga
dü datsch drìnga - -dü hattsch drunga
ar/sa/as dat drìnga - -ar/sa/as hatt drunga
mìr datta drìnga - -mìr hatta drunga
ìhr datta drìnga - -ìhr hatta drunga
sìe datta drìnga - -sìe hatta drunga
Sìe datta drìnga - -Sìe hatta drunga

Impératif du verbe drìnga
Impératif
drìng
drìnga mìr
drìnga
drìnga Sìe

Verbe därfa avoir le droit dürfen
Indicatif du verbe därfa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch därf -ìch hà därfaìch wìrr därfaìch hà därfa ghààìch wìrr därfa hàà
dü därfsch -dü hàsch därfadü wìrsch därfadü hàsch därfa ghààdü wìrsch därfa hàà
ar/sa/as därft -ar/sa/as hàt därfaar/sa/as wìrd därfaar/sa/as hàt därfa ghààar/sa/as wìrd därfa hàà
mìr därfa -mìr han därfamìr wara därfamìr han därfa ghààmìr wara därfa hàà
ìhr därfa -ìhr han därfaìhr wara därfaìhr han därfa ghààìhr wara därfa hàà
sìe därfa -sìe han därfasìe wara därfasìe han därfa ghààsìe wara därfa hàà
Sìe därfa -Sìe han därfaSìe wara därfaSìe han därfa ghààSìe wara därfa hàà

Conditionnel du verbe därfa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
-ìch därft ìch därft ìch hatt därfa
-dü därftsch dü därftsch dü hattsch därfa
-ar/sa/as därft ar/sa/as därft ar/sa/as hatt därfa
-mìr därfta mìr därfta mìr hatta därfa
-ìhr därfta ìhr därfta ìhr hatta därfa
-sìe därfta sìe därfta sìe hatta därfa
-Sìe därfta Sìe därfta Sìe hatta därfa

Impératif du verbe därfa
Impératif
-
-
-
-

Verbe düe faire tun
Indicatif du verbe düe
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch düe -ìch hà do -ìch hà do ghààìch wìrr do hàà
dü düesch -dü hàsch do -dü hàsch do ghààdü wìrsch do hàà
ar/sa/as düet -ar/sa/as hàt do -ar/sa/as hàt do ghààar/sa/as wìrd do hàà
mìr düen -mìr han do -mìr han do ghààmìr wara do hàà
ìhr düen -ìhr han do -ìhr han do ghààìhr wara do hàà
sìe düen -sìe han do -sìe han do ghààsìe wara do hàà
Sìe düen -Sìe han do -Sìe han do ghààSìe wara do hàà

Conditionnel du verbe düe
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
-ìch dat ìch dat ìch hatt do
-dü datsch dü datsch dü hattsch do
-ar/sa/as dat ar/sa/as dat ar/sa/as hatt do
-mìr datta mìr datta mìr hatta do
-ìhr datta ìhr datta ìhr hatta do
-sìe datta sìe datta sìe hatta do
-Sìe datta Sìe datta Sìe hatta do

Impératif du verbe düe
Impératif
düe
düen mìr
düen
düen Sìe

Verbe düttla lambiner langsam machen
Indicatif du verbe düttla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch düttel ìch düe düttlaìch hà dütteltìch wìrr düttlaìch hà düttelt ghààìch wìrr düttelt hàà
dü düttelsch dü düesch düttladü hàsch dütteltdü wìrsch düttladü hàsch düttelt ghààdü wìrsch düttelt hàà
ar/sa/as düttelt ar/sa/as düet düttlaar/sa/as hàt dütteltar/sa/as wìrd düttlaar/sa/as hàt düttelt ghààar/sa/as wìrd düttelt hàà
mìr düttla mìr düen düttlamìr han dütteltmìr wara düttlamìr han düttelt ghààmìr wara düttelt hàà
ìhr düttla ìhr düen düttlaìhr han dütteltìhr wara düttlaìhr han düttelt ghààìhr wara düttelt hàà
sìe düttla sìe düen düttlasìe han dütteltsìe wara düttlasìe han düttelt ghààsìe wara düttelt hàà
Sìe düttla Sìe düen düttlaSìe han dütteltSìe wara düttlaSìe han düttelt ghààSìe wara düttelt hàà

Conditionnel du verbe düttla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat düttla - -ìch hatt düttelt
dü datsch düttla - -dü hattsch düttelt
ar/sa/as dat düttla - -ar/sa/as hatt düttelt
mìr datta düttla - -mìr hatta düttelt
ìhr datta düttla - -ìhr hatta düttelt
sìe datta düttla - -sìe hatta düttelt
Sìe datta düttla - -Sìe hatta düttelt

Impératif du verbe düttla
Impératif
düttel
düttela mìr
düttela
düttela Sìe

Verbe erschiina apparaître erscheinen
Indicatif du verbe erschiina
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erschiin ìch düe erschiinaìch bì erschunaìch wìrr erschiinaìch bì erschuna gsìììch wìrr erschuna sìì
dü erschiinsch dü düesch erschiinadü bìsch erschunadü wìrsch erschiinadü bìsch erschuna gsììdü wìrsch erschuna sìì
ar/sa/as erschiint ar/sa/as düet erschiinaar/sa/as ìsch erschunaar/sa/as wìrd erschiinaar/sa/as ìsch erschuna gsììar/sa/as wìrd erschuna sìì
mìr erschiina mìr düen erschiinamìr sìn erschunamìr wara erschiinamìr sìn erschuna gsììmìr wara erschuna sìì
ìhr erschiina ìhr düen erschiinaìhr sìn erschunaìhr wara erschiinaìhr sìn erschuna gsìììhr wara erschuna sìì
sìe erschiina sìe düen erschiinasìe sìn erschunasìe wara erschiinasìe sìn erschuna gsììsìe wara erschuna sìì
Sìe erschiina Sìe düen erschiinaSìe sìn erschunaSìe wara erschiinaSìe sìn erschuna gsììSìe wara erschuna sìì

Conditionnel du verbe erschiina
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erschiina - -ìch war erschuna
dü datsch erschiina - -dü warsch erschuna
ar/sa/as dat erschiina - -ar/sa/as war erschuna
mìr datta erschiina - -mìr warta erschuna
ìhr datta erschiina - -ìhr warta erschuna
sìe datta erschiina - -sìe warta erschuna
Sìe datta erschiina - -Sìe warta erschuna

Impératif du verbe erschiina
Impératif
erschiin
erschiina mìr
erschiina
erschiina Sìe

Verbe erwa hériter erben
Indicatif du verbe erwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erb ìch düe erwaìch hà gerbtìch wìrr erwaìch hà gerbt ghààìch wìrr gerbt hàà
dü erbsch dü düesch erwadü hàsch gerbtdü wìrsch erwadü hàsch gerbt ghààdü wìrsch gerbt hàà
ar/sa/as erbt ar/sa/as düet erwaar/sa/as hàt gerbtar/sa/as wìrd erwaar/sa/as hàt gerbt ghààar/sa/as wìrd gerbt hàà
mìr erwa mìr düen erwamìr han gerbtmìr wara erwamìr han gerbt ghààmìr wara gerbt hàà
ìhr erwa ìhr düen erwaìhr han gerbtìhr wara erwaìhr han gerbt ghààìhr wara gerbt hàà
sìe erwa sìe düen erwasìe han gerbtsìe wara erwasìe han gerbt ghààsìe wara gerbt hàà
Sìe erwa Sìe düen erwaSìe han gerbtSìe wara erwaSìe han gerbt ghààSìe wara gerbt hàà

Conditionnel du verbe erwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erwa - -ìch hatt gerbt
dü datsch erwa - -dü hattsch gerbt
ar/sa/as dat erwa - -ar/sa/as hatt gerbt
mìr datta erwa - -mìr hatta gerbt
ìhr datta erwa - -ìhr hatta gerbt
sìe datta erwa - -sìe hatta gerbt
Sìe datta erwa - -Sìe hatta gerbt

Impératif du verbe erwa
Impératif
erb
erwa mìr
erwa
erwa Sìe

Verbe explodiara exploser explodieren
Indicatif du verbe explodiara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch explodiar ìch düe explodiaraìch hà explodiartìch wìrr explodiaraìch hà explodiart ghààìch wìrr explodiart hàà
dü explodiarsch dü düesch explodiaradü hàsch explodiartdü wìrsch explodiaradü hàsch explodiart ghààdü wìrsch explodiart hàà
ar/sa/as explodiart ar/sa/as düet explodiaraar/sa/as hàt explodiartar/sa/as wìrd explodiaraar/sa/as hàt explodiart ghààar/sa/as wìrd explodiart hàà
mìr explodiara mìr düen explodiaramìr han explodiartmìr wara explodiaramìr han explodiart ghààmìr wara explodiart hàà
ìhr explodiara ìhr düen explodiaraìhr han explodiartìhr wara explodiaraìhr han explodiart ghààìhr wara explodiart hàà
sìe explodiara sìe düen explodiarasìe han explodiartsìe wara explodiarasìe han explodiart ghààsìe wara explodiart hàà
Sìe explodiara Sìe düen explodiaraSìe han explodiartSìe wara explodiaraSìe han explodiart ghààSìe wara explodiart hàà

Conditionnel du verbe explodiara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat explodiara - -ìch hatt explodiart
dü datsch explodiara - -dü hattsch explodiart
ar/sa/as dat explodiara - -ar/sa/as hatt explodiart
mìr datta explodiara - -mìr hatta explodiart
ìhr datta explodiara - -ìhr hatta explodiart
sìe datta explodiara - -sìe hatta explodiart
Sìe datta explodiara - -Sìe hatta explodiart

Impératif du verbe explodiara
Impératif
explodiar
explodiara mìr
explodiara
explodiara Sìe

Verbe fliaga voler fliegen
Indicatif du verbe fliaga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fliag ìch düe fliagaìch bì gflogaìch wìrr fliagaìch bì gfloga gsìììch wìrr gfloga sìì
dü fliagsch dü düesch fliagadü bìsch gflogadü wìrsch fliagadü bìsch gfloga gsììdü wìrsch gfloga sìì
ar/sa/as fliagt ar/sa/as düet fliagaar/sa/as ìsch gflogaar/sa/as wìrd fliagaar/sa/as ìsch gfloga gsììar/sa/as wìrd gfloga sìì
mìr fliaga mìr düen fliagamìr sìn gflogamìr wara fliagamìr sìn gfloga gsììmìr wara gfloga sìì
ìhr fliaga ìhr düen fliagaìhr sìn gflogaìhr wara fliagaìhr sìn gfloga gsìììhr wara gfloga sìì
sìe fliaga sìe düen fliagasìe sìn gflogasìe wara fliagasìe sìn gfloga gsììsìe wara gfloga sìì
Sìe fliaga Sìe düen fliagaSìe sìn gflogaSìe wara fliagaSìe sìn gfloga gsììSìe wara gfloga sìì

Conditionnel du verbe fliaga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fliaga - -ìch war gfloga
dü datsch fliaga - -dü warsch gfloga
ar/sa/as dat fliaga - -ar/sa/as war gfloga
mìr datta fliaga - -mìr warta gfloga
ìhr datta fliaga - -ìhr warta gfloga
sìe datta fliaga - -sìe warta gfloga
Sìe datta fliaga - -Sìe warta gfloga

Impératif du verbe fliaga
Impératif
fliag
fliaga mìr
fliaga
fliaga Sìe

Verbe fliaßa couler fließen
Indicatif du verbe fliaßa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fliaß ìch düe fliaßaìch bì gflossaìch wìrr fliaßaìch bì gflossa gsìììch wìrr gflossa sìì
dü fliasch dü düesch fliaßadü bìsch gflossadü wìrsch fliaßadü bìsch gflossa gsììdü wìrsch gflossa sìì
ar/sa/as fliaßt ar/sa/as düet fliaßaar/sa/as ìsch gflossaar/sa/as wìrd fliaßaar/sa/as ìsch gflossa gsììar/sa/as wìrd gflossa sìì
mìr fliaßa mìr düen fliaßamìr sìn gflossamìr wara fliaßamìr sìn gflossa gsììmìr wara gflossa sìì
ìhr fliaßa ìhr düen fliaßaìhr sìn gflossaìhr wara fliaßaìhr sìn gflossa gsìììhr wara gflossa sìì
sìe fliaßa sìe düen fliaßasìe sìn gflossasìe wara fliaßasìe sìn gflossa gsììsìe wara gflossa sìì
Sìe fliaßa Sìe düen fliaßaSìe sìn gflossaSìe wara fliaßaSìe sìn gflossa gsììSìe wara gflossa sìì

Conditionnel du verbe fliaßa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fliaßa - -ìch war gflossa
dü datsch fliaßa - -dü warsch gflossa
ar/sa/as dat fliaßa - -ar/sa/as war gflossa
mìr datta fliaßa - -mìr warta gflossa
ìhr datta fliaßa - -ìhr warta gflossa
sìe datta fliaßa - -sìe warta gflossa
Sìe datta fliaßa - -Sìe warta gflossa

Impératif du verbe fliaßa
Impératif
fliaß
fliaßa mìr
fliaßa
fliaßa Sìe

Verbe funktioniara fonctionner funktionieren
Indicatif du verbe funktioniara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch funktioniar ìch düe funktioniaraìch hà funktioniartìch wìrr funktioniaraìch hà funktioniart ghààìch wìrr funktioniart hàà
dü funktioniarsch dü düesch funktioniaradü hàsch funktioniartdü wìrsch funktioniaradü hàsch funktioniart ghààdü wìrsch funktioniart hàà
ar/sa/as funktioniart ar/sa/as düet funktioniaraar/sa/as hàt funktioniartar/sa/as wìrd funktioniaraar/sa/as hàt funktioniart ghààar/sa/as wìrd funktioniart hàà
mìr funktioniara mìr düen funktioniaramìr han funktioniartmìr wara funktioniaramìr han funktioniart ghààmìr wara funktioniart hàà
ìhr funktioniara ìhr düen funktioniaraìhr han funktioniartìhr wara funktioniaraìhr han funktioniart ghààìhr wara funktioniart hàà
sìe funktioniara sìe düen funktioniarasìe han funktioniartsìe wara funktioniarasìe han funktioniart ghààsìe wara funktioniart hàà
Sìe funktioniara Sìe düen funktioniaraSìe han funktioniartSìe wara funktioniaraSìe han funktioniart ghààSìe wara funktioniart hàà

Conditionnel du verbe funktioniara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat funktioniara - -ìch hatt funktioniart
dü datsch funktioniara - -dü hattsch funktioniart
ar/sa/as dat funktioniara - -ar/sa/as hatt funktioniart
mìr datta funktioniara - -mìr hatta funktioniart
ìhr datta funktioniara - -ìhr hatta funktioniart
sìe datta funktioniara - -sìe hatta funktioniart
Sìe datta funktioniara - -Sìe hatta funktioniart

Impératif du verbe funktioniara
Impératif
funktioniar
funktioniara mìr
funktioniara
funktioniara Sìe

Verbe fàhra conduire fahren
Indicatif du verbe fàhra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fàhr ìch düe fàhraìch bì gfàhraìch wìrr fàhraìch bì gfàhra gsìììch wìrr gfàhra sìì
dü fàhrsch dü düesch fàhradü bìsch gfàhradü wìrsch fàhradü bìsch gfàhra gsììdü wìrsch gfàhra sìì
ar/sa/as fàhrt ar/sa/as düet fàhraar/sa/as ìsch gfàhraar/sa/as wìrd fàhraar/sa/as ìsch gfàhra gsììar/sa/as wìrd gfàhra sìì
mìr fàhra mìr düen fàhramìr sìn gfàhramìr wara fàhramìr sìn gfàhra gsììmìr wara gfàhra sìì
ìhr fàhra ìhr düen fàhraìhr sìn gfàhraìhr wara fàhraìhr sìn gfàhra gsìììhr wara gfàhra sìì
sìe fàhra sìe düen fàhrasìe sìn gfàhrasìe wara fàhrasìe sìn gfàhra gsììsìe wara gfàhra sìì
Sìe fàhra Sìe düen fàhraSìe sìn gfàhraSìe wara fàhraSìe sìn gfàhra gsììSìe wara gfàhra sìì

Conditionnel du verbe fàhra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fàhra - -ìch war gfàhra
dü datsch fàhra - -dü warsch gfàhra
ar/sa/as dat fàhra - -ar/sa/as war gfàhra
mìr datta fàhra - -mìr warta gfàhra
ìhr datta fàhra - -ìhr warta gfàhra
sìe datta fàhra - -sìe warta gfàhra
Sìe datta fàhra - -Sìe warta gfàhra

Impératif du verbe fàhra
Impératif
fàhr
fàhra mìr
fàhra
fàhra Sìe

Verbe fàschta jeûner fasten
Indicatif du verbe fàschta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fàscht ìch düe fàschtaìch hà gfàschtaìch wìrr fàschtaìch hà gfàschta ghààìch wìrr gfàschta hàà
dü fàschtsch dü düesch fàschtadü hàsch gfàschtadü wìrsch fàschtadü hàsch gfàschta ghààdü wìrsch gfàschta hàà
ar/sa/as fàschtet ar/sa/as düet fàschtaar/sa/as hàt gfàschtaar/sa/as wìrd fàschtaar/sa/as hàt gfàschta ghààar/sa/as wìrd gfàschta hàà
mìr fàschta mìr düen fàschtamìr han gfàschtamìr wara fàschtamìr han gfàschta ghààmìr wara gfàschta hàà
ìhr fàschta ìhr düen fàschtaìhr han gfàschtaìhr wara fàschtaìhr han gfàschta ghààìhr wara gfàschta hàà
sìe fàschta sìe düen fàschtasìe han gfàschtasìe wara fàschtasìe han gfàschta ghààsìe wara gfàschta hàà
Sìe fàschta Sìe düen fàschtaSìe han gfàschtaSìe wara fàschtaSìe han gfàschta ghààSìe wara gfàschta hàà

Conditionnel du verbe fàschta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fàschta - -ìch hatt gfàschta
dü datsch fàschta - -dü hattsch gfàschta
ar/sa/as dat fàschta - -ar/sa/as hatt gfàschta
mìr datta fàschta - -mìr hatta gfàschta
ìhr datta fàschta - -ìhr hatta gfàschta
sìe datta fàschta - -sìe hatta gfàschta
Sìe datta fàschta - -Sìe hatta gfàschta

Impératif du verbe fàschta
Impératif
fàscht
fàschta mìr
fàschta
fàschta Sìe

Verbe fìscha pêcher fischen
Indicatif du verbe fìscha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fìsch ìch düe fìschaìch hà gfìschtìch wìrr fìschaìch hà gfìscht ghààìch wìrr gfìscht hàà
dü fì(sch)sch dü düesch fìschadü hàsch gfìschtdü wìrsch fìschadü hàsch gfìscht ghààdü wìrsch gfìscht hàà
ar/sa/as fìscht ar/sa/as düet fìschaar/sa/as hàt gfìschtar/sa/as wìrd fìschaar/sa/as hàt gfìscht ghààar/sa/as wìrd gfìscht hàà
mìr fìscha mìr düen fìschamìr han gfìschtmìr wara fìschamìr han gfìscht ghààmìr wara gfìscht hàà
ìhr fìscha ìhr düen fìschaìhr han gfìschtìhr wara fìschaìhr han gfìscht ghààìhr wara gfìscht hàà
sìe fìscha sìe düen fìschasìe han gfìschtsìe wara fìschasìe han gfìscht ghààsìe wara gfìscht hàà
Sìe fìscha Sìe düen fìschaSìe han gfìschtSìe wara fìschaSìe han gfìscht ghààSìe wara gfìscht hàà

Conditionnel du verbe fìscha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fìscha - -ìch hatt gfìscht
dü datsch fìscha - -dü hattsch gfìscht
ar/sa/as dat fìscha - -ar/sa/as hatt gfìscht
mìr datta fìscha - -mìr hatta gfìscht
ìhr datta fìscha - -ìhr hatta gfìscht
sìe datta fìscha - -sìe hatta gfìscht
Sìe datta fìscha - -Sìe hatta gfìscht

Impératif du verbe fìscha
Impératif
fìsch
fìscha mìr
fìscha
fìscha Sìe

Verbe geh aller gehen
Indicatif du verbe geh
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gàng ìch düe gehìch bì gàngaìch wìrr gehìch bì gànga gsìììch wìrr gànga sìì
dü gehsch dü düesch gehdü bìsch gàngadü wìrsch gehdü bìsch gànga gsììdü wìrsch gànga sìì
ar/sa/as geht ar/sa/as düet gehar/sa/as ìsch gàngaar/sa/as wìrd gehar/sa/as ìsch gànga gsììar/sa/as wìrd gànga sìì
mìr gehn mìr düen gehmìr sìn gàngamìr wara gehmìr sìn gànga gsììmìr wara gànga sìì
ìhr gehn ìhr düen gehìhr sìn gàngaìhr wara gehìhr sìn gànga gsìììhr wara gànga sìì
sìe gehn sìe düen gehsìe sìn gàngasìe wara gehsìe sìn gànga gsììsìe wara gànga sìì
Sìe gehn Sìe düen gehSìe sìn gàngaSìe wara gehSìe sìn gànga gsììSìe wara gànga sìì

Conditionnel du verbe geh
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gehìch giang ìch giang ìch war gànga
dü datsch gehdü giangsch dü giangsch dü warsch gànga
ar/sa/as dat gehar/sa/as giang ar/sa/as giang ar/sa/as war gànga
mìr datta gehmìr giangta mìr giangta mìr warta gànga
ìhr datta gehìhr giangta ìhr giangta ìhr warta gànga
sìe datta gehsìe giangta sìe giangta sìe warta gànga
Sìe datta gehSìe giangta Sìe giangta Sìe warta gànga

Impératif du verbe geh
Impératif
gàng
gehn mìr
gehn
gehn Sìe

Verbe furtgeh partir fortgehen
Indicatif du verbe furtgeh
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gàng furtìch düe furtgehìch bì gàngaìch wìrr furtgehìch bì gànga gsìììch wìrr gànga sìì
dü gehsch furtdü düesch furtgehdü bìsch gàngadü wìrsch furtgehdü bìsch gànga gsììdü wìrsch gànga sìì
ar/sa/as geht furtar/sa/as düet furtgehar/sa/as ìsch gàngaar/sa/as wìrd furtgehar/sa/as ìsch gànga gsììar/sa/as wìrd gànga sìì
mìr gehn furtmìr düen furtgehmìr sìn gàngamìr wara furtgehmìr sìn gànga gsììmìr wara gànga sìì
ìhr gehn furtìhr düen furtgehìhr sìn gàngaìhr wara furtgehìhr sìn gànga gsìììhr wara gànga sìì
sìe gehn furtsìe düen furtgehsìe sìn gàngasìe wara furtgehsìe sìn gànga gsììsìe wara gànga sìì
Sìe gehn furtSìe düen furtgehSìe sìn gàngaSìe wara furtgehSìe sìn gànga gsììSìe wara gànga sìì

Conditionnel du verbe furtgeh
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat furtgehìch giang furtìch giang furtìch war gànga
dü datsch furtgehdü giangsch furtdü giangsch furtdü warsch gànga
ar/sa/as dat furtgehar/sa/as giang furtar/sa/as giang furtar/sa/as war gànga
mìr datta furtgehmìr giangta furtmìr giangta furtmìr warta gànga
ìhr datta furtgehìhr giangta furtìhr giangta furtìhr warta gànga
sìe datta furtgehsìe giangta furtsìe giangta furtsìe warta gànga
Sìe datta furtgehSìe giangta furtSìe giangta furtSìe warta gànga

Impératif du verbe furtgeh
Impératif
gàng
gehn mìr
gehn
gehn Sìe

Verbe geitscha bavarder plaudern
Indicatif du verbe geitscha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch geitsch ìch düe geitschaìch hà geitschtìch wìrr geitschaìch hà geitscht ghààìch wìrr geitscht hàà
dü geit(sch)sch dü düesch geitschadü hàsch geitschtdü wìrsch geitschadü hàsch geitscht ghààdü wìrsch geitscht hàà
ar/sa/as geitscht ar/sa/as düet geitschaar/sa/as hàt geitschtar/sa/as wìrd geitschaar/sa/as hàt geitscht ghààar/sa/as wìrd geitscht hàà
mìr geitscha mìr düen geitschamìr han geitschtmìr wara geitschamìr han geitscht ghààmìr wara geitscht hàà
ìhr geitscha ìhr düen geitschaìhr han geitschtìhr wara geitschaìhr han geitscht ghààìhr wara geitscht hàà
sìe geitscha sìe düen geitschasìe han geitschtsìe wara geitschasìe han geitscht ghààsìe wara geitscht hàà
Sìe geitscha Sìe düen geitschaSìe han geitschtSìe wara geitschaSìe han geitscht ghààSìe wara geitscht hàà

Conditionnel du verbe geitscha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat geitscha - -ìch hatt geitscht
dü datsch geitscha - -dü hattsch geitscht
ar/sa/as dat geitscha - -ar/sa/as hatt geitscht
mìr datta geitscha - -mìr hatta geitscht
ìhr datta geitscha - -ìhr hatta geitscht
sìe datta geitscha - -sìe hatta geitscht
Sìe datta geitscha - -Sìe hatta geitscht

Impératif du verbe geitscha
Impératif
geitsch
geitscha mìr
geitscha
geitscha Sìe

Verbe gfàlla plaire gefallen
Indicatif du verbe gfàlla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gfàll ìch düe gfàllaìch hà gfàllaìch wìrr gfàllaìch hà gfàlla ghààìch wìrr gfàlla hàà
dü gfàllsch dü düesch gfàlladü hàsch gfàlladü wìrsch gfàlladü hàsch gfàlla ghààdü wìrsch gfàlla hàà
ar/sa/as gfàllt ar/sa/as düet gfàllaar/sa/as hàt gfàllaar/sa/as wìrd gfàllaar/sa/as hàt gfàlla ghààar/sa/as wìrd gfàlla hàà
mìr gfàlla mìr düen gfàllamìr han gfàllamìr wara gfàllamìr han gfàlla ghààmìr wara gfàlla hàà
ìhr gfàlla ìhr düen gfàllaìhr han gfàllaìhr wara gfàllaìhr han gfàlla ghààìhr wara gfàlla hàà
sìe gfàlla sìe düen gfàllasìe han gfàllasìe wara gfàllasìe han gfàlla ghààsìe wara gfàlla hàà
Sìe gfàlla Sìe düen gfàllaSìe han gfàllaSìe wara gfàllaSìe han gfàlla ghààSìe wara gfàlla hàà

Conditionnel du verbe gfàlla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gfàlla - -ìch hatt gfàlla
dü datsch gfàlla - -dü hattsch gfàlla
ar/sa/as dat gfàlla - -ar/sa/as hatt gfàlla
mìr datta gfàlla - -mìr hatta gfàlla
ìhr datta gfàlla - -ìhr hatta gfàlla
sìe datta gfàlla - -sìe hatta gfàlla
Sìe datta gfàlla - -Sìe hatta gfàlla

Impératif du verbe gfàlla
Impératif
gfàll
gfàlla mìr
gfàlla
gfàlla Sìe

Verbe gheera appartenir gehören
Indicatif du verbe gheera
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gheer ìch düe gheeraìch hà gheertìch wìrr gheeraìch hà gheert ghààìch wìrr gheert hàà
dü gheersch dü düesch gheeradü hàsch gheertdü wìrsch gheeradü hàsch gheert ghààdü wìrsch gheert hàà
ar/sa/as gheert ar/sa/as düet gheeraar/sa/as hàt gheertar/sa/as wìrd gheeraar/sa/as hàt gheert ghààar/sa/as wìrd gheert hàà
mìr gheera mìr düen gheeramìr han gheertmìr wara gheeramìr han gheert ghààmìr wara gheert hàà
ìhr gheera ìhr düen gheeraìhr han gheertìhr wara gheeraìhr han gheert ghààìhr wara gheert hàà
sìe gheera sìe düen gheerasìe han gheertsìe wara gheerasìe han gheert ghààsìe wara gheert hàà
Sìe gheera Sìe düen gheeraSìe han gheertSìe wara gheeraSìe han gheert ghààSìe wara gheert hàà

Conditionnel du verbe gheera
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gheera - -ìch hatt gheert
dü datsch gheera - -dü hattsch gheert
ar/sa/as dat gheera - -ar/sa/as hatt gheert
mìr datta gheera - -mìr hatta gheert
ìhr datta gheera - -ìhr hatta gheert
sìe datta gheera - -sìe hatta gheert
Sìe datta gheera - -Sìe hatta gheert

Impératif du verbe gheera
Impératif
gheer
gheera mìr
gheera
gheera Sìe

Verbe ghèia tomber fallen
Indicatif du verbe ghèia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ghèi ìch düe ghèiaìch bì ghèitìch wìrr ghèiaìch bì ghèit gsìììch wìrr ghèit sìì
dü ghèisch dü düesch ghèiadü bìsch ghèitdü wìrsch ghèiadü bìsch ghèit gsììdü wìrsch ghèit sìì
ar/sa/as ghèit ar/sa/as düet ghèiaar/sa/as ìsch ghèitar/sa/as wìrd ghèiaar/sa/as ìsch ghèit gsììar/sa/as wìrd ghèit sìì
mìr ghèia mìr düen ghèiamìr sìn ghèitmìr wara ghèiamìr sìn ghèit gsììmìr wara ghèit sìì
ìhr ghèia ìhr düen ghèiaìhr sìn ghèitìhr wara ghèiaìhr sìn ghèit gsìììhr wara ghèit sìì
sìe ghèia sìe düen ghèiasìe sìn ghèitsìe wara ghèiasìe sìn ghèit gsììsìe wara ghèit sìì
Sìe ghèia Sìe düen ghèiaSìe sìn ghèitSìe wara ghèiaSìe sìn ghèit gsììSìe wara ghèit sìì

Conditionnel du verbe ghèia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ghèia - -ìch war ghèit
dü datsch ghèia - -dü warsch ghèit
ar/sa/as dat ghèia - -ar/sa/as war ghèit
mìr datta ghèia - -mìr warta ghèit
ìhr datta ghèia - -ìhr warta ghèit
sìe datta ghèia - -sìe warta ghèit
Sìe datta ghèia - -Sìe warta ghèit

Impératif du verbe ghèia
Impératif
ghèi
ghèia mìr
ghèia
ghèia Sìe

Verbe gicksa grincer quietschen
Indicatif du verbe gicksa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gicks ìch düe gicksaìch hà gickstìch wìrr gicksaìch hà gickst ghààìch wìrr gickst hàà
dü gick(s)sch dü düesch gicksadü hàsch gickstdü wìrsch gicksadü hàsch gickst ghààdü wìrsch gickst hàà
ar/sa/as gickst ar/sa/as düet gicksaar/sa/as hàt gickstar/sa/as wìrd gicksaar/sa/as hàt gickst ghààar/sa/as wìrd gickst hàà
mìr gicksa mìr düen gicksamìr han gickstmìr wara gicksamìr han gickst ghààmìr wara gickst hàà
ìhr gicksa ìhr düen gicksaìhr han gickstìhr wara gicksaìhr han gickst ghààìhr wara gickst hàà
sìe gicksa sìe düen gicksasìe han gickstsìe wara gicksasìe han gickst ghààsìe wara gickst hàà
Sìe gicksa Sìe düen gicksaSìe han gickstSìe wara gicksaSìe han gickst ghààSìe wara gickst hàà

Conditionnel du verbe gicksa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gicksa - -ìch hatt gickst
dü datsch gicksa - -dü hattsch gickst
ar/sa/as dat gicksa - -ar/sa/as hatt gickst
mìr datta gicksa - -mìr hatta gickst
ìhr datta gicksa - -ìhr hatta gickst
sìe datta gicksa - -sìe hatta gickst
Sìe datta gicksa - -Sìe hatta gickst

Impératif du verbe gicksa
Impératif
gicks
gicksa mìr
gicksa
gicksa Sìe

Verbe glanza briller glänzen
Indicatif du verbe glanza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch glanz ìch düe glanzaìch hà glanztìch wìrr glanzaìch hà glanzt ghààìch wìrr glanzt hàà
dü glanzsch dü düesch glanzadü hàsch glanztdü wìrsch glanzadü hàsch glanzt ghààdü wìrsch glanzt hàà
ar/sa/as glanzt ar/sa/as düet glanzaar/sa/as hàt glanztar/sa/as wìrd glanzaar/sa/as hàt glanzt ghààar/sa/as wìrd glanzt hàà
mìr glanza mìr düen glanzamìr han glanztmìr wara glanzamìr han glanzt ghààmìr wara glanzt hàà
ìhr glanza ìhr düen glanzaìhr han glanztìhr wara glanzaìhr han glanzt ghààìhr wara glanzt hàà
sìe glanza sìe düen glanzasìe han glanztsìe wara glanzasìe han glanzt ghààsìe wara glanzt hàà
Sìe glanza Sìe düen glanzaSìe han glanztSìe wara glanzaSìe han glanzt ghààSìe wara glanzt hàà

Conditionnel du verbe glanza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat glanza - -ìch hatt glanzt
dü datsch glanza - -dü hattsch glanzt
ar/sa/as dat glanza - -ar/sa/as hatt glanzt
mìr datta glanza - -mìr hatta glanzt
ìhr datta glanza - -ìhr hatta glanzt
sìe datta glanza - -sìe hatta glanzt
Sìe datta glanza - -Sìe hatta glanzt

Impératif du verbe glanza
Impératif
glanz
glanza mìr
glanza
glanza Sìe

Verbe gliicha ressembler gleichen
Indicatif du verbe gliicha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gliich ìch düe gliichaìch hà glìchaìch wìrr gliichaìch hà glìcha ghààìch wìrr glìcha hàà
dü gliichsch dü düesch gliichadü hàsch glìchadü wìrsch gliichadü hàsch glìcha ghààdü wìrsch glìcha hàà
ar/sa/as gliicht ar/sa/as düet gliichaar/sa/as hàt glìchaar/sa/as wìrd gliichaar/sa/as hàt glìcha ghààar/sa/as wìrd glìcha hàà
mìr gliicha mìr düen gliichamìr han glìchamìr wara gliichamìr han glìcha ghààmìr wara glìcha hàà
ìhr gliicha ìhr düen gliichaìhr han glìchaìhr wara gliichaìhr han glìcha ghààìhr wara glìcha hàà
sìe gliicha sìe düen gliichasìe han glìchasìe wara gliichasìe han glìcha ghààsìe wara glìcha hàà
Sìe gliicha Sìe düen gliichaSìe han glìchaSìe wara gliichaSìe han glìcha ghààSìe wara glìcha hàà

Conditionnel du verbe gliicha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gliicha - -ìch hatt glìcha
dü datsch gliicha - -dü hattsch glìcha
ar/sa/as dat gliicha - -ar/sa/as hatt glìcha
mìr datta gliicha - -mìr hatta glìcha
ìhr datta gliicha - -ìhr hatta glìcha
sìe datta gliicha - -sìe hatta glìcha
Sìe datta gliicha - -Sìe hatta glìcha

Impératif du verbe gliicha
Impératif
gliich
gliicha mìr
gliicha
gliicha Sìe

Verbe glunza se consumer glühen
Indicatif du verbe glunza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch glunz ìch düe glunzaìch hà glunztìch wìrr glunzaìch hà glunzt ghààìch wìrr glunzt hàà
dü glunzsch dü düesch glunzadü hàsch glunztdü wìrsch glunzadü hàsch glunzt ghààdü wìrsch glunzt hàà
ar/sa/as glunzt ar/sa/as düet glunzaar/sa/as hàt glunztar/sa/as wìrd glunzaar/sa/as hàt glunzt ghààar/sa/as wìrd glunzt hàà
mìr glunza mìr düen glunzamìr han glunztmìr wara glunzamìr han glunzt ghààmìr wara glunzt hàà
ìhr glunza ìhr düen glunzaìhr han glunztìhr wara glunzaìhr han glunzt ghààìhr wara glunzt hàà
sìe glunza sìe düen glunzasìe han glunztsìe wara glunzasìe han glunzt ghààsìe wara glunzt hàà
Sìe glunza Sìe düen glunzaSìe han glunztSìe wara glunzaSìe han glunzt ghààSìe wara glunzt hàà

Conditionnel du verbe glunza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat glunza - -ìch hatt glunzt
dü datsch glunza - -dü hattsch glunzt
ar/sa/as dat glunza - -ar/sa/as hatt glunzt
mìr datta glunza - -mìr hatta glunzt
ìhr datta glunza - -ìhr hatta glunzt
sìe datta glunza - -sìe hatta glunzt
Sìe datta glunza - -Sìe hatta glunzt

Impératif du verbe glunza
Impératif
glunz
glunza mìr
glunza
glunza Sìe

Verbe grabsa grimper klettern
Indicatif du verbe grabsa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch grabs ìch düe grabsaìch bì grabstìch wìrr grabsaìch bì grabst gsìììch wìrr grabst sìì
dü grab(s)sch dü düesch grabsadü bìsch grabstdü wìrsch grabsadü bìsch grabst gsììdü wìrsch grabst sìì
ar/sa/as grabst ar/sa/as düet grabsaar/sa/as ìsch grabstar/sa/as wìrd grabsaar/sa/as ìsch grabst gsììar/sa/as wìrd grabst sìì
mìr grabsa mìr düen grabsamìr sìn grabstmìr wara grabsamìr sìn grabst gsììmìr wara grabst sìì
ìhr grabsa ìhr düen grabsaìhr sìn grabstìhr wara grabsaìhr sìn grabst gsìììhr wara grabst sìì
sìe grabsa sìe düen grabsasìe sìn grabstsìe wara grabsasìe sìn grabst gsììsìe wara grabst sìì
Sìe grabsa Sìe düen grabsaSìe sìn grabstSìe wara grabsaSìe sìn grabst gsììSìe wara grabst sìì

Conditionnel du verbe grabsa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat grabsa - -ìch war grabst
dü datsch grabsa - -dü warsch grabst
ar/sa/as dat grabsa - -ar/sa/as war grabst
mìr datta grabsa - -mìr warta grabst
ìhr datta grabsa - -ìhr warta grabst
sìe datta grabsa - -sìe warta grabst
Sìe datta grabsa - -Sìe warta grabst

Impératif du verbe grabsa
Impératif
grabs
grabsa mìr
grabsa
grabsa Sìe

Verbe gumpa bondir springen
Indicatif du verbe gumpa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gump ìch düe gumpaìch hà gumptìch wìrr gumpaìch hà gumpt ghààìch wìrr gumpt hàà
dü gumpsch dü düesch gumpadü hàsch gumptdü wìrsch gumpadü hàsch gumpt ghààdü wìrsch gumpt hàà
ar/sa/as gumpt ar/sa/as düet gumpaar/sa/as hàt gumptar/sa/as wìrd gumpaar/sa/as hàt gumpt ghààar/sa/as wìrd gumpt hàà
mìr gumpa mìr düen gumpamìr han gumptmìr wara gumpamìr han gumpt ghààmìr wara gumpt hàà
ìhr gumpa ìhr düen gumpaìhr han gumptìhr wara gumpaìhr han gumpt ghààìhr wara gumpt hàà
sìe gumpa sìe düen gumpasìe han gumptsìe wara gumpasìe han gumpt ghààsìe wara gumpt hàà
Sìe gumpa Sìe düen gumpaSìe han gumptSìe wara gumpaSìe han gumpt ghààSìe wara gumpt hàà

Conditionnel du verbe gumpa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gumpa - -ìch hatt gumpt
dü datsch gumpa - -dü hattsch gumpt
ar/sa/as dat gumpa - -ar/sa/as hatt gumpt
mìr datta gumpa - -mìr hatta gumpt
ìhr datta gumpa - -ìhr hatta gumpt
sìe datta gumpa - -sìe hatta gumpt
Sìe datta gumpa - -Sìe hatta gumpt

Impératif du verbe gumpa
Impératif
gump
gumpa mìr
gumpa
gumpa Sìe

Verbe gwìnna gagner siegen
Indicatif du verbe gwìnna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gwìnn ìch düe gwìnnaìch hà gwunnaìch wìrr gwìnnaìch hà gwunna ghààìch wìrr gwunna hàà
dü gwìnnsch dü düesch gwìnnadü hàsch gwunnadü wìrsch gwìnnadü hàsch gwunna ghààdü wìrsch gwunna hàà
ar/sa/as gwìnnt ar/sa/as düet gwìnnaar/sa/as hàt gwunnaar/sa/as wìrd gwìnnaar/sa/as hàt gwunna ghààar/sa/as wìrd gwunna hàà
mìr gwìnna mìr düen gwìnnamìr han gwunnamìr wara gwìnnamìr han gwunna ghààmìr wara gwunna hàà
ìhr gwìnna ìhr düen gwìnnaìhr han gwunnaìhr wara gwìnnaìhr han gwunna ghààìhr wara gwunna hàà
sìe gwìnna sìe düen gwìnnasìe han gwunnasìe wara gwìnnasìe han gwunna ghààsìe wara gwunna hàà
Sìe gwìnna Sìe düen gwìnnaSìe han gwunnaSìe wara gwìnnaSìe han gwunna ghààSìe wara gwunna hàà

Conditionnel du verbe gwìnna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gwìnna - -ìch hatt gwunna
dü datsch gwìnna - -dü hattsch gwunna
ar/sa/as dat gwìnna - -ar/sa/as hatt gwunna
mìr datta gwìnna - -mìr hatta gwunna
ìhr datta gwìnna - -ìhr hatta gwunna
sìe datta gwìnna - -sìe hatta gwunna
Sìe datta gwìnna - -Sìe hatta gwunna

Impératif du verbe gwìnna
Impératif
gwìnn
gwìnna mìr
gwìnna
gwìnna Sìe

Verbe halfa aider helfen
Indicatif du verbe halfa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hìlf ìch düe halfaìch hà ghulfaìch wìrr halfaìch hà ghulfa ghààìch wìrr ghulfa hàà
dü hìlfsch dü düesch halfadü hàsch ghulfadü wìrsch halfadü hàsch ghulfa ghààdü wìrsch ghulfa hàà
ar/sa/as hìlft ar/sa/as düet halfaar/sa/as hàt ghulfaar/sa/as wìrd halfaar/sa/as hàt ghulfa ghààar/sa/as wìrd ghulfa hàà
mìr halfa mìr düen halfamìr han ghulfamìr wara halfamìr han ghulfa ghààmìr wara ghulfa hàà
ìhr halfa ìhr düen halfaìhr han ghulfaìhr wara halfaìhr han ghulfa ghààìhr wara ghulfa hàà
sìe halfa sìe düen halfasìe han ghulfasìe wara halfasìe han ghulfa ghààsìe wara ghulfa hàà
Sìe halfa Sìe düen halfaSìe han ghulfaSìe wara halfaSìe han ghulfa ghààSìe wara ghulfa hàà

Conditionnel du verbe halfa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat halfa - -ìch hatt ghulfa
dü datsch halfa - -dü hattsch ghulfa
ar/sa/as dat halfa - -ar/sa/as hatt ghulfa
mìr datta halfa - -mìr hatta ghulfa
ìhr datta halfa - -ìhr hatta ghulfa
sìe datta halfa - -sìe hatta ghulfa
Sìe datta halfa - -Sìe hatta ghulfa

Impératif du verbe halfa
Impératif
hìlf
halfa mìr
halfa
halfa Sìe

Verbe handla se disputer streiten
Indicatif du verbe handla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch handel ìch düe handlaìch hà ghandeltìch wìrr handlaìch hà ghandelt ghààìch wìrr ghandelt hàà
dü handelsch dü düesch handladü hàsch ghandeltdü wìrsch handladü hàsch ghandelt ghààdü wìrsch ghandelt hàà
ar/sa/as handelt ar/sa/as düet handlaar/sa/as hàt ghandeltar/sa/as wìrd handlaar/sa/as hàt ghandelt ghààar/sa/as wìrd ghandelt hàà
mìr handla mìr düen handlamìr han ghandeltmìr wara handlamìr han ghandelt ghààmìr wara ghandelt hàà
ìhr handla ìhr düen handlaìhr han ghandeltìhr wara handlaìhr han ghandelt ghààìhr wara ghandelt hàà
sìe handla sìe düen handlasìe han ghandeltsìe wara handlasìe han ghandelt ghààsìe wara ghandelt hàà
Sìe handla Sìe düen handlaSìe han ghandeltSìe wara handlaSìe han ghandelt ghààSìe wara ghandelt hàà

Conditionnel du verbe handla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat handla - -ìch hatt ghandelt
dü datsch handla - -dü hattsch ghandelt
ar/sa/as dat handla - -ar/sa/as hatt ghandelt
mìr datta handla - -mìr hatta ghandelt
ìhr datta handla - -ìhr hatta ghandelt
sìe datta handla - -sìe hatta ghandelt
Sìe datta handla - -Sìe hatta ghandelt

Impératif du verbe handla
Impératif
handel
handela mìr
handela
handela Sìe

Verbe hanka pendre hängen
Indicatif du verbe hanka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hank ìch düe hankaìch bì ghànkaìch wìrr hankaìch bì ghànka gsìììch wìrr ghànka sìì
dü hanksch dü düesch hankadü bìsch ghànkadü wìrsch hankadü bìsch ghànka gsììdü wìrsch ghànka sìì
ar/sa/as hankt ar/sa/as düet hankaar/sa/as ìsch ghànkaar/sa/as wìrd hankaar/sa/as ìsch ghànka gsììar/sa/as wìrd ghànka sìì
mìr hanka mìr düen hankamìr sìn ghànkamìr wara hankamìr sìn ghànka gsììmìr wara ghànka sìì
ìhr hanka ìhr düen hankaìhr sìn ghànkaìhr wara hankaìhr sìn ghànka gsìììhr wara ghànka sìì
sìe hanka sìe düen hankasìe sìn ghànkasìe wara hankasìe sìn ghànka gsììsìe wara ghànka sìì
Sìe hanka Sìe düen hankaSìe sìn ghànkaSìe wara hankaSìe sìn ghànka gsììSìe wara ghànka sìì

Conditionnel du verbe hanka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hanka - -ìch war ghànka
dü datsch hanka - -dü warsch ghànka
ar/sa/as dat hanka - -ar/sa/as war ghànka
mìr datta hanka - -mìr warta ghànka
ìhr datta hanka - -ìhr warta ghànka
sìe datta hanka - -sìe warta ghànka
Sìe datta hanka - -Sìe warta ghànka

Impératif du verbe hanka
Impératif
hank
hanka mìr
hanka
hanka Sìe

Verbe happa klaxonner hupen
Indicatif du verbe happa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch happ ìch düe happaìch hà ghapptìch wìrr happaìch hà ghappt ghààìch wìrr ghappt hàà
dü happsch dü düesch happadü hàsch ghapptdü wìrsch happadü hàsch ghappt ghààdü wìrsch ghappt hàà
ar/sa/as happt ar/sa/as düet happaar/sa/as hàt ghapptar/sa/as wìrd happaar/sa/as hàt ghappt ghààar/sa/as wìrd ghappt hàà
mìr happa mìr düen happamìr han ghapptmìr wara happamìr han ghappt ghààmìr wara ghappt hàà
ìhr happa ìhr düen happaìhr han ghapptìhr wara happaìhr han ghappt ghààìhr wara ghappt hàà
sìe happa sìe düen happasìe han ghapptsìe wara happasìe han ghappt ghààsìe wara ghappt hàà
Sìe happa Sìe düen happaSìe han ghapptSìe wara happaSìe han ghappt ghààSìe wara ghappt hàà

Conditionnel du verbe happa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat happa - -ìch hatt ghappt
dü datsch happa - -dü hattsch ghappt
ar/sa/as dat happa - -ar/sa/as hatt ghappt
mìr datta happa - -mìr hatta ghappt
ìhr datta happa - -ìhr hatta ghappt
sìe datta happa - -sìe hatta ghappt
Sìe datta happa - -Sìe hatta ghappt

Impératif du verbe happa
Impératif
happ
happa mìr
happa
happa Sìe

Verbe heila guérir heilen
Indicatif du verbe heila
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch heil ìch düe heilaìch hà gheiltìch wìrr heilaìch hà gheilt ghààìch wìrr gheilt hàà
dü heilsch dü düesch heiladü hàsch gheiltdü wìrsch heiladü hàsch gheilt ghààdü wìrsch gheilt hàà
ar/sa/as heilt ar/sa/as düet heilaar/sa/as hàt gheiltar/sa/as wìrd heilaar/sa/as hàt gheilt ghààar/sa/as wìrd gheilt hàà
mìr heila mìr düen heilamìr han gheiltmìr wara heilamìr han gheilt ghààmìr wara gheilt hàà
ìhr heila ìhr düen heilaìhr han gheiltìhr wara heilaìhr han gheilt ghààìhr wara gheilt hàà
sìe heila sìe düen heilasìe han gheiltsìe wara heilasìe han gheilt ghààsìe wara gheilt hàà
Sìe heila Sìe düen heilaSìe han gheiltSìe wara heilaSìe han gheilt ghààSìe wara gheilt hàà

Conditionnel du verbe heila
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat heila - -ìch hatt gheilt
dü datsch heila - -dü hattsch gheilt
ar/sa/as dat heila - -ar/sa/as hatt gheilt
mìr datta heila - -mìr hatta gheilt
ìhr datta heila - -ìhr hatta gheilt
sìe datta heila - -sìe hatta gheilt
Sìe datta heila - -Sìe hatta gheilt

Impératif du verbe heila
Impératif
heil
heila mìr
heila
heila Sìe

Verbe hiila pleurer weinen
Indicatif du verbe hiila
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hiil ìch düe hiilaìch hà ghììlaìch wìrr hiilaìch hà ghììla ghààìch wìrr ghììla hàà
dü hiilsch dü düesch hiiladü hàsch ghììladü wìrsch hiiladü hàsch ghììla ghààdü wìrsch ghììla hàà
ar/sa/as hiilt ar/sa/as düet hiilaar/sa/as hàt ghììlaar/sa/as wìrd hiilaar/sa/as hàt ghììla ghààar/sa/as wìrd ghììla hàà
mìr hiila mìr düen hiilamìr han ghììlamìr wara hiilamìr han ghììla ghààmìr wara ghììla hàà
ìhr hiila ìhr düen hiilaìhr han ghììlaìhr wara hiilaìhr han ghììla ghààìhr wara ghììla hàà
sìe hiila sìe düen hiilasìe han ghììlasìe wara hiilasìe han ghììla ghààsìe wara ghììla hàà
Sìe hiila Sìe düen hiilaSìe han ghììlaSìe wara hiilaSìe han ghììla ghààSìe wara ghììla hàà

Conditionnel du verbe hiila
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hiila - -ìch hatt ghììla
dü datsch hiila - -dü hattsch ghììla
ar/sa/as dat hiila - -ar/sa/as hatt ghììla
mìr datta hiila - -mìr hatta ghììla
ìhr datta hiila - -ìhr hatta ghììla
sìe datta hiila - -sìe hatta ghììla
Sìe datta hiila - -Sìe hatta ghììla

Impératif du verbe hiila
Impératif
hiil
hiila mìr
hiila
hiila Sìe

Verbe hocka être assis hocken
Indicatif du verbe hocka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hock ìch düe hockaìch bì ghocktìch wìrr hockaìch bì ghockt gsìììch wìrr ghockt sìì
dü hocksch dü düesch hockadü bìsch ghocktdü wìrsch hockadü bìsch ghockt gsììdü wìrsch ghockt sìì
ar/sa/as hockt ar/sa/as düet hockaar/sa/as ìsch ghocktar/sa/as wìrd hockaar/sa/as ìsch ghockt gsììar/sa/as wìrd ghockt sìì
mìr hocka mìr düen hockamìr sìn ghocktmìr wara hockamìr sìn ghockt gsììmìr wara ghockt sìì
ìhr hocka ìhr düen hockaìhr sìn ghocktìhr wara hockaìhr sìn ghockt gsìììhr wara ghockt sìì
sìe hocka sìe düen hockasìe sìn ghocktsìe wara hockasìe sìn ghockt gsììsìe wara ghockt sìì
Sìe hocka Sìe düen hockaSìe sìn ghocktSìe wara hockaSìe sìn ghockt gsììSìe wara ghockt sìì

Conditionnel du verbe hocka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hocka - -ìch war ghockt
dü datsch hocka - -dü warsch ghockt
ar/sa/as dat hocka - -ar/sa/as war ghockt
mìr datta hocka - -mìr warta ghockt
ìhr datta hocka - -ìhr warta ghockt
sìe datta hocka - -sìe warta ghockt
Sìe datta hocka - -Sìe warta ghockt

Impératif du verbe hocka
Impératif
hock
hocka mìr
hocka
hocka Sìe

Verbe iawa exercer üben
Indicatif du verbe iawa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch iab ìch düe iawaìch hà giabtìch wìrr iawaìch hà giabt ghààìch wìrr giabt hàà
dü iabsch dü düesch iawadü hàsch giabtdü wìrsch iawadü hàsch giabt ghààdü wìrsch giabt hàà
ar/sa/as iabt ar/sa/as düet iawaar/sa/as hàt giabtar/sa/as wìrd iawaar/sa/as hàt giabt ghààar/sa/as wìrd giabt hàà
mìr iawa mìr düen iawamìr han giabtmìr wara iawamìr han giabt ghààmìr wara giabt hàà
ìhr iawa ìhr düen iawaìhr han giabtìhr wara iawaìhr han giabt ghààìhr wara giabt hàà
sìe iawa sìe düen iawasìe han giabtsìe wara iawasìe han giabt ghààsìe wara giabt hàà
Sìe iawa Sìe düen iawaSìe han giabtSìe wara iawaSìe han giabt ghààSìe wara giabt hàà

Conditionnel du verbe iawa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat iawa - -ìch hatt giabt
dü datsch iawa - -dü hattsch giabt
ar/sa/as dat iawa - -ar/sa/as hatt giabt
mìr datta iawa - -mìr hatta giabt
ìhr datta iawa - -ìhr hatta giabt
sìe datta iawa - -sìe hatta giabt
Sìe datta iawa - -Sìe hatta giabt

Impératif du verbe iawa
Impératif
iab
iawa mìr
iawa
iawa Sìe

Verbe joomra se lamenter jammern
Indicatif du verbe joomra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch joomer ìch düe joomraìch hà gjoomertìch wìrr joomraìch hà gjoomert ghààìch wìrr gjoomert hàà
dü joomersch dü düesch joomradü hàsch gjoomertdü wìrsch joomradü hàsch gjoomert ghààdü wìrsch gjoomert hàà
ar/sa/as joomert ar/sa/as düet joomraar/sa/as hàt gjoomertar/sa/as wìrd joomraar/sa/as hàt gjoomert ghààar/sa/as wìrd gjoomert hàà
mìr joomra mìr düen joomramìr han gjoomertmìr wara joomramìr han gjoomert ghààmìr wara gjoomert hàà
ìhr joomra ìhr düen joomraìhr han gjoomertìhr wara joomraìhr han gjoomert ghààìhr wara gjoomert hàà
sìe joomra sìe düen joomrasìe han gjoomertsìe wara joomrasìe han gjoomert ghààsìe wara gjoomert hàà
Sìe joomra Sìe düen joomraSìe han gjoomertSìe wara joomraSìe han gjoomert ghààSìe wara gjoomert hàà

Conditionnel du verbe joomra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat joomra - -ìch hatt gjoomert
dü datsch joomra - -dü hattsch gjoomert
ar/sa/as dat joomra - -ar/sa/as hatt gjoomert
mìr datta joomra - -mìr hatta gjoomert
ìhr datta joomra - -ìhr hatta gjoomert
sìe datta joomra - -sìe hatta gjoomert
Sìe datta joomra - -Sìe hatta gjoomert

Impératif du verbe joomra
Impératif
joomer
joomera mìr
joomera
joomera Sìe

Verbe juwla jubiler jubeln
Indicatif du verbe juwla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch juwel ìch düe juwlaìch hà gjuweltìch wìrr juwlaìch hà gjuwelt ghààìch wìrr gjuwelt hàà
dü juwelsch dü düesch juwladü hàsch gjuweltdü wìrsch juwladü hàsch gjuwelt ghààdü wìrsch gjuwelt hàà
ar/sa/as juwelt ar/sa/as düet juwlaar/sa/as hàt gjuweltar/sa/as wìrd juwlaar/sa/as hàt gjuwelt ghààar/sa/as wìrd gjuwelt hàà
mìr juwla mìr düen juwlamìr han gjuweltmìr wara juwlamìr han gjuwelt ghààmìr wara gjuwelt hàà
ìhr juwla ìhr düen juwlaìhr han gjuweltìhr wara juwlaìhr han gjuwelt ghààìhr wara gjuwelt hàà
sìe juwla sìe düen juwlasìe han gjuweltsìe wara juwlasìe han gjuwelt ghààsìe wara gjuwelt hàà
Sìe juwla Sìe düen juwlaSìe han gjuweltSìe wara juwlaSìe han gjuwelt ghààSìe wara gjuwelt hàà

Conditionnel du verbe juwla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat juwla - -ìch hatt gjuwelt
dü datsch juwla - -dü hattsch gjuwelt
ar/sa/as dat juwla - -ar/sa/as hatt gjuwelt
mìr datta juwla - -mìr hatta gjuwelt
ìhr datta juwla - -ìhr hatta gjuwelt
sìe datta juwla - -sìe hatta gjuwelt
Sìe datta juwla - -Sìe hatta gjuwelt

Impératif du verbe juwla
Impératif
juwel
juwela mìr
juwela
juwela Sìe

Verbe kampfa lutter kämpfen
Indicatif du verbe kampfa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kampf ìch düe kampfaìch hà kàmpftìch wìrr kampfaìch hà kàmpft ghààìch wìrr kàmpft hàà
dü kampfsch dü düesch kampfadü hàsch kàmpftdü wìrsch kampfadü hàsch kàmpft ghààdü wìrsch kàmpft hàà
ar/sa/as kampft ar/sa/as düet kampfaar/sa/as hàt kàmpftar/sa/as wìrd kampfaar/sa/as hàt kàmpft ghààar/sa/as wìrd kàmpft hàà
mìr kampfa mìr düen kampfamìr han kàmpftmìr wara kampfamìr han kàmpft ghààmìr wara kàmpft hàà
ìhr kampfa ìhr düen kampfaìhr han kàmpftìhr wara kampfaìhr han kàmpft ghààìhr wara kàmpft hàà
sìe kampfa sìe düen kampfasìe han kàmpftsìe wara kampfasìe han kàmpft ghààsìe wara kàmpft hàà
Sìe kampfa Sìe düen kampfaSìe han kàmpftSìe wara kampfaSìe han kàmpft ghààSìe wara kàmpft hàà

Conditionnel du verbe kampfa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat kampfa - -ìch hatt kàmpft
dü datsch kampfa - -dü hattsch kàmpft
ar/sa/as dat kampfa - -ar/sa/as hatt kàmpft
mìr datta kampfa - -mìr hatta kàmpft
ìhr datta kampfa - -ìhr hatta kàmpft
sìe datta kampfa - -sìe hatta kàmpft
Sìe datta kampfa - -Sìe hatta kàmpft

Impératif du verbe kampfa
Impératif
kampf
kampfa mìr
kampfa
kampfa Sìe

Verbe umkippa se renverser umkippen
Indicatif du verbe umkippa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kipp umìch düe umkippaìch bì umkipptìch wìrr umkippaìch bì umkippt gsìììch wìrr umkippt sìì
dü kippsch umdü düesch umkippadü bìsch umkipptdü wìrsch umkippadü bìsch umkippt gsììdü wìrsch umkippt sìì
ar/sa/as kippt umar/sa/as düet umkippaar/sa/as ìsch umkipptar/sa/as wìrd umkippaar/sa/as ìsch umkippt gsììar/sa/as wìrd umkippt sìì
mìr kippa ummìr düen umkippamìr sìn umkipptmìr wara umkippamìr sìn umkippt gsììmìr wara umkippt sìì
ìhr kippa umìhr düen umkippaìhr sìn umkipptìhr wara umkippaìhr sìn umkippt gsìììhr wara umkippt sìì
sìe kippa umsìe düen umkippasìe sìn umkipptsìe wara umkippasìe sìn umkippt gsììsìe wara umkippt sìì
Sìe kippa umSìe düen umkippaSìe sìn umkipptSìe wara umkippaSìe sìn umkippt gsììSìe wara umkippt sìì

Conditionnel du verbe umkippa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat umkippa - -ìch war umkippt
dü datsch umkippa - -dü warsch umkippt
ar/sa/as dat umkippa - -ar/sa/as war umkippt
mìr datta umkippa - -mìr warta umkippt
ìhr datta umkippa - -ìhr warta umkippt
sìe datta umkippa - -sìe warta umkippt
Sìe datta umkippa - -Sìe warta umkippt

Impératif du verbe umkippa
Impératif
kipp um
kippa mìr um
kippa um
kippa Sìe um

Verbe knèia être à genoux knien
Indicatif du verbe knèia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch knèi ìch düe knèiaìch hà knèitìch wìrr knèiaìch hà knèit ghààìch wìrr knèit hàà
dü knèisch dü düesch knèiadü hàsch knèitdü wìrsch knèiadü hàsch knèit ghààdü wìrsch knèit hàà
ar/sa/as knèit ar/sa/as düet knèiaar/sa/as hàt knèitar/sa/as wìrd knèiaar/sa/as hàt knèit ghààar/sa/as wìrd knèit hàà
mìr knèia mìr düen knèiamìr han knèitmìr wara knèiamìr han knèit ghààmìr wara knèit hàà
ìhr knèia ìhr düen knèiaìhr han knèitìhr wara knèiaìhr han knèit ghààìhr wara knèit hàà
sìe knèia sìe düen knèiasìe han knèitsìe wara knèiasìe han knèit ghààsìe wara knèit hàà
Sìe knèia Sìe düen knèiaSìe han knèitSìe wara knèiaSìe han knèit ghààSìe wara knèit hàà

Conditionnel du verbe knèia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat knèia - -ìch hatt knèit
dü datsch knèia - -dü hattsch knèit
ar/sa/as dat knèia - -ar/sa/as hatt knèit
mìr datta knèia - -mìr hatta knèit
ìhr datta knèia - -ìhr hatta knèit
sìe datta knèia - -sìe hatta knèit
Sìe datta knèia - -Sìe hatta knèit

Impératif du verbe knèia
Impératif
knèi
knèia mìr
knèia
knèia Sìe

Verbe kommàndiara commander befehlen
Indicatif du verbe kommàndiara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kommàndiar ìch düe kommàndiaraìch hà kommàndiartìch wìrr kommàndiaraìch hà kommàndiart ghààìch wìrr kommàndiart hàà
dü kommàndiarsch dü düesch kommàndiaradü hàsch kommàndiartdü wìrsch kommàndiaradü hàsch kommàndiart ghààdü wìrsch kommàndiart hàà
ar/sa/as kommàndiart ar/sa/as düet kommàndiaraar/sa/as hàt kommàndiartar/sa/as wìrd kommàndiaraar/sa/as hàt kommàndiart ghààar/sa/as wìrd kommàndiart hàà
mìr kommàndiara mìr düen kommàndiaramìr han kommàndiartmìr wara kommàndiaramìr han kommàndiart ghààmìr wara kommàndiart hàà
ìhr kommàndiara ìhr düen kommàndiaraìhr han kommàndiartìhr wara kommàndiaraìhr han kommàndiart ghààìhr wara kommàndiart hàà
sìe kommàndiara sìe düen kommàndiarasìe han kommàndiartsìe wara kommàndiarasìe han kommàndiart ghààsìe wara kommàndiart hàà
Sìe kommàndiara Sìe düen kommàndiaraSìe han kommàndiartSìe wara kommàndiaraSìe han kommàndiart ghààSìe wara kommàndiart hàà

Conditionnel du verbe kommàndiara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat kommàndiara - -ìch hatt kommàndiart
dü datsch kommàndiara - -dü hattsch kommàndiart
ar/sa/as dat kommàndiara - -ar/sa/as hatt kommàndiart
mìr datta kommàndiara - -mìr hatta kommàndiart
ìhr datta kommàndiara - -ìhr hatta kommàndiart
sìe datta kommàndiara - -sìe hatta kommàndiart
Sìe datta kommàndiara - -Sìe hatta kommàndiart

Impératif du verbe kommàndiara
Impératif
kommàndiar
kommàndiara mìr
kommàndiara
kommàndiara Sìe

Verbe kumma venir kommen
Indicatif du verbe kumma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kumm ìch düe kummaìch bì kummaìch wìrr kummaìch bì kumma gsìììch wìrr kumma sìì
dü kummsch dü düesch kummadü bìsch kummadü wìrsch kummadü bìsch kumma gsììdü wìrsch kumma sìì
ar/sa/as kummt ar/sa/as düet kummaar/sa/as ìsch kummaar/sa/as wìrd kummaar/sa/as ìsch kumma gsììar/sa/as wìrd kumma sìì
mìr kämma mìr düen kummamìr sìn kummamìr wara kummamìr sìn kumma gsììmìr wara kumma sìì
ìhr kämma ìhr düen kummaìhr sìn kummaìhr wara kummaìhr sìn kumma gsìììhr wara kumma sìì
sìe kämma sìe düen kummasìe sìn kummasìe wara kummasìe sìn kumma gsììsìe wara kumma sìì
Sìe kämma Sìe düen kummaSìe sìn kummaSìe wara kummaSìe sìn kumma gsììSìe wara kumma sìì

Conditionnel du verbe kumma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat kummaìch kaam ìch kaam ìch war kumma
dü datsch kummadü kaamsch dü kaamsch dü warsch kumma
ar/sa/as dat kummaar/sa/as kaam ar/sa/as kaam ar/sa/as war kumma
mìr datta kummamìr kaamta mìr kaamta mìr warta kumma
ìhr datta kummaìhr kaamta ìhr kaamta ìhr warta kumma
sìe datta kummasìe kaamta sìe kaamta sìe warta kumma
Sìe datta kummaSìe kaamta Sìe kaamta Sìe warta kumma

Impératif du verbe kumma
Impératif
kumm
kämma mìr
kämma
kämma Sìe

Verbe ànakumma réussir gelingen
Indicatif du verbe ànakumma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kumm ànaìch düe ànakummaìch bì ànakummaìch wìrr ànakummaìch bì ànakumma gsìììch wìrr ànakumma sìì
dü kummsch ànadü düesch ànakummadü bìsch ànakummadü wìrsch ànakummadü bìsch ànakumma gsììdü wìrsch ànakumma sìì
ar/sa/as kummt ànaar/sa/as düet ànakummaar/sa/as ìsch ànakummaar/sa/as wìrd ànakummaar/sa/as ìsch ànakumma gsììar/sa/as wìrd ànakumma sìì
mìr kämma ànamìr düen ànakummamìr sìn ànakummamìr wara ànakummamìr sìn ànakumma gsììmìr wara ànakumma sìì
ìhr kämma ànaìhr düen ànakummaìhr sìn ànakummaìhr wara ànakummaìhr sìn ànakumma gsìììhr wara ànakumma sìì
sìe kämma ànasìe düen ànakummasìe sìn ànakummasìe wara ànakummasìe sìn ànakumma gsììsìe wara ànakumma sìì
Sìe kämma ànaSìe düen ànakummaSìe sìn ànakummaSìe wara ànakummaSìe sìn ànakumma gsììSìe wara ànakumma sìì

Conditionnel du verbe ànakumma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ànakummaìch kaam ànaìch kaam ànaìch war ànakumma
dü datsch ànakummadü kaamsch ànadü kaamsch ànadü warsch ànakumma
ar/sa/as dat ànakummaar/sa/as kaam ànaar/sa/as kaam ànaar/sa/as war ànakumma
mìr datta ànakummamìr kaamta ànamìr kaamta ànamìr warta ànakumma
ìhr datta ànakummaìhr kaamta ànaìhr kaamta ànaìhr warta ànakumma
sìe datta ànakummasìe kaamta ànasìe kaamta ànasìe warta ànakumma
Sìe datta ànakummaSìe kaamta ànaSìe kaamta ànaSìe warta ànakumma

Impératif du verbe ànakumma
Impératif
kumm
kämma mìr
kämma
kämma Sìe

Verbe ààkumma arriver ankommen
Indicatif du verbe ààkumma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kumm ààìch düe ààkummaìch bì ààkummaìch wìrr ààkummaìch bì ààkumma gsìììch wìrr ààkumma sìì
dü kummsch ààdü düesch ààkummadü bìsch ààkummadü wìrsch ààkummadü bìsch ààkumma gsììdü wìrsch ààkumma sìì
ar/sa/as kummt ààar/sa/as düet ààkummaar/sa/as ìsch ààkummaar/sa/as wìrd ààkummaar/sa/as ìsch ààkumma gsììar/sa/as wìrd ààkumma sìì
mìr kämma ààmìr düen ààkummamìr sìn ààkummamìr wara ààkummamìr sìn ààkumma gsììmìr wara ààkumma sìì
ìhr kämma ààìhr düen ààkummaìhr sìn ààkummaìhr wara ààkummaìhr sìn ààkumma gsìììhr wara ààkumma sìì
sìe kämma ààsìe düen ààkummasìe sìn ààkummasìe wara ààkummasìe sìn ààkumma gsììsìe wara ààkumma sìì
Sìe kämma ààSìe düen ààkummaSìe sìn ààkummaSìe wara ààkummaSìe sìn ààkumma gsììSìe wara ààkumma sìì

Conditionnel du verbe ààkumma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààkummaìch kaam ààìch kaam ààìch war ààkumma
dü datsch ààkummadü kaamsch ààdü kaamsch ààdü warsch ààkumma
ar/sa/as dat ààkummaar/sa/as kaam ààar/sa/as kaam ààar/sa/as war ààkumma
mìr datta ààkummamìr kaamta ààmìr kaamta ààmìr warta ààkumma
ìhr datta ààkummaìhr kaamta ààìhr kaamta ààìhr warta ààkumma
sìe datta ààkummasìe kaamta ààsìe kaamta ààsìe warta ààkumma
Sìe datta ààkummaSìe kaamta ààSìe kaamta ààSìe warta ààkumma

Impératif du verbe ààkumma
Impératif
kumm
kämma mìr
kämma
kämma Sìe

Verbe lawa vivre leben
Indicatif du verbe lawa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch labb ìch düe lawaìch hà glabtìch wìrr lawaìch hà glabt ghààìch wìrr glabt hàà
dü labbsch dü düesch lawadü hàsch glabtdü wìrsch lawadü hàsch glabt ghààdü wìrsch glabt hàà
ar/sa/as labbt ar/sa/as düet lawaar/sa/as hàt glabtar/sa/as wìrd lawaar/sa/as hàt glabt ghààar/sa/as wìrd glabt hàà
mìr lawa mìr düen lawamìr han glabtmìr wara lawamìr han glabt ghààmìr wara glabt hàà
ìhr lawa ìhr düen lawaìhr han glabtìhr wara lawaìhr han glabt ghààìhr wara glabt hàà
sìe lawa sìe düen lawasìe han glabtsìe wara lawasìe han glabt ghààsìe wara glabt hàà
Sìe lawa Sìe düen lawaSìe han glabtSìe wara lawaSìe han glabt ghààSìe wara glabt hàà

Conditionnel du verbe lawa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat lawa - -ìch hatt glabt
dü datsch lawa - -dü hattsch glabt
ar/sa/as dat lawa - -ar/sa/as hatt glabt
mìr datta lawa - -mìr hatta glabt
ìhr datta lawa - -ìhr hatta glabt
sìe datta lawa - -sìe hatta glabt
Sìe datta lawa - -Sìe hatta glabt

Impératif du verbe lawa
Impératif
labb
lawa mìr
lawa
lawa Sìe

Verbe liaga mentir lügen
Indicatif du verbe liaga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch liag ìch düe liagaìch hà glogaìch wìrr liagaìch hà gloga ghààìch wìrr gloga hàà
dü liagsch dü düesch liagadü hàsch glogadü wìrsch liagadü hàsch gloga ghààdü wìrsch gloga hàà
ar/sa/as liagt ar/sa/as düet liagaar/sa/as hàt glogaar/sa/as wìrd liagaar/sa/as hàt gloga ghààar/sa/as wìrd gloga hàà
mìr liaga mìr düen liagamìr han glogamìr wara liagamìr han gloga ghààmìr wara gloga hàà
ìhr liaga ìhr düen liagaìhr han glogaìhr wara liagaìhr han gloga ghààìhr wara gloga hàà
sìe liaga sìe düen liagasìe han glogasìe wara liagasìe han gloga ghààsìe wara gloga hàà
Sìe liaga Sìe düen liagaSìe han glogaSìe wara liagaSìe han gloga ghààSìe wara gloga hàà

Conditionnel du verbe liaga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat liaga - -ìch hatt gloga
dü datsch liaga - -dü hattsch gloga
ar/sa/as dat liaga - -ar/sa/as hatt gloga
mìr datta liaga - -mìr hatta gloga
ìhr datta liaga - -ìhr hatta gloga
sìe datta liaga - -sìe hatta gloga
Sìe datta liaga - -Sìe hatta gloga

Impératif du verbe liaga
Impératif
liag
liaga mìr
liaga
liaga Sìe

Verbe liida souffrir leiden
Indicatif du verbe liida
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch liid ìch düe liidaìch hà glìttaìch wìrr liidaìch hà glìtta ghààìch wìrr glìtta hàà
dü liidsch dü düesch liidadü hàsch glìttadü wìrsch liidadü hàsch glìtta ghààdü wìrsch glìtta hàà
ar/sa/as liidet ar/sa/as düet liidaar/sa/as hàt glìttaar/sa/as wìrd liidaar/sa/as hàt glìtta ghààar/sa/as wìrd glìtta hàà
mìr liida mìr düen liidamìr han glìttamìr wara liidamìr han glìtta ghààmìr wara glìtta hàà
ìhr liida ìhr düen liidaìhr han glìttaìhr wara liidaìhr han glìtta ghààìhr wara glìtta hàà
sìe liida sìe düen liidasìe han glìttasìe wara liidasìe han glìtta ghààsìe wara glìtta hàà
Sìe liida Sìe düen liidaSìe han glìttaSìe wara liidaSìe han glìtta ghààSìe wara glìtta hàà

Conditionnel du verbe liida
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat liida - -ìch hatt glìtta
dü datsch liida - -dü hattsch glìtta
ar/sa/as dat liida - -ar/sa/as hatt glìtta
mìr datta liida - -mìr hatta glìtta
ìhr datta liida - -ìhr hatta glìtta
sìe datta liida - -sìe hatta glìtta
Sìe datta liida - -Sìe hatta glìtta

Impératif du verbe liida
Impératif
liid
liida mìr
liida
liida Sìe

Verbe làcha rire lachen
Indicatif du verbe làcha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch làch ìch düe làchaìch hà glàchtìch wìrr làchaìch hà glàcht ghààìch wìrr glàcht hàà
dü làchsch dü düesch làchadü hàsch glàchtdü wìrsch làchadü hàsch glàcht ghààdü wìrsch glàcht hàà
ar/sa/as làcht ar/sa/as düet làchaar/sa/as hàt glàchtar/sa/as wìrd làchaar/sa/as hàt glàcht ghààar/sa/as wìrd glàcht hàà
mìr làcha mìr düen làchamìr han glàchtmìr wara làchamìr han glàcht ghààmìr wara glàcht hàà
ìhr làcha ìhr düen làchaìhr han glàchtìhr wara làchaìhr han glàcht ghààìhr wara glàcht hàà
sìe làcha sìe düen làchasìe han glàchtsìe wara làchasìe han glàcht ghààsìe wara glàcht hàà
Sìe làcha Sìe düen làchaSìe han glàchtSìe wara làchaSìe han glàcht ghààSìe wara glàcht hàà

Conditionnel du verbe làcha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat làcha - -ìch hatt glàcht
dü datsch làcha - -dü hattsch glàcht
ar/sa/as dat làcha - -ar/sa/as hatt glàcht
mìr datta làcha - -mìr hatta glàcht
ìhr datta làcha - -ìhr hatta glàcht
sìe datta làcha - -sìe hatta glàcht
Sìe datta làcha - -Sìe hatta glàcht

Impératif du verbe làcha
Impératif
làch
làcha mìr
làcha
làcha Sìe

Verbe lànda atterrir landen
Indicatif du verbe lànda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch lànd ìch düe làndaìch bì glàndaìch wìrr làndaìch bì glànda gsìììch wìrr glànda sìì
dü làndsch dü düesch làndadü bìsch glàndadü wìrsch làndadü bìsch glànda gsììdü wìrsch glànda sìì
ar/sa/as làndet ar/sa/as düet làndaar/sa/as ìsch glàndaar/sa/as wìrd làndaar/sa/as ìsch glànda gsììar/sa/as wìrd glànda sìì
mìr lànda mìr düen làndamìr sìn glàndamìr wara làndamìr sìn glànda gsììmìr wara glànda sìì
ìhr lànda ìhr düen làndaìhr sìn glàndaìhr wara làndaìhr sìn glànda gsìììhr wara glànda sìì
sìe lànda sìe düen làndasìe sìn glàndasìe wara làndasìe sìn glànda gsììsìe wara glànda sìì
Sìe lànda Sìe düen làndaSìe sìn glàndaSìe wara làndaSìe sìn glànda gsììSìe wara glànda sìì

Conditionnel du verbe lànda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat lànda - -ìch war glànda
dü datsch lànda - -dü warsch glànda
ar/sa/as dat lànda - -ar/sa/as war glànda
mìr datta lànda - -mìr warta glànda
ìhr datta lànda - -ìhr warta glànda
sìe datta lànda - -sìe warta glànda
Sìe datta lànda - -Sìe warta glànda

Impératif du verbe lànda
Impératif
lànd
lànda mìr
lànda
lànda Sìe

Verbe làuifa marcher gehen
Indicatif du verbe làuifa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch làuif ìch düe làuifaìch bì gloffaìch wìrr làuifaìch bì gloffa gsìììch wìrr gloffa sìì
dü làuifsch dü düesch làuifadü bìsch gloffadü wìrsch làuifadü bìsch gloffa gsììdü wìrsch gloffa sìì
ar/sa/as làuift ar/sa/as düet làuifaar/sa/as ìsch gloffaar/sa/as wìrd làuifaar/sa/as ìsch gloffa gsììar/sa/as wìrd gloffa sìì
mìr làuifa mìr düen làuifamìr sìn gloffamìr wara làuifamìr sìn gloffa gsììmìr wara gloffa sìì
ìhr làuifa ìhr düen làuifaìhr sìn gloffaìhr wara làuifaìhr sìn gloffa gsìììhr wara gloffa sìì
sìe làuifa sìe düen làuifasìe sìn gloffasìe wara làuifasìe sìn gloffa gsììsìe wara gloffa sìì
Sìe làuifa Sìe düen làuifaSìe sìn gloffaSìe wara làuifaSìe sìn gloffa gsììSìe wara gloffa sìì

Conditionnel du verbe làuifa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat làuifa - -ìch war gloffa
dü datsch làuifa - -dü warsch gloffa
ar/sa/as dat làuifa - -ar/sa/as war gloffa
mìr datta làuifa - -mìr warta gloffa
ìhr datta làuifa - -ìhr warta gloffa
sìe datta làuifa - -sìe warta gloffa
Sìe datta làuifa - -Sìe warta gloffa

Impératif du verbe làuifa
Impératif
làuif
làuifa mìr
làuifa
làuifa Sìe

Verbe üslàuifa couler auslaufen
Indicatif du verbe üslàuifa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch làuif üsìch düe üslàuifaìch bì üsgloffaìch wìrr üslàuifaìch bì üsgloffa gsìììch wìrr üsgloffa sìì
dü làuifsch üsdü düesch üslàuifadü bìsch üsgloffadü wìrsch üslàuifadü bìsch üsgloffa gsììdü wìrsch üsgloffa sìì
ar/sa/as làuift üsar/sa/as düet üslàuifaar/sa/as ìsch üsgloffaar/sa/as wìrd üslàuifaar/sa/as ìsch üsgloffa gsììar/sa/as wìrd üsgloffa sìì
mìr làuifa üsmìr düen üslàuifamìr sìn üsgloffamìr wara üslàuifamìr sìn üsgloffa gsììmìr wara üsgloffa sìì
ìhr làuifa üsìhr düen üslàuifaìhr sìn üsgloffaìhr wara üslàuifaìhr sìn üsgloffa gsìììhr wara üsgloffa sìì
sìe làuifa üssìe düen üslàuifasìe sìn üsgloffasìe wara üslàuifasìe sìn üsgloffa gsììsìe wara üsgloffa sìì
Sìe làuifa üsSìe düen üslàuifaSìe sìn üsgloffaSìe wara üslàuifaSìe sìn üsgloffa gsììSìe wara üsgloffa sìì

Conditionnel du verbe üslàuifa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat üslàuifa - -ìch war üsgloffa
dü datsch üslàuifa - -dü warsch üsgloffa
ar/sa/as dat üslàuifa - -ar/sa/as war üsgloffa
mìr datta üslàuifa - -mìr warta üsgloffa
ìhr datta üslàuifa - -ìhr warta üsgloffa
sìe datta üslàuifa - -sìe warta üsgloffa
Sìe datta üslàuifa - -Sìe warta üsgloffa

Impératif du verbe üslàuifa
Impératif
làuif üs
làuifa mìr üs
làuifa üs
làuifa Sìe üs

Verbe mìtmàcha participer teilnehmen
Indicatif du verbe mìtmàcha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch màch mìtìch düe mìtmàchaìch hà mìtgmàchtìch wìrr mìtmàchaìch hà mìtgmàcht ghààìch wìrr mìtgmàcht hàà
dü màchsch mìtdü düesch mìtmàchadü hàsch mìtgmàchtdü wìrsch mìtmàchadü hàsch mìtgmàcht ghààdü wìrsch mìtgmàcht hàà
ar/sa/as màcht mìtar/sa/as düet mìtmàchaar/sa/as hàt mìtgmàchtar/sa/as wìrd mìtmàchaar/sa/as hàt mìtgmàcht ghààar/sa/as wìrd mìtgmàcht hàà
mìr màcha mìtmìr düen mìtmàchamìr han mìtgmàchtmìr wara mìtmàchamìr han mìtgmàcht ghààmìr wara mìtgmàcht hàà
ìhr màcha mìtìhr düen mìtmàchaìhr han mìtgmàchtìhr wara mìtmàchaìhr han mìtgmàcht ghààìhr wara mìtgmàcht hàà
sìe màcha mìtsìe düen mìtmàchasìe han mìtgmàchtsìe wara mìtmàchasìe han mìtgmàcht ghààsìe wara mìtgmàcht hàà
Sìe màcha mìtSìe düen mìtmàchaSìe han mìtgmàchtSìe wara mìtmàchaSìe han mìtgmàcht ghààSìe wara mìtgmàcht hàà

Conditionnel du verbe mìtmàcha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat mìtmàcha - -ìch hatt mìtgmàcht
dü datsch mìtmàcha - -dü hattsch mìtgmàcht
ar/sa/as dat mìtmàcha - -ar/sa/as hatt mìtgmàcht
mìr datta mìtmàcha - -mìr hatta mìtgmàcht
ìhr datta mìtmàcha - -ìhr hatta mìtgmàcht
sìe datta mìtmàcha - -sìe hatta mìtgmàcht
Sìe datta mìtmàcha - -Sìe hatta mìtgmàcht

Impératif du verbe mìtmàcha
Impératif
màch mìt
màcha mìr mìt
màcha mìt
màcha Sìe mìt

Verbe müeßa devoir mussen
Indicatif du verbe müeßa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch müeß -ìch hà müeßaìch wìrr müeßaìch hà müeßa ghààìch wìrr müeßa hàà
dü müesch -dü hàsch müeßadü wìrsch müeßadü hàsch müeßa ghààdü wìrsch müeßa hàà
ar/sa/as müeß -ar/sa/as hàt müeßaar/sa/as wìrd müeßaar/sa/as hàt müeßa ghààar/sa/as wìrd müeßa hàà
mìr mian -mìr han müeßamìr wara müeßamìr han müeßa ghààmìr wara müeßa hàà
ìhr mian -ìhr han müeßaìhr wara müeßaìhr han müeßa ghààìhr wara müeßa hàà
sìe mian -sìe han müeßasìe wara müeßasìe han müeßa ghààsìe wara müeßa hàà
Sìe mian -Sìe han müeßaSìe wara müeßaSìe han müeßa ghààSìe wara müeßa hàà

Conditionnel du verbe müeßa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
-ìch müeßt ìch müeßt ìch hatt müeßta
-dü müeßtsch dü müeßtsch dü hattsch müeßta
-ar/sa/as müeßt ar/sa/as müeßt ar/sa/as hatt müeßta
-mìr müeßta mìr müeßta mìr hatta müeßta
-ìhr müeßta ìhr müeßta ìhr hatta müeßta
-sìe müeßta sìe müeßta sìe hatta müeßta
-Sìe müeßta Sìe müeßta Sìe hatta müeßta

Impératif du verbe müeßa
Impératif
-
-
-
-

Verbe müüra maçonner mauern
Indicatif du verbe müüra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch müür ìch düe müüraìch hà gmüürtìch wìrr müüraìch hà gmüürt ghààìch wìrr gmüürt hàà
dü müürsch dü düesch müüradü hàsch gmüürtdü wìrsch müüradü hàsch gmüürt ghààdü wìrsch gmüürt hàà
ar/sa/as müürt ar/sa/as düet müüraar/sa/as hàt gmüürtar/sa/as wìrd müüraar/sa/as hàt gmüürt ghààar/sa/as wìrd gmüürt hàà
mìr müüra mìr düen müüramìr han gmüürtmìr wara müüramìr han gmüürt ghààmìr wara gmüürt hàà
ìhr müüra ìhr düen müüraìhr han gmüürtìhr wara müüraìhr han gmüürt ghààìhr wara gmüürt hàà
sìe müüra sìe düen müürasìe han gmüürtsìe wara müürasìe han gmüürt ghààsìe wara gmüürt hàà
Sìe müüra Sìe düen müüraSìe han gmüürtSìe wara müüraSìe han gmüürt ghààSìe wara gmüürt hàà

Conditionnel du verbe müüra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat müüra - -ìch hatt gmüürt
dü datsch müüra - -dü hattsch gmüürt
ar/sa/as dat müüra - -ar/sa/as hatt gmüürt
mìr datta müüra - -mìr hatta gmüürt
ìhr datta müüra - -ìhr hatta gmüürt
sìe datta müüra - -sìe hatta gmüürt
Sìe datta müüra - -Sìe hatta gmüürt

Impératif du verbe müüra
Impératif
müür
müüra mìr
müüra
müüra Sìe

Verbe àbnamma diminuer abnehmen
Indicatif du verbe àbnamma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch nìmm àbìch düe àbnammaìch hà àbgnummaìch wìrr àbnammaìch hà àbgnumma ghààìch wìrr àbgnumma hàà
dü nìmmsch àbdü düesch àbnammadü hàsch àbgnummadü wìrsch àbnammadü hàsch àbgnumma ghààdü wìrsch àbgnumma hàà
ar/sa/as nìmmt àbar/sa/as düet àbnammaar/sa/as hàt àbgnummaar/sa/as wìrd àbnammaar/sa/as hàt àbgnumma ghààar/sa/as wìrd àbgnumma hàà
mìr namma àbmìr düen àbnammamìr han àbgnummamìr wara àbnammamìr han àbgnumma ghààmìr wara àbgnumma hàà
ìhr namma àbìhr düen àbnammaìhr han àbgnummaìhr wara àbnammaìhr han àbgnumma ghààìhr wara àbgnumma hàà
sìe namma àbsìe düen àbnammasìe han àbgnummasìe wara àbnammasìe han àbgnumma ghààsìe wara àbgnumma hàà
Sìe namma àbSìe düen àbnammaSìe han àbgnummaSìe wara àbnammaSìe han àbgnumma ghààSìe wara àbgnumma hàà

Conditionnel du verbe àbnamma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat àbnammaìch nahm àbìch nahm àbìch hatt àbgnumma
dü datsch àbnammadü nahmsch àbdü nahmsch àbdü hattsch àbgnumma
ar/sa/as dat àbnammaar/sa/as nahm àbar/sa/as nahm àbar/sa/as hatt àbgnumma
mìr datta àbnammamìr nahmta àbmìr nahmta àbmìr hatta àbgnumma
ìhr datta àbnammaìhr nahmta àbìhr nahmta àbìhr hatta àbgnumma
sìe datta àbnammasìe nahmta àbsìe nahmta àbsìe hatta àbgnumma
Sìe datta àbnammaSìe nahmta àbSìe nahmta àbSìe hatta àbgnumma

Impératif du verbe àbnamma
Impératif
nìmm
namma mìr
namma
namma Sìe

Verbe àànamma supposer annehmen
Indicatif du verbe àànamma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch nìmm ààìch düe àànammaìch hà ààgnummaìch wìrr àànammaìch hà ààgnumma ghààìch wìrr ààgnumma hàà
dü nìmmsch ààdü düesch àànammadü hàsch ààgnummadü wìrsch àànammadü hàsch ààgnumma ghààdü wìrsch ààgnumma hàà
ar/sa/as nìmmt ààar/sa/as düet àànammaar/sa/as hàt ààgnummaar/sa/as wìrd àànammaar/sa/as hàt ààgnumma ghààar/sa/as wìrd ààgnumma hàà
mìr namma ààmìr düen àànammamìr han ààgnummamìr wara àànammamìr han ààgnumma ghààmìr wara ààgnumma hàà
ìhr namma ààìhr düen àànammaìhr han ààgnummaìhr wara àànammaìhr han ààgnumma ghààìhr wara ààgnumma hàà
sìe namma ààsìe düen àànammasìe han ààgnummasìe wara àànammasìe han ààgnumma ghààsìe wara ààgnumma hàà
Sìe namma ààSìe düen àànammaSìe han ààgnummaSìe wara àànammaSìe han ààgnumma ghààSìe wara ààgnumma hàà

Conditionnel du verbe àànamma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat àànammaìch nahm ààìch nahm ààìch hatt ààgnumma
dü datsch àànammadü nahmsch ààdü nahmsch ààdü hattsch ààgnumma
ar/sa/as dat àànammaar/sa/as nahm ààar/sa/as nahm ààar/sa/as hatt ààgnumma
mìr datta àànammamìr nahmta ààmìr nahmta ààmìr hatta ààgnumma
ìhr datta àànammaìhr nahmta ààìhr nahmta ààìhr hatta ààgnumma
sìe datta àànammasìe nahmta ààsìe nahmta ààsìe hatta ààgnumma
Sìe datta àànammaSìe nahmta ààSìe nahmta ààSìe hatta ààgnumma

Impératif du verbe àànamma
Impératif
nìmm
namma mìr
namma
namma Sìe

Verbe teilnamma participer teilnehmen
Indicatif du verbe teilnamma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch nìmm teilìch düe teilnammaìch hà teilgnummaìch wìrr teilnammaìch hà teilgnumma ghààìch wìrr teilgnumma hàà
dü nìmmsch teildü düesch teilnammadü hàsch teilgnummadü wìrsch teilnammadü hàsch teilgnumma ghààdü wìrsch teilgnumma hàà
ar/sa/as nìmmt teilar/sa/as düet teilnammaar/sa/as hàt teilgnummaar/sa/as wìrd teilnammaar/sa/as hàt teilgnumma ghààar/sa/as wìrd teilgnumma hàà
mìr namma teilmìr düen teilnammamìr han teilgnummamìr wara teilnammamìr han teilgnumma ghààmìr wara teilgnumma hàà
ìhr namma teilìhr düen teilnammaìhr han teilgnummaìhr wara teilnammaìhr han teilgnumma ghààìhr wara teilgnumma hàà
sìe namma teilsìe düen teilnammasìe han teilgnummasìe wara teilnammasìe han teilgnumma ghààsìe wara teilgnumma hàà
Sìe namma teilSìe düen teilnammaSìe han teilgnummaSìe wara teilnammaSìe han teilgnumma ghààSìe wara teilgnumma hàà

Conditionnel du verbe teilnamma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat teilnamma - -ìch hatt teilgnumma
dü datsch teilnamma - -dü hattsch teilgnumma
ar/sa/as dat teilnamma - -ar/sa/as hatt teilgnumma
mìr datta teilnamma - -mìr hatta teilgnumma
ìhr datta teilnamma - -ìhr hatta teilgnumma
sìe datta teilnamma - -sìe hatta teilgnumma
Sìe datta teilnamma - -Sìe hatta teilgnumma

Impératif du verbe teilnamma
Impératif
nìmm
namma mìr
namma
namma Sìe

Verbe ufnamma augmenter aufnehmen
Indicatif du verbe ufnamma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch nìmm ufìch düe ufnammaìch hà ufgnummaìch wìrr ufnammaìch hà ufgnumma ghààìch wìrr ufgnumma hàà
dü nìmmsch ufdü düesch ufnammadü hàsch ufgnummadü wìrsch ufnammadü hàsch ufgnumma ghààdü wìrsch ufgnumma hàà
ar/sa/as nìmmt ufar/sa/as düet ufnammaar/sa/as hàt ufgnummaar/sa/as wìrd ufnammaar/sa/as hàt ufgnumma ghààar/sa/as wìrd ufgnumma hàà
mìr namma ufmìr düen ufnammamìr han ufgnummamìr wara ufnammamìr han ufgnumma ghààmìr wara ufgnumma hàà
ìhr namma ufìhr düen ufnammaìhr han ufgnummaìhr wara ufnammaìhr han ufgnumma ghààìhr wara ufgnumma hàà
sìe namma ufsìe düen ufnammasìe han ufgnummasìe wara ufnammasìe han ufgnumma ghààsìe wara ufgnumma hàà
Sìe namma ufSìe düen ufnammaSìe han ufgnummaSìe wara ufnammaSìe han ufgnumma ghààSìe wara ufgnumma hàà

Conditionnel du verbe ufnamma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ufnamma - -ìch hatt ufgnumma
dü datsch ufnamma - -dü hattsch ufgnumma
ar/sa/as dat ufnamma - -ar/sa/as hatt ufgnumma
mìr datta ufnamma - -mìr hatta ufgnumma
ìhr datta ufnamma - -ìhr hatta ufgnumma
sìe datta ufnamma - -sìe hatta ufgnumma
Sìe datta ufnamma - -Sìe hatta ufgnumma

Impératif du verbe ufnamma
Impératif
nìmm
namma mìr
namma
namma Sìe

Verbe profitiara profiter profitieren
Indicatif du verbe profitiara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch profitiar ìch düe profitiaraìch hà profitiartìch wìrr profitiaraìch hà profitiart ghààìch wìrr profitiart hàà
dü profitiarsch dü düesch profitiaradü hàsch profitiartdü wìrsch profitiaradü hàsch profitiart ghààdü wìrsch profitiart hàà
ar/sa/as profitiart ar/sa/as düet profitiaraar/sa/as hàt profitiartar/sa/as wìrd profitiaraar/sa/as hàt profitiart ghààar/sa/as wìrd profitiart hàà
mìr profitiara mìr düen profitiaramìr han profitiartmìr wara profitiaramìr han profitiart ghààmìr wara profitiart hàà
ìhr profitiara ìhr düen profitiaraìhr han profitiartìhr wara profitiaraìhr han profitiart ghààìhr wara profitiart hàà
sìe profitiara sìe düen profitiarasìe han profitiartsìe wara profitiarasìe han profitiart ghààsìe wara profitiart hàà
Sìe profitiara Sìe düen profitiaraSìe han profitiartSìe wara profitiaraSìe han profitiart ghààSìe wara profitiart hàà

Conditionnel du verbe profitiara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat profitiara - -ìch hatt profitiart
dü datsch profitiara - -dü hattsch profitiart
ar/sa/as dat profitiara - -ar/sa/as hatt profitiart
mìr datta profitiara - -mìr hatta profitiart
ìhr datta profitiara - -ìhr hatta profitiart
sìe datta profitiara - -sìe hatta profitiart
Sìe datta profitiara - -Sìe hatta profitiart

Impératif du verbe profitiara
Impératif
profitiar
profitiara mìr
profitiara
profitiara Sìe

Verbe pàssa convenir passen
Indicatif du verbe pàssa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch pàss ìch düe pàssaìch hà pàsstìch wìrr pàssaìch hà pàsst ghààìch wìrr pàsst hàà
dü pàsch dü düesch pàssadü hàsch pàsstdü wìrsch pàssadü hàsch pàsst ghààdü wìrsch pàsst hàà
ar/sa/as pàsst ar/sa/as düet pàssaar/sa/as hàt pàsstar/sa/as wìrd pàssaar/sa/as hàt pàsst ghààar/sa/as wìrd pàsst hàà
mìr pàssa mìr düen pàssamìr han pàsstmìr wara pàssamìr han pàsst ghààmìr wara pàsst hàà
ìhr pàssa ìhr düen pàssaìhr han pàsstìhr wara pàssaìhr han pàsst ghààìhr wara pàsst hàà
sìe pàssa sìe düen pàssasìe han pàsstsìe wara pàssasìe han pàsst ghààsìe wara pàsst hàà
Sìe pàssa Sìe düen pàssaSìe han pàsstSìe wara pàssaSìe han pàsst ghààSìe wara pàsst hàà

Conditionnel du verbe pàssa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat pàssa - -ìch hatt pàsst
dü datsch pàssa - -dü hattsch pàsst
ar/sa/as dat pàssa - -ar/sa/as hatt pàsst
mìr datta pàssa - -mìr hatta pàsst
ìhr datta pàssa - -ìhr hatta pàsst
sìe datta pàssa - -sìe hatta pàsst
Sìe datta pàssa - -Sìe hatta pàsst

Impératif du verbe pàssa
Impératif
pàss
pàssa mìr
pàssa
pàssa Sìe

Verbe pàssiara se produire passieren
Indicatif du verbe pàssiara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch pàssiar ìch düe pàssiaraìch bì pàssiartìch wìrr pàssiaraìch bì pàssiart gsìììch wìrr pàssiart sìì
dü pàssiarsch dü düesch pàssiaradü bìsch pàssiartdü wìrsch pàssiaradü bìsch pàssiart gsììdü wìrsch pàssiart sìì
ar/sa/as pàssiart ar/sa/as düet pàssiaraar/sa/as ìsch pàssiartar/sa/as wìrd pàssiaraar/sa/as ìsch pàssiart gsììar/sa/as wìrd pàssiart sìì
mìr pàssiara mìr düen pàssiaramìr sìn pàssiartmìr wara pàssiaramìr sìn pàssiart gsììmìr wara pàssiart sìì
ìhr pàssiara ìhr düen pàssiaraìhr sìn pàssiartìhr wara pàssiaraìhr sìn pàssiart gsìììhr wara pàssiart sìì
sìe pàssiara sìe düen pàssiarasìe sìn pàssiartsìe wara pàssiarasìe sìn pàssiart gsììsìe wara pàssiart sìì
Sìe pàssiara Sìe düen pàssiaraSìe sìn pàssiartSìe wara pàssiaraSìe sìn pàssiart gsììSìe wara pàssiart sìì

Conditionnel du verbe pàssiara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat pàssiara - -ìch war pàssiart
dü datsch pàssiara - -dü warsch pàssiart
ar/sa/as dat pàssiara - -ar/sa/as war pàssiart
mìr datta pàssiara - -mìr warta pàssiart
ìhr datta pàssiara - -ìhr warta pàssiart
sìe datta pàssiara - -sìe warta pàssiart
Sìe datta pàssiara - -Sìe warta pàssiart

Impératif du verbe pàssiara
Impératif
pàssiar
pàssiara mìr
pàssiara
pàssiara Sìe

Verbe ratscha bavarder schwatzen
Indicatif du verbe ratscha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ratsch ìch düe ratschaìch hà gratschtìch wìrr ratschaìch hà gratscht ghààìch wìrr gratscht hàà
dü rat(sch)sch dü düesch ratschadü hàsch gratschtdü wìrsch ratschadü hàsch gratscht ghààdü wìrsch gratscht hàà
ar/sa/as ratscht ar/sa/as düet ratschaar/sa/as hàt gratschtar/sa/as wìrd ratschaar/sa/as hàt gratscht ghààar/sa/as wìrd gratscht hàà
mìr ratscha mìr düen ratschamìr han gratschtmìr wara ratschamìr han gratscht ghààmìr wara gratscht hàà
ìhr ratscha ìhr düen ratschaìhr han gratschtìhr wara ratschaìhr han gratscht ghààìhr wara gratscht hàà
sìe ratscha sìe düen ratschasìe han gratschtsìe wara ratschasìe han gratscht ghààsìe wara gratscht hàà
Sìe ratscha Sìe düen ratschaSìe han gratschtSìe wara ratschaSìe han gratscht ghààSìe wara gratscht hàà

Conditionnel du verbe ratscha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ratscha - -ìch hatt gratscht
dü datsch ratscha - -dü hattsch gratscht
ar/sa/as dat ratscha - -ar/sa/as hatt gratscht
mìr datta ratscha - -mìr hatta gratscht
ìhr datta ratscha - -ìhr hatta gratscht
sìe datta ratscha - -sìe hatta gratscht
Sìe datta ratscha - -Sìe hatta gratscht

Impératif du verbe ratscha
Impératif
ratsch
ratscha mìr
ratscha
ratscha Sìe

Verbe reda parler reden
Indicatif du verbe reda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch redd ìch düe redaìch hà greddtìch wìrr redaìch hà greddt ghààìch wìrr greddt hàà
dü reddsch dü düesch redadü hàsch greddtdü wìrsch redadü hàsch greddt ghààdü wìrsch greddt hàà
ar/sa/as reddt ar/sa/as düet redaar/sa/as hàt greddtar/sa/as wìrd redaar/sa/as hàt greddt ghààar/sa/as wìrd greddt hàà
mìr reda mìr düen redamìr han greddtmìr wara redamìr han greddt ghààmìr wara greddt hàà
ìhr reda ìhr düen redaìhr han greddtìhr wara redaìhr han greddt ghààìhr wara greddt hàà
sìe reda sìe düen redasìe han greddtsìe wara redasìe han greddt ghààsìe wara greddt hàà
Sìe reda Sìe düen redaSìe han greddtSìe wara redaSìe han greddt ghààSìe wara greddt hàà

Conditionnel du verbe reda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat reda - -ìch hatt greddt
dü datsch reda - -dü hattsch greddt
ar/sa/as dat reda - -ar/sa/as hatt greddt
mìr datta reda - -mìr hatta greddt
ìhr datta reda - -ìhr hatta greddt
sìe datta reda - -sìe hatta greddt
Sìe datta reda - -Sìe hatta greddt

Impératif du verbe reda
Impératif
redd
reda mìr
reda
reda Sìe

Verbe reibsa roter rülpsen
Indicatif du verbe reibsa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch reibs ìch düe reibsaìch hà greibstìch wìrr reibsaìch hà greibst ghààìch wìrr greibst hàà
dü reib(s)sch dü düesch reibsadü hàsch greibstdü wìrsch reibsadü hàsch greibst ghààdü wìrsch greibst hàà
ar/sa/as reibst ar/sa/as düet reibsaar/sa/as hàt greibstar/sa/as wìrd reibsaar/sa/as hàt greibst ghààar/sa/as wìrd greibst hàà
mìr reibsa mìr düen reibsamìr han greibstmìr wara reibsamìr han greibst ghààmìr wara greibst hàà
ìhr reibsa ìhr düen reibsaìhr han greibstìhr wara reibsaìhr han greibst ghààìhr wara greibst hàà
sìe reibsa sìe düen reibsasìe han greibstsìe wara reibsasìe han greibst ghààsìe wara greibst hàà
Sìe reibsa Sìe düen reibsaSìe han greibstSìe wara reibsaSìe han greibst ghààSìe wara greibst hàà

Conditionnel du verbe reibsa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat reibsa - -ìch hatt greibst
dü datsch reibsa - -dü hattsch greibst
ar/sa/as dat reibsa - -ar/sa/as hatt greibst
mìr datta reibsa - -mìr hatta greibst
ìhr datta reibsa - -ìhr hatta greibst
sìe datta reibsa - -sìe hatta greibst
Sìe datta reibsa - -Sìe hatta greibst

Impératif du verbe reibsa
Impératif
reibs
reibsa mìr
reibsa
reibsa Sìe

Verbe reisa voyager reisen
Indicatif du verbe reisa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch reis ìch düe reisaìch bì greistìch wìrr reisaìch bì greist gsìììch wìrr greist sìì
dü rei(s)sch dü düesch reisadü bìsch greistdü wìrsch reisadü bìsch greist gsììdü wìrsch greist sìì
ar/sa/as reist ar/sa/as düet reisaar/sa/as ìsch greistar/sa/as wìrd reisaar/sa/as ìsch greist gsììar/sa/as wìrd greist sìì
mìr reisa mìr düen reisamìr sìn greistmìr wara reisamìr sìn greist gsììmìr wara greist sìì
ìhr reisa ìhr düen reisaìhr sìn greistìhr wara reisaìhr sìn greist gsìììhr wara greist sìì
sìe reisa sìe düen reisasìe sìn greistsìe wara reisasìe sìn greist gsììsìe wara greist sìì
Sìe reisa Sìe düen reisaSìe sìn greistSìe wara reisaSìe sìn greist gsììSìe wara greist sìì

Conditionnel du verbe reisa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat reisa - -ìch war greist
dü datsch reisa - -dü warsch greist
ar/sa/as dat reisa - -ar/sa/as war greist
mìr datta reisa - -mìr warta greist
ìhr datta reisa - -ìhr warta greist
sìe datta reisa - -sìe warta greist
Sìe datta reisa - -Sìe warta greist

Impératif du verbe reisa
Impératif
reis
reisa mìr
reisa
reisa Sìe

Verbe renna courir laufen
Indicatif du verbe renna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch renn ìch düe rennaìch bì grenntìch wìrr rennaìch bì grennt gsìììch wìrr grennt sìì
dü rennsch dü düesch rennadü bìsch grenntdü wìrsch rennadü bìsch grennt gsììdü wìrsch grennt sìì
ar/sa/as rennt ar/sa/as düet rennaar/sa/as ìsch grenntar/sa/as wìrd rennaar/sa/as ìsch grennt gsììar/sa/as wìrd grennt sìì
mìr renna mìr düen rennamìr sìn grenntmìr wara rennamìr sìn grennt gsììmìr wara grennt sìì
ìhr renna ìhr düen rennaìhr sìn grenntìhr wara rennaìhr sìn grennt gsìììhr wara grennt sìì
sìe renna sìe düen rennasìe sìn grenntsìe wara rennasìe sìn grennt gsììsìe wara grennt sìì
Sìe renna Sìe düen rennaSìe sìn grenntSìe wara rennaSìe sìn grennt gsììSìe wara grennt sìì

Conditionnel du verbe renna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat renna - -ìch war grennt
dü datsch renna - -dü warsch grennt
ar/sa/as dat renna - -ar/sa/as war grennt
mìr datta renna - -mìr warta grennt
ìhr datta renna - -ìhr warta grennt
sìe datta renna - -sìe warta grennt
Sìe datta renna - -Sìe warta grennt

Impératif du verbe renna
Impératif
renn
renna mìr
renna
renna Sìe

Verbe àbrenna fuir flüchten
Indicatif du verbe àbrenna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch renn àbìch düe àbrennaìch bì àbgrenntìch wìrr àbrennaìch bì àbgrennt gsìììch wìrr àbgrennt sìì
dü rennsch àbdü düesch àbrennadü bìsch àbgrenntdü wìrsch àbrennadü bìsch àbgrennt gsììdü wìrsch àbgrennt sìì
ar/sa/as rennt àbar/sa/as düet àbrennaar/sa/as ìsch àbgrenntar/sa/as wìrd àbrennaar/sa/as ìsch àbgrennt gsììar/sa/as wìrd àbgrennt sìì
mìr renna àbmìr düen àbrennamìr sìn àbgrenntmìr wara àbrennamìr sìn àbgrennt gsììmìr wara àbgrennt sìì
ìhr renna àbìhr düen àbrennaìhr sìn àbgrenntìhr wara àbrennaìhr sìn àbgrennt gsìììhr wara àbgrennt sìì
sìe renna àbsìe düen àbrennasìe sìn àbgrenntsìe wara àbrennasìe sìn àbgrennt gsììsìe wara àbgrennt sìì
Sìe renna àbSìe düen àbrennaSìe sìn àbgrenntSìe wara àbrennaSìe sìn àbgrennt gsììSìe wara àbgrennt sìì

Conditionnel du verbe àbrenna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat àbrenna - -ìch war àbgrennt
dü datsch àbrenna - -dü warsch àbgrennt
ar/sa/as dat àbrenna - -ar/sa/as war àbgrennt
mìr datta àbrenna - -mìr warta àbgrennt
ìhr datta àbrenna - -ìhr warta àbgrennt
sìe datta àbrenna - -sìe warta àbgrennt
Sìe datta àbrenna - -Sìe warta àbgrennt

Impératif du verbe àbrenna
Impératif
renn àb
renna mìr àb
renna àb
renna Sìe àb

Verbe reàgiara réagir reagieren
Indicatif du verbe reàgiara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch reàgiar ìch düe reàgiaraìch hà reàgiartìch wìrr reàgiaraìch hà reàgiart ghààìch wìrr reàgiart hàà
dü reàgiarsch dü düesch reàgiaradü hàsch reàgiartdü wìrsch reàgiaradü hàsch reàgiart ghààdü wìrsch reàgiart hàà
ar/sa/as reàgiart ar/sa/as düet reàgiaraar/sa/as hàt reàgiartar/sa/as wìrd reàgiaraar/sa/as hàt reàgiart ghààar/sa/as wìrd reàgiart hàà
mìr reàgiara mìr düen reàgiaramìr han reàgiartmìr wara reàgiaramìr han reàgiart ghààmìr wara reàgiart hàà
ìhr reàgiara ìhr düen reàgiaraìhr han reàgiartìhr wara reàgiaraìhr han reàgiart ghààìhr wara reàgiart hàà
sìe reàgiara sìe düen reàgiarasìe han reàgiartsìe wara reàgiarasìe han reàgiart ghààsìe wara reàgiart hàà
Sìe reàgiara Sìe düen reàgiaraSìe han reàgiartSìe wara reàgiaraSìe han reàgiart ghààSìe wara reàgiart hàà

Conditionnel du verbe reàgiara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat reàgiara - -ìch hatt reàgiart
dü datsch reàgiara - -dü hattsch reàgiart
ar/sa/as dat reàgiara - -ar/sa/as hatt reàgiart
mìr datta reàgiara - -mìr hatta reàgiart
ìhr datta reàgiara - -ìhr hatta reàgiart
sìe datta reàgiara - -sìe hatta reàgiart
Sìe datta reàgiara - -Sìe hatta reàgiart

Impératif du verbe reàgiara
Impératif
reàgiar
reàgiara mìr
reàgiara
reàgiara Sìe

Verbe riafa appeler rufen
Indicatif du verbe riafa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch riaf ìch düe riafaìch hà grüefaìch wìrr riafaìch hà grüefa ghààìch wìrr grüefa hàà
dü riafsch dü düesch riafadü hàsch grüefadü wìrsch riafadü hàsch grüefa ghààdü wìrsch grüefa hàà
ar/sa/as riaft ar/sa/as düet riafaar/sa/as hàt grüefaar/sa/as wìrd riafaar/sa/as hàt grüefa ghààar/sa/as wìrd grüefa hàà
mìr riafa mìr düen riafamìr han grüefamìr wara riafamìr han grüefa ghààmìr wara grüefa hàà
ìhr riafa ìhr düen riafaìhr han grüefaìhr wara riafaìhr han grüefa ghààìhr wara grüefa hàà
sìe riafa sìe düen riafasìe han grüefasìe wara riafasìe han grüefa ghààsìe wara grüefa hàà
Sìe riafa Sìe düen riafaSìe han grüefaSìe wara riafaSìe han grüefa ghààSìe wara grüefa hàà

Conditionnel du verbe riafa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat riafa - -ìch hatt grüefa
dü datsch riafa - -dü hattsch grüefa
ar/sa/as dat riafa - -ar/sa/as hatt grüefa
mìr datta riafa - -mìr hatta grüefa
ìhr datta riafa - -ìhr hatta grüefa
sìe datta riafa - -sìe hatta grüefa
Sìe datta riafa - -Sìe hatta grüefa

Impératif du verbe riafa
Impératif
riaf
riafa mìr
riafa
riafa Sìe

Verbe ritta faire du cheval reiten
Indicatif du verbe ritta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ritt ìch düe rittaìch hà grìttaìch wìrr rittaìch hà grìtta ghààìch wìrr grìtta hàà
dü rittsch dü düesch rittadü hàsch grìttadü wìrsch rittadü hàsch grìtta ghààdü wìrsch grìtta hàà
ar/sa/as rittet ar/sa/as düet rittaar/sa/as hàt grìttaar/sa/as wìrd rittaar/sa/as hàt grìtta ghààar/sa/as wìrd grìtta hàà
mìr ritta mìr düen rittamìr han grìttamìr wara rittamìr han grìtta ghààmìr wara grìtta hàà
ìhr ritta ìhr düen rittaìhr han grìttaìhr wara rittaìhr han grìtta ghààìhr wara grìtta hàà
sìe ritta sìe düen rittasìe han grìttasìe wara rittasìe han grìtta ghààsìe wara grìtta hàà
Sìe ritta Sìe düen rittaSìe han grìttaSìe wara rittaSìe han grìtta ghààSìe wara grìtta hàà

Conditionnel du verbe ritta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ritta - -ìch hatt grìtta
dü datsch ritta - -dü hattsch grìtta
ar/sa/as dat ritta - -ar/sa/as hatt grìtta
mìr datta ritta - -mìr hatta grìtta
ìhr datta ritta - -ìhr hatta grìtta
sìe datta ritta - -sìe hatta grìtta
Sìe datta ritta - -Sìe hatta grìtta

Impératif du verbe ritta
Impératif
ritt
ritta mìr
ritta
ritta Sìe

Verbe rutscha glisser rutschen
Indicatif du verbe rutscha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch rutsch ìch düe rutschaìch bì grutschtìch wìrr rutschaìch bì grutscht gsìììch wìrr grutscht sìì
dü rut(sch)sch dü düesch rutschadü bìsch grutschtdü wìrsch rutschadü bìsch grutscht gsììdü wìrsch grutscht sìì
ar/sa/as rutscht ar/sa/as düet rutschaar/sa/as ìsch grutschtar/sa/as wìrd rutschaar/sa/as ìsch grutscht gsììar/sa/as wìrd grutscht sìì
mìr rutscha mìr düen rutschamìr sìn grutschtmìr wara rutschamìr sìn grutscht gsììmìr wara grutscht sìì
ìhr rutscha ìhr düen rutschaìhr sìn grutschtìhr wara rutschaìhr sìn grutscht gsìììhr wara grutscht sìì
sìe rutscha sìe düen rutschasìe sìn grutschtsìe wara rutschasìe sìn grutscht gsììsìe wara grutscht sìì
Sìe rutscha Sìe düen rutschaSìe sìn grutschtSìe wara rutschaSìe sìn grutscht gsììSìe wara grutscht sìì

Conditionnel du verbe rutscha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat rutscha - -ìch war grutscht
dü datsch rutscha - -dü warsch grutscht
ar/sa/as dat rutscha - -ar/sa/as war grutscht
mìr datta rutscha - -mìr warta grutscht
ìhr datta rutscha - -ìhr warta grutscht
sìe datta rutscha - -sìe warta grutscht
Sìe datta rutscha - -Sìe warta grutscht

Impératif du verbe rutscha
Impératif
rutsch
rutscha mìr
rutscha
rutscha Sìe

Verbe rèia regretter bereuen
Indicatif du verbe rèia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch rèi ìch düe rèiaìch hà groiaìch wìrr rèiaìch hà groia ghààìch wìrr groia hàà
dü rèisch dü düesch rèiadü hàsch groiadü wìrsch rèiadü hàsch groia ghààdü wìrsch groia hàà
ar/sa/as rèit ar/sa/as düet rèiaar/sa/as hàt groiaar/sa/as wìrd rèiaar/sa/as hàt groia ghààar/sa/as wìrd groia hàà
mìr rèia mìr düen rèiamìr han groiamìr wara rèiamìr han groia ghààmìr wara groia hàà
ìhr rèia ìhr düen rèiaìhr han groiaìhr wara rèiaìhr han groia ghààìhr wara groia hàà
sìe rèia sìe düen rèiasìe han groiasìe wara rèiasìe han groia ghààsìe wara groia hàà
Sìe rèia Sìe düen rèiaSìe han groiaSìe wara rèiaSìe han groia ghààSìe wara groia hàà

Conditionnel du verbe rèia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat rèia - -ìch hatt groia
dü datsch rèia - -dü hattsch groia
ar/sa/as dat rèia - -ar/sa/as hatt groia
mìr datta rèia - -mìr hatta groia
ìhr datta rèia - -ìhr hatta groia
sìe datta rèia - -sìe hatta groia
Sìe datta rèia - -Sìe hatta groia

Impératif du verbe rèia
Impératif
rèi
rèia mìr
rèia
rèia Sìe

Verbe schiaßa tirer schießen
Indicatif du verbe schiaßa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schiaß ìch düe schiaßaìch hà gschossaìch wìrr schiaßaìch hà gschossa ghààìch wìrr gschossa hàà
dü schiasch dü düesch schiaßadü hàsch gschossadü wìrsch schiaßadü hàsch gschossa ghààdü wìrsch gschossa hàà
ar/sa/as schiaßt ar/sa/as düet schiaßaar/sa/as hàt gschossaar/sa/as wìrd schiaßaar/sa/as hàt gschossa ghààar/sa/as wìrd gschossa hàà
mìr schiaßa mìr düen schiaßamìr han gschossamìr wara schiaßamìr han gschossa ghààmìr wara gschossa hàà
ìhr schiaßa ìhr düen schiaßaìhr han gschossaìhr wara schiaßaìhr han gschossa ghààìhr wara gschossa hàà
sìe schiaßa sìe düen schiaßasìe han gschossasìe wara schiaßasìe han gschossa ghààsìe wara gschossa hàà
Sìe schiaßa Sìe düen schiaßaSìe han gschossaSìe wara schiaßaSìe han gschossa ghààSìe wara gschossa hàà

Conditionnel du verbe schiaßa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schiaßa - -ìch hatt gschossa
dü datsch schiaßa - -dü hattsch gschossa
ar/sa/as dat schiaßa - -ar/sa/as hatt gschossa
mìr datta schiaßa - -mìr hatta gschossa
ìhr datta schiaßa - -ìhr hatta gschossa
sìe datta schiaßa - -sìe hatta gschossa
Sìe datta schiaßa - -Sìe hatta gschossa

Impératif du verbe schiaßa
Impératif
schiaß
schiaßa mìr
schiaßa
schiaßa Sìe

Verbe schiina paraître scheinen
Indicatif du verbe schiina
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schiin ìch düe schiinaìch hà gschunaìch wìrr schiinaìch hà gschuna ghààìch wìrr gschuna hàà
dü schiinsch dü düesch schiinadü hàsch gschunadü wìrsch schiinadü hàsch gschuna ghààdü wìrsch gschuna hàà
ar/sa/as schiint ar/sa/as düet schiinaar/sa/as hàt gschunaar/sa/as wìrd schiinaar/sa/as hàt gschuna ghààar/sa/as wìrd gschuna hàà
mìr schiina mìr düen schiinamìr han gschunamìr wara schiinamìr han gschuna ghààmìr wara gschuna hàà
ìhr schiina ìhr düen schiinaìhr han gschunaìhr wara schiinaìhr han gschuna ghààìhr wara gschuna hàà
sìe schiina sìe düen schiinasìe han gschunasìe wara schiinasìe han gschuna ghààsìe wara gschuna hàà
Sìe schiina Sìe düen schiinaSìe han gschunaSìe wara schiinaSìe han gschuna ghààSìe wara gschuna hàà

Conditionnel du verbe schiina
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schiina - -ìch hatt gschuna
dü datsch schiina - -dü hattsch gschuna
ar/sa/as dat schiina - -ar/sa/as hatt gschuna
mìr datta schiina - -mìr hatta gschuna
ìhr datta schiina - -ìhr hatta gschuna
sìe datta schiina - -sìe hatta gschuna
Sìe datta schiina - -Sìe hatta gschuna

Impératif du verbe schiina
Impératif
schiin
schiina mìr
schiina
schiina Sìe

Verbe schliicha ramper schleichen
Indicatif du verbe schliicha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schliich ìch düe schliichaìch bì gschlìchaìch wìrr schliichaìch bì gschlìcha gsìììch wìrr gschlìcha sìì
dü schliichsch dü düesch schliichadü bìsch gschlìchadü wìrsch schliichadü bìsch gschlìcha gsììdü wìrsch gschlìcha sìì
ar/sa/as schliicht ar/sa/as düet schliichaar/sa/as ìsch gschlìchaar/sa/as wìrd schliichaar/sa/as ìsch gschlìcha gsììar/sa/as wìrd gschlìcha sìì
mìr schliicha mìr düen schliichamìr sìn gschlìchamìr wara schliichamìr sìn gschlìcha gsììmìr wara gschlìcha sìì
ìhr schliicha ìhr düen schliichaìhr sìn gschlìchaìhr wara schliichaìhr sìn gschlìcha gsìììhr wara gschlìcha sìì
sìe schliicha sìe düen schliichasìe sìn gschlìchasìe wara schliichasìe sìn gschlìcha gsììsìe wara gschlìcha sìì
Sìe schliicha Sìe düen schliichaSìe sìn gschlìchaSìe wara schliichaSìe sìn gschlìcha gsììSìe wara gschlìcha sìì

Conditionnel du verbe schliicha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schliicha - -ìch war gschlìcha
dü datsch schliicha - -dü warsch gschlìcha
ar/sa/as dat schliicha - -ar/sa/as war gschlìcha
mìr datta schliicha - -mìr warta gschlìcha
ìhr datta schliicha - -ìhr warta gschlìcha
sìe datta schliicha - -sìe warta gschlìcha
Sìe datta schliicha - -Sìe warta gschlìcha

Impératif du verbe schliicha
Impératif
schliich
schliicha mìr
schliicha
schliicha Sìe

Verbe schlofa dormir schlafen
Indicatif du verbe schlofa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schlof ìch düe schlofaìch hà gschlofaìch wìrr schlofaìch hà gschlofa ghààìch wìrr gschlofa hàà
dü schlofsch dü düesch schlofadü hàsch gschlofadü wìrsch schlofadü hàsch gschlofa ghààdü wìrsch gschlofa hàà
ar/sa/as schloft ar/sa/as düet schlofaar/sa/as hàt gschlofaar/sa/as wìrd schlofaar/sa/as hàt gschlofa ghààar/sa/as wìrd gschlofa hàà
mìr schlofa mìr düen schlofamìr han gschlofamìr wara schlofamìr han gschlofa ghààmìr wara gschlofa hàà
ìhr schlofa ìhr düen schlofaìhr han gschlofaìhr wara schlofaìhr han gschlofa ghààìhr wara gschlofa hàà
sìe schlofa sìe düen schlofasìe han gschlofasìe wara schlofasìe han gschlofa ghààsìe wara gschlofa hàà
Sìe schlofa Sìe düen schlofaSìe han gschlofaSìe wara schlofaSìe han gschlofa ghààSìe wara gschlofa hàà

Conditionnel du verbe schlofa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schlofa - -ìch hatt gschlofa
dü datsch schlofa - -dü hattsch gschlofa
ar/sa/as dat schlofa - -ar/sa/as hatt gschlofa
mìr datta schlofa - -mìr hatta gschlofa
ìhr datta schlofa - -ìhr hatta gschlofa
sìe datta schlofa - -sìe hatta gschlofa
Sìe datta schlofa - -Sìe hatta gschlofa

Impératif du verbe schlofa
Impératif
schlof
schlofa mìr
schlofa
schlofa Sìe

Verbe ischlofa s'endormir einschlafen
Indicatif du verbe ischlofa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schlof iìch düe ischlofaìch bì igschlofaìch wìrr ischlofaìch bì igschlofa gsìììch wìrr igschlofa sìì
dü schlofsch idü düesch ischlofadü bìsch igschlofadü wìrsch ischlofadü bìsch igschlofa gsììdü wìrsch igschlofa sìì
ar/sa/as schloft iar/sa/as düet ischlofaar/sa/as ìsch igschlofaar/sa/as wìrd ischlofaar/sa/as ìsch igschlofa gsììar/sa/as wìrd igschlofa sìì
mìr schlofa imìr düen ischlofamìr sìn igschlofamìr wara ischlofamìr sìn igschlofa gsììmìr wara igschlofa sìì
ìhr schlofa iìhr düen ischlofaìhr sìn igschlofaìhr wara ischlofaìhr sìn igschlofa gsìììhr wara igschlofa sìì
sìe schlofa isìe düen ischlofasìe sìn igschlofasìe wara ischlofasìe sìn igschlofa gsììsìe wara igschlofa sìì
Sìe schlofa iSìe düen ischlofaSìe sìn igschlofaSìe wara ischlofaSìe sìn igschlofa gsììSìe wara igschlofa sìì

Conditionnel du verbe ischlofa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ischlofa - -ìch war igschlofa
dü datsch ischlofa - -dü warsch igschlofa
ar/sa/as dat ischlofa - -ar/sa/as war igschlofa
mìr datta ischlofa - -mìr warta igschlofa
ìhr datta ischlofa - -ìhr warta igschlofa
sìe datta ischlofa - -sìe warta igschlofa
Sìe datta ischlofa - -Sìe warta igschlofa

Impératif du verbe ischlofa
Impératif
schlof i
schlofa mìr i
schlofa i
schlofa Sìe i

Verbe schmelza fondre schmelzen
Indicatif du verbe schmelza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schmelz ìch düe schmelzaìch bì gschmolzaìch wìrr schmelzaìch bì gschmolza gsìììch wìrr gschmolza sìì
dü schmelsch dü düesch schmelzadü bìsch gschmolzadü wìrsch schmelzadü bìsch gschmolza gsììdü wìrsch gschmolza sìì
ar/sa/as schmelzt ar/sa/as düet schmelzaar/sa/as ìsch gschmolzaar/sa/as wìrd schmelzaar/sa/as ìsch gschmolza gsììar/sa/as wìrd gschmolza sìì
mìr schmelza mìr düen schmelzamìr sìn gschmolzamìr wara schmelzamìr sìn gschmolza gsììmìr wara gschmolza sìì
ìhr schmelza ìhr düen schmelzaìhr sìn gschmolzaìhr wara schmelzaìhr sìn gschmolza gsìììhr wara gschmolza sìì
sìe schmelza sìe düen schmelzasìe sìn gschmolzasìe wara schmelzasìe sìn gschmolza gsììsìe wara gschmolza sìì
Sìe schmelza Sìe düen schmelzaSìe sìn gschmolzaSìe wara schmelzaSìe sìn gschmolza gsììSìe wara gschmolza sìì

Conditionnel du verbe schmelza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schmelza - -ìch war gschmolza
dü datsch schmelza - -dü warsch gschmolza
ar/sa/as dat schmelza - -ar/sa/as war gschmolza
mìr datta schmelza - -mìr warta gschmolza
ìhr datta schmelza - -ìhr warta gschmolza
sìe datta schmelza - -sìe warta gschmolza
Sìe datta schmelza - -Sìe warta gschmolza

Impératif du verbe schmelza
Impératif
schmelz
schmelza mìr
schmelza
schmelza Sìe

Verbe schneiga manger peu wenig essen
Indicatif du verbe schneiga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schneig ìch düe schneigaìch hà gschneigtìch wìrr schneigaìch hà gschneigt ghààìch wìrr gschneigt hàà
dü schneigsch dü düesch schneigadü hàsch gschneigtdü wìrsch schneigadü hàsch gschneigt ghààdü wìrsch gschneigt hàà
ar/sa/as schneigt ar/sa/as düet schneigaar/sa/as hàt gschneigtar/sa/as wìrd schneigaar/sa/as hàt gschneigt ghààar/sa/as wìrd gschneigt hàà
mìr schneiga mìr düen schneigamìr han gschneigtmìr wara schneigamìr han gschneigt ghààmìr wara gschneigt hàà
ìhr schneiga ìhr düen schneigaìhr han gschneigtìhr wara schneigaìhr han gschneigt ghààìhr wara gschneigt hàà
sìe schneiga sìe düen schneigasìe han gschneigtsìe wara schneigasìe han gschneigt ghààsìe wara gschneigt hàà
Sìe schneiga Sìe düen schneigaSìe han gschneigtSìe wara schneigaSìe han gschneigt ghààSìe wara gschneigt hàà

Conditionnel du verbe schneiga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schneiga - -ìch hatt gschneigt
dü datsch schneiga - -dü hattsch gschneigt
ar/sa/as dat schneiga - -ar/sa/as hatt gschneigt
mìr datta schneiga - -mìr hatta gschneigt
ìhr datta schneiga - -ìhr hatta gschneigt
sìe datta schneiga - -sìe hatta gschneigt
Sìe datta schneiga - -Sìe hatta gschneigt

Impératif du verbe schneiga
Impératif
schneig
schneiga mìr
schneiga
schneiga Sìe

Verbe schnüüfa respirer atmen
Indicatif du verbe schnüüfa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schnüüf ìch düe schnüüfaìch hà gschnüüftìch wìrr schnüüfaìch hà gschnüüft ghààìch wìrr gschnüüft hàà
dü schnüüfsch dü düesch schnüüfadü hàsch gschnüüftdü wìrsch schnüüfadü hàsch gschnüüft ghààdü wìrsch gschnüüft hàà
ar/sa/as schnüüft ar/sa/as düet schnüüfaar/sa/as hàt gschnüüftar/sa/as wìrd schnüüfaar/sa/as hàt gschnüüft ghààar/sa/as wìrd gschnüüft hàà
mìr schnüüfa mìr düen schnüüfamìr han gschnüüftmìr wara schnüüfamìr han gschnüüft ghààmìr wara gschnüüft hàà
ìhr schnüüfa ìhr düen schnüüfaìhr han gschnüüftìhr wara schnüüfaìhr han gschnüüft ghààìhr wara gschnüüft hàà
sìe schnüüfa sìe düen schnüüfasìe han gschnüüftsìe wara schnüüfasìe han gschnüüft ghààsìe wara gschnüüft hàà
Sìe schnüüfa Sìe düen schnüüfaSìe han gschnüüftSìe wara schnüüfaSìe han gschnüüft ghààSìe wara gschnüüft hàà

Conditionnel du verbe schnüüfa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schnüüfa - -ìch hatt gschnüüft
dü datsch schnüüfa - -dü hattsch gschnüüft
ar/sa/as dat schnüüfa - -ar/sa/as hatt gschnüüft
mìr datta schnüüfa - -mìr hatta gschnüüft
ìhr datta schnüüfa - -ìhr hatta gschnüüft
sìe datta schnüüfa - -sìe hatta gschnüüft
Sìe datta schnüüfa - -Sìe hatta gschnüüft

Impératif du verbe schnüüfa
Impératif
schnüüf
schnüüfa mìr
schnüüfa
schnüüfa Sìe

Verbe schrèia crier schreien
Indicatif du verbe schrèia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schrèi ìch düe schrèiaìch hà gschroiaìch wìrr schrèiaìch hà gschroia ghààìch wìrr gschroia hàà
dü schrèisch dü düesch schrèiadü hàsch gschroiadü wìrsch schrèiadü hàsch gschroia ghààdü wìrsch gschroia hàà
ar/sa/as schrèit ar/sa/as düet schrèiaar/sa/as hàt gschroiaar/sa/as wìrd schrèiaar/sa/as hàt gschroia ghààar/sa/as wìrd gschroia hàà
mìr schrèia mìr düen schrèiamìr han gschroiamìr wara schrèiamìr han gschroia ghààmìr wara gschroia hàà
ìhr schrèia ìhr düen schrèiaìhr han gschroiaìhr wara schrèiaìhr han gschroia ghààìhr wara gschroia hàà
sìe schrèia sìe düen schrèiasìe han gschroiasìe wara schrèiasìe han gschroia ghààsìe wara gschroia hàà
Sìe schrèia Sìe düen schrèiaSìe han gschroiaSìe wara schrèiaSìe han gschroia ghààSìe wara gschroia hàà

Conditionnel du verbe schrèia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schrèia - -ìch hatt gschroia
dü datsch schrèia - -dü hattsch gschroia
ar/sa/as dat schrèia - -ar/sa/as hatt gschroia
mìr datta schrèia - -mìr hatta gschroia
ìhr datta schrèia - -ìhr hatta gschroia
sìe datta schrèia - -sìe hatta gschroia
Sìe datta schrèia - -Sìe hatta gschroia

Impératif du verbe schrèia
Impératif
schrèi
schrèia mìr
schrèia
schrèia Sìe

Verbe schwìmma nager schwimmen
Indicatif du verbe schwìmma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schwìmm ìch düe schwìmmaìch hà gschwummaìch wìrr schwìmmaìch hà gschwumma ghààìch wìrr gschwumma hàà
dü schwìmmsch dü düesch schwìmmadü hàsch gschwummadü wìrsch schwìmmadü hàsch gschwumma ghààdü wìrsch gschwumma hàà
ar/sa/as schwìmmt ar/sa/as düet schwìmmaar/sa/as hàt gschwummaar/sa/as wìrd schwìmmaar/sa/as hàt gschwumma ghààar/sa/as wìrd gschwumma hàà
mìr schwìmma mìr düen schwìmmamìr han gschwummamìr wara schwìmmamìr han gschwumma ghààmìr wara gschwumma hàà
ìhr schwìmma ìhr düen schwìmmaìhr han gschwummaìhr wara schwìmmaìhr han gschwumma ghààìhr wara gschwumma hàà
sìe schwìmma sìe düen schwìmmasìe han gschwummasìe wara schwìmmasìe han gschwumma ghààsìe wara gschwumma hàà
Sìe schwìmma Sìe düen schwìmmaSìe han gschwummaSìe wara schwìmmaSìe han gschwumma ghààSìe wara gschwumma hàà

Conditionnel du verbe schwìmma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schwìmma - -ìch hatt gschwumma
dü datsch schwìmma - -dü hattsch gschwumma
ar/sa/as dat schwìmma - -ar/sa/as hatt gschwumma
mìr datta schwìmma - -mìr hatta gschwumma
ìhr datta schwìmma - -ìhr hatta gschwumma
sìe datta schwìmma - -sìe hatta gschwumma
Sìe datta schwìmma - -Sìe hatta gschwumma

Impératif du verbe schwìmma
Impératif
schwìmm
schwìmma mìr
schwìmma
schwìmma Sìe

Verbe schàda faire du tort schaden
Indicatif du verbe schàda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schàd ìch düe schàdaìch hà gschàdaìch wìrr schàdaìch hà gschàda ghààìch wìrr gschàda hàà
dü schààdsch dü düesch schàdadü hàsch gschàdadü wìrsch schàdadü hàsch gschàda ghààdü wìrsch gschàda hàà
ar/sa/as schàdet ar/sa/as düet schàdaar/sa/as hàt gschàdaar/sa/as wìrd schàdaar/sa/as hàt gschàda ghààar/sa/as wìrd gschàda hàà
mìr schàda mìr düen schàdamìr han gschàdamìr wara schàdamìr han gschàda ghààmìr wara gschàda hàà
ìhr schàda ìhr düen schàdaìhr han gschàdaìhr wara schàdaìhr han gschàda ghààìhr wara gschàda hàà
sìe schàda sìe düen schàdasìe han gschàdasìe wara schàdasìe han gschàda ghààsìe wara gschàda hàà
Sìe schàda Sìe düen schàdaSìe han gschàdaSìe wara schàdaSìe han gschàda ghààSìe wara gschàda hàà

Conditionnel du verbe schàda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schàda - -ìch hatt gschàda
dü datsch schàda - -dü hattsch gschàda
ar/sa/as dat schàda - -ar/sa/as hatt gschàda
mìr datta schàda - -mìr hatta gschàda
ìhr datta schàda - -ìhr hatta gschàda
sìe datta schàda - -sìe hatta gschàda
Sìe datta schàda - -Sìe hatta gschàda

Impératif du verbe schàda
Impératif
schàd
schàda mìr
schàda
schàda Sìe

Verbe schàffa travailler arbeiten
Indicatif du verbe schàffa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch schàff ìch düe schàffaìch hà gschàfftìch wìrr schàffaìch hà gschàfft ghààìch wìrr gschàfft hàà
dü schàffsch dü düesch schàffadü hàsch gschàfftdü wìrsch schàffadü hàsch gschàfft ghààdü wìrsch gschàfft hàà
ar/sa/as schàfft ar/sa/as düet schàffaar/sa/as hàt gschàfftar/sa/as wìrd schàffaar/sa/as hàt gschàfft ghààar/sa/as wìrd gschàfft hàà
mìr schàffa mìr düen schàffamìr han gschàfftmìr wara schàffamìr han gschàfft ghààmìr wara gschàfft hàà
ìhr schàffa ìhr düen schàffaìhr han gschàfftìhr wara schàffaìhr han gschàfft ghààìhr wara gschàfft hàà
sìe schàffa sìe düen schàffasìe han gschàfftsìe wara schàffasìe han gschàfft ghààsìe wara gschàfft hàà
Sìe schàffa Sìe düen schàffaSìe han gschàfftSìe wara schàffaSìe han gschàfft ghààSìe wara gschàfft hàà

Conditionnel du verbe schàffa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat schàffa - -ìch hatt gschàfft
dü datsch schàffa - -dü hattsch gschàfft
ar/sa/as dat schàffa - -ar/sa/as hatt gschàfft
mìr datta schàffa - -mìr hatta gschàfft
ìhr datta schàffa - -ìhr hatta gschàfft
sìe datta schàffa - -sìe hatta gschàfft
Sìe datta schàffa - -Sìe hatta gschàfft

Impératif du verbe schàffa
Impératif
schàff
schàffa mìr
schàffa
schàffa Sìe

Verbe seckla courir sich eilen
Indicatif du verbe seckla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch seckel ìch düe secklaìch bì gseckeltìch wìrr secklaìch bì gseckelt gsìììch wìrr gseckelt sìì
dü seckelsch dü düesch seckladü bìsch gseckeltdü wìrsch seckladü bìsch gseckelt gsììdü wìrsch gseckelt sìì
ar/sa/as seckelt ar/sa/as düet secklaar/sa/as ìsch gseckeltar/sa/as wìrd secklaar/sa/as ìsch gseckelt gsììar/sa/as wìrd gseckelt sìì
mìr seckla mìr düen secklamìr sìn gseckeltmìr wara secklamìr sìn gseckelt gsììmìr wara gseckelt sìì
ìhr seckla ìhr düen secklaìhr sìn gseckeltìhr wara secklaìhr sìn gseckelt gsìììhr wara gseckelt sìì
sìe seckla sìe düen secklasìe sìn gseckeltsìe wara secklasìe sìn gseckelt gsììsìe wara gseckelt sìì
Sìe seckla Sìe düen secklaSìe sìn gseckeltSìe wara secklaSìe sìn gseckelt gsììSìe wara gseckelt sìì

Conditionnel du verbe seckla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat seckla - -ìch war gseckelt
dü datsch seckla - -dü warsch gseckelt
ar/sa/as dat seckla - -ar/sa/as war gseckelt
mìr datta seckla - -mìr warta gseckelt
ìhr datta seckla - -ìhr warta gseckelt
sìe datta seckla - -sìe warta gseckelt
Sìe datta seckla - -Sìe warta gseckelt

Impératif du verbe seckla
Impératif
seckel
seckela mìr
seckela
seckela Sìe

Verbe seegla faire de la voile segeln
Indicatif du verbe seegla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch seegel ìch düe seeglaìch hà gseegeltìch wìrr seeglaìch hà gseegelt ghààìch wìrr gseegelt hàà
dü seegelsch dü düesch seegladü hàsch gseegeltdü wìrsch seegladü hàsch gseegelt ghààdü wìrsch gseegelt hàà
ar/sa/as seegelt ar/sa/as düet seeglaar/sa/as hàt gseegeltar/sa/as wìrd seeglaar/sa/as hàt gseegelt ghààar/sa/as wìrd gseegelt hàà
mìr seegla mìr düen seeglamìr han gseegeltmìr wara seeglamìr han gseegelt ghààmìr wara gseegelt hàà
ìhr seegla ìhr düen seeglaìhr han gseegeltìhr wara seeglaìhr han gseegelt ghààìhr wara gseegelt hàà
sìe seegla sìe düen seeglasìe han gseegeltsìe wara seeglasìe han gseegelt ghààsìe wara gseegelt hàà
Sìe seegla Sìe düen seeglaSìe han gseegeltSìe wara seeglaSìe han gseegelt ghààSìe wara gseegelt hàà

Conditionnel du verbe seegla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat seegla - -ìch hatt gseegelt
dü datsch seegla - -dü hattsch gseegelt
ar/sa/as dat seegla - -ar/sa/as hatt gseegelt
mìr datta seegla - -mìr hatta gseegelt
ìhr datta seegla - -ìhr hatta gseegelt
sìe datta seegla - -sìe hatta gseegelt
Sìe datta seegla - -Sìe hatta gseegelt

Impératif du verbe seegla
Impératif
seegel
seegela mìr
seegela
seegela Sìe

Verbe solla devoir sollen
Indicatif du verbe solla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch soll -ìch hà sollaìch wìrr sollaìch hà solla ghààìch wìrr solla hàà
dü sollsch -dü hàsch solladü wìrsch solladü hàsch solla ghààdü wìrsch solla hàà
ar/sa/as soll -ar/sa/as hàt sollaar/sa/as wìrd sollaar/sa/as hàt solla ghààar/sa/as wìrd solla hàà
mìr solla -mìr han sollamìr wara sollamìr han solla ghààmìr wara solla hàà
ìhr solla -ìhr han sollaìhr wara sollaìhr han solla ghààìhr wara solla hàà
sìe solla -sìe han sollasìe wara sollasìe han solla ghààsìe wara solla hàà
Sìe solla -Sìe han sollaSìe wara sollaSìe han solla ghààSìe wara solla hàà

Conditionnel du verbe solla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
-ìch sott ìch sott ìch hatt sotta
-dü sottsch dü sottsch dü hattsch sotta
-ar/sa/as sott ar/sa/as sott ar/sa/as hatt sotta
-mìr sotta mìr sotta mìr hatta sotta
-ìhr sotta ìhr sotta ìhr hatta sotta
-sìe sotta sìe sotta sìe hatta sotta
-Sìe sotta Sìe sotta Sìe hatta sotta

Impératif du verbe solla
Impératif
-
-
-
-

Verbe spangla faire du fracas Lärm machen
Indicatif du verbe spangla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch spangel ìch düe spanglaìch hà gspangeltìch wìrr spanglaìch hà gspangelt ghààìch wìrr gspangelt hàà
dü spangelsch dü düesch spangladü hàsch gspangeltdü wìrsch spangladü hàsch gspangelt ghààdü wìrsch gspangelt hàà
ar/sa/as spangelt ar/sa/as düet spanglaar/sa/as hàt gspangeltar/sa/as wìrd spanglaar/sa/as hàt gspangelt ghààar/sa/as wìrd gspangelt hàà
mìr spangla mìr düen spanglamìr han gspangeltmìr wara spanglamìr han gspangelt ghààmìr wara gspangelt hàà
ìhr spangla ìhr düen spanglaìhr han gspangeltìhr wara spanglaìhr han gspangelt ghààìhr wara gspangelt hàà
sìe spangla sìe düen spanglasìe han gspangeltsìe wara spanglasìe han gspangelt ghààsìe wara gspangelt hàà
Sìe spangla Sìe düen spanglaSìe han gspangeltSìe wara spanglaSìe han gspangelt ghààSìe wara gspangelt hàà

Conditionnel du verbe spangla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat spangla - -ìch hatt gspangelt
dü datsch spangla - -dü hattsch gspangelt
ar/sa/as dat spangla - -ar/sa/as hatt gspangelt
mìr datta spangla - -mìr hatta gspangelt
ìhr datta spangla - -ìhr hatta gspangelt
sìe datta spangla - -sìe hatta gspangelt
Sìe datta spangla - -Sìe hatta gspangelt

Impératif du verbe spangla
Impératif
spangel
spangela mìr
spangela
spangela Sìe

Verbe sprìnga bondir springen
Indicatif du verbe sprìnga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch sprìng ìch düe sprìngaìch bì gsprungaìch wìrr sprìngaìch bì gsprunga gsìììch wìrr gsprunga sìì
dü sprìngsch dü düesch sprìngadü bìsch gsprungadü wìrsch sprìngadü bìsch gsprunga gsììdü wìrsch gsprunga sìì
ar/sa/as sprìngt ar/sa/as düet sprìngaar/sa/as ìsch gsprungaar/sa/as wìrd sprìngaar/sa/as ìsch gsprunga gsììar/sa/as wìrd gsprunga sìì
mìr sprìnga mìr düen sprìngamìr sìn gsprungamìr wara sprìngamìr sìn gsprunga gsììmìr wara gsprunga sìì
ìhr sprìnga ìhr düen sprìngaìhr sìn gsprungaìhr wara sprìngaìhr sìn gsprunga gsìììhr wara gsprunga sìì
sìe sprìnga sìe düen sprìngasìe sìn gsprungasìe wara sprìngasìe sìn gsprunga gsììsìe wara gsprunga sìì
Sìe sprìnga Sìe düen sprìngaSìe sìn gsprungaSìe wara sprìngaSìe sìn gsprunga gsììSìe wara gsprunga sìì

Conditionnel du verbe sprìnga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat sprìnga - -ìch war gsprunga
dü datsch sprìnga - -dü warsch gsprunga
ar/sa/as dat sprìnga - -ar/sa/as war gsprunga
mìr datta sprìnga - -mìr warta gsprunga
ìhr datta sprìnga - -ìhr warta gsprunga
sìe datta sprìnga - -sìe warta gsprunga
Sìe datta sprìnga - -Sìe warta gsprunga

Impératif du verbe sprìnga
Impératif
sprìng
sprìnga mìr
sprìnga
sprìnga Sìe

Verbe stacka être coincé stecken
Indicatif du verbe stacka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stack ìch düe stackaìch bì gstacktìch wìrr stackaìch bì gstackt gsìììch wìrr gstackt sìì
dü stacksch dü düesch stackadü bìsch gstacktdü wìrsch stackadü bìsch gstackt gsììdü wìrsch gstackt sìì
ar/sa/as stackt ar/sa/as düet stackaar/sa/as ìsch gstacktar/sa/as wìrd stackaar/sa/as ìsch gstackt gsììar/sa/as wìrd gstackt sìì
mìr stacka mìr düen stackamìr sìn gstacktmìr wara stackamìr sìn gstackt gsììmìr wara gstackt sìì
ìhr stacka ìhr düen stackaìhr sìn gstacktìhr wara stackaìhr sìn gstackt gsìììhr wara gstackt sìì
sìe stacka sìe düen stackasìe sìn gstacktsìe wara stackasìe sìn gstackt gsììsìe wara gstackt sìì
Sìe stacka Sìe düen stackaSìe sìn gstacktSìe wara stackaSìe sìn gstackt gsììSìe wara gstackt sìì

Conditionnel du verbe stacka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat stacka - -ìch war gstackt
dü datsch stacka - -dü warsch gstackt
ar/sa/as dat stacka - -ar/sa/as war gstackt
mìr datta stacka - -mìr warta gstackt
ìhr datta stacka - -ìhr warta gstackt
sìe datta stacka - -sìe warta gstackt
Sìe datta stacka - -Sìe warta gstackt

Impératif du verbe stacka
Impératif
stack
stacka mìr
stacka
stacka Sìe

Verbe staiwa faire de la poussière stauben
Indicatif du verbe staiwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch staib ìch düe staiwaìch hà gstaibtìch wìrr staiwaìch hà gstaibt ghààìch wìrr gstaibt hàà
dü staibsch dü düesch staiwadü hàsch gstaibtdü wìrsch staiwadü hàsch gstaibt ghààdü wìrsch gstaibt hàà
ar/sa/as staibt ar/sa/as düet staiwaar/sa/as hàt gstaibtar/sa/as wìrd staiwaar/sa/as hàt gstaibt ghààar/sa/as wìrd gstaibt hàà
mìr staiwa mìr düen staiwamìr han gstaibtmìr wara staiwamìr han gstaibt ghààmìr wara gstaibt hàà
ìhr staiwa ìhr düen staiwaìhr han gstaibtìhr wara staiwaìhr han gstaibt ghààìhr wara gstaibt hàà
sìe staiwa sìe düen staiwasìe han gstaibtsìe wara staiwasìe han gstaibt ghààsìe wara gstaibt hàà
Sìe staiwa Sìe düen staiwaSìe han gstaibtSìe wara staiwaSìe han gstaibt ghààSìe wara gstaibt hàà

Conditionnel du verbe staiwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat staiwa - -ìch hatt gstaibt
dü datsch staiwa - -dü hattsch gstaibt
ar/sa/as dat staiwa - -ar/sa/as hatt gstaibt
mìr datta staiwa - -mìr hatta gstaibt
ìhr datta staiwa - -ìhr hatta gstaibt
sìe datta staiwa - -sìe hatta gstaibt
Sìe datta staiwa - -Sìe hatta gstaibt

Impératif du verbe staiwa
Impératif
staib
staiwa mìr
staiwa
staiwa Sìe

Verbe starwa mourir sterben
Indicatif du verbe starwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stìrb ìch düe starwaìch bì gstorwaìch wìrr starwaìch bì gstorwa gsìììch wìrr gstorwa sìì
dü stìrbsch dü düesch starwadü bìsch gstorwadü wìrsch starwadü bìsch gstorwa gsììdü wìrsch gstorwa sìì
ar/sa/as stìrbt ar/sa/as düet starwaar/sa/as ìsch gstorwaar/sa/as wìrd starwaar/sa/as ìsch gstorwa gsììar/sa/as wìrd gstorwa sìì
mìr starwa mìr düen starwamìr sìn gstorwamìr wara starwamìr sìn gstorwa gsììmìr wara gstorwa sìì
ìhr starwa ìhr düen starwaìhr sìn gstorwaìhr wara starwaìhr sìn gstorwa gsìììhr wara gstorwa sìì
sìe starwa sìe düen starwasìe sìn gstorwasìe wara starwasìe sìn gstorwa gsììsìe wara gstorwa sìì
Sìe starwa Sìe düen starwaSìe sìn gstorwaSìe wara starwaSìe sìn gstorwa gsììSìe wara gstorwa sìì

Conditionnel du verbe starwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat starwa - -ìch war gstorwa
dü datsch starwa - -dü warsch gstorwa
ar/sa/as dat starwa - -ar/sa/as war gstorwa
mìr datta starwa - -mìr warta gstorwa
ìhr datta starwa - -ìhr warta gstorwa
sìe datta starwa - -sìe warta gstorwa
Sìe datta starwa - -Sìe warta gstorwa

Impératif du verbe starwa
Impératif
stìrb
starwa mìr
starwa
starwa Sìe

Verbe steh se tenir debout stehen
Indicatif du verbe steh
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stànd ìch düe stehìch bì gstàndaìch wìrr stehìch bì gstànda gsìììch wìrr gstànda sìì
dü stehsch dü düesch stehdü bìsch gstàndadü wìrsch stehdü bìsch gstànda gsììdü wìrsch gstànda sìì
ar/sa/as steht ar/sa/as düet stehar/sa/as ìsch gstàndaar/sa/as wìrd stehar/sa/as ìsch gstànda gsììar/sa/as wìrd gstànda sìì
mìr stehn mìr düen stehmìr sìn gstàndamìr wara stehmìr sìn gstànda gsììmìr wara gstànda sìì
ìhr stehn ìhr düen stehìhr sìn gstàndaìhr wara stehìhr sìn gstànda gsìììhr wara gstànda sìì
sìe stehn sìe düen stehsìe sìn gstàndasìe wara stehsìe sìn gstànda gsììsìe wara gstànda sìì
Sìe stehn Sìe düen stehSìe sìn gstàndaSìe wara stehSìe sìn gstànda gsììSìe wara gstànda sìì

Conditionnel du verbe steh
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat steh - -ìch war gstànda
dü datsch steh - -dü warsch gstànda
ar/sa/as dat steh - -ar/sa/as war gstànda
mìr datta steh - -mìr warta gstànda
ìhr datta steh - -ìhr warta gstànda
sìe datta steh - -sìe warta gstànda
Sìe datta steh - -Sìe warta gstànda

Impératif du verbe steh
Impératif
stànd
stehn mìr
stehn
stehn Sìe

Verbe ufsteh se lever aufstehen
Indicatif du verbe ufsteh
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch nìmm ufìch düe ufstehìch bì ufgstàndaìch wìrr ufstehìch bì ufgstànda gsìììch wìrr ufgstànda sìì
dü nìmmsch ufdü düesch ufstehdü bìsch ufgstàndadü wìrsch ufstehdü bìsch ufgstànda gsììdü wìrsch ufgstànda sìì
ar/sa/as nìmmt ufar/sa/as düet ufstehar/sa/as ìsch ufgstàndaar/sa/as wìrd ufstehar/sa/as ìsch ufgstànda gsììar/sa/as wìrd ufgstànda sìì
mìr namma ufmìr düen ufstehmìr sìn ufgstàndamìr wara ufstehmìr sìn ufgstànda gsììmìr wara ufgstànda sìì
ìhr namma ufìhr düen ufstehìhr sìn ufgstàndaìhr wara ufstehìhr sìn ufgstànda gsìììhr wara ufgstànda sìì
sìe namma ufsìe düen ufstehsìe sìn ufgstàndasìe wara ufstehsìe sìn ufgstànda gsììsìe wara ufgstànda sìì
Sìe namma ufSìe düen ufstehSìe sìn ufgstàndaSìe wara ufstehSìe sìn ufgstànda gsììSìe wara ufgstànda sìì

Conditionnel du verbe ufsteh
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ufsteh - -ìch war ufgstànda
dü datsch ufsteh - -dü warsch ufgstànda
ar/sa/as dat ufsteh - -ar/sa/as war ufgstànda
mìr datta ufsteh - -mìr warta ufgstànda
ìhr datta ufsteh - -ìhr warta ufgstànda
sìe datta ufsteh - -sìe warta ufgstànda
Sìe datta ufsteh - -Sìe warta ufgstànda

Impératif du verbe ufsteh
Impératif
nìmm
namma mìr
namma
namma Sìe

Verbe stolwera trébucher stolpern
Indicatif du verbe stolwera
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stolwer ìch düe stolweraìch bì gstolwertìch wìrr stolweraìch bì gstolwert gsìììch wìrr gstolwert sìì
dü stolwersch dü düesch stolweradü bìsch gstolwertdü wìrsch stolweradü bìsch gstolwert gsììdü wìrsch gstolwert sìì
ar/sa/as stolwert ar/sa/as düet stolweraar/sa/as ìsch gstolwertar/sa/as wìrd stolweraar/sa/as ìsch gstolwert gsììar/sa/as wìrd gstolwert sìì
mìr stolwra mìr düen stolweramìr sìn gstolwertmìr wara stolweramìr sìn gstolwert gsììmìr wara gstolwert sìì
ìhr stolwra ìhr düen stolweraìhr sìn gstolwertìhr wara stolweraìhr sìn gstolwert gsìììhr wara gstolwert sìì
sìe stolwra sìe düen stolwerasìe sìn gstolwertsìe wara stolwerasìe sìn gstolwert gsììsìe wara gstolwert sìì
Sìe stolwra Sìe düen stolweraSìe sìn gstolwertSìe wara stolweraSìe sìn gstolwert gsììSìe wara gstolwert sìì

Conditionnel du verbe stolwera
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat stolwera - -ìch war gstolwert
dü datsch stolwera - -dü warsch gstolwert
ar/sa/as dat stolwera - -ar/sa/as war gstolwert
mìr datta stolwera - -mìr warta gstolwert
ìhr datta stolwera - -ìhr warta gstolwert
sìe datta stolwera - -sìe warta gstolwert
Sìe datta stolwera - -Sìe warta gstolwert

Impératif du verbe stolwera
Impératif
stolwer
stolwera mìr
stolwera
stolwera Sìe

Verbe stoßa pousser stoßen
Indicatif du verbe stoßa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stoß ìch düe stoßaìch hà gstoßaìch wìrr stoßaìch hà gstoßa ghààìch wìrr gstoßa hàà
dü sto(ß)sch dü düesch stoßadü hàsch gstoßadü wìrsch stoßadü hàsch gstoßa ghààdü wìrsch gstoßa hàà
ar/sa/as stoßt ar/sa/as düet stoßaar/sa/as hàt gstoßaar/sa/as wìrd stoßaar/sa/as hàt gstoßa ghààar/sa/as wìrd gstoßa hàà
mìr stoßa mìr düen stoßamìr han gstoßamìr wara stoßamìr han gstoßa ghààmìr wara gstoßa hàà
ìhr stoßa ìhr düen stoßaìhr han gstoßaìhr wara stoßaìhr han gstoßa ghààìhr wara gstoßa hàà
sìe stoßa sìe düen stoßasìe han gstoßasìe wara stoßasìe han gstoßa ghààsìe wara gstoßa hàà
Sìe stoßa Sìe düen stoßaSìe han gstoßaSìe wara stoßaSìe han gstoßa ghààSìe wara gstoßa hàà

Conditionnel du verbe stoßa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat stoßa - -ìch hatt gstoßa
dü datsch stoßa - -dü hattsch gstoßa
ar/sa/as dat stoßa - -ar/sa/as hatt gstoßa
mìr datta stoßa - -mìr hatta gstoßa
ìhr datta stoßa - -ìhr hatta gstoßa
sìe datta stoßa - -sìe hatta gstoßa
Sìe datta stoßa - -Sìe hatta gstoßa

Impératif du verbe stoßa
Impératif
stoß
stoßa mìr
stoßa
stoßa Sìe

Verbe stràhla rayonner strahlen
Indicatif du verbe stràhla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stràhl ìch düe stràhlaìch hà gstràhltìch wìrr stràhlaìch hà gstràhlt ghààìch wìrr gstràhlt hàà
dü stràhlsch dü düesch stràhladü hàsch gstràhltdü wìrsch stràhladü hàsch gstràhlt ghààdü wìrsch gstràhlt hàà
ar/sa/as stràhlt ar/sa/as düet stràhlaar/sa/as hàt gstràhltar/sa/as wìrd stràhlaar/sa/as hàt gstràhlt ghààar/sa/as wìrd gstràhlt hàà
mìr stràhla mìr düen stràhlamìr han gstràhltmìr wara stràhlamìr han gstràhlt ghààmìr wara gstràhlt hàà
ìhr stràhla ìhr düen stràhlaìhr han gstràhltìhr wara stràhlaìhr han gstràhlt ghààìhr wara gstràhlt hàà
sìe stràhla sìe düen stràhlasìe han gstràhltsìe wara stràhlasìe han gstràhlt ghààsìe wara gstràhlt hàà
Sìe stràhla Sìe düen stràhlaSìe han gstràhltSìe wara stràhlaSìe han gstràhlt ghààSìe wara gstràhlt hàà

Conditionnel du verbe stràhla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat stràhla - -ìch hatt gstràhlt
dü datsch stràhla - -dü hattsch gstràhlt
ar/sa/as dat stràhla - -ar/sa/as hatt gstràhlt
mìr datta stràhla - -mìr hatta gstràhlt
ìhr datta stràhla - -ìhr hatta gstràhlt
sìe datta stràhla - -sìe hatta gstràhlt
Sìe datta stràhla - -Sìe hatta gstràhlt

Impératif du verbe stràhla
Impératif
stràhl
stràhla mìr
stràhla
stràhla Sìe

Verbe stìnka puer stinken
Indicatif du verbe stìnka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stìnk ìch düe stìnkaìch hà gstunkaìch wìrr stìnkaìch hà gstunka ghààìch wìrr gstunka hàà
dü stìnksch dü düesch stìnkadü hàsch gstunkadü wìrsch stìnkadü hàsch gstunka ghààdü wìrsch gstunka hàà
ar/sa/as stìnkt ar/sa/as düet stìnkaar/sa/as hàt gstunkaar/sa/as wìrd stìnkaar/sa/as hàt gstunka ghààar/sa/as wìrd gstunka hàà
mìr stìnka mìr düen stìnkamìr han gstunkamìr wara stìnkamìr han gstunka ghààmìr wara gstunka hàà
ìhr stìnka ìhr düen stìnkaìhr han gstunkaìhr wara stìnkaìhr han gstunka ghààìhr wara gstunka hàà
sìe stìnka sìe düen stìnkasìe han gstunkasìe wara stìnkasìe han gstunka ghààsìe wara gstunka hàà
Sìe stìnka Sìe düen stìnkaSìe han gstunkaSìe wara stìnkaSìe han gstunka ghààSìe wara gstunka hàà

Conditionnel du verbe stìnka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat stìnka - -ìch hatt gstunka
dü datsch stìnka - -dü hattsch gstunka
ar/sa/as dat stìnka - -ar/sa/as hatt gstunka
mìr datta stìnka - -mìr hatta gstunka
ìhr datta stìnka - -ìhr hatta gstunka
sìe datta stìnka - -sìe hatta gstunka
Sìe datta stìnka - -Sìe hatta gstunka

Impératif du verbe stìnka
Impératif
stìnk
stìnka mìr
stìnka
stìnka Sìe

Verbe àbstìrza tomber en panne abstürzen
Indicatif du verbe àbstìrza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stìrz àbìch düe àbstìrzaìch bì àbgstìrztìch wìrr àbstìrzaìch bì àbgstìrzt gsìììch wìrr àbgstìrzt sìì
dü stìrsch àbdü düesch àbstìrzadü bìsch àbgstìrztdü wìrsch àbstìrzadü bìsch àbgstìrzt gsììdü wìrsch àbgstìrzt sìì
ar/sa/as stìrzt àbar/sa/as düet àbstìrzaar/sa/as ìsch àbgstìrztar/sa/as wìrd àbstìrzaar/sa/as ìsch àbgstìrzt gsììar/sa/as wìrd àbgstìrzt sìì
mìr stìrza àbmìr düen àbstìrzamìr sìn àbgstìrztmìr wara àbstìrzamìr sìn àbgstìrzt gsììmìr wara àbgstìrzt sìì
ìhr stìrza àbìhr düen àbstìrzaìhr sìn àbgstìrztìhr wara àbstìrzaìhr sìn àbgstìrzt gsìììhr wara àbgstìrzt sìì
sìe stìrza àbsìe düen àbstìrzasìe sìn àbgstìrztsìe wara àbstìrzasìe sìn àbgstìrzt gsììsìe wara àbgstìrzt sìì
Sìe stìrza àbSìe düen àbstìrzaSìe sìn àbgstìrztSìe wara àbstìrzaSìe sìn àbgstìrzt gsììSìe wara àbgstìrzt sìì

Conditionnel du verbe àbstìrza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat àbstìrza - -ìch war àbgstìrzt
dü datsch àbstìrza - -dü warsch àbgstìrzt
ar/sa/as dat àbstìrza - -ar/sa/as war àbgstìrzt
mìr datta àbstìrza - -mìr warta àbgstìrzt
ìhr datta àbstìrza - -ìhr warta àbgstìrzt
sìe datta àbstìrza - -sìe warta àbgstìrzt
Sìe datta àbstìrza - -Sìe warta àbgstìrzt

Impératif du verbe àbstìrza
Impératif
stìrz
stìrza mìr
stìrza
stìrza Sìe

Verbe stüüna s'étonner staunen
Indicatif du verbe stüüna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch stüün ìch düe stüünaìch hà gstüüntìch wìrr stüünaìch hà gstüünt ghààìch wìrr gstüünt hàà
dü stüünsch dü düesch stüünadü hàsch gstüüntdü wìrsch stüünadü hàsch gstüünt ghààdü wìrsch gstüünt hàà
ar/sa/as stüünt ar/sa/as düet stüünaar/sa/as hàt gstüüntar/sa/as wìrd stüünaar/sa/as hàt gstüünt ghààar/sa/as wìrd gstüünt hàà
mìr stüüna mìr düen stüünamìr han gstüüntmìr wara stüünamìr han gstüünt ghààmìr wara gstüünt hàà
ìhr stüüna ìhr düen stüünaìhr han gstüüntìhr wara stüünaìhr han gstüünt ghààìhr wara gstüünt hàà
sìe stüüna sìe düen stüünasìe han gstüüntsìe wara stüünasìe han gstüünt ghààsìe wara gstüünt hàà
Sìe stüüna Sìe düen stüünaSìe han gstüüntSìe wara stüünaSìe han gstüünt ghààSìe wara gstüünt hàà

Conditionnel du verbe stüüna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat stüüna - -ìch hatt gstüünt
dü datsch stüüna - -dü hattsch gstüünt
ar/sa/as dat stüüna - -ar/sa/as hatt gstüünt
mìr datta stüüna - -mìr hatta gstüünt
ìhr datta stüüna - -ìhr hatta gstüünt
sìe datta stüüna - -sìe hatta gstüünt
Sìe datta stüüna - -Sìe hatta gstüünt

Impératif du verbe stüüna
Impératif
stüün
stüüna mìr
stüüna
stüüna Sìe

Verbe suttra grommeler brummen
Indicatif du verbe suttra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch sutter ìch düe suttraìch hà gsuttertìch wìrr suttraìch hà gsuttert ghààìch wìrr gsuttert hàà
dü suttersch dü düesch suttradü hàsch gsuttertdü wìrsch suttradü hàsch gsuttert ghààdü wìrsch gsuttert hàà
ar/sa/as suttert ar/sa/as düet suttraar/sa/as hàt gsuttertar/sa/as wìrd suttraar/sa/as hàt gsuttert ghààar/sa/as wìrd gsuttert hàà
mìr suttra mìr düen suttramìr han gsuttertmìr wara suttramìr han gsuttert ghààmìr wara gsuttert hàà
ìhr suttra ìhr düen suttraìhr han gsuttertìhr wara suttraìhr han gsuttert ghààìhr wara gsuttert hàà
sìe suttra sìe düen suttrasìe han gsuttertsìe wara suttrasìe han gsuttert ghààsìe wara gsuttert hàà
Sìe suttra Sìe düen suttraSìe han gsuttertSìe wara suttraSìe han gsuttert ghààSìe wara gsuttert hàà

Conditionnel du verbe suttra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat suttra - -ìch hatt gsuttert
dü datsch suttra - -dü hattsch gsuttert
ar/sa/as dat suttra - -ar/sa/as hatt gsuttert
mìr datta suttra - -mìr hatta gsuttert
ìhr datta suttra - -ìhr hatta gsuttert
sìe datta suttra - -sìe hatta gsuttert
Sìe datta suttra - -Sìe hatta gsuttert

Impératif du verbe suttra
Impératif
sutter
suttera mìr
suttera
suttera Sìe

Verbe sìtza s'asseoir sitzen
Indicatif du verbe sìtza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch sìtz ìch düe sìtzaìch bì gsassaìch wìrr sìtzaìch bì gsassa gsìììch wìrr gsassa sìì
dü sìtsch dü düesch sìtzadü bìsch gsassadü wìrsch sìtzadü bìsch gsassa gsììdü wìrsch gsassa sìì
ar/sa/as sìtzt ar/sa/as düet sìtzaar/sa/as ìsch gsassaar/sa/as wìrd sìtzaar/sa/as ìsch gsassa gsììar/sa/as wìrd gsassa sìì
mìr sìtza mìr düen sìtzamìr sìn gsassamìr wara sìtzamìr sìn gsassa gsììmìr wara gsassa sìì
ìhr sìtza ìhr düen sìtzaìhr sìn gsassaìhr wara sìtzaìhr sìn gsassa gsìììhr wara gsassa sìì
sìe sìtza sìe düen sìtzasìe sìn gsassasìe wara sìtzasìe sìn gsassa gsììsìe wara gsassa sìì
Sìe sìtza Sìe düen sìtzaSìe sìn gsassaSìe wara sìtzaSìe sìn gsassa gsììSìe wara gsassa sìì

Conditionnel du verbe sìtza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat sìtza - -ìch war gsassa
dü datsch sìtza - -dü warsch gsassa
ar/sa/as dat sìtza - -ar/sa/as war gsassa
mìr datta sìtza - -mìr warta gsassa
ìhr datta sìtza - -ìhr warta gsassa
sìe datta sìtza - -sìe warta gsassa
Sìe datta sìtza - -Sìe warta gsassa

Impératif du verbe sìtza
Impératif
sìtz
sìtza mìr
sìtza
sìtza Sìe

Verbe sìì être sein
Indicatif du verbe sìì
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bì -ìch bì gsìììch wìrr sìì -ìch wìrr gsìì sìì
dü bìsch -dü bìsch gsììdü wìrsch sìì -dü wìrsch gsìì sìì
ar/sa/as ìsch -ar/sa/as ìsch gsììar/sa/as wìrd sìì -ar/sa/as wìrd gsìì sìì
mìr sìn -mìr sìn gsììmìr wara sìì -mìr wara gsìì sìì
ìhr sìn -ìhr sìn gsìììhr wara sìì -ìhr wara gsìì sìì
sìe sìn -sìe sìn gsììsìe wara sìì -sìe wara gsìì sìì
Sìe sìn -Sìe sìn gsììSìe wara sìì -Sìe wara gsìì sìì

Conditionnel du verbe sìì
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat sìììch sèigìch war ìch war gsìì
dü datsch sììdü sèigschdü warsch dü warsch gsìì
ar/sa/as dat sììar/sa/as sèigar/sa/as war ar/sa/as war gsìì
mìr datta sììmìr sèigamìr warta mìr warta gsìì
ìhr datta sìììhr sèigaìhr warta ìhr warta gsìì
sìe datta sììsìe sèigasìe warta sìe warta gsìì
Sìe datta sììSìe sèigaSìe warta Sìe warta gsìì

Impératif du verbe sìì
Impératif
-
-
-
-

Verbe trauia oser wagen
Indicatif du verbe trauia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch traui ìch düe trauiaìch hà trauiaìch wìrr trauiaìch hà trauia ghààìch wìrr trauia hàà
dü trauisch dü düesch trauiadü hàsch trauiadü wìrsch trauiadü hàsch trauia ghààdü wìrsch trauia hàà
ar/sa/as trauit ar/sa/as düet trauiaar/sa/as hàt trauiaar/sa/as wìrd trauiaar/sa/as hàt trauia ghààar/sa/as wìrd trauia hàà
mìr trauia mìr düen trauiamìr han trauiamìr wara trauiamìr han trauia ghààmìr wara trauia hàà
ìhr trauia ìhr düen trauiaìhr han trauiaìhr wara trauiaìhr han trauia ghààìhr wara trauia hàà
sìe trauia sìe düen trauiasìe han trauiasìe wara trauiasìe han trauia ghààsìe wara trauia hàà
Sìe trauia Sìe düen trauiaSìe han trauiaSìe wara trauiaSìe han trauia ghààSìe wara trauia hàà

Conditionnel du verbe trauia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat trauia - -ìch hatt trauia
dü datsch trauia - -dü hattsch trauia
ar/sa/as dat trauia - -ar/sa/as hatt trauia
mìr datta trauia - -mìr hatta trauia
ìhr datta trauia - -ìhr hatta trauia
sìe datta trauia - -sìe hatta trauia
Sìe datta trauia - -Sìe hatta trauia

Impératif du verbe trauia
Impératif
traui
trauia mìr
trauia
trauia Sìe

Verbe tropfa goutter tropfen
Indicatif du verbe tropfa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch dropf ìch düe tropfaìch hà dräpftìch wìrr tropfaìch hà dräpft ghààìch wìrr dräpft hàà
dü dropfsch dü düesch tropfadü hàsch dräpftdü wìrsch tropfadü hàsch dräpft ghààdü wìrsch dräpft hàà
ar/sa/as dropft ar/sa/as düet tropfaar/sa/as hàt dräpftar/sa/as wìrd tropfaar/sa/as hàt dräpft ghààar/sa/as wìrd dräpft hàà
mìr dropfa mìr düen tropfamìr han dräpftmìr wara tropfamìr han dräpft ghààmìr wara dräpft hàà
ìhr dropfa ìhr düen tropfaìhr han dräpftìhr wara tropfaìhr han dräpft ghààìhr wara dräpft hàà
sìe dropfa sìe düen tropfasìe han dräpftsìe wara tropfasìe han dräpft ghààsìe wara dräpft hàà
Sìe dropfa Sìe düen tropfaSìe han dräpftSìe wara tropfaSìe han dräpft ghààSìe wara dräpft hàà

Conditionnel du verbe tropfa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat tropfa - -ìch hatt dräpft
dü datsch tropfa - -dü hattsch dräpft
ar/sa/as dat tropfa - -ar/sa/as hatt dräpft
mìr datta tropfa - -mìr hatta dräpft
ìhr datta tropfa - -ìhr hatta dräpft
sìe datta tropfa - -sìe hatta dräpft
Sìe datta tropfa - -Sìe hatta dräpft

Impératif du verbe tropfa
Impératif
dropf
dropfa mìr
dropfa
dropfa Sìe

Verbe tràuima rêver traumen
Indicatif du verbe tràuima
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch tràuim ìch düe tràuimaìch hà tràuimtìch wìrr tràuimaìch hà tràuimt ghààìch wìrr tràuimt hàà
dü tràuimsch dü düesch tràuimadü hàsch tràuimtdü wìrsch tràuimadü hàsch tràuimt ghààdü wìrsch tràuimt hàà
ar/sa/as tràuimt ar/sa/as düet tràuimaar/sa/as hàt tràuimtar/sa/as wìrd tràuimaar/sa/as hàt tràuimt ghààar/sa/as wìrd tràuimt hàà
mìr tràuima mìr düen tràuimamìr han tràuimtmìr wara tràuimamìr han tràuimt ghààmìr wara tràuimt hàà
ìhr tràuima ìhr düen tràuimaìhr han tràuimtìhr wara tràuimaìhr han tràuimt ghààìhr wara tràuimt hàà
sìe tràuima sìe düen tràuimasìe han tràuimtsìe wara tràuimasìe han tràuimt ghààsìe wara tràuimt hàà
Sìe tràuima Sìe düen tràuimaSìe han tràuimtSìe wara tràuimaSìe han tràuimt ghààSìe wara tràuimt hàà

Conditionnel du verbe tràuima
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat tràuima - -ìch hatt tràuimt
dü datsch tràuima - -dü hattsch tràuimt
ar/sa/as dat tràuima - -ar/sa/as hatt tràuimt
mìr datta tràuima - -mìr hatta tràuimt
ìhr datta tràuima - -ìhr hatta tràuimt
sìe datta tràuima - -sìe hatta tràuimt
Sìe datta tràuima - -Sìe hatta tràuimt

Impératif du verbe tràuima
Impératif
tràuim
tràuima mìr
tràuima
tràuima Sìe

Verbe tschìela loucher schielen
Indicatif du verbe tschìela
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch tschìel ìch düe tschìelaìch hà tschìeltìch wìrr tschìelaìch hà tschìelt ghààìch wìrr tschìelt hàà
dü tschìelsch dü düesch tschìeladü hàsch tschìeltdü wìrsch tschìeladü hàsch tschìelt ghààdü wìrsch tschìelt hàà
ar/sa/as tschìelt ar/sa/as düet tschìelaar/sa/as hàt tschìeltar/sa/as wìrd tschìelaar/sa/as hàt tschìelt ghààar/sa/as wìrd tschìelt hàà
mìr tschìela mìr düen tschìelamìr han tschìeltmìr wara tschìelamìr han tschìelt ghààmìr wara tschìelt hàà
ìhr tschìela ìhr düen tschìelaìhr han tschìeltìhr wara tschìelaìhr han tschìelt ghààìhr wara tschìelt hàà
sìe tschìela sìe düen tschìelasìe han tschìeltsìe wara tschìelasìe han tschìelt ghààsìe wara tschìelt hàà
Sìe tschìela Sìe düen tschìelaSìe han tschìeltSìe wara tschìelaSìe han tschìelt ghààSìe wara tschìelt hàà

Conditionnel du verbe tschìela
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat tschìela - -ìch hatt tschìelt
dü datsch tschìela - -dü hattsch tschìelt
ar/sa/as dat tschìela - -ar/sa/as hatt tschìelt
mìr datta tschìela - -mìr hatta tschìelt
ìhr datta tschìela - -ìhr hatta tschìelt
sìe datta tschìela - -sìe hatta tschìelt
Sìe datta tschìela - -Sìe hatta tschìelt

Impératif du verbe tschìela
Impératif
tschìel
tschìela mìr
tschìela
tschìela Sìe

Verbe turna faire de la gymnastique turnen
Indicatif du verbe turna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch turn ìch düe turnaìch hà turntìch wìrr turnaìch hà turnt ghààìch wìrr turnt hàà
dü turnsch dü düesch turnadü hàsch turntdü wìrsch turnadü hàsch turnt ghààdü wìrsch turnt hàà
ar/sa/as turnt ar/sa/as düet turnaar/sa/as hàt turntar/sa/as wìrd turnaar/sa/as hàt turnt ghààar/sa/as wìrd turnt hàà
mìr turna mìr düen turnamìr han turntmìr wara turnamìr han turnt ghààmìr wara turnt hàà
ìhr turna ìhr düen turnaìhr han turntìhr wara turnaìhr han turnt ghààìhr wara turnt hàà
sìe turna sìe düen turnasìe han turntsìe wara turnasìe han turnt ghààsìe wara turnt hàà
Sìe turna Sìe düen turnaSìe han turntSìe wara turnaSìe han turnt ghààSìe wara turnt hàà

Conditionnel du verbe turna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat turna - -ìch hatt turnt
dü datsch turna - -dü hattsch turnt
ar/sa/as dat turna - -ar/sa/as hatt turnt
mìr datta turna - -mìr hatta turnt
ìhr datta turna - -ìhr hatta turnt
sìe datta turna - -sìe hatta turnt
Sìe datta turna - -Sìe hatta turnt

Impératif du verbe turna
Impératif
turn
turna mìr
turna
turna Sìe

Verbe tànza danser tanzen
Indicatif du verbe tànza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch tànz ìch düe tànzaìch hà tànztìch wìrr tànzaìch hà tànzt ghààìch wìrr tànzt hàà
dü tànzsch dü düesch tànzadü hàsch tànztdü wìrsch tànzadü hàsch tànzt ghààdü wìrsch tànzt hàà
ar/sa/as tànzt ar/sa/as düet tànzaar/sa/as hàt tànztar/sa/as wìrd tànzaar/sa/as hàt tànzt ghààar/sa/as wìrd tànzt hàà
mìr tànza mìr düen tànzamìr han tànztmìr wara tànzamìr han tànzt ghààmìr wara tànzt hàà
ìhr tànza ìhr düen tànzaìhr han tànztìhr wara tànzaìhr han tànzt ghààìhr wara tànzt hàà
sìe tànza sìe düen tànzasìe han tànztsìe wara tànzasìe han tànzt ghààsìe wara tànzt hàà
Sìe tànza Sìe düen tànzaSìe han tànztSìe wara tànzaSìe han tànzt ghààSìe wara tànzt hàà

Conditionnel du verbe tànza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat tànza - -ìch hatt tànzt
dü datsch tànza - -dü hattsch tànzt
ar/sa/as dat tànza - -ar/sa/as hatt tànzt
mìr datta tànza - -mìr hatta tànzt
ìhr datta tànza - -ìhr hatta tànzt
sìe datta tànza - -sìe hatta tànzt
Sìe datta tànza - -Sìe hatta tànzt

Impératif du verbe tànza
Impératif
tànz
tànza mìr
tànza
tànza Sìe

Verbe unterschriiwa signer unterschreiben
Indicatif du verbe unterschriiwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch unterschribb ìch düe unterschriiwaìch hà unterschrìewaìch wìrr unterschriiwaìch hà unterschrìewa ghààìch wìrr unterschrìewa hàà
dü unterschribsch dü düesch unterschriiwadü hàsch unterschrìewadü wìrsch unterschriiwadü hàsch unterschrìewa ghààdü wìrsch unterschrìewa hàà
ar/sa/as unterschribt ar/sa/as düet unterschriiwaar/sa/as hàt unterschrìewaar/sa/as wìrd unterschriiwaar/sa/as hàt unterschrìewa ghààar/sa/as wìrd unterschrìewa hàà
mìr unterschriiwa mìr düen unterschriiwamìr han unterschrìewamìr wara unterschriiwamìr han unterschrìewa ghààmìr wara unterschrìewa hàà
ìhr unterschriiwa ìhr düen unterschriiwaìhr han unterschrìewaìhr wara unterschriiwaìhr han unterschrìewa ghààìhr wara unterschrìewa hàà
sìe unterschriiwa sìe düen unterschriiwasìe han unterschrìewasìe wara unterschriiwasìe han unterschrìewa ghààsìe wara unterschrìewa hàà
Sìe unterschriiwa Sìe düen unterschriiwaSìe han unterschrìewaSìe wara unterschriiwaSìe han unterschrìewa ghààSìe wara unterschrìewa hàà

Conditionnel du verbe unterschriiwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat unterschriiwa - -ìch hatt unterschrìewa
dü datsch unterschriiwa - -dü hattsch unterschrìewa
ar/sa/as dat unterschriiwa - -ar/sa/as hatt unterschrìewa
mìr datta unterschriiwa - -mìr hatta unterschrìewa
ìhr datta unterschriiwa - -ìhr hatta unterschrìewa
sìe datta unterschriiwa - -sìe hatta unterschrìewa
Sìe datta unterschriiwa - -Sìe hatta unterschrìewa

Impératif du verbe unterschriiwa
Impératif
unterschribb
unterschriiwa mìr
unterschriiwa
unterschriiwa Sìe

Verbe vergeh fondre schmelzen
Indicatif du verbe vergeh
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch vergàng ìch düe vergehìch bì vergàngaìch wìrr vergehìch bì vergànga gsìììch wìrr vergànga sìì
dü vergehsch dü düesch vergehdü bìsch vergàngadü wìrsch vergehdü bìsch vergànga gsììdü wìrsch vergànga sìì
ar/sa/as vergeht ar/sa/as düet vergehar/sa/as ìsch vergàngaar/sa/as wìrd vergehar/sa/as ìsch vergànga gsììar/sa/as wìrd vergànga sìì
mìr vergehn mìr düen vergehmìr sìn vergàngamìr wara vergehmìr sìn vergànga gsììmìr wara vergànga sìì
ìhr vergehn ìhr düen vergehìhr sìn vergàngaìhr wara vergehìhr sìn vergànga gsìììhr wara vergànga sìì
sìe vergehn sìe düen vergehsìe sìn vergàngasìe wara vergehsìe sìn vergànga gsììsìe wara vergànga sìì
Sìe vergehn Sìe düen vergehSìe sìn vergàngaSìe wara vergehSìe sìn vergànga gsììSìe wara vergànga sìì

Conditionnel du verbe vergeh
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat vergehìch vergiang ìch vergiang ìch war vergànga
dü datsch vergehdü vergiangsch dü vergiangsch dü warsch vergànga
ar/sa/as dat vergehar/sa/as vergiang ar/sa/as vergiang ar/sa/as war vergànga
mìr datta vergehmìr vergiangta mìr vergiangta mìr warta vergànga
ìhr datta vergehìhr vergiangta ìhr vergiangta ìhr warta vergànga
sìe datta vergehsìe vergiangta sìe vergiangta sìe warta vergànga
Sìe datta vergehSìe vergiangta Sìe vergiangta Sìe warta vergànga

Impératif du verbe vergeh
Impératif
vergàng
vergehn mìr
vergehn
vergehn Sìe

Verbe verhungera mourir de faim verhungern
Indicatif du verbe verhungera
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verhunger ìch düe verhungeraìch bì verhungertìch wìrr verhungeraìch bì verhungert gsìììch wìrr verhungert sìì
dü verhungersch dü düesch verhungeradü bìsch verhungertdü wìrsch verhungeradü bìsch verhungert gsììdü wìrsch verhungert sìì
ar/sa/as verhungert ar/sa/as düet verhungeraar/sa/as ìsch verhungertar/sa/as wìrd verhungeraar/sa/as ìsch verhungert gsììar/sa/as wìrd verhungert sìì
mìr verhungra mìr düen verhungeramìr sìn verhungertmìr wara verhungeramìr sìn verhungert gsììmìr wara verhungert sìì
ìhr verhungra ìhr düen verhungeraìhr sìn verhungertìhr wara verhungeraìhr sìn verhungert gsìììhr wara verhungert sìì
sìe verhungra sìe düen verhungerasìe sìn verhungertsìe wara verhungerasìe sìn verhungert gsììsìe wara verhungert sìì
Sìe verhungra Sìe düen verhungeraSìe sìn verhungertSìe wara verhungeraSìe sìn verhungert gsììSìe wara verhungert sìì

Conditionnel du verbe verhungera
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verhungera - -ìch war verhungert
dü datsch verhungera - -dü warsch verhungert
ar/sa/as dat verhungera - -ar/sa/as war verhungert
mìr datta verhungera - -mìr warta verhungert
ìhr datta verhungera - -ìhr warta verhungert
sìe datta verhungera - -sìe warta verhungert
Sìe datta verhungera - -Sìe warta verhungert

Impératif du verbe verhungera
Impératif
verhunger
verhungera mìr
verhungera
verhungera Sìe

Verbe verkocha trop cuire verkochen
Indicatif du verbe verkocha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verkoch ìch düe verkochaìch bì verkochtìch wìrr verkochaìch bì verkocht gsìììch wìrr verkocht sìì
dü verkochsch dü düesch verkochadü bìsch verkochtdü wìrsch verkochadü bìsch verkocht gsììdü wìrsch verkocht sìì
ar/sa/as verkocht ar/sa/as düet verkochaar/sa/as ìsch verkochtar/sa/as wìrd verkochaar/sa/as ìsch verkocht gsììar/sa/as wìrd verkocht sìì
mìr verkocha mìr düen verkochamìr sìn verkochtmìr wara verkochamìr sìn verkocht gsììmìr wara verkocht sìì
ìhr verkocha ìhr düen verkochaìhr sìn verkochtìhr wara verkochaìhr sìn verkocht gsìììhr wara verkocht sìì
sìe verkocha sìe düen verkochasìe sìn verkochtsìe wara verkochasìe sìn verkocht gsììsìe wara verkocht sìì
Sìe verkocha Sìe düen verkochaSìe sìn verkochtSìe wara verkochaSìe sìn verkocht gsììSìe wara verkocht sìì

Conditionnel du verbe verkocha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verkocha - -ìch war verkocht
dü datsch verkocha - -dü warsch verkocht
ar/sa/as dat verkocha - -ar/sa/as war verkocht
mìr datta verkocha - -mìr warta verkocht
ìhr datta verkocha - -ìhr warta verkocht
sìe datta verkocha - -sìe warta verkocht
Sìe datta verkocha - -Sìe warta verkocht

Impératif du verbe verkocha
Impératif
verkoch
verkocha mìr
verkocha
verkocha Sìe

Verbe verkumma se décomposer verkommen
Indicatif du verbe verkumma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verkumm ìch düe verkummaìch bì verkummaìch wìrr verkummaìch bì verkumma gsìììch wìrr verkumma sìì
dü verkummsch dü düesch verkummadü bìsch verkummadü wìrsch verkummadü bìsch verkumma gsììdü wìrsch verkumma sìì
ar/sa/as verkummt ar/sa/as düet verkummaar/sa/as ìsch verkummaar/sa/as wìrd verkummaar/sa/as ìsch verkumma gsììar/sa/as wìrd verkumma sìì
mìr verkumma mìr düen verkummamìr sìn verkummamìr wara verkummamìr sìn verkumma gsììmìr wara verkumma sìì
ìhr verkumma ìhr düen verkummaìhr sìn verkummaìhr wara verkummaìhr sìn verkumma gsìììhr wara verkumma sìì
sìe verkumma sìe düen verkummasìe sìn verkummasìe wara verkummasìe sìn verkumma gsììsìe wara verkumma sìì
Sìe verkumma Sìe düen verkummaSìe sìn verkummaSìe wara verkummaSìe sìn verkumma gsììSìe wara verkumma sìì

Conditionnel du verbe verkumma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verkumma - -ìch war verkumma
dü datsch verkumma - -dü warsch verkumma
ar/sa/as dat verkumma - -ar/sa/as war verkumma
mìr datta verkumma - -mìr warta verkumma
ìhr datta verkumma - -ìhr warta verkumma
sìe datta verkumma - -sìe warta verkumma
Sìe datta verkumma - -Sìe warta verkumma

Impératif du verbe verkumma
Impératif
verkumm
verkumma mìr
verkumma
verkumma Sìe

Verbe verlàuifa fondre schmelzen
Indicatif du verbe verlàuifa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verlàuif ìch düe verlàuifaìch bì verloffaìch wìrr verlàuifaìch bì verloffa gsìììch wìrr verloffa sìì
dü verlàuifsch dü düesch verlàuifadü bìsch verloffadü wìrsch verlàuifadü bìsch verloffa gsììdü wìrsch verloffa sìì
ar/sa/as verlàuift ar/sa/as düet verlàuifaar/sa/as ìsch verloffaar/sa/as wìrd verlàuifaar/sa/as ìsch verloffa gsììar/sa/as wìrd verloffa sìì
mìr verlàuifa mìr düen verlàuifamìr sìn verloffamìr wara verlàuifamìr sìn verloffa gsììmìr wara verloffa sìì
ìhr verlàuifa ìhr düen verlàuifaìhr sìn verloffaìhr wara verlàuifaìhr sìn verloffa gsìììhr wara verloffa sìì
sìe verlàuifa sìe düen verlàuifasìe sìn verloffasìe wara verlàuifasìe sìn verloffa gsììsìe wara verloffa sìì
Sìe verlàuifa Sìe düen verlàuifaSìe sìn verloffaSìe wara verlàuifaSìe sìn verloffa gsììSìe wara verloffa sìì

Conditionnel du verbe verlàuifa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verlàuifa - -ìch war verloffa
dü datsch verlàuifa - -dü warsch verloffa
ar/sa/as dat verlàuifa - -ar/sa/as war verloffa
mìr datta verlàuifa - -mìr warta verloffa
ìhr datta verlàuifa - -ìhr warta verloffa
sìe datta verlàuifa - -sìe warta verloffa
Sìe datta verlàuifa - -Sìe warta verloffa

Impératif du verbe verlàuifa
Impératif
verlàuif
verlàuifa mìr
verlàuifa
verlàuifa Sìe

Verbe verschwìnda disparaître verschwinden
Indicatif du verbe verschwìnda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verschwìnd ìch düe verschwìndaìch bì verschwundaìch wìrr verschwìndaìch bì verschwunda gsìììch wìrr verschwunda sìì
dü verschwìndsch dü düesch verschwìndadü bìsch verschwundadü wìrsch verschwìndadü bìsch verschwunda gsììdü wìrsch verschwunda sìì
ar/sa/as verschwìndet ar/sa/as düet verschwìndaar/sa/as ìsch verschwundaar/sa/as wìrd verschwìndaar/sa/as ìsch verschwunda gsììar/sa/as wìrd verschwunda sìì
mìr verschwìnda mìr düen verschwìndamìr sìn verschwundamìr wara verschwìndamìr sìn verschwunda gsììmìr wara verschwunda sìì
ìhr verschwìnda ìhr düen verschwìndaìhr sìn verschwundaìhr wara verschwìndaìhr sìn verschwunda gsìììhr wara verschwunda sìì
sìe verschwìnda sìe düen verschwìndasìe sìn verschwundasìe wara verschwìndasìe sìn verschwunda gsììsìe wara verschwunda sìì
Sìe verschwìnda Sìe düen verschwìndaSìe sìn verschwundaSìe wara verschwìndaSìe sìn verschwunda gsììSìe wara verschwunda sìì

Conditionnel du verbe verschwìnda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verschwìnda - -ìch war verschwunda
dü datsch verschwìnda - -dü warsch verschwunda
ar/sa/as dat verschwìnda - -ar/sa/as war verschwunda
mìr datta verschwìnda - -mìr warta verschwunda
ìhr datta verschwìnda - -ìhr warta verschwunda
sìe datta verschwìnda - -sìe warta verschwunda
Sìe datta verschwìnda - -Sìe warta verschwunda

Impératif du verbe verschwìnda
Impératif
verschwìnd
verschwìnda mìr
verschwìnda
verschwìnda Sìe

Verbe verstìcka étouffer ersticken
Indicatif du verbe verstìcka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verstìck ìch düe verstìckaìch bì verstìcktìch wìrr verstìckaìch bì verstìckt gsìììch wìrr verstìckt sìì
dü verstìcksch dü düesch verstìckadü bìsch verstìcktdü wìrsch verstìckadü bìsch verstìckt gsììdü wìrsch verstìckt sìì
ar/sa/as verstìckt ar/sa/as düet verstìckaar/sa/as ìsch verstìcktar/sa/as wìrd verstìckaar/sa/as ìsch verstìckt gsììar/sa/as wìrd verstìckt sìì
mìr verstìcka mìr düen verstìckamìr sìn verstìcktmìr wara verstìckamìr sìn verstìckt gsììmìr wara verstìckt sìì
ìhr verstìcka ìhr düen verstìckaìhr sìn verstìcktìhr wara verstìckaìhr sìn verstìckt gsìììhr wara verstìckt sìì
sìe verstìcka sìe düen verstìckasìe sìn verstìcktsìe wara verstìckasìe sìn verstìckt gsììsìe wara verstìckt sìì
Sìe verstìcka Sìe düen verstìckaSìe sìn verstìcktSìe wara verstìckaSìe sìn verstìckt gsììSìe wara verstìckt sìì

Conditionnel du verbe verstìcka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verstìcka - -ìch war verstìckt
dü datsch verstìcka - -dü warsch verstìckt
ar/sa/as dat verstìcka - -ar/sa/as war verstìckt
mìr datta verstìcka - -mìr warta verstìckt
ìhr datta verstìcka - -ìhr warta verstìckt
sìe datta verstìcka - -sìe warta verstìckt
Sìe datta verstìcka - -Sìe warta verstìckt

Impératif du verbe verstìcka
Impératif
verstìck
verstìcka mìr
verstìcka
verstìcka Sìe

Verbe vertràuia faire confiance à vertrauen
Indicatif du verbe vertràuia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch vertràui ìch düe vertràuiaìch hà vertràuiaìch wìrr vertràuiaìch hà vertràuia ghààìch wìrr vertràuia hàà
dü vertràuisch dü düesch vertràuiadü hàsch vertràuiadü wìrsch vertràuiadü hàsch vertràuia ghààdü wìrsch vertràuia hàà
ar/sa/as vertràuit ar/sa/as düet vertràuiaar/sa/as hàt vertràuiaar/sa/as wìrd vertràuiaar/sa/as hàt vertràuia ghààar/sa/as wìrd vertràuia hàà
mìr vertràuia mìr düen vertràuiamìr han vertràuiamìr wara vertràuiamìr han vertràuia ghààmìr wara vertràuia hàà
ìhr vertràuia ìhr düen vertràuiaìhr han vertràuiaìhr wara vertràuiaìhr han vertràuia ghààìhr wara vertràuia hàà
sìe vertràuia sìe düen vertràuiasìe han vertràuiasìe wara vertràuiasìe han vertràuia ghààsìe wara vertràuia hàà
Sìe vertràuia Sìe düen vertràuiaSìe han vertràuiaSìe wara vertràuiaSìe han vertràuia ghààSìe wara vertràuia hàà

Conditionnel du verbe vertràuia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat vertràuia - -ìch hatt vertràuia
dü datsch vertràuia - -dü hattsch vertràuia
ar/sa/as dat vertràuia - -ar/sa/as hatt vertràuia
mìr datta vertràuia - -mìr hatta vertràuia
ìhr datta vertràuia - -ìhr hatta vertràuia
sìe datta vertràuia - -sìe hatta vertràuia
Sìe datta vertràuia - -Sìe hatta vertràuia

Impératif du verbe vertràuia
Impératif
vertràui
vertràuia mìr
vertràuia
vertràuia Sìe

Verbe verwàcha se réveiller verwachen
Indicatif du verbe verwàcha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verwàch ìch düe verwàchaìch bì verwàchtìch wìrr verwàchaìch bì verwàcht gsìììch wìrr verwàcht sìì
dü verwàchsch dü düesch verwàchadü bìsch verwàchtdü wìrsch verwàchadü bìsch verwàcht gsììdü wìrsch verwàcht sìì
ar/sa/as verwàcht ar/sa/as düet verwàchaar/sa/as ìsch verwàchtar/sa/as wìrd verwàchaar/sa/as ìsch verwàcht gsììar/sa/as wìrd verwàcht sìì
mìr verwàcha mìr düen verwàchamìr sìn verwàchtmìr wara verwàchamìr sìn verwàcht gsììmìr wara verwàcht sìì
ìhr verwàcha ìhr düen verwàchaìhr sìn verwàchtìhr wara verwàchaìhr sìn verwàcht gsìììhr wara verwàcht sìì
sìe verwàcha sìe düen verwàchasìe sìn verwàchtsìe wara verwàchasìe sìn verwàcht gsììsìe wara verwàcht sìì
Sìe verwàcha Sìe düen verwàchaSìe sìn verwàchtSìe wara verwàchaSìe sìn verwàcht gsììSìe wara verwàcht sìì

Conditionnel du verbe verwàcha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verwàcha - -ìch war verwàcht
dü datsch verwàcha - -dü warsch verwàcht
ar/sa/as dat verwàcha - -ar/sa/as war verwàcht
mìr datta verwàcha - -mìr warta verwàcht
ìhr datta verwàcha - -ìhr warta verwàcht
sìe datta verwàcha - -sìe warta verwàcht
Sìe datta verwàcha - -Sìe warta verwàcht

Impératif du verbe verwàcha
Impératif
verwàch
verwàcha mìr
verwàcha
verwàcha Sìe

Verbe verzèia pardonner verzeihen
Indicatif du verbe verzèia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch verzèi ìch düe verzèiaìch hà verzèitìch wìrr verzèiaìch hà verzèit ghààìch wìrr verzèit hàà
dü verzèisch dü düesch verzèiadü hàsch verzèitdü wìrsch verzèiadü hàsch verzèit ghààdü wìrsch verzèit hàà
ar/sa/as verzèit ar/sa/as düet verzèiaar/sa/as hàt verzèitar/sa/as wìrd verzèiaar/sa/as hàt verzèit ghààar/sa/as wìrd verzèit hàà
mìr verzèia mìr düen verzèiamìr han verzèitmìr wara verzèiamìr han verzèit ghààmìr wara verzèit hàà
ìhr verzèia ìhr düen verzèiaìhr han verzèitìhr wara verzèiaìhr han verzèit ghààìhr wara verzèit hàà
sìe verzèia sìe düen verzèiasìe han verzèitsìe wara verzèiasìe han verzèit ghààsìe wara verzèit hàà
Sìe verzèia Sìe düen verzèiaSìe han verzèitSìe wara verzèiaSìe han verzèit ghààSìe wara verzèit hàà

Conditionnel du verbe verzèia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat verzèia - -ìch hatt verzèit
dü datsch verzèia - -dü hattsch verzèit
ar/sa/as dat verzèia - -ar/sa/as hatt verzèit
mìr datta verzèia - -mìr hatta verzèit
ìhr datta verzèia - -ìhr hatta verzèit
sìe datta verzèia - -sìe hatta verzèit
Sìe datta verzèia - -Sìe hatta verzèit

Impératif du verbe verzèia
Impératif
verzèi
verzèia mìr
verzèia
verzèia Sìe

Verbe wohna habiter wohnen
Indicatif du verbe wohna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch wohn ìch düe wohnaìch hà gwohntìch wìrr wohnaìch hà gwohnt ghààìch wìrr gwohnt hàà
dü wohnsch dü düesch wohnadü hàsch gwohntdü wìrsch wohnadü hàsch gwohnt ghààdü wìrsch gwohnt hàà
ar/sa/as wohnt ar/sa/as düet wohnaar/sa/as hàt gwohntar/sa/as wìrd wohnaar/sa/as hàt gwohnt ghààar/sa/as wìrd gwohnt hàà
mìr wohna mìr düen wohnamìr han gwohntmìr wara wohnamìr han gwohnt ghààmìr wara gwohnt hàà
ìhr wohna ìhr düen wohnaìhr han gwohntìhr wara wohnaìhr han gwohnt ghààìhr wara gwohnt hàà
sìe wohna sìe düen wohnasìe han gwohntsìe wara wohnasìe han gwohnt ghààsìe wara gwohnt hàà
Sìe wohna Sìe düen wohnaSìe han gwohntSìe wara wohnaSìe han gwohnt ghààSìe wara gwohnt hàà

Conditionnel du verbe wohna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat wohna - -ìch hatt gwohnt
dü datsch wohna - -dü hattsch gwohnt
ar/sa/as dat wohna - -ar/sa/as hatt gwohnt
mìr datta wohna - -mìr hatta gwohnt
ìhr datta wohna - -ìhr hatta gwohnt
sìe datta wohna - -sìe hatta gwohnt
Sìe datta wohna - -Sìe hatta gwohnt

Impératif du verbe wohna
Impératif
wohn
wohna mìr
wohna
wohna Sìe

Verbe wàchsa grandir wachsen
Indicatif du verbe wàchsa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch wàchs ìch düe wàchsaìch bì gwàchsaìch wìrr wàchsaìch bì gwàchsa gsìììch wìrr gwàchsa sìì
dü wàch(s)sch dü düesch wàchsadü bìsch gwàchsadü wìrsch wàchsadü bìsch gwàchsa gsììdü wìrsch gwàchsa sìì
ar/sa/as wàchst ar/sa/as düet wàchsaar/sa/as ìsch gwàchsaar/sa/as wìrd wàchsaar/sa/as ìsch gwàchsa gsììar/sa/as wìrd gwàchsa sìì
mìr wàchsa mìr düen wàchsamìr sìn gwàchsamìr wara wàchsamìr sìn gwàchsa gsììmìr wara gwàchsa sìì
ìhr wàchsa ìhr düen wàchsaìhr sìn gwàchsaìhr wara wàchsaìhr sìn gwàchsa gsìììhr wara gwàchsa sìì
sìe wàchsa sìe düen wàchsasìe sìn gwàchsasìe wara wàchsasìe sìn gwàchsa gsììsìe wara gwàchsa sìì
Sìe wàchsa Sìe düen wàchsaSìe sìn gwàchsaSìe wara wàchsaSìe sìn gwàchsa gsììSìe wara gwàchsa sìì

Conditionnel du verbe wàchsa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat wàchsa - -ìch war gwàchsa
dü datsch wàchsa - -dü warsch gwàchsa
ar/sa/as dat wàchsa - -ar/sa/as war gwàchsa
mìr datta wàchsa - -mìr warta gwàchsa
ìhr datta wàchsa - -ìhr warta gwàchsa
sìe datta wàchsa - -sìe warta gwàchsa
Sìe datta wàchsa - -Sìe warta gwàchsa

Impératif du verbe wàchsa
Impératif
wàchs
wàchsa mìr
wàchsa
wàchsa Sìe

Verbe wàndla déménager umziehen
Indicatif du verbe wàndla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch wàndel ìch düe wàndlaìch hà gwàndeltìch wìrr wàndlaìch hà gwàndelt ghààìch wìrr gwàndelt hàà
dü wàndelsch dü düesch wàndladü hàsch gwàndeltdü wìrsch wàndladü hàsch gwàndelt ghààdü wìrsch gwàndelt hàà
ar/sa/as wàndelt ar/sa/as düet wàndlaar/sa/as hàt gwàndeltar/sa/as wìrd wàndlaar/sa/as hàt gwàndelt ghààar/sa/as wìrd gwàndelt hàà
mìr wàndla mìr düen wàndlamìr han gwàndeltmìr wara wàndlamìr han gwàndelt ghààmìr wara gwàndelt hàà
ìhr wàndla ìhr düen wàndlaìhr han gwàndeltìhr wara wàndlaìhr han gwàndelt ghààìhr wara gwàndelt hàà
sìe wàndla sìe düen wàndlasìe han gwàndeltsìe wara wàndlasìe han gwàndelt ghààsìe wara gwàndelt hàà
Sìe wàndla Sìe düen wàndlaSìe han gwàndeltSìe wara wàndlaSìe han gwàndelt ghààSìe wara gwàndelt hàà

Conditionnel du verbe wàndla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat wàndla - -ìch hatt gwàndelt
dü datsch wàndla - -dü hattsch gwàndelt
ar/sa/as dat wàndla - -ar/sa/as hatt gwàndelt
mìr datta wàndla - -mìr hatta gwàndelt
ìhr datta wàndla - -ìhr hatta gwàndelt
sìe datta wàndla - -sìe hatta gwàndelt
Sìe datta wàndla - -Sìe hatta gwàndelt

Impératif du verbe wàndla
Impératif
wàndel
wàndela mìr
wàndela
wàndela Sìe

Verbe wàrta attendre warten
Indicatif du verbe wàrta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch wàrt ìch düe wàrtaìch hà gwàrtaìch wìrr wàrtaìch hà gwàrta ghààìch wìrr gwàrta hàà
dü wàrtsch dü düesch wàrtadü hàsch gwàrtadü wìrsch wàrtadü hàsch gwàrta ghààdü wìrsch gwàrta hàà
ar/sa/as wàrtet ar/sa/as düet wàrtaar/sa/as hàt gwàrtaar/sa/as wìrd wàrtaar/sa/as hàt gwàrta ghààar/sa/as wìrd gwàrta hàà
mìr wàrta mìr düen wàrtamìr han gwàrtamìr wara wàrtamìr han gwàrta ghààmìr wara gwàrta hàà
ìhr wàrta ìhr düen wàrtaìhr han gwàrtaìhr wara wàrtaìhr han gwàrta ghààìhr wara gwàrta hàà
sìe wàrta sìe düen wàrtasìe han gwàrtasìe wara wàrtasìe han gwàrta ghààsìe wara gwàrta hàà
Sìe wàrta Sìe düen wàrtaSìe han gwàrtaSìe wara wàrtaSìe han gwàrta ghààSìe wara gwàrta hàà

Conditionnel du verbe wàrta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat wàrta - -ìch hatt gwàrta
dü datsch wàrta - -dü hattsch gwàrta
ar/sa/as dat wàrta - -ar/sa/as hatt gwàrta
mìr datta wàrta - -mìr hatta gwàrta
ìhr datta wàrta - -ìhr hatta gwàrta
sìe datta wàrta - -sìe hatta gwàrta
Sìe datta wàrta - -Sìe hatta gwàrta

Impératif du verbe wàrta
Impératif
wàrt
wàrta mìr
wàrta
wàrta Sìe

Verbe wìnka faire signe winken
Indicatif du verbe wìnka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch wìnk ìch düe wìnkaìch hà gwunkaìch wìrr wìnkaìch hà gwunka ghààìch wìrr gwunka hàà
dü wìnksch dü düesch wìnkadü hàsch gwunkadü wìrsch wìnkadü hàsch gwunka ghààdü wìrsch gwunka hàà
ar/sa/as wìnkt ar/sa/as düet wìnkaar/sa/as hàt gwunkaar/sa/as wìrd wìnkaar/sa/as hàt gwunka ghààar/sa/as wìrd gwunka hàà
mìr wìnka mìr düen wìnkamìr han gwunkamìr wara wìnkamìr han gwunka ghààmìr wara gwunka hàà
ìhr wìnka ìhr düen wìnkaìhr han gwunkaìhr wara wìnkaìhr han gwunka ghààìhr wara gwunka hàà
sìe wìnka sìe düen wìnkasìe han gwunkasìe wara wìnkasìe han gwunka ghààsìe wara gwunka hàà
Sìe wìnka Sìe düen wìnkaSìe han gwunkaSìe wara wìnkaSìe han gwunka ghààSìe wara gwunka hàà

Conditionnel du verbe wìnka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat wìnka - -ìch hatt gwunka
dü datsch wìnka - -dü hattsch gwunka
ar/sa/as dat wìnka - -ar/sa/as hatt gwunka
mìr datta wìnka - -mìr hatta gwunka
ìhr datta wìnka - -ìhr hatta gwunka
sìe datta wìnka - -sìe hatta gwunka
Sìe datta wìnka - -Sìe hatta gwunka

Impératif du verbe wìnka
Impératif
wìnk
wìnka mìr
wìnka
wìnka Sìe

Verbe ziela viser zielen
Indicatif du verbe ziela
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ziel ìch düe zielaìch hà zieltìch wìrr zielaìch hà zielt ghààìch wìrr zielt hàà
dü zielsch dü düesch zieladü hàsch zieltdü wìrsch zieladü hàsch zielt ghààdü wìrsch zielt hàà
ar/sa/as zielt ar/sa/as düet zielaar/sa/as hàt zieltar/sa/as wìrd zielaar/sa/as hàt zielt ghààar/sa/as wìrd zielt hàà
mìr ziela mìr düen zielamìr han zieltmìr wara zielamìr han zielt ghààmìr wara zielt hàà
ìhr ziela ìhr düen zielaìhr han zieltìhr wara zielaìhr han zielt ghààìhr wara zielt hàà
sìe ziela sìe düen zielasìe han zieltsìe wara zielasìe han zielt ghààsìe wara zielt hàà
Sìe ziela Sìe düen zielaSìe han zieltSìe wara zielaSìe han zielt ghààSìe wara zielt hàà

Conditionnel du verbe ziela
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ziela - -ìch hatt zielt
dü datsch ziela - -dü hattsch zielt
ar/sa/as dat ziela - -ar/sa/as hatt zielt
mìr datta ziela - -mìr hatta zielt
ìhr datta ziela - -ìhr hatta zielt
sìe datta ziela - -sìe hatta zielt
Sìe datta ziela - -Sìe hatta zielt

Impératif du verbe ziela
Impératif
ziel
ziela mìr
ziela
ziela Sìe

Verbe zìttra trembler zittern
Indicatif du verbe zìttra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch zìtter ìch düe zìttraìch hà zìttertìch wìrr zìttraìch hà zìttert ghààìch wìrr zìttert hàà
dü zìttersch dü düesch zìttradü hàsch zìttertdü wìrsch zìttradü hàsch zìttert ghààdü wìrsch zìttert hàà
ar/sa/as zìttert ar/sa/as düet zìttraar/sa/as hàt zìttertar/sa/as wìrd zìttraar/sa/as hàt zìttert ghààar/sa/as wìrd zìttert hàà
mìr zìttra mìr düen zìttramìr han zìttertmìr wara zìttramìr han zìttert ghààmìr wara zìttert hàà
ìhr zìttra ìhr düen zìttraìhr han zìttertìhr wara zìttraìhr han zìttert ghààìhr wara zìttert hàà
sìe zìttra sìe düen zìttrasìe han zìttertsìe wara zìttrasìe han zìttert ghààsìe wara zìttert hàà
Sìe zìttra Sìe düen zìttraSìe han zìttertSìe wara zìttraSìe han zìttert ghààSìe wara zìttert hàà

Conditionnel du verbe zìttra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat zìttra - -ìch hatt zìttert
dü datsch zìttra - -dü hattsch zìttert
ar/sa/as dat zìttra - -ar/sa/as hatt zìttert
mìr datta zìttra - -mìr hatta zìttert
ìhr datta zìttra - -ìhr hatta zìttert
sìe datta zìttra - -sìe hatta zìttert
Sìe datta zìttra - -Sìe hatta zìttert

Impératif du verbe zìttra
Impératif
zìtter
zìttera mìr
zìttera
zìttera Sìe

Verbe àchta faire attention achten
Indicatif du verbe àchta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch àcht ìch düe àchtaìch hà gàchtaìch wìrr àchtaìch hà gàchta ghààìch wìrr gàchta hàà
dü àchtsch dü düesch àchtadü hàsch gàchtadü wìrsch àchtadü hàsch gàchta ghààdü wìrsch gàchta hàà
ar/sa/as àchtet ar/sa/as düet àchtaar/sa/as hàt gàchtaar/sa/as wìrd àchtaar/sa/as hàt gàchta ghààar/sa/as wìrd gàchta hàà
mìr àchta mìr düen àchtamìr han gàchtamìr wara àchtamìr han gàchta ghààmìr wara gàchta hàà
ìhr àchta ìhr düen àchtaìhr han gàchtaìhr wara àchtaìhr han gàchta ghààìhr wara gàchta hàà
sìe àchta sìe düen àchtasìe han gàchtasìe wara àchtasìe han gàchta ghààsìe wara gàchta hàà
Sìe àchta Sìe düen àchtaSìe han gàchtaSìe wara àchtaSìe han gàchta ghààSìe wara gàchta hàà

Conditionnel du verbe àchta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat àchta - -ìch hatt gàchta
dü datsch àchta - -dü hattsch gàchta
ar/sa/as dat àchta - -ar/sa/as hatt gàchta
mìr datta àchta - -mìr hatta gàchta
ìhr datta àchta - -ìhr hatta gàchta
sìe datta àchta - -sìe hatta gàchta
Sìe datta àchta - -Sìe hatta gàchta

Impératif du verbe àchta
Impératif
àcht
àchta mìr
àchta
àchta Sìe

Verbe ìwerlawa survivre überleben
Indicatif du verbe ìwerlawa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ìwerlabb ìch düe ìwerlawaìch hà ìwerlabtìch wìrr ìwerlawaìch hà ìwerlabt ghààìch wìrr ìwerlabt hàà
dü ìwerlabbsch dü düesch ìwerlawadü hàsch ìwerlabtdü wìrsch ìwerlawadü hàsch ìwerlabt ghààdü wìrsch ìwerlabt hàà
ar/sa/as ìwerlabbt ar/sa/as düet ìwerlawaar/sa/as hàt ìwerlabtar/sa/as wìrd ìwerlawaar/sa/as hàt ìwerlabt ghààar/sa/as wìrd ìwerlabt hàà
mìr ìwerlawa mìr düen ìwerlawamìr han ìwerlabtmìr wara ìwerlawamìr han ìwerlabt ghààmìr wara ìwerlabt hàà
ìhr ìwerlawa ìhr düen ìwerlawaìhr han ìwerlabtìhr wara ìwerlawaìhr han ìwerlabt ghààìhr wara ìwerlabt hàà
sìe ìwerlawa sìe düen ìwerlawasìe han ìwerlabtsìe wara ìwerlawasìe han ìwerlabt ghààsìe wara ìwerlabt hàà
Sìe ìwerlawa Sìe düen ìwerlawaSìe han ìwerlabtSìe wara ìwerlawaSìe han ìwerlabt ghààSìe wara ìwerlabt hàà

Conditionnel du verbe ìwerlawa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ìwerlawa - -ìch hatt ìwerlabt
dü datsch ìwerlawa - -dü hattsch ìwerlabt
ar/sa/as dat ìwerlawa - -ar/sa/as hatt ìwerlabt
mìr datta ìwerlawa - -mìr hatta ìwerlabt
ìhr datta ìwerlawa - -ìhr hatta ìwerlabt
sìe datta ìwerlawa - -sìe hatta ìwerlabt
Sìe datta ìwerlawa - -Sìe hatta ìwerlabt

Impératif du verbe ìwerlawa
Impératif
ìwerlabb
ìwerlawa mìr
ìwerlawa
ìwerlawa Sìe

Verbe ìwerlega réfléchir überlegen
Indicatif du verbe ìwerlega
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ìwerleg ìch düe ìwerlegaìch hà ìwerlegìch wìrr ìwerlegaìch hà ìwerleg ghààìch wìrr ìwerleg hàà
dü ìwerlegsch dü düesch ìwerlegadü hàsch ìwerlegdü wìrsch ìwerlegadü hàsch ìwerleg ghààdü wìrsch ìwerleg hàà
ar/sa/as ìwerlegt ar/sa/as düet ìwerlegaar/sa/as hàt ìwerlegar/sa/as wìrd ìwerlegaar/sa/as hàt ìwerleg ghààar/sa/as wìrd ìwerleg hàà
mìr ìwerlega mìr düen ìwerlegamìr han ìwerlegmìr wara ìwerlegamìr han ìwerleg ghààmìr wara ìwerleg hàà
ìhr ìwerlega ìhr düen ìwerlegaìhr han ìwerlegìhr wara ìwerlegaìhr han ìwerleg ghààìhr wara ìwerleg hàà
sìe ìwerlega sìe düen ìwerlegasìe han ìwerlegsìe wara ìwerlegasìe han ìwerleg ghààsìe wara ìwerleg hàà
Sìe ìwerlega Sìe düen ìwerlegaSìe han ìwerlegSìe wara ìwerlegaSìe han ìwerleg ghààSìe wara ìwerleg hàà

Conditionnel du verbe ìwerlega
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ìwerlega - -ìch hatt ìwerleg
dü datsch ìwerlega - -dü hattsch ìwerleg
ar/sa/as dat ìwerlega - -ar/sa/as hatt ìwerleg
mìr datta ìwerlega - -mìr hatta ìwerleg
ìhr datta ìwerlega - -ìhr hatta ìwerleg
sìe datta ìwerlega - -sìe hatta ìwerleg
Sìe datta ìwerlega - -Sìe hatta ìwerleg

Impératif du verbe ìwerlega
Impératif
ìwerleg
ìwerlega mìr
ìwerlega
ìwerlega Sìe

Verbe ìwertriiwa exagérer übertreiben
Indicatif du verbe ìwertriiwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ìwertriib ìch düe ìwertriiwaìch hà ìwertrìewaìch wìrr ìwertriiwaìch hà ìwertrìewa ghààìch wìrr ìwertrìewa hàà
dü ìwertriibsch dü düesch ìwertriiwadü hàsch ìwertrìewadü wìrsch ìwertriiwadü hàsch ìwertrìewa ghààdü wìrsch ìwertrìewa hàà
ar/sa/as ìwertriibt ar/sa/as düet ìwertriiwaar/sa/as hàt ìwertrìewaar/sa/as wìrd ìwertriiwaar/sa/as hàt ìwertrìewa ghààar/sa/as wìrd ìwertrìewa hàà
mìr ìwertriiwa mìr düen ìwertriiwamìr han ìwertrìewamìr wara ìwertriiwamìr han ìwertrìewa ghààmìr wara ìwertrìewa hàà
ìhr ìwertriiwa ìhr düen ìwertriiwaìhr han ìwertrìewaìhr wara ìwertriiwaìhr han ìwertrìewa ghààìhr wara ìwertrìewa hàà
sìe ìwertriiwa sìe düen ìwertriiwasìe han ìwertrìewasìe wara ìwertriiwasìe han ìwertrìewa ghààsìe wara ìwertrìewa hàà
Sìe ìwertriiwa Sìe düen ìwertriiwaSìe han ìwertrìewaSìe wara ìwertriiwaSìe han ìwertrìewa ghààSìe wara ìwertrìewa hàà

Conditionnel du verbe ìwertriiwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ìwertriiwa - -ìch hatt ìwertrìewa
dü datsch ìwertriiwa - -dü hattsch ìwertrìewa
ar/sa/as dat ìwertriiwa - -ar/sa/as hatt ìwertrìewa
mìr datta ìwertriiwa - -mìr hatta ìwertrìewa
ìhr datta ìwertriiwa - -ìhr hatta ìwertrìewa
sìe datta ìwertriiwa - -sìe hatta ìwertrìewa
Sìe datta ìwertriiwa - -Sìe hatta ìwertrìewa

Impératif du verbe ìwertriiwa
Impératif
ìwertriib
ìwertriiwa mìr
ìwertriiwa
ìwertriiwa Sìe

Verbe andra changer ändern
Indicatif du verbe andra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ander ìch düe andraìch hà gandertìch wìrr andraìch hà gandert ghààìch wìrr gandert hàà
dü andersch dü düesch andradü hàsch gandertdü wìrsch andradü hàsch gandert ghààdü wìrsch gandert hàà
ar/sa/as andert ar/sa/as düet andraar/sa/as hàt gandertar/sa/as wìrd andraar/sa/as hàt gandert ghààar/sa/as wìrd gandert hàà
mìr andra mìr düen andramìr han gandertmìr wara andramìr han gandert ghààmìr wara gandert hàà
ìhr andra ìhr düen andraìhr han gandertìhr wara andraìhr han gandert ghààìhr wara gandert hàà
sìe andra sìe düen andrasìe han gandertsìe wara andrasìe han gandert ghààsìe wara gandert hàà
Sìe andra Sìe düen andraSìe han gandertSìe wara andraSìe han gandert ghààSìe wara gandert hàà

Conditionnel du verbe andra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat andra - -ìch hatt gandert
dü datsch andra - -dü hattsch gandert
ar/sa/as dat andra - -ar/sa/as hatt gandert
mìr datta andra - -mìr hatta gandert
ìhr datta andra - -ìhr hatta gandert
sìe datta andra - -sìe hatta gandert
Sìe datta andra - -Sìe hatta gandert

Impératif du verbe andra
Impératif
ander
andera mìr
andera
andera Sìe

Verbe arnta récolter ernten
Indicatif du verbe arnta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch arnt ìch düe arntaìch hà garntaìch wìrr arntaìch hà garnta ghààìch wìrr garnta hàà
dü arntsch dü düesch arntadü hàsch garntadü wìrsch arntadü hàsch garnta ghààdü wìrsch garnta hàà
ar/sa/as arntet ar/sa/as düet arntaar/sa/as hàt garntaar/sa/as wìrd arntaar/sa/as hàt garnta ghààar/sa/as wìrd garnta hàà
mìr arnta mìr düen arntamìr han garntamìr wara arntamìr han garnta ghààmìr wara garnta hàà
ìhr arnta ìhr düen arntaìhr han garntaìhr wara arntaìhr han garnta ghààìhr wara garnta hàà
sìe arnta sìe düen arntasìe han garntasìe wara arntasìe han garnta ghààsìe wara garnta hàà
Sìe arnta Sìe düen arntaSìe han garntaSìe wara arntaSìe han garnta ghààSìe wara garnta hàà

Conditionnel du verbe arnta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat arnta - -ìch hatt garnta
dü datsch arnta - -dü hattsch garnta
ar/sa/as dat arnta - -ar/sa/as hatt garnta
mìr datta arnta - -mìr hatta garnta
ìhr datta arnta - -ìhr hatta garnta
sìe datta arnta - -sìe hatta garnta
Sìe datta arnta - -Sìe hatta garnta

Impératif du verbe arnta
Impératif
arnt
arnta mìr
arnta
arnta Sìe

Verbe assa manger essen
Indicatif du verbe assa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ìss ìch düe assaìch hà gassaìch wìrr assaìch hà gassa ghààìch wìrr gassa hàà
dü ìsch dü düesch assadü hàsch gassadü wìrsch assadü hàsch gassa ghààdü wìrsch gassa hàà
ar/sa/as ìsst ar/sa/as düet assaar/sa/as hàt gassaar/sa/as wìrd assaar/sa/as hàt gassa ghààar/sa/as wìrd gassa hàà
mìr assa mìr düen assamìr han gassamìr wara assamìr han gassa ghààmìr wara gassa hàà
ìhr assa ìhr düen assaìhr han gassaìhr wara assaìhr han gassa ghààìhr wara gassa hàà
sìe assa sìe düen assasìe han gassasìe wara assasìe han gassa ghààsìe wara gassa hàà
Sìe assa Sìe düen assaSìe han gassaSìe wara assaSìe han gassa ghààSìe wara gassa hàà

Conditionnel du verbe assa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat assa - -ìch hatt gassa
dü datsch assa - -dü hattsch gassa
ar/sa/as dat assa - -ar/sa/as hatt gassa
mìr datta assa - -mìr hatta gassa
ìhr datta assa - -ìhr hatta gassa
sìe datta assa - -sìe hatta gassa
Sìe datta assa - -Sìe hatta gassa

Impératif du verbe assa
Impératif
ìss
assa mìr
assa
assa Sìe

Verbe balla aboyer bellen
Indicatif du verbe balla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bìll ìch düe ballaìch hà bullaìch wìrr ballaìch hà bulla ghààìch wìrr bulla hàà
dü bìllsch dü düesch balladü hàsch bulladü wìrsch balladü hàsch bulla ghààdü wìrsch bulla hàà
ar/sa/as bìllt ar/sa/as düet ballaar/sa/as hàt bullaar/sa/as wìrd ballaar/sa/as hàt bulla ghààar/sa/as wìrd bulla hàà
mìr balla mìr düen ballamìr han bullamìr wara ballamìr han bulla ghààmìr wara bulla hàà
ìhr balla ìhr düen ballaìhr han bullaìhr wara ballaìhr han bulla ghààìhr wara bulla hàà
sìe balla sìe düen ballasìe han bullasìe wara ballasìe han bulla ghààsìe wara bulla hàà
Sìe balla Sìe düen ballaSìe han bullaSìe wara ballaSìe han bulla ghààSìe wara bulla hàà

Conditionnel du verbe balla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat balla - -ìch hatt bulla
dü datsch balla - -dü hattsch bulla
ar/sa/as dat balla - -ar/sa/as hatt bulla
mìr datta balla - -mìr hatta bulla
ìhr datta balla - -ìhr hatta bulla
sìe datta balla - -sìe hatta bulla
Sìe datta balla - -Sìe hatta bulla

Impératif du verbe balla
Impératif
bìll
balla mìr
balla
balla Sìe

Verbe bappa coller kleiben
Indicatif du verbe bappa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bapp ìch düe bappaìch hà bapptìch wìrr bappaìch hà bappt ghààìch wìrr bappt hàà
dü bappsch dü düesch bappadü hàsch bapptdü wìrsch bappadü hàsch bappt ghààdü wìrsch bappt hàà
ar/sa/as bappt ar/sa/as düet bappaar/sa/as hàt bapptar/sa/as wìrd bappaar/sa/as hàt bappt ghààar/sa/as wìrd bappt hàà
mìr bappa mìr düen bappamìr han bapptmìr wara bappamìr han bappt ghààmìr wara bappt hàà
ìhr bappa ìhr düen bappaìhr han bapptìhr wara bappaìhr han bappt ghààìhr wara bappt hàà
sìe bappa sìe düen bappasìe han bapptsìe wara bappasìe han bappt ghààsìe wara bappt hàà
Sìe bappa Sìe düen bappaSìe han bapptSìe wara bappaSìe han bappt ghààSìe wara bappt hàà

Conditionnel du verbe bappa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bappa - -ìch hatt bappt
dü datsch bappa - -dü hattsch bappt
ar/sa/as dat bappa - -ar/sa/as hatt bappt
mìr datta bappa - -mìr hatta bappt
ìhr datta bappa - -ìhr hatta bappt
sìe datta bappa - -sìe hatta bappt
Sìe datta bappa - -Sìe hatta bappt

Impératif du verbe bappa
Impératif
bapp
bappa mìr
bappa
bappa Sìe

Verbe beditta signifier bedeuten
Indicatif du verbe beditta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch beditt ìch düe bedittaìch hà bedittaìch wìrr bedittaìch hà beditta ghààìch wìrr beditta hàà
dü bedittsch dü düesch bedittadü hàsch bedittadü wìrsch bedittadü hàsch beditta ghààdü wìrsch beditta hàà
ar/sa/as bedittet ar/sa/as düet bedittaar/sa/as hàt bedittaar/sa/as wìrd bedittaar/sa/as hàt beditta ghààar/sa/as wìrd beditta hàà
mìr beditta mìr düen bedittamìr han bedittamìr wara bedittamìr han beditta ghààmìr wara beditta hàà
ìhr beditta ìhr düen bedittaìhr han bedittaìhr wara bedittaìhr han beditta ghààìhr wara beditta hàà
sìe beditta sìe düen bedittasìe han bedittasìe wara bedittasìe han beditta ghààsìe wara beditta hàà
Sìe beditta Sìe düen bedittaSìe han bedittaSìe wara bedittaSìe han beditta ghààSìe wara beditta hàà

Conditionnel du verbe beditta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat beditta - -ìch hatt beditta
dü datsch beditta - -dü hattsch beditta
ar/sa/as dat beditta - -ar/sa/as hatt beditta
mìr datta beditta - -mìr hatta beditta
ìhr datta beditta - -ìhr hatta beditta
sìe datta beditta - -sìe hatta beditta
Sìe datta beditta - -Sìe hatta beditta

Impératif du verbe beditta
Impératif
beditt
beditta mìr
beditta
beditta Sìe

Verbe befehla ordonner befehlen
Indicatif du verbe befehla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch befehl ìch düe befehlaìch hà befohlaìch wìrr befehlaìch hà befohla ghààìch wìrr befohla hàà
dü befehlsch dü düesch befehladü hàsch befohladü wìrsch befehladü hàsch befohla ghààdü wìrsch befohla hàà
ar/sa/as befehlt ar/sa/as düet befehlaar/sa/as hàt befohlaar/sa/as wìrd befehlaar/sa/as hàt befohla ghààar/sa/as wìrd befohla hàà
mìr befehla mìr düen befehlamìr han befohlamìr wara befehlamìr han befohla ghààmìr wara befohla hàà
ìhr befehla ìhr düen befehlaìhr han befohlaìhr wara befehlaìhr han befohla ghààìhr wara befohla hàà
sìe befehla sìe düen befehlasìe han befohlasìe wara befehlasìe han befohla ghààsìe wara befohla hàà
Sìe befehla Sìe düen befehlaSìe han befohlaSìe wara befehlaSìe han befohla ghààSìe wara befohla hàà

Conditionnel du verbe befehla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat befehla - -ìch hatt befohla
dü datsch befehla - -dü hattsch befohla
ar/sa/as dat befehla - -ar/sa/as hatt befohla
mìr datta befehla - -mìr hatta befohla
ìhr datta befehla - -ìhr hatta befohla
sìe datta befehla - -sìe hatta befohla
Sìe datta befehla - -Sìe hatta befohla

Impératif du verbe befehla
Impératif
befehl
befehla mìr
befehla
befehla Sìe

Verbe befrèia libérer befreien
Indicatif du verbe befrèia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch befrèi ìch düe befrèiaìch hà befrèitìch wìrr befrèiaìch hà befrèit ghààìch wìrr befrèit hàà
dü befrèisch dü düesch befrèiadü hàsch befrèitdü wìrsch befrèiadü hàsch befrèit ghààdü wìrsch befrèit hàà
ar/sa/as befrèit ar/sa/as düet befrèiaar/sa/as hàt befrèitar/sa/as wìrd befrèiaar/sa/as hàt befrèit ghààar/sa/as wìrd befrèit hàà
mìr befrèia mìr düen befrèiamìr han befrèitmìr wara befrèiamìr han befrèit ghààmìr wara befrèit hàà
ìhr befrèia ìhr düen befrèiaìhr han befrèitìhr wara befrèiaìhr han befrèit ghààìhr wara befrèit hàà
sìe befrèia sìe düen befrèiasìe han befrèitsìe wara befrèiasìe han befrèit ghààsìe wara befrèit hàà
Sìe befrèia Sìe düen befrèiaSìe han befrèitSìe wara befrèiaSìe han befrèit ghààSìe wara befrèit hàà

Conditionnel du verbe befrèia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat befrèia - -ìch hatt befrèit
dü datsch befrèia - -dü hattsch befrèit
ar/sa/as dat befrèia - -ar/sa/as hatt befrèit
mìr datta befrèia - -mìr hatta befrèit
ìhr datta befrèia - -ìhr hatta befrèit
sìe datta befrèia - -sìe hatta befrèit
Sìe datta befrèia - -Sìe hatta befrèit

Impératif du verbe befrèia
Impératif
befrèi
befrèia mìr
befrèia
befrèia Sìe

Verbe begriffa comprendre begreifen
Indicatif du verbe begriffa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch begriff ìch düe begriffaìch hà begrìffaìch wìrr begriffaìch hà begrìffa ghààìch wìrr begrìffa hàà
dü begriffsch dü düesch begriffadü hàsch begrìffadü wìrsch begriffadü hàsch begrìffa ghààdü wìrsch begrìffa hàà
ar/sa/as begrifft ar/sa/as düet begriffaar/sa/as hàt begrìffaar/sa/as wìrd begriffaar/sa/as hàt begrìffa ghààar/sa/as wìrd begrìffa hàà
mìr begriffa mìr düen begriffamìr han begrìffamìr wara begriffamìr han begrìffa ghààmìr wara begrìffa hàà
ìhr begriffa ìhr düen begriffaìhr han begrìffaìhr wara begriffaìhr han begrìffa ghààìhr wara begrìffa hàà
sìe begriffa sìe düen begriffasìe han begrìffasìe wara begriffasìe han begrìffa ghààsìe wara begrìffa hàà
Sìe begriffa Sìe düen begriffaSìe han begrìffaSìe wara begriffaSìe han begrìffa ghààSìe wara begrìffa hàà

Conditionnel du verbe begriffa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat begriffa - -ìch hatt begrìffa
dü datsch begriffa - -dü hattsch begrìffa
ar/sa/as dat begriffa - -ar/sa/as hatt begrìffa
mìr datta begriffa - -mìr hatta begrìffa
ìhr datta begriffa - -ìhr hatta begrìffa
sìe datta begriffa - -sìe hatta begrìffa
Sìe datta begriffa - -Sìe hatta begrìffa

Impératif du verbe begriffa
Impératif
begriff
begriffa mìr
begriffa
begriffa Sìe

Verbe begràwa enterrer begraben
Indicatif du verbe begràwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch begràb ìch düe begràwaìch hà begràwaìch wìrr begràwaìch hà begràwa ghààìch wìrr begràwa hàà
dü begràbsch dü düesch begràwadü hàsch begràwadü wìrsch begràwadü hàsch begràwa ghààdü wìrsch begràwa hàà
ar/sa/as begràbt ar/sa/as düet begràwaar/sa/as hàt begràwaar/sa/as wìrd begràwaar/sa/as hàt begràwa ghààar/sa/as wìrd begràwa hàà
mìr begràwa mìr düen begràwamìr han begràwamìr wara begràwamìr han begràwa ghààmìr wara begràwa hàà
ìhr begràwa ìhr düen begràwaìhr han begràwaìhr wara begràwaìhr han begràwa ghààìhr wara begràwa hàà
sìe begràwa sìe düen begràwasìe han begràwasìe wara begràwasìe han begràwa ghààsìe wara begràwa hàà
Sìe begràwa Sìe düen begràwaSìe han begràwaSìe wara begràwaSìe han begràwa ghààSìe wara begràwa hàà

Conditionnel du verbe begràwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat begràwa - -ìch hatt begràwa
dü datsch begràwa - -dü hattsch begràwa
ar/sa/as dat begràwa - -ar/sa/as hatt begràwa
mìr datta begràwa - -mìr hatta begràwa
ìhr datta begràwa - -ìhr hatta begràwa
sìe datta begràwa - -sìe hatta begràwa
Sìe datta begràwa - -Sìe hatta begràwa

Impératif du verbe begràwa
Impératif
begràb
begràwa mìr
begràwa
begràwa Sìe

Verbe behàndla traiter behandeln
Indicatif du verbe behàndla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch behàndel ìch düe behàndlaìch hà behàndeltìch wìrr behàndlaìch hà behàndelt ghààìch wìrr behàndelt hàà
dü behàndelsch dü düesch behàndladü hàsch behàndeltdü wìrsch behàndladü hàsch behàndelt ghààdü wìrsch behàndelt hàà
ar/sa/as behàndelt ar/sa/as düet behàndlaar/sa/as hàt behàndeltar/sa/as wìrd behàndlaar/sa/as hàt behàndelt ghààar/sa/as wìrd behàndelt hàà
mìr behàndla mìr düen behàndlamìr han behàndeltmìr wara behàndlamìr han behàndelt ghààmìr wara behàndelt hàà
ìhr behàndla ìhr düen behàndlaìhr han behàndeltìhr wara behàndlaìhr han behàndelt ghààìhr wara behàndelt hàà
sìe behàndla sìe düen behàndlasìe han behàndeltsìe wara behàndlasìe han behàndelt ghààsìe wara behàndelt hàà
Sìe behàndla Sìe düen behàndlaSìe han behàndeltSìe wara behàndlaSìe han behàndelt ghààSìe wara behàndelt hàà

Conditionnel du verbe behàndla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat behàndla - -ìch hatt behàndelt
dü datsch behàndla - -dü hattsch behàndelt
ar/sa/as dat behàndla - -ar/sa/as hatt behàndelt
mìr datta behàndla - -mìr hatta behàndelt
ìhr datta behàndla - -ìhr hatta behàndelt
sìe datta behàndla - -sìe hatta behàndelt
Sìe datta behàndla - -Sìe hatta behàndelt

Impératif du verbe behàndla
Impératif
behàndel
behàndela mìr
behàndela
behàndela Sìe

Verbe beiflusssa influencer beeinflüssen
Indicatif du verbe beiflusssa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch beifluss ìch düe beiflusssaìch hà beiflusstìch wìrr beiflusssaìch hà beiflusst ghààìch wìrr beiflusst hàà
dü beiflus(s)sch dü düesch beiflusssadü hàsch beiflusstdü wìrsch beiflusssadü hàsch beiflusst ghààdü wìrsch beiflusst hàà
ar/sa/as beiflusst ar/sa/as düet beiflusssaar/sa/as hàt beiflusstar/sa/as wìrd beiflusssaar/sa/as hàt beiflusst ghààar/sa/as wìrd beiflusst hàà
mìr beiflussa mìr düen beiflusssamìr han beiflusstmìr wara beiflusssamìr han beiflusst ghààmìr wara beiflusst hàà
ìhr beiflussa ìhr düen beiflusssaìhr han beiflusstìhr wara beiflusssaìhr han beiflusst ghààìhr wara beiflusst hàà
sìe beiflussa sìe düen beiflusssasìe han beiflusstsìe wara beiflusssasìe han beiflusst ghààsìe wara beiflusst hàà
Sìe beiflussa Sìe düen beiflusssaSìe han beiflusstSìe wara beiflusssaSìe han beiflusst ghààSìe wara beiflusst hàà

Conditionnel du verbe beiflusssa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat beiflusssa - -ìch hatt beiflusst
dü datsch beiflusssa - -dü hattsch beiflusst
ar/sa/as dat beiflusssa - -ar/sa/as hatt beiflusst
mìr datta beiflusssa - -mìr hatta beiflusst
ìhr datta beiflusssa - -ìhr hatta beiflusst
sìe datta beiflusssa - -sìe hatta beiflusst
Sìe datta beiflusssa - -Sìe hatta beiflusst

Impératif du verbe beiflusssa
Impératif
beifluss
beiflussa mìr
beiflussa
beiflussa Sìe

Verbe beklàga déplorer beklagen
Indicatif du verbe beklàga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch beklàg ìch düe beklàgaìch hà beklàgtìch wìrr beklàgaìch hà beklàgt ghààìch wìrr beklàgt hàà
dü beklàgsch dü düesch beklàgadü hàsch beklàgtdü wìrsch beklàgadü hàsch beklàgt ghààdü wìrsch beklàgt hàà
ar/sa/as beklàgt ar/sa/as düet beklàgaar/sa/as hàt beklàgtar/sa/as wìrd beklàgaar/sa/as hàt beklàgt ghààar/sa/as wìrd beklàgt hàà
mìr beklàga mìr düen beklàgamìr han beklàgtmìr wara beklàgamìr han beklàgt ghààmìr wara beklàgt hàà
ìhr beklàga ìhr düen beklàgaìhr han beklàgtìhr wara beklàgaìhr han beklàgt ghààìhr wara beklàgt hàà
sìe beklàga sìe düen beklàgasìe han beklàgtsìe wara beklàgasìe han beklàgt ghààsìe wara beklàgt hàà
Sìe beklàga Sìe düen beklàgaSìe han beklàgtSìe wara beklàgaSìe han beklàgt ghààSìe wara beklàgt hàà

Conditionnel du verbe beklàga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat beklàga - -ìch hatt beklàgt
dü datsch beklàga - -dü hattsch beklàgt
ar/sa/as dat beklàga - -ar/sa/as hatt beklàgt
mìr datta beklàga - -mìr hatta beklàgt
ìhr datta beklàga - -ìhr hatta beklàgt
sìe datta beklàga - -sìe hatta beklàgt
Sìe datta beklàga - -Sìe hatta beklàgt

Impératif du verbe beklàga
Impératif
beklàg
beklàga mìr
beklàga
beklàga Sìe

Verbe beleidiga insulter beleidigen
Indicatif du verbe beleidiga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch beleidig ìch düe beleidigaìch hà beleidigtìch wìrr beleidigaìch hà beleidigt ghààìch wìrr beleidigt hàà
dü beleidigsch dü düesch beleidigadü hàsch beleidigtdü wìrsch beleidigadü hàsch beleidigt ghààdü wìrsch beleidigt hàà
ar/sa/as beleidigt ar/sa/as düet beleidigaar/sa/as hàt beleidigtar/sa/as wìrd beleidigaar/sa/as hàt beleidigt ghààar/sa/as wìrd beleidigt hàà
mìr beleidiga mìr düen beleidigamìr han beleidigtmìr wara beleidigamìr han beleidigt ghààmìr wara beleidigt hàà
ìhr beleidiga ìhr düen beleidigaìhr han beleidigtìhr wara beleidigaìhr han beleidigt ghààìhr wara beleidigt hàà
sìe beleidiga sìe düen beleidigasìe han beleidigtsìe wara beleidigasìe han beleidigt ghààsìe wara beleidigt hàà
Sìe beleidiga Sìe düen beleidigaSìe han beleidigtSìe wara beleidigaSìe han beleidigt ghààSìe wara beleidigt hàà

Conditionnel du verbe beleidiga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat beleidiga - -ìch hatt beleidigt
dü datsch beleidiga - -dü hattsch beleidigt
ar/sa/as dat beleidiga - -ar/sa/as hatt beleidigt
mìr datta beleidiga - -mìr hatta beleidigt
ìhr datta beleidiga - -ìhr hatta beleidigt
sìe datta beleidiga - -sìe hatta beleidigt
Sìe datta beleidiga - -Sìe hatta beleidigt

Impératif du verbe beleidiga
Impératif
beleidig
beleidiga mìr
beleidiga
beleidiga Sìe

Verbe benutza utiliser benutzen
Indicatif du verbe benutza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch benutz ìch düe benutzaìch hà benutztìch wìrr benutzaìch hà benutzt ghààìch wìrr benutzt hàà
dü benutzsch dü düesch benutzadü hàsch benutztdü wìrsch benutzadü hàsch benutzt ghààdü wìrsch benutzt hàà
ar/sa/as benutzt ar/sa/as düet benutzaar/sa/as hàt benutztar/sa/as wìrd benutzaar/sa/as hàt benutzt ghààar/sa/as wìrd benutzt hàà
mìr benutza mìr düen benutzamìr han benutztmìr wara benutzamìr han benutzt ghààmìr wara benutzt hàà
ìhr benutza ìhr düen benutzaìhr han benutztìhr wara benutzaìhr han benutzt ghààìhr wara benutzt hàà
sìe benutza sìe düen benutzasìe han benutztsìe wara benutzasìe han benutzt ghààsìe wara benutzt hàà
Sìe benutza Sìe düen benutzaSìe han benutztSìe wara benutzaSìe han benutzt ghààSìe wara benutzt hàà

Conditionnel du verbe benutza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat benutza - -ìch hatt benutzt
dü datsch benutza - -dü hattsch benutzt
ar/sa/as dat benutza - -ar/sa/as hatt benutzt
mìr datta benutza - -mìr hatta benutzt
ìhr datta benutza - -ìhr hatta benutzt
sìe datta benutza - -sìe hatta benutzt
Sìe datta benutza - -Sìe hatta benutzt

Impératif du verbe benutza
Impératif
benutz
benutza mìr
benutza
benutza Sìe

Verbe beschriiwa décrire beschreiben
Indicatif du verbe beschriiwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch beschribb ìch düe beschriiwaìch hà beschrìewaìch wìrr beschriiwaìch hà beschrìewa ghààìch wìrr beschrìewa hàà
dü beschribsch dü düesch beschriiwadü hàsch beschrìewadü wìrsch beschriiwadü hàsch beschrìewa ghààdü wìrsch beschrìewa hàà
ar/sa/as beschribt ar/sa/as düet beschriiwaar/sa/as hàt beschrìewaar/sa/as wìrd beschriiwaar/sa/as hàt beschrìewa ghààar/sa/as wìrd beschrìewa hàà
mìr beschriiwa mìr düen beschriiwamìr han beschrìewamìr wara beschriiwamìr han beschrìewa ghààmìr wara beschrìewa hàà
ìhr beschriiwa ìhr düen beschriiwaìhr han beschrìewaìhr wara beschriiwaìhr han beschrìewa ghààìhr wara beschrìewa hàà
sìe beschriiwa sìe düen beschriiwasìe han beschrìewasìe wara beschriiwasìe han beschrìewa ghààsìe wara beschrìewa hàà
Sìe beschriiwa Sìe düen beschriiwaSìe han beschrìewaSìe wara beschriiwaSìe han beschrìewa ghààSìe wara beschrìewa hàà

Conditionnel du verbe beschriiwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat beschriiwa - -ìch hatt beschrìewa
dü datsch beschriiwa - -dü hattsch beschrìewa
ar/sa/as dat beschriiwa - -ar/sa/as hatt beschrìewa
mìr datta beschriiwa - -mìr hatta beschrìewa
ìhr datta beschriiwa - -ìhr hatta beschrìewa
sìe datta beschriiwa - -sìe hatta beschrìewa
Sìe datta beschriiwa - -Sìe hatta beschrìewa

Impératif du verbe beschriiwa
Impératif
beschribb
beschriiwa mìr
beschriiwa
beschriiwa Sìe

Verbe besetza occuper besetzen
Indicatif du verbe besetza
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch besetz ìch düe besetzaìch hà besetztìch wìrr besetzaìch hà besetzt ghààìch wìrr besetzt hàà
dü besetsch dü düesch besetzadü hàsch besetztdü wìrsch besetzadü hàsch besetzt ghààdü wìrsch besetzt hàà
ar/sa/as besetzt ar/sa/as düet besetzaar/sa/as hàt besetztar/sa/as wìrd besetzaar/sa/as hàt besetzt ghààar/sa/as wìrd besetzt hàà
mìr besetza mìr düen besetzamìr han besetztmìr wara besetzamìr han besetzt ghààmìr wara besetzt hàà
ìhr besetza ìhr düen besetzaìhr han besetztìhr wara besetzaìhr han besetzt ghààìhr wara besetzt hàà
sìe besetza sìe düen besetzasìe han besetztsìe wara besetzasìe han besetzt ghààsìe wara besetzt hàà
Sìe besetza Sìe düen besetzaSìe han besetztSìe wara besetzaSìe han besetzt ghààSìe wara besetzt hàà

Conditionnel du verbe besetza
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat besetza - -ìch hatt besetzt
dü datsch besetza - -dü hattsch besetzt
ar/sa/as dat besetza - -ar/sa/as hatt besetzt
mìr datta besetza - -mìr hatta besetzt
ìhr datta besetza - -ìhr hatta besetzt
sìe datta besetza - -sìe hatta besetzt
Sìe datta besetza - -Sìe hatta besetzt

Impératif du verbe besetza
Impératif
besetz
besetza mìr
besetza
besetza Sìe

Verbe besüecha visiter besuchen
Indicatif du verbe besüecha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch besüech ìch düe besüechaìch hà besüechtìch wìrr besüechaìch hà besüecht ghààìch wìrr besüecht hàà
dü besüechsch dü düesch besüechadü hàsch besüechtdü wìrsch besüechadü hàsch besüecht ghààdü wìrsch besüecht hàà
ar/sa/as besüecht ar/sa/as düet besüechaar/sa/as hàt besüechtar/sa/as wìrd besüechaar/sa/as hàt besüecht ghààar/sa/as wìrd besüecht hàà
mìr besüecha mìr düen besüechamìr han besüechtmìr wara besüechamìr han besüecht ghààmìr wara besüecht hàà
ìhr besüecha ìhr düen besüechaìhr han besüechtìhr wara besüechaìhr han besüecht ghààìhr wara besüecht hàà
sìe besüecha sìe düen besüechasìe han besüechtsìe wara besüechasìe han besüecht ghààsìe wara besüecht hàà
Sìe besüecha Sìe düen besüechaSìe han besüechtSìe wara besüechaSìe han besüecht ghààSìe wara besüecht hàà

Conditionnel du verbe besüecha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat besüecha - -ìch hatt besüecht
dü datsch besüecha - -dü hattsch besüecht
ar/sa/as dat besüecha - -ar/sa/as hatt besüecht
mìr datta besüecha - -mìr hatta besüecht
ìhr datta besüecha - -ìhr hatta besüecht
sìe datta besüecha - -sìe hatta besüecht
Sìe datta besüecha - -Sìe hatta besüecht

Impératif du verbe besüecha
Impératif
besüech
besüecha mìr
besüecha
besüecha Sìe

Verbe bewega bouger bewegen
Indicatif du verbe bewega
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch beweg ìch düe bewegaìch hà bewegtìch wìrr bewegaìch hà bewegt ghààìch wìrr bewegt hàà
dü bewegsch dü düesch bewegadü hàsch bewegtdü wìrsch bewegadü hàsch bewegt ghààdü wìrsch bewegt hàà
ar/sa/as bewegt ar/sa/as düet bewegaar/sa/as hàt bewegtar/sa/as wìrd bewegaar/sa/as hàt bewegt ghààar/sa/as wìrd bewegt hàà
mìr bewega mìr düen bewegamìr han bewegtmìr wara bewegamìr han bewegt ghààmìr wara bewegt hàà
ìhr bewega ìhr düen bewegaìhr han bewegtìhr wara bewegaìhr han bewegt ghààìhr wara bewegt hàà
sìe bewega sìe düen bewegasìe han bewegtsìe wara bewegasìe han bewegt ghààsìe wara bewegt hàà
Sìe bewega Sìe düen bewegaSìe han bewegtSìe wara bewegaSìe han bewegt ghààSìe wara bewegt hàà

Conditionnel du verbe bewega
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bewega - -ìch hatt bewegt
dü datsch bewega - -dü hattsch bewegt
ar/sa/as dat bewega - -ar/sa/as hatt bewegt
mìr datta bewega - -mìr hatta bewegt
ìhr datta bewega - -ìhr hatta bewegt
sìe datta bewega - -sìe hatta bewegt
Sìe datta bewega - -Sìe hatta bewegt

Impératif du verbe bewega
Impératif
beweg
bewega mìr
bewega
bewega Sìe

Verbe bewiisa prouver beweisen
Indicatif du verbe bewiisa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bewiis ìch düe bewiisaìch hà bewiisaìch wìrr bewiisaìch hà bewiisa ghààìch wìrr bewiisa hàà
dü bewii(s)sch dü düesch bewiisadü hàsch bewiisadü wìrsch bewiisadü hàsch bewiisa ghààdü wìrsch bewiisa hàà
ar/sa/as bewiist ar/sa/as düet bewiisaar/sa/as hàt bewiisaar/sa/as wìrd bewiisaar/sa/as hàt bewiisa ghààar/sa/as wìrd bewiisa hàà
mìr bewiisa mìr düen bewiisamìr han bewiisamìr wara bewiisamìr han bewiisa ghààmìr wara bewiisa hàà
ìhr bewiisa ìhr düen bewiisaìhr han bewiisaìhr wara bewiisaìhr han bewiisa ghààìhr wara bewiisa hàà
sìe bewiisa sìe düen bewiisasìe han bewiisasìe wara bewiisasìe han bewiisa ghààsìe wara bewiisa hàà
Sìe bewiisa Sìe düen bewiisaSìe han bewiisaSìe wara bewiisaSìe han bewiisa ghààSìe wara bewiisa hàà

Conditionnel du verbe bewiisa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bewiisa - -ìch hatt bewiisa
dü datsch bewiisa - -dü hattsch bewiisa
ar/sa/as dat bewiisa - -ar/sa/as hatt bewiisa
mìr datta bewiisa - -mìr hatta bewiisa
ìhr datta bewiisa - -ìhr hatta bewiisa
sìe datta bewiisa - -sìe hatta bewiisa
Sìe datta bewiisa - -Sìe hatta bewiisa

Impératif du verbe bewiisa
Impératif
bewiis
bewiisa mìr
bewiisa
bewiisa Sìe

Verbe bhàlta garder behalten
Indicatif du verbe bhàlta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bhàlt ìch düe bhàltaìch hà bhàltaìch wìrr bhàltaìch hà bhàlta ghààìch wìrr bhàlta hàà
dü bhàltsch dü düesch bhàltadü hàsch bhàltadü wìrsch bhàltadü hàsch bhàlta ghààdü wìrsch bhàlta hàà
ar/sa/as bhàltet ar/sa/as düet bhàltaar/sa/as hàt bhàltaar/sa/as wìrd bhàltaar/sa/as hàt bhàlta ghààar/sa/as wìrd bhàlta hàà
mìr bhàlta mìr düen bhàltamìr han bhàltamìr wara bhàltamìr han bhàlta ghààmìr wara bhàlta hàà
ìhr bhàlta ìhr düen bhàltaìhr han bhàltaìhr wara bhàltaìhr han bhàlta ghààìhr wara bhàlta hàà
sìe bhàlta sìe düen bhàltasìe han bhàltasìe wara bhàltasìe han bhàlta ghààsìe wara bhàlta hàà
Sìe bhàlta Sìe düen bhàltaSìe han bhàltaSìe wara bhàltaSìe han bhàlta ghààSìe wara bhàlta hàà

Conditionnel du verbe bhàlta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bhàlta - -ìch hatt bhàlta
dü datsch bhàlta - -dü hattsch bhàlta
ar/sa/as dat bhàlta - -ar/sa/as hatt bhàlta
mìr datta bhàlta - -mìr hatta bhàlta
ìhr datta bhàlta - -ìhr hatta bhàlta
sìe datta bhàlta - -sìe hatta bhàlta
Sìe datta bhàlta - -Sìe hatta bhàlta

Impératif du verbe bhàlta
Impératif
bhàlt
bhàlta mìr
bhàlta
bhàlta Sìe

Verbe biaga plier biegen
Indicatif du verbe biaga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch biag ìch düe biagaìch hà bogaìch wìrr biagaìch hà boga ghààìch wìrr boga hàà
dü biagsch dü düesch biagadü hàsch bogadü wìrsch biagadü hàsch boga ghààdü wìrsch boga hàà
ar/sa/as biagt ar/sa/as düet biagaar/sa/as hàt bogaar/sa/as wìrd biagaar/sa/as hàt boga ghààar/sa/as wìrd boga hàà
mìr biaga mìr düen biagamìr han bogamìr wara biagamìr han boga ghààmìr wara boga hàà
ìhr biaga ìhr düen biagaìhr han bogaìhr wara biagaìhr han boga ghààìhr wara boga hàà
sìe biaga sìe düen biagasìe han bogasìe wara biagasìe han boga ghààsìe wara boga hàà
Sìe biaga Sìe düen biagaSìe han bogaSìe wara biagaSìe han boga ghààSìe wara boga hàà

Conditionnel du verbe biaga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat biaga - -ìch hatt boga
dü datsch biaga - -dü hattsch boga
ar/sa/as dat biaga - -ar/sa/as hatt boga
mìr datta biaga - -mìr hatta boga
ìhr datta biaga - -ìhr hatta boga
sìe datta biaga - -sìe hatta boga
Sìe datta biaga - -Sìe hatta boga

Impératif du verbe biaga
Impératif
biag
biaga mìr
biaga
biaga Sìe

Verbe biichta confesser beichten
Indicatif du verbe biichta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch biicht ìch düe biichtaìch hà biichtaìch wìrr biichtaìch hà biichta ghààìch wìrr biichta hàà
dü biichtsch dü düesch biichtadü hàsch biichtadü wìrsch biichtadü hàsch biichta ghààdü wìrsch biichta hàà
ar/sa/as biichtet ar/sa/as düet biichtaar/sa/as hàt biichtaar/sa/as wìrd biichtaar/sa/as hàt biichta ghààar/sa/as wìrd biichta hàà
mìr biichta mìr düen biichtamìr han biichtamìr wara biichtamìr han biichta ghààmìr wara biichta hàà
ìhr biichta ìhr düen biichtaìhr han biichtaìhr wara biichtaìhr han biichta ghààìhr wara biichta hàà
sìe biichta sìe düen biichtasìe han biichtasìe wara biichtasìe han biichta ghààsìe wara biichta hàà
Sìe biichta Sìe düen biichtaSìe han biichtaSìe wara biichtaSìe han biichta ghààSìe wara biichta hàà

Conditionnel du verbe biichta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat biichta - -ìch hatt biichta
dü datsch biichta - -dü hattsch biichta
ar/sa/as dat biichta - -ar/sa/as hatt biichta
mìr datta biichta - -mìr hatta biichta
ìhr datta biichta - -ìhr hatta biichta
sìe datta biichta - -sìe hatta biichta
Sìe datta biichta - -Sìe hatta biichta

Impératif du verbe biichta
Impératif
biicht
biichta mìr
biichta
biichta Sìe

Verbe bikumma obtenir bekommen
Indicatif du verbe bikumma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bikumm ìch düe bikummaìch hà bikummaìch wìrr bikummaìch hà bikumma ghààìch wìrr bikumma hàà
dü bikummsch dü düesch bikummadü hàsch bikummadü wìrsch bikummadü hàsch bikumma ghààdü wìrsch bikumma hàà
ar/sa/as bikummt ar/sa/as düet bikummaar/sa/as hàt bikummaar/sa/as wìrd bikummaar/sa/as hàt bikumma ghààar/sa/as wìrd bikumma hàà
mìr bikumma mìr düen bikummamìr han bikummamìr wara bikummamìr han bikumma ghààmìr wara bikumma hàà
ìhr bikumma ìhr düen bikummaìhr han bikummaìhr wara bikummaìhr han bikumma ghààìhr wara bikumma hàà
sìe bikumma sìe düen bikummasìe han bikummasìe wara bikummasìe han bikumma ghààsìe wara bikumma hàà
Sìe bikumma Sìe düen bikummaSìe han bikummaSìe wara bikummaSìe han bikumma ghààSìe wara bikumma hàà

Conditionnel du verbe bikumma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bikumma - -ìch hatt bikumma
dü datsch bikumma - -dü hattsch bikumma
ar/sa/as dat bikumma - -ar/sa/as hatt bikumma
mìr datta bikumma - -mìr hatta bikumma
ìhr datta bikumma - -ìhr hatta bikumma
sìe datta bikumma - -sìe hatta bikumma
Sìe datta bikumma - -Sìe hatta bikumma

Impératif du verbe bikumma
Impératif
bikumm
bikumma mìr
bikumma
bikumma Sìe

Verbe bissa mordre beißen
Indicatif du verbe bissa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch biss ìch düe bissaìch hà bìssaìch wìrr bissaìch hà bìssa ghààìch wìrr bìssa hàà
dü bis(s)sch dü düesch bissadü hàsch bìssadü wìrsch bissadü hàsch bìssa ghààdü wìrsch bìssa hàà
ar/sa/as bisst ar/sa/as düet bissaar/sa/as hàt bìssaar/sa/as wìrd bissaar/sa/as hàt bìssa ghààar/sa/as wìrd bìssa hàà
mìr bissa mìr düen bissamìr han bìssamìr wara bissamìr han bìssa ghààmìr wara bìssa hàà
ìhr bissa ìhr düen bissaìhr han bìssaìhr wara bissaìhr han bìssa ghààìhr wara bìssa hàà
sìe bissa sìe düen bissasìe han bìssasìe wara bissasìe han bìssa ghààsìe wara bìssa hàà
Sìe bissa Sìe düen bissaSìe han bìssaSìe wara bissaSìe han bìssa ghààSìe wara bìssa hàà

Conditionnel du verbe bissa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bissa - -ìch hatt bìssa
dü datsch bissa - -dü hattsch bìssa
ar/sa/as dat bissa - -ar/sa/as hatt bìssa
mìr datta bissa - -mìr hatta bìssa
ìhr datta bissa - -ìhr hatta bìssa
sìe datta bissa - -sìe hatta bìssa
Sìe datta bissa - -Sìe hatta bìssa

Impératif du verbe bissa
Impératif
biss
bissa mìr
bissa
bissa Sìe

Verbe blosa souffler blasen
Indicatif du verbe blosa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch blos ìch düe blosaìch hà blostìch wìrr blosaìch hà blost ghààìch wìrr blost hàà
dü blo(s)sch dü düesch blosadü hàsch blostdü wìrsch blosadü hàsch blost ghààdü wìrsch blost hàà
ar/sa/as blost ar/sa/as düet blosaar/sa/as hàt blostar/sa/as wìrd blosaar/sa/as hàt blost ghààar/sa/as wìrd blost hàà
mìr blosa mìr düen blosamìr han blostmìr wara blosamìr han blost ghààmìr wara blost hàà
ìhr blosa ìhr düen blosaìhr han blostìhr wara blosaìhr han blost ghààìhr wara blost hàà
sìe blosa sìe düen blosasìe han blostsìe wara blosasìe han blost ghààsìe wara blost hàà
Sìe blosa Sìe düen blosaSìe han blostSìe wara blosaSìe han blost ghààSìe wara blost hàà

Conditionnel du verbe blosa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat blosa - -ìch hatt blost
dü datsch blosa - -dü hattsch blost
ar/sa/as dat blosa - -ar/sa/as hatt blost
mìr datta blosa - -mìr hatta blost
ìhr datta blosa - -ìhr hatta blost
sìe datta blosa - -sìe hatta blost
Sìe datta blosa - -Sìe hatta blost

Impératif du verbe blosa
Impératif
blos
blosa mìr
blosa
blosa Sìe

Verbe braagla griller bräteln
Indicatif du verbe braagla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch braagel ìch düe braaglaìch hà braageltìch wìrr braaglaìch hà braagelt ghààìch wìrr braagelt hàà
dü braagelsch dü düesch braagladü hàsch braageltdü wìrsch braagladü hàsch braagelt ghààdü wìrsch braagelt hàà
ar/sa/as braagelt ar/sa/as düet braaglaar/sa/as hàt braageltar/sa/as wìrd braaglaar/sa/as hàt braagelt ghààar/sa/as wìrd braagelt hàà
mìr braagla mìr düen braaglamìr han braageltmìr wara braaglamìr han braagelt ghààmìr wara braagelt hàà
ìhr braagla ìhr düen braaglaìhr han braageltìhr wara braaglaìhr han braagelt ghààìhr wara braagelt hàà
sìe braagla sìe düen braaglasìe han braageltsìe wara braaglasìe han braagelt ghààsìe wara braagelt hàà
Sìe braagla Sìe düen braaglaSìe han braageltSìe wara braaglaSìe han braagelt ghààSìe wara braagelt hàà

Conditionnel du verbe braagla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat braagla - -ìch hatt braagelt
dü datsch braagla - -dü hattsch braagelt
ar/sa/as dat braagla - -ar/sa/as hatt braagelt
mìr datta braagla - -mìr hatta braagelt
ìhr datta braagla - -ìhr hatta braagelt
sìe datta braagla - -sìe hatta braagelt
Sìe datta braagla - -Sìe hatta braagelt

Impératif du verbe braagla
Impératif
braagel
braagela mìr
braagela
braagela Sìe

Verbe bracha rompre brechen
Indicatif du verbe bracha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brìch ìch düe brachaìch hà brochaìch wìrr brachaìch hà brocha ghààìch wìrr brocha hàà
dü brìchsch dü düesch brachadü hàsch brochadü wìrsch brachadü hàsch brocha ghààdü wìrsch brocha hàà
ar/sa/as brìcht ar/sa/as düet brachaar/sa/as hàt brochaar/sa/as wìrd brachaar/sa/as hàt brocha ghààar/sa/as wìrd brocha hàà
mìr bracha mìr düen brachamìr han brochamìr wara brachamìr han brocha ghààmìr wara brocha hàà
ìhr bracha ìhr düen brachaìhr han brochaìhr wara brachaìhr han brocha ghààìhr wara brocha hàà
sìe bracha sìe düen brachasìe han brochasìe wara brachasìe han brocha ghààsìe wara brocha hàà
Sìe bracha Sìe düen brachaSìe han brochaSìe wara brachaSìe han brocha ghààSìe wara brocha hàà

Conditionnel du verbe bracha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bracha - -ìch hatt brocha
dü datsch bracha - -dü hattsch brocha
ar/sa/as dat bracha - -ar/sa/as hatt brocha
mìr datta bracha - -mìr hatta brocha
ìhr datta bracha - -ìhr hatta brocha
sìe datta bracha - -sìe hatta brocha
Sìe datta bracha - -Sìe hatta brocha

Impératif du verbe bracha
Impératif
brìch
bracha mìr
bracha
bracha Sìe

Verbe ibracha pénétrer par effraction einbrechen
Indicatif du verbe ibracha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brìch iìch düe ibrachaìch hà ibrochaìch wìrr ibrachaìch hà ibrocha ghààìch wìrr ibrocha hàà
dü brìchsch idü düesch ibrachadü hàsch ibrochadü wìrsch ibrachadü hàsch ibrocha ghààdü wìrsch ibrocha hàà
ar/sa/as brìcht iar/sa/as düet ibrachaar/sa/as hàt ibrochaar/sa/as wìrd ibrachaar/sa/as hàt ibrocha ghààar/sa/as wìrd ibrocha hàà
mìr bracha imìr düen ibrachamìr han ibrochamìr wara ibrachamìr han ibrocha ghààmìr wara ibrocha hàà
ìhr bracha iìhr düen ibrachaìhr han ibrochaìhr wara ibrachaìhr han ibrocha ghààìhr wara ibrocha hàà
sìe bracha isìe düen ibrachasìe han ibrochasìe wara ibrachasìe han ibrocha ghààsìe wara ibrocha hàà
Sìe bracha iSìe düen ibrachaSìe han ibrochaSìe wara ibrachaSìe han ibrocha ghààSìe wara ibrocha hàà

Conditionnel du verbe ibracha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ibracha - -ìch hatt ibrocha
dü datsch ibracha - -dü hattsch ibrocha
ar/sa/as dat ibracha - -ar/sa/as hatt ibrocha
mìr datta ibracha - -mìr hatta ibrocha
ìhr datta ibracha - -ìhr hatta ibrocha
sìe datta ibracha - -sìe hatta ibrocha
Sìe datta ibracha - -Sìe hatta ibrocha

Impératif du verbe ibracha
Impératif
brìch
bracha mìr
bracha
bracha Sìe

Verbe brenna brûler brennen
Indicatif du verbe brenna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brenn ìch düe brennaìch hà brenntìch wìrr brennaìch hà brennt ghààìch wìrr brennt hàà
dü brennsch dü düesch brennadü hàsch brenntdü wìrsch brennadü hàsch brennt ghààdü wìrsch brennt hàà
ar/sa/as brennt ar/sa/as düet brennaar/sa/as hàt brenntar/sa/as wìrd brennaar/sa/as hàt brennt ghààar/sa/as wìrd brennt hàà
mìr brenna mìr düen brennamìr han brenntmìr wara brennamìr han brennt ghààmìr wara brennt hàà
ìhr brenna ìhr düen brennaìhr han brenntìhr wara brennaìhr han brennt ghààìhr wara brennt hàà
sìe brenna sìe düen brennasìe han brenntsìe wara brennasìe han brennt ghààsìe wara brennt hàà
Sìe brenna Sìe düen brennaSìe han brenntSìe wara brennaSìe han brennt ghààSìe wara brennt hàà

Conditionnel du verbe brenna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat brenna - -ìch hatt brennt
dü datsch brenna - -dü hattsch brennt
ar/sa/as dat brenna - -ar/sa/as hatt brennt
mìr datta brenna - -mìr hatta brennt
ìhr datta brenna - -ìhr hatta brennt
sìe datta brenna - -sìe hatta brennt
Sìe datta brenna - -Sìe hatta brennt

Impératif du verbe brenna
Impératif
brenn
brenna mìr
brenna
brenna Sìe

Verbe broota frire braten
Indicatif du verbe broota
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch broot ìch düe brootaìch hà brootaìch wìrr brootaìch hà broota ghààìch wìrr broota hàà
dü brootsch dü düesch brootadü hàsch brootadü wìrsch brootadü hàsch broota ghààdü wìrsch broota hàà
ar/sa/as brootet ar/sa/as düet brootaar/sa/as hàt brootaar/sa/as wìrd brootaar/sa/as hàt broota ghààar/sa/as wìrd broota hàà
mìr broota mìr düen brootamìr han brootamìr wara brootamìr han broota ghààmìr wara broota hàà
ìhr broota ìhr düen brootaìhr han brootaìhr wara brootaìhr han broota ghààìhr wara broota hàà
sìe broota sìe düen brootasìe han brootasìe wara brootasìe han broota ghààsìe wara broota hàà
Sìe broota Sìe düen brootaSìe han brootaSìe wara brootaSìe han broota ghààSìe wara broota hàà

Conditionnel du verbe broota
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat broota - -ìch hatt broota
dü datsch broota - -dü hattsch broota
ar/sa/as dat broota - -ar/sa/as hatt broota
mìr datta broota - -mìr hatta broota
ìhr datta broota - -ìhr hatta broota
sìe datta broota - -sìe hatta broota
Sìe datta broota - -Sìe hatta broota

Impératif du verbe broota
Impératif
broot
broota mìr
broota
broota Sìe

Verbe brìnga apporter bringen
Indicatif du verbe brìnga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brìng ìch düe brìngaìch hà brochtìch wìrr brìngaìch hà brocht ghààìch wìrr brocht hàà
dü brìngsch dü düesch brìngadü hàsch brochtdü wìrsch brìngadü hàsch brocht ghààdü wìrsch brocht hàà
ar/sa/as brìngt ar/sa/as düet brìngaar/sa/as hàt brochtar/sa/as wìrd brìngaar/sa/as hàt brocht ghààar/sa/as wìrd brocht hàà
mìr brìnga mìr düen brìngamìr han brochtmìr wara brìngamìr han brocht ghààmìr wara brocht hàà
ìhr brìnga ìhr düen brìngaìhr han brochtìhr wara brìngaìhr han brocht ghààìhr wara brocht hàà
sìe brìnga sìe düen brìngasìe han brochtsìe wara brìngasìe han brocht ghààsìe wara brocht hàà
Sìe brìnga Sìe düen brìngaSìe han brochtSìe wara brìngaSìe han brocht ghààSìe wara brocht hàà

Conditionnel du verbe brìnga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat brìnga - -ìch hatt brocht
dü datsch brìnga - -dü hattsch brocht
ar/sa/as dat brìnga - -ar/sa/as hatt brocht
mìr datta brìnga - -mìr hatta brocht
ìhr datta brìnga - -ìhr hatta brocht
sìe datta brìnga - -sìe hatta brocht
Sìe datta brìnga - -Sìe hatta brocht

Impératif du verbe brìnga
Impératif
brìng
brìnga mìr
brìnga
brìnga Sìe

Verbe umbrìnga assassiner umbringen
Indicatif du verbe umbrìnga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brìng umìch düe umbrìngaìch hà umbrochtìch wìrr umbrìngaìch hà umbrocht ghààìch wìrr umbrocht hàà
dü brìngsch umdü düesch umbrìngadü hàsch umbrochtdü wìrsch umbrìngadü hàsch umbrocht ghààdü wìrsch umbrocht hàà
ar/sa/as brìngt umar/sa/as düet umbrìngaar/sa/as hàt umbrochtar/sa/as wìrd umbrìngaar/sa/as hàt umbrocht ghààar/sa/as wìrd umbrocht hàà
mìr brìnga ummìr düen umbrìngamìr han umbrochtmìr wara umbrìngamìr han umbrocht ghààmìr wara umbrocht hàà
ìhr brìnga umìhr düen umbrìngaìhr han umbrochtìhr wara umbrìngaìhr han umbrocht ghààìhr wara umbrocht hàà
sìe brìnga umsìe düen umbrìngasìe han umbrochtsìe wara umbrìngasìe han umbrocht ghààsìe wara umbrocht hàà
Sìe brìnga umSìe düen umbrìngaSìe han umbrochtSìe wara umbrìngaSìe han umbrocht ghààSìe wara umbrocht hàà

Conditionnel du verbe umbrìnga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat umbrìnga - -ìch hatt umbrocht
dü datsch umbrìnga - -dü hattsch umbrocht
ar/sa/as dat umbrìnga - -ar/sa/as hatt umbrocht
mìr datta umbrìnga - -mìr hatta umbrocht
ìhr datta umbrìnga - -ìhr hatta umbrocht
sìe datta umbrìnga - -sìe hatta umbrocht
Sìe datta umbrìnga - -Sìe hatta umbrocht

Impératif du verbe umbrìnga
Impératif
brìng um
brìnga mìr um
brìnga um
brìnga Sìe um

Verbe brüücha nécessiter brauchen
Indicatif du verbe brüücha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch brüüch ìch düe brüüchaìch hà brüüchtìch wìrr brüüchaìch hà brüücht ghààìch wìrr brüücht hàà
dü brüüchsch dü düesch brüüchadü hàsch brüüchtdü wìrsch brüüchadü hàsch brüücht ghààdü wìrsch brüücht hàà
ar/sa/as brüücht ar/sa/as düet brüüchaar/sa/as hàt brüüchtar/sa/as wìrd brüüchaar/sa/as hàt brüücht ghààar/sa/as wìrd brüücht hàà
mìr brüücha mìr düen brüüchamìr han brüüchtmìr wara brüüchamìr han brüücht ghààmìr wara brüücht hàà
ìhr brüücha ìhr düen brüüchaìhr han brüüchtìhr wara brüüchaìhr han brüücht ghààìhr wara brüücht hàà
sìe brüücha sìe düen brüüchasìe han brüüchtsìe wara brüüchasìe han brüücht ghààsìe wara brüücht hàà
Sìe brüücha Sìe düen brüüchaSìe han brüüchtSìe wara brüüchaSìe han brüücht ghààSìe wara brüücht hàà

Conditionnel du verbe brüücha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat brüücha - -ìch hatt brüücht
dü datsch brüücha - -dü hattsch brüücht
ar/sa/as dat brüücha - -ar/sa/as hatt brüücht
mìr datta brüücha - -mìr hatta brüücht
ìhr datta brüücha - -ìhr hatta brüücht
sìe datta brüücha - -sìe hatta brüücht
Sìe datta brüücha - -Sìe hatta brüücht

Impératif du verbe brüücha
Impératif
-
-
-
-

Verbe bstella commander bestellen
Indicatif du verbe bstella
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bstell ìch düe bstellaìch hà bstelltìch wìrr bstellaìch hà bstellt ghààìch wìrr bstellt hàà
dü bstellsch dü düesch bstelladü hàsch bstelltdü wìrsch bstelladü hàsch bstellt ghààdü wìrsch bstellt hàà
ar/sa/as bstellt ar/sa/as düet bstellaar/sa/as hàt bstelltar/sa/as wìrd bstellaar/sa/as hàt bstellt ghààar/sa/as wìrd bstellt hàà
mìr bstella mìr düen bstellamìr han bstelltmìr wara bstellamìr han bstellt ghààmìr wara bstellt hàà
ìhr bstella ìhr düen bstellaìhr han bstelltìhr wara bstellaìhr han bstellt ghààìhr wara bstellt hàà
sìe bstella sìe düen bstellasìe han bstelltsìe wara bstellasìe han bstellt ghààsìe wara bstellt hàà
Sìe bstella Sìe düen bstellaSìe han bstelltSìe wara bstellaSìe han bstellt ghààSìe wara bstellt hàà

Conditionnel du verbe bstella
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bstella - -ìch hatt bstellt
dü datsch bstella - -dü hattsch bstellt
ar/sa/as dat bstella - -ar/sa/as hatt bstellt
mìr datta bstella - -mìr hatta bstellt
ìhr datta bstella - -ìhr hatta bstellt
sìe datta bstella - -sìe hatta bstellt
Sìe datta bstella - -Sìe hatta bstellt

Impératif du verbe bstella
Impératif
bstell
bstella mìr
bstella
bstella Sìe

Verbe bàcha cuire backen
Indicatif du verbe bàcha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bàch ìch düe bàchaìch hà bàchaìch wìrr bàchaìch hà bàcha ghààìch wìrr bàcha hàà
dü bàchsch dü düesch bàchadü hàsch bàchadü wìrsch bàchadü hàsch bàcha ghààdü wìrsch bàcha hàà
ar/sa/as bàcht ar/sa/as düet bàchaar/sa/as hàt bàchaar/sa/as wìrd bàchaar/sa/as hàt bàcha ghààar/sa/as wìrd bàcha hàà
mìr bàcha mìr düen bàchamìr han bàchamìr wara bàchamìr han bàcha ghààmìr wara bàcha hàà
ìhr bàcha ìhr düen bàchaìhr han bàchaìhr wara bàchaìhr han bàcha ghààìhr wara bàcha hàà
sìe bàcha sìe düen bàchasìe han bàchasìe wara bàchasìe han bàcha ghààsìe wara bàcha hàà
Sìe bàcha Sìe düen bàchaSìe han bàchaSìe wara bàchaSìe han bàcha ghààSìe wara bàcha hàà

Conditionnel du verbe bàcha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bàcha - -ìch hatt bàcha
dü datsch bàcha - -dü hattsch bàcha
ar/sa/as dat bàcha - -ar/sa/as hatt bàcha
mìr datta bàcha - -mìr hatta bàcha
ìhr datta bàcha - -ìhr hatta bàcha
sìe datta bàcha - -sìe hatta bàcha
Sìe datta bàcha - -Sìe hatta bàcha

Impératif du verbe bàcha
Impératif
bàch
bàcha mìr
bàcha
bàcha Sìe

Verbe bàuia construire bauen
Indicatif du verbe bàuia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bàui ìch düe bàuiaìch hà bàuiaìch wìrr bàuiaìch hà bàuia ghààìch wìrr bàuia hàà
dü bàuisch dü düesch bàuiadü hàsch bàuiadü wìrsch bàuiadü hàsch bàuia ghààdü wìrsch bàuia hàà
ar/sa/as bàuit ar/sa/as düet bàuiaar/sa/as hàt bàuiaar/sa/as wìrd bàuiaar/sa/as hàt bàuia ghààar/sa/as wìrd bàuia hàà
mìr bàuia mìr düen bàuiamìr han bàuiamìr wara bàuiamìr han bàuia ghààmìr wara bàuia hàà
ìhr bàuia ìhr düen bàuiaìhr han bàuiaìhr wara bàuiaìhr han bàuia ghààìhr wara bàuia hàà
sìe bàuia sìe düen bàuiasìe han bàuiasìe wara bàuiasìe han bàuia ghààsìe wara bàuia hàà
Sìe bàuia Sìe düen bàuiaSìe han bàuiaSìe wara bàuiaSìe han bàuia ghààSìe wara bàuia hàà

Conditionnel du verbe bàuia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bàuia - -ìch hatt bàuia
dü datsch bàuia - -dü hattsch bàuia
ar/sa/as dat bàuia - -ar/sa/as hatt bàuia
mìr datta bàuia - -mìr hatta bàuia
ìhr datta bàuia - -ìhr hatta bàuia
sìe datta bàuia - -sìe hatta bàuia
Sìe datta bàuia - -Sìe hatta bàuia

Impératif du verbe bàuia
Impératif
bàui
bàuia mìr
bàuia
bàuia Sìe

Verbe ààbìata offrir anbieten
Indicatif du verbe ààbìata
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch biat ààìch düe ààbìataìch hà ààbottaìch wìrr ààbìataìch hà ààbotta ghààìch wìrr ààbotta hàà
dü biatsch ààdü düesch ààbìatadü hàsch ààbottadü wìrsch ààbìatadü hàsch ààbotta ghààdü wìrsch ààbotta hàà
ar/sa/as biatet ààar/sa/as düet ààbìataar/sa/as hàt ààbottaar/sa/as wìrd ààbìataar/sa/as hàt ààbotta ghààar/sa/as wìrd ààbotta hàà
mìr biata ààmìr düen ààbìatamìr han ààbottamìr wara ààbìatamìr han ààbotta ghààmìr wara ààbotta hàà
ìhr biata ààìhr düen ààbìataìhr han ààbottaìhr wara ààbìataìhr han ààbotta ghààìhr wara ààbotta hàà
sìe biata ààsìe düen ààbìatasìe han ààbottasìe wara ààbìatasìe han ààbotta ghààsìe wara ààbotta hàà
Sìe biata ààSìe düen ààbìataSìe han ààbottaSìe wara ààbìataSìe han ààbotta ghààSìe wara ààbotta hàà

Conditionnel du verbe ààbìata
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààbìata - -ìch hatt ààbotta
dü datsch ààbìata - -dü hattsch ààbotta
ar/sa/as dat ààbìata - -ar/sa/as hatt ààbotta
mìr datta ààbìata - -mìr hatta ààbotta
ìhr datta ààbìata - -ìhr hatta ààbotta
sìe datta ààbìata - -sìe hatta ààbotta
Sìe datta ààbìata - -Sìe hatta ààbotta

Impératif du verbe ààbìata
Impératif
biat àà
biata mìr àà
biata àà
biata Sìe àà

Verbe bìnda lier binden
Indicatif du verbe bìnda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bìnd ìch düe bìndaìch hà bundaìch wìrr bìndaìch hà bunda ghààìch wìrr bunda hàà
dü bìndsch dü düesch bìndadü hàsch bundadü wìrsch bìndadü hàsch bunda ghààdü wìrsch bunda hàà
ar/sa/as bìndet ar/sa/as düet bìndaar/sa/as hàt bundaar/sa/as wìrd bìndaar/sa/as hàt bunda ghààar/sa/as wìrd bunda hàà
mìr bìnda mìr düen bìndamìr han bundamìr wara bìndamìr han bunda ghààmìr wara bunda hàà
ìhr bìnda ìhr düen bìndaìhr han bundaìhr wara bìndaìhr han bunda ghààìhr wara bunda hàà
sìe bìnda sìe düen bìndasìe han bundasìe wara bìndasìe han bunda ghààsìe wara bunda hàà
Sìe bìnda Sìe düen bìndaSìe han bundaSìe wara bìndaSìe han bunda ghààSìe wara bunda hàà

Conditionnel du verbe bìnda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bìnda - -ìch hatt bunda
dü datsch bìnda - -dü hattsch bunda
ar/sa/as dat bìnda - -ar/sa/as hatt bunda
mìr datta bìnda - -mìr hatta bunda
ìhr datta bìnda - -ìhr hatta bunda
sìe datta bìnda - -sìe hatta bunda
Sìe datta bìnda - -Sìe hatta bunda

Impératif du verbe bìnda
Impératif
bìnd
bìnda mìr
bìnda
bìnda Sìe

Verbe bìrschta brosser bürsten
Indicatif du verbe bìrschta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch bìrscht ìch düe bìrschtaìch hà bìrschtaìch wìrr bìrschtaìch hà bìrschta ghààìch wìrr bìrschta hàà
dü bìrschtsch dü düesch bìrschtadü hàsch bìrschtadü wìrsch bìrschtadü hàsch bìrschta ghààdü wìrsch bìrschta hàà
ar/sa/as bìrschtet ar/sa/as düet bìrschtaar/sa/as hàt bìrschtaar/sa/as wìrd bìrschtaar/sa/as hàt bìrschta ghààar/sa/as wìrd bìrschta hàà
mìr bìrschta mìr düen bìrschtamìr han bìrschtamìr wara bìrschtamìr han bìrschta ghààmìr wara bìrschta hàà
ìhr bìrschta ìhr düen bìrschtaìhr han bìrschtaìhr wara bìrschtaìhr han bìrschta ghààìhr wara bìrschta hàà
sìe bìrschta sìe düen bìrschtasìe han bìrschtasìe wara bìrschtasìe han bìrschta ghààsìe wara bìrschta hàà
Sìe bìrschta Sìe düen bìrschtaSìe han bìrschtaSìe wara bìrschtaSìe han bìrschta ghààSìe wara bìrschta hàà

Conditionnel du verbe bìrschta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat bìrschta - -ìch hatt bìrschta
dü datsch bìrschta - -dü hattsch bìrschta
ar/sa/as dat bìrschta - -ar/sa/as hatt bìrschta
mìr datta bìrschta - -mìr hatta bìrschta
ìhr datta bìrschta - -ìhr hatta bìrschta
sìe datta bìrschta - -sìe hatta bìrschta
Sìe datta bìrschta - -Sìe hatta bìrschta

Impératif du verbe bìrschta
Impératif
bìrscht
bìrschta mìr
bìrschta
bìrschta Sìe

Verbe doppla doubler doppeln
Indicatif du verbe doppla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch doppel ìch düe dopplaìch hà doppeltìch wìrr dopplaìch hà doppelt ghààìch wìrr doppelt hàà
dü doppelsch dü düesch doppladü hàsch doppeltdü wìrsch doppladü hàsch doppelt ghààdü wìrsch doppelt hàà
ar/sa/as doppelt ar/sa/as düet dopplaar/sa/as hàt doppeltar/sa/as wìrd dopplaar/sa/as hàt doppelt ghààar/sa/as wìrd doppelt hàà
mìr doppla mìr düen dopplamìr han doppeltmìr wara dopplamìr han doppelt ghààmìr wara doppelt hàà
ìhr doppla ìhr düen dopplaìhr han doppeltìhr wara dopplaìhr han doppelt ghààìhr wara doppelt hàà
sìe doppla sìe düen dopplasìe han doppeltsìe wara dopplasìe han doppelt ghààsìe wara doppelt hàà
Sìe doppla Sìe düen dopplaSìe han doppeltSìe wara dopplaSìe han doppelt ghààSìe wara doppelt hàà

Conditionnel du verbe doppla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat doppla - -ìch hatt doppelt
dü datsch doppla - -dü hattsch doppelt
ar/sa/as dat doppla - -ar/sa/as hatt doppelt
mìr datta doppla - -mìr hatta doppelt
ìhr datta doppla - -ìhr hatta doppelt
sìe datta doppla - -sìe hatta doppelt
Sìe datta doppla - -Sìe hatta doppelt

Impératif du verbe doppla
Impératif
doppel
doppela mìr
doppela
doppela Sìe

Verbe dreiha tourner drehen
Indicatif du verbe dreiha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch dreih ìch düe dreihaìch hà dreihtìch wìrr dreihaìch hà dreiht ghààìch wìrr dreiht hàà
dü dreihsch dü düesch dreihadü hàsch dreihtdü wìrsch dreihadü hàsch dreiht ghààdü wìrsch dreiht hàà
ar/sa/as dreiht ar/sa/as düet dreihaar/sa/as hàt dreihtar/sa/as wìrd dreihaar/sa/as hàt dreiht ghààar/sa/as wìrd dreiht hàà
mìr dreiha mìr düen dreihamìr han dreihtmìr wara dreihamìr han dreiht ghààmìr wara dreiht hàà
ìhr dreiha ìhr düen dreihaìhr han dreihtìhr wara dreihaìhr han dreiht ghààìhr wara dreiht hàà
sìe dreiha sìe düen dreihasìe han dreihtsìe wara dreihasìe han dreiht ghààsìe wara dreiht hàà
Sìe dreiha Sìe düen dreihaSìe han dreihtSìe wara dreihaSìe han dreiht ghààSìe wara dreiht hàà

Conditionnel du verbe dreiha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat dreiha - -ìch hatt dreiht
dü datsch dreiha - -dü hattsch dreiht
ar/sa/as dat dreiha - -ar/sa/as hatt dreiht
mìr datta dreiha - -mìr hatta dreiht
ìhr datta dreiha - -ìhr hatta dreiht
sìe datta dreiha - -sìe hatta dreiht
Sìe datta dreiha - -Sìe hatta dreiht

Impératif du verbe dreiha
Impératif
dreih
dreiha mìr
dreiha
dreiha Sìe

Verbe droha menacer drohen
Indicatif du verbe droha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch droh ìch düe drohaìch hà drohtìch wìrr drohaìch hà droht ghààìch wìrr droht hàà
dü drohsch dü düesch drohadü hàsch drohtdü wìrsch drohadü hàsch droht ghààdü wìrsch droht hàà
ar/sa/as droht ar/sa/as düet drohaar/sa/as hàt drohtar/sa/as wìrd drohaar/sa/as hàt droht ghààar/sa/as wìrd droht hàà
mìr droha mìr düen drohamìr han drohtmìr wara drohamìr han droht ghààmìr wara droht hàà
ìhr droha ìhr düen drohaìhr han drohtìhr wara drohaìhr han droht ghààìhr wara droht hàà
sìe droha sìe düen drohasìe han drohtsìe wara drohasìe han droht ghààsìe wara droht hàà
Sìe droha Sìe düen drohaSìe han drohtSìe wara drohaSìe han droht ghààSìe wara droht hàà

Conditionnel du verbe droha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat droha - -ìch hatt droht
dü datsch droha - -dü hattsch droht
ar/sa/as dat droha - -ar/sa/as hatt droht
mìr datta droha - -mìr hatta droht
ìhr datta droha - -ìhr hatta droht
sìe datta droha - -sìe hatta droht
Sìe datta droha - -Sìe hatta droht

Impératif du verbe droha
Impératif
droh
droha mìr
droha
droha Sìe

Verbe drucka imprimer drucken
Indicatif du verbe drucka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch druck ìch düe druckaìch hà drucktìch wìrr druckaìch hà druckt ghààìch wìrr druckt hàà
dü drucksch dü düesch druckadü hàsch drucktdü wìrsch druckadü hàsch druckt ghààdü wìrsch druckt hàà
ar/sa/as druckt ar/sa/as düet druckaar/sa/as hàt drucktar/sa/as wìrd druckaar/sa/as hàt druckt ghààar/sa/as wìrd druckt hàà
mìr drucka mìr düen druckamìr han drucktmìr wara druckamìr han druckt ghààmìr wara druckt hàà
ìhr drucka ìhr düen druckaìhr han drucktìhr wara druckaìhr han druckt ghààìhr wara druckt hàà
sìe drucka sìe düen druckasìe han drucktsìe wara druckasìe han druckt ghààsìe wara druckt hàà
Sìe drucka Sìe düen druckaSìe han drucktSìe wara druckaSìe han druckt ghààSìe wara druckt hàà

Conditionnel du verbe drucka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat drucka - -ìch hatt druckt
dü datsch drucka - -dü hattsch druckt
ar/sa/as dat drucka - -ar/sa/as hatt druckt
mìr datta drucka - -mìr hatta druckt
ìhr datta drucka - -ìhr hatta druckt
sìe datta drucka - -sìe hatta druckt
Sìe datta drucka - -Sìe hatta druckt

Impératif du verbe drucka
Impératif
druck
drucka mìr
drucka
drucka Sìe

Verbe üsdrucka exprimer ausdrücken
Indicatif du verbe üsdrucka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch druck üsìch düe üsdruckaìch hà üsdrucktìch wìrr üsdruckaìch hà üsdruckt ghààìch wìrr üsdruckt hàà
dü drucksch üsdü düesch üsdruckadü hàsch üsdrucktdü wìrsch üsdruckadü hàsch üsdruckt ghààdü wìrsch üsdruckt hàà
ar/sa/as druckt üsar/sa/as düet üsdruckaar/sa/as hàt üsdrucktar/sa/as wìrd üsdruckaar/sa/as hàt üsdruckt ghààar/sa/as wìrd üsdruckt hàà
mìr drucka üsmìr düen üsdruckamìr han üsdrucktmìr wara üsdruckamìr han üsdruckt ghààmìr wara üsdruckt hàà
ìhr drucka üsìhr düen üsdruckaìhr han üsdrucktìhr wara üsdruckaìhr han üsdruckt ghààìhr wara üsdruckt hàà
sìe drucka üssìe düen üsdruckasìe han üsdrucktsìe wara üsdruckasìe han üsdruckt ghààsìe wara üsdruckt hàà
Sìe drucka üsSìe düen üsdruckaSìe han üsdrucktSìe wara üsdruckaSìe han üsdruckt ghààSìe wara üsdruckt hàà

Conditionnel du verbe üsdrucka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat üsdrucka - -ìch hatt üsdruckt
dü datsch üsdrucka - -dü hattsch üsdruckt
ar/sa/as dat üsdrucka - -ar/sa/as hatt üsdruckt
mìr datta üsdrucka - -mìr hatta üsdruckt
ìhr datta üsdrucka - -ìhr hatta üsdruckt
sìe datta üsdrucka - -sìe hatta üsdruckt
Sìe datta üsdrucka - -Sìe hatta üsdruckt

Impératif du verbe üsdrucka
Impératif
druck üs
drucka mìr üs
drucka üs
drucka Sìe üs

Verbe üsdrucka presser ausdrucken
Indicatif du verbe üsdrucka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch druck üsìch düe üsdruckaìch hà üsdrucktìch wìrr üsdruckaìch hà üsdruckt ghààìch wìrr üsdruckt hàà
dü drucksch üsdü düesch üsdruckadü hàsch üsdrucktdü wìrsch üsdruckadü hàsch üsdruckt ghààdü wìrsch üsdruckt hàà
ar/sa/as druckt üsar/sa/as düet üsdruckaar/sa/as hàt üsdrucktar/sa/as wìrd üsdruckaar/sa/as hàt üsdruckt ghààar/sa/as wìrd üsdruckt hàà
mìr drucka üsmìr düen üsdruckamìr han üsdrucktmìr wara üsdruckamìr han üsdruckt ghààmìr wara üsdruckt hàà
ìhr drucka üsìhr düen üsdruckaìhr han üsdrucktìhr wara üsdruckaìhr han üsdruckt ghààìhr wara üsdruckt hàà
sìe drucka üssìe düen üsdruckasìe han üsdrucktsìe wara üsdruckasìe han üsdruckt ghààsìe wara üsdruckt hàà
Sìe drucka üsSìe düen üsdruckaSìe han üsdrucktSìe wara üsdruckaSìe han üsdruckt ghààSìe wara üsdruckt hàà

Conditionnel du verbe üsdrucka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat üsdrucka - -ìch hatt üsdruckt
dü datsch üsdrucka - -dü hattsch üsdruckt
ar/sa/as dat üsdrucka - -ar/sa/as hatt üsdruckt
mìr datta üsdrucka - -mìr hatta üsdruckt
ìhr datta üsdrucka - -ìhr hatta üsdruckt
sìe datta üsdrucka - -sìe hatta üsdruckt
Sìe datta üsdrucka - -Sìe hatta üsdruckt

Impératif du verbe üsdrucka
Impératif
druck üs
drucka mìr üs
drucka üs
drucka Sìe üs

Verbe dulda tolérer dulden
Indicatif du verbe dulda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch duld ìch düe duldaìch hà duldaìch wìrr duldaìch hà dulda ghààìch wìrr dulda hàà
dü duldsch dü düesch duldadü hàsch duldadü wìrsch duldadü hàsch dulda ghààdü wìrsch dulda hàà
ar/sa/as duldet ar/sa/as düet duldaar/sa/as hàt duldaar/sa/as wìrd duldaar/sa/as hàt dulda ghààar/sa/as wìrd dulda hàà
mìr dulda mìr düen duldamìr han duldamìr wara duldamìr han dulda ghààmìr wara dulda hàà
ìhr dulda ìhr düen duldaìhr han duldaìhr wara duldaìhr han dulda ghààìhr wara dulda hàà
sìe dulda sìe düen duldasìe han duldasìe wara duldasìe han dulda ghààsìe wara dulda hàà
Sìe dulda Sìe düen duldaSìe han duldaSìe wara duldaSìe han dulda ghààSìe wara dulda hàà

Conditionnel du verbe dulda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat dulda - -ìch hatt dulda
dü datsch dulda - -dü hattsch dulda
ar/sa/as dat dulda - -ar/sa/as hatt dulda
mìr datta dulda - -mìr hatta dulda
ìhr datta dulda - -ìhr hatta dulda
sìe datta dulda - -sìe hatta dulda
Sìe datta dulda - -Sìe hatta dulda

Impératif du verbe dulda
Impératif
duld
dulda mìr
dulda
dulda Sìe

Verbe dànka remercier danken
Indicatif du verbe dànka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch dànk ìch düe dànkaìch hà dànktìch wìrr dànkaìch hà dànkt ghààìch wìrr dànkt hàà
dü dànksch dü düesch dànkadü hàsch dànktdü wìrsch dànkadü hàsch dànkt ghààdü wìrsch dànkt hàà
ar/sa/as dànkt ar/sa/as düet dànkaar/sa/as hàt dànktar/sa/as wìrd dànkaar/sa/as hàt dànkt ghààar/sa/as wìrd dànkt hàà
mìr dànka mìr düen dànkamìr han dànktmìr wara dànkamìr han dànkt ghààmìr wara dànkt hàà
ìhr dànka ìhr düen dànkaìhr han dànktìhr wara dànkaìhr han dànkt ghààìhr wara dànkt hàà
sìe dànka sìe düen dànkasìe han dànktsìe wara dànkasìe han dànkt ghààsìe wara dànkt hàà
Sìe dànka Sìe düen dànkaSìe han dànktSìe wara dànkaSìe han dànkt ghààSìe wara dànkt hàà

Conditionnel du verbe dànka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat dànka - -ìch hatt dànkt
dü datsch dànka - -dü hattsch dànkt
ar/sa/as dat dànka - -ar/sa/as hatt dànkt
mìr datta dànka - -mìr hatta dànkt
ìhr datta dànka - -ìhr hatta dànkt
sìe datta dànka - -sìe hatta dànkt
Sìe datta dànka - -Sìe hatta dànkt

Impératif du verbe dànka
Impératif
dànk
dànka mìr
dànka
dànka Sìe

Verbe eela huiler ölen
Indicatif du verbe eela
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch eel ìch düe eelaìch hà geeltìch wìrr eelaìch hà geelt ghààìch wìrr geelt hàà
dü eelsch dü düesch eeladü hàsch geeltdü wìrsch eeladü hàsch geelt ghààdü wìrsch geelt hàà
ar/sa/as eelt ar/sa/as düet eelaar/sa/as hàt geeltar/sa/as wìrd eelaar/sa/as hàt geelt ghààar/sa/as wìrd geelt hàà
mìr eela mìr düen eelamìr han geeltmìr wara eelamìr han geelt ghààmìr wara geelt hàà
ìhr eela ìhr düen eelaìhr han geeltìhr wara eelaìhr han geelt ghààìhr wara geelt hàà
sìe eela sìe düen eelasìe han geeltsìe wara eelasìe han geelt ghààsìe wara geelt hàà
Sìe eela Sìe düen eelaSìe han geeltSìe wara eelaSìe han geelt ghààSìe wara geelt hàà

Conditionnel du verbe eela
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat eela - -ìch hatt geelt
dü datsch eela - -dü hattsch geelt
ar/sa/as dat eela - -ar/sa/as hatt geelt
mìr datta eela - -mìr hatta geelt
ìhr datta eela - -ìhr hatta geelt
sìe datta eela - -sìe hatta geelt
Sìe datta eela - -Sìe hatta geelt

Impératif du verbe eela
Impératif
eel
eela mìr
eela
eela Sìe

Verbe empfehla recommander empfehlen
Indicatif du verbe empfehla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch empfehl ìch düe empfehlaìch hà empfohlaìch wìrr empfehlaìch hà empfohla ghààìch wìrr empfohla hàà
dü empfehlsch dü düesch empfehladü hàsch empfohladü wìrsch empfehladü hàsch empfohla ghààdü wìrsch empfohla hàà
ar/sa/as empfehlt ar/sa/as düet empfehlaar/sa/as hàt empfohlaar/sa/as wìrd empfehlaar/sa/as hàt empfohla ghààar/sa/as wìrd empfohla hàà
mìr empfehla mìr düen empfehlamìr han empfohlamìr wara empfehlamìr han empfohla ghààmìr wara empfohla hàà
ìhr empfehla ìhr düen empfehlaìhr han empfohlaìhr wara empfehlaìhr han empfohla ghààìhr wara empfohla hàà
sìe empfehla sìe düen empfehlasìe han empfohlasìe wara empfehlasìe han empfohla ghààsìe wara empfohla hàà
Sìe empfehla Sìe düen empfehlaSìe han empfohlaSìe wara empfehlaSìe han empfohla ghààSìe wara empfohla hàà

Conditionnel du verbe empfehla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat empfehla - -ìch hatt empfohla
dü datsch empfehla - -dü hattsch empfohla
ar/sa/as dat empfehla - -ar/sa/as hatt empfohla
mìr datta empfehla - -mìr hatta empfohla
ìhr datta empfehla - -ìhr hatta empfohla
sìe datta empfehla - -sìe hatta empfohla
Sìe datta empfehla - -Sìe hatta empfohla

Impératif du verbe empfehla
Impératif
empfehl
empfehla mìr
empfehla
empfehla Sìe

Verbe empfànga accueillir empfangen
Indicatif du verbe empfànga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch empfàng ìch düe empfàngaìch hà empfàngaìch wìrr empfàngaìch hà empfànga ghààìch wìrr empfànga hàà
dü empfàngsch dü düesch empfàngadü hàsch empfàngadü wìrsch empfàngadü hàsch empfànga ghààdü wìrsch empfànga hàà
ar/sa/as empfàngt ar/sa/as düet empfàngaar/sa/as hàt empfàngaar/sa/as wìrd empfàngaar/sa/as hàt empfànga ghààar/sa/as wìrd empfànga hàà
mìr empfànga mìr düen empfàngamìr han empfàngamìr wara empfàngamìr han empfànga ghààmìr wara empfànga hàà
ìhr empfànga ìhr düen empfàngaìhr han empfàngaìhr wara empfàngaìhr han empfànga ghààìhr wara empfànga hàà
sìe empfànga sìe düen empfàngasìe han empfàngasìe wara empfàngasìe han empfànga ghààsìe wara empfànga hàà
Sìe empfànga Sìe düen empfàngaSìe han empfàngaSìe wara empfàngaSìe han empfànga ghààSìe wara empfànga hàà

Conditionnel du verbe empfànga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat empfànga - -ìch hatt empfànga
dü datsch empfànga - -dü hattsch empfànga
ar/sa/as dat empfànga - -ar/sa/as hatt empfànga
mìr datta empfànga - -mìr hatta empfànga
ìhr datta empfànga - -ìhr hatta empfànga
sìe datta empfànga - -sìe hatta empfànga
Sìe datta empfànga - -Sìe hatta empfànga

Impératif du verbe empfànga
Impératif
empfàng
empfànga mìr
empfànga
empfànga Sìe

Verbe entdecka découvrir entdecken
Indicatif du verbe entdecka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch entdeck ìch düe entdeckaìch hà entdecktìch wìrr entdeckaìch hà entdeckt ghààìch wìrr entdeckt hàà
dü entdecksch dü düesch entdeckadü hàsch entdecktdü wìrsch entdeckadü hàsch entdeckt ghààdü wìrsch entdeckt hàà
ar/sa/as entdeckt ar/sa/as düet entdeckaar/sa/as hàt entdecktar/sa/as wìrd entdeckaar/sa/as hàt entdeckt ghààar/sa/as wìrd entdeckt hàà
mìr entdecka mìr düen entdeckamìr han entdecktmìr wara entdeckamìr han entdeckt ghààmìr wara entdeckt hàà
ìhr entdecka ìhr düen entdeckaìhr han entdecktìhr wara entdeckaìhr han entdeckt ghààìhr wara entdeckt hàà
sìe entdecka sìe düen entdeckasìe han entdecktsìe wara entdeckasìe han entdeckt ghààsìe wara entdeckt hàà
Sìe entdecka Sìe düen entdeckaSìe han entdecktSìe wara entdeckaSìe han entdeckt ghààSìe wara entdeckt hàà

Conditionnel du verbe entdecka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat entdecka - -ìch hatt entdeckt
dü datsch entdecka - -dü hattsch entdeckt
ar/sa/as dat entdecka - -ar/sa/as hatt entdeckt
mìr datta entdecka - -mìr hatta entdeckt
ìhr datta entdecka - -ìhr hatta entdeckt
sìe datta entdecka - -sìe hatta entdeckt
Sìe datta entdecka - -Sìe hatta entdeckt

Impératif du verbe entdecka
Impératif
entdeck
entdecka mìr
entdecka
entdecka Sìe

Verbe enthàlta contenir enthalten
Indicatif du verbe enthàlta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch enthàlt ìch düe enthàltaìch hà enthàltaìch wìrr enthàltaìch hà enthàlta ghààìch wìrr enthàlta hàà
dü enthàltsch dü düesch enthàltadü hàsch enthàltadü wìrsch enthàltadü hàsch enthàlta ghààdü wìrsch enthàlta hàà
ar/sa/as enthàltet ar/sa/as düet enthàltaar/sa/as hàt enthàltaar/sa/as wìrd enthàltaar/sa/as hàt enthàlta ghààar/sa/as wìrd enthàlta hàà
mìr enthàlta mìr düen enthàltamìr han enthàltamìr wara enthàltamìr han enthàlta ghààmìr wara enthàlta hàà
ìhr enthàlta ìhr düen enthàltaìhr han enthàltaìhr wara enthàltaìhr han enthàlta ghààìhr wara enthàlta hàà
sìe enthàlta sìe düen enthàltasìe han enthàltasìe wara enthàltasìe han enthàlta ghààsìe wara enthàlta hàà
Sìe enthàlta Sìe düen enthàltaSìe han enthàltaSìe wara enthàltaSìe han enthàlta ghààSìe wara enthàlta hàà

Conditionnel du verbe enthàlta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat enthàlta - -ìch hatt enthàlta
dü datsch enthàlta - -dü hattsch enthàlta
ar/sa/as dat enthàlta - -ar/sa/as hatt enthàlta
mìr datta enthàlta - -mìr hatta enthàlta
ìhr datta enthàlta - -ìhr hatta enthàlta
sìe datta enthàlta - -sìe hatta enthàlta
Sìe datta enthàlta - -Sìe hatta enthàlta

Impératif du verbe enthàlta
Impératif
enthàlt
enthàlta mìr
enthàlta
enthàlta Sìe

Verbe entlàssa licencier entlassen
Indicatif du verbe entlàssa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch entlàss ìch düe entlàssaìch hà entlàssaìch wìrr entlàssaìch hà entlàssa ghààìch wìrr entlàssa hàà
dü entlàsch dü düesch entlàssadü hàsch entlàssadü wìrsch entlàssadü hàsch entlàssa ghààdü wìrsch entlàssa hàà
ar/sa/as entlàsst ar/sa/as düet entlàssaar/sa/as hàt entlàssaar/sa/as wìrd entlàssaar/sa/as hàt entlàssa ghààar/sa/as wìrd entlàssa hàà
mìr entlàssa mìr düen entlàssamìr han entlàssamìr wara entlàssamìr han entlàssa ghààmìr wara entlàssa hàà
ìhr entlàssa ìhr düen entlàssaìhr han entlàssaìhr wara entlàssaìhr han entlàssa ghààìhr wara entlàssa hàà
sìe entlàssa sìe düen entlàssasìe han entlàssasìe wara entlàssasìe han entlàssa ghààsìe wara entlàssa hàà
Sìe entlàssa Sìe düen entlàssaSìe han entlàssaSìe wara entlàssaSìe han entlàssa ghààSìe wara entlàssa hàà

Conditionnel du verbe entlàssa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat entlàssa - -ìch hatt entlàssa
dü datsch entlàssa - -dü hattsch entlàssa
ar/sa/as dat entlàssa - -ar/sa/as hatt entlàssa
mìr datta entlàssa - -mìr hatta entlàssa
ìhr datta entlàssa - -ìhr hatta entlàssa
sìe datta entlàssa - -sìe hatta entlàssa
Sìe datta entlàssa - -Sìe hatta entlàssa

Impératif du verbe entlàssa
Impératif
entlàss
entlàssa mìr
entlàssa
entlàssa Sìe

Verbe entscheida décider entscheiden
Indicatif du verbe entscheida
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch entscheid ìch düe entscheidaìch hà entscheidaìch wìrr entscheidaìch hà entscheida ghààìch wìrr entscheida hàà
dü entscheidsch dü düesch entscheidadü hàsch entscheidadü wìrsch entscheidadü hàsch entscheida ghààdü wìrsch entscheida hàà
ar/sa/as entscheidet ar/sa/as düet entscheidaar/sa/as hàt entscheidaar/sa/as wìrd entscheidaar/sa/as hàt entscheida ghààar/sa/as wìrd entscheida hàà
mìr entscheida mìr düen entscheidamìr han entscheidamìr wara entscheidamìr han entscheida ghààmìr wara entscheida hàà
ìhr entscheida ìhr düen entscheidaìhr han entscheidaìhr wara entscheidaìhr han entscheida ghààìhr wara entscheida hàà
sìe entscheida sìe düen entscheidasìe han entscheidasìe wara entscheidasìe han entscheida ghààsìe wara entscheida hàà
Sìe entscheida Sìe düen entscheidaSìe han entscheidaSìe wara entscheidaSìe han entscheida ghààSìe wara entscheida hàà

Conditionnel du verbe entscheida
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat entscheida - -ìch hatt entscheida
dü datsch entscheida - -dü hattsch entscheida
ar/sa/as dat entscheida - -ar/sa/as hatt entscheida
mìr datta entscheida - -mìr hatta entscheida
ìhr datta entscheida - -ìhr hatta entscheida
sìe datta entscheida - -sìe hatta entscheida
Sìe datta entscheida - -Sìe hatta entscheida

Impératif du verbe entscheida
Impératif
entscheid
entscheida mìr
entscheida
entscheida Sìe

Verbe entschuldiga excuser entschuldigen
Indicatif du verbe entschuldiga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch entschuldig ìch düe entschuldigaìch hà entschuldigtìch wìrr entschuldigaìch hà entschuldigt ghààìch wìrr entschuldigt hàà
dü entschuldigsch dü düesch entschuldigadü hàsch entschuldigtdü wìrsch entschuldigadü hàsch entschuldigt ghààdü wìrsch entschuldigt hàà
ar/sa/as entschuldigt ar/sa/as düet entschuldigaar/sa/as hàt entschuldigtar/sa/as wìrd entschuldigaar/sa/as hàt entschuldigt ghààar/sa/as wìrd entschuldigt hàà
mìr entschuldiga mìr düen entschuldigamìr han entschuldigtmìr wara entschuldigamìr han entschuldigt ghààmìr wara entschuldigt hàà
ìhr entschuldiga ìhr düen entschuldigaìhr han entschuldigtìhr wara entschuldigaìhr han entschuldigt ghààìhr wara entschuldigt hàà
sìe entschuldiga sìe düen entschuldigasìe han entschuldigtsìe wara entschuldigasìe han entschuldigt ghààsìe wara entschuldigt hàà
Sìe entschuldiga Sìe düen entschuldigaSìe han entschuldigtSìe wara entschuldigaSìe han entschuldigt ghààSìe wara entschuldigt hàà

Conditionnel du verbe entschuldiga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat entschuldiga - -ìch hatt entschuldigt
dü datsch entschuldiga - -dü hattsch entschuldigt
ar/sa/as dat entschuldiga - -ar/sa/as hatt entschuldigt
mìr datta entschuldiga - -mìr hatta entschuldigt
ìhr datta entschuldiga - -ìhr hatta entschuldigt
sìe datta entschuldiga - -sìe hatta entschuldigt
Sìe datta entschuldiga - -Sìe hatta entschuldigt

Impératif du verbe entschuldiga
Impératif
entschuldig
entschuldiga mìr
entschuldiga
entschuldiga Sìe

Verbe enttäuischa décevoir enttäuschen
Indicatif du verbe enttäuischa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch enttäuisch ìch düe enttäuischaìch hà enttäuischtìch wìrr enttäuischaìch hà enttäuischt ghààìch wìrr enttäuischt hàà
dü enttäui(sch)sch dü düesch enttäuischadü hàsch enttäuischtdü wìrsch enttäuischadü hàsch enttäuischt ghààdü wìrsch enttäuischt hàà
ar/sa/as enttäuischt ar/sa/as düet enttäuischaar/sa/as hàt enttäuischtar/sa/as wìrd enttäuischaar/sa/as hàt enttäuischt ghààar/sa/as wìrd enttäuischt hàà
mìr enttäuischa mìr düen enttäuischamìr han enttäuischtmìr wara enttäuischamìr han enttäuischt ghààmìr wara enttäuischt hàà
ìhr enttäuischa ìhr düen enttäuischaìhr han enttäuischtìhr wara enttäuischaìhr han enttäuischt ghààìhr wara enttäuischt hàà
sìe enttäuischa sìe düen enttäuischasìe han enttäuischtsìe wara enttäuischasìe han enttäuischt ghààsìe wara enttäuischt hàà
Sìe enttäuischa Sìe düen enttäuischaSìe han enttäuischtSìe wara enttäuischaSìe han enttäuischt ghààSìe wara enttäuischt hàà

Conditionnel du verbe enttäuischa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat enttäuischa - -ìch hatt enttäuischt
dü datsch enttäuischa - -dü hattsch enttäuischt
ar/sa/as dat enttäuischa - -ar/sa/as hatt enttäuischt
mìr datta enttäuischa - -mìr hatta enttäuischt
ìhr datta enttäuischa - -ìhr hatta enttäuischt
sìe datta enttäuischa - -sìe hatta enttäuischt
Sìe datta enttäuischa - -Sìe hatta enttäuischt

Impératif du verbe enttäuischa
Impératif
enttäuisch
enttäuischa mìr
enttäuischa
enttäuischa Sìe

Verbe entwìckla développer entwickeln
Indicatif du verbe entwìckla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch entwìckel ìch düe entwìcklaìch hà entwìckeltìch wìrr entwìcklaìch hà entwìckelt ghààìch wìrr entwìckelt hàà
dü entwìckelsch dü düesch entwìckladü hàsch entwìckeltdü wìrsch entwìckladü hàsch entwìckelt ghààdü wìrsch entwìckelt hàà
ar/sa/as entwìckelt ar/sa/as düet entwìcklaar/sa/as hàt entwìckeltar/sa/as wìrd entwìcklaar/sa/as hàt entwìckelt ghààar/sa/as wìrd entwìckelt hàà
mìr entwìckla mìr düen entwìcklamìr han entwìckeltmìr wara entwìcklamìr han entwìckelt ghààmìr wara entwìckelt hàà
ìhr entwìckla ìhr düen entwìcklaìhr han entwìckeltìhr wara entwìcklaìhr han entwìckelt ghààìhr wara entwìckelt hàà
sìe entwìckla sìe düen entwìcklasìe han entwìckeltsìe wara entwìcklasìe han entwìckelt ghààsìe wara entwìckelt hàà
Sìe entwìckla Sìe düen entwìcklaSìe han entwìckeltSìe wara entwìcklaSìe han entwìckelt ghààSìe wara entwìckelt hàà

Conditionnel du verbe entwìckla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat entwìckla - -ìch hatt entwìckelt
dü datsch entwìckla - -dü hattsch entwìckelt
ar/sa/as dat entwìckla - -ar/sa/as hatt entwìckelt
mìr datta entwìckla - -mìr hatta entwìckelt
ìhr datta entwìckla - -ìhr hatta entwìckelt
sìe datta entwìckla - -sìe hatta entwìckelt
Sìe datta entwìckla - -Sìe hatta entwìckelt

Impératif du verbe entwìckla
Impératif
entwìckel
entwìckela mìr
entwìckela
entwìckela Sìe

Verbe erfìlla satisfaire erfüllen
Indicatif du verbe erfìlla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erfìll ìch düe erfìllaìch hà erfìlltìch wìrr erfìllaìch hà erfìllt ghààìch wìrr erfìllt hàà
dü erfìllsch dü düesch erfìlladü hàsch erfìlltdü wìrsch erfìlladü hàsch erfìllt ghààdü wìrsch erfìllt hàà
ar/sa/as erfìllt ar/sa/as düet erfìllaar/sa/as hàt erfìlltar/sa/as wìrd erfìllaar/sa/as hàt erfìllt ghààar/sa/as wìrd erfìllt hàà
mìr erfìlla mìr düen erfìllamìr han erfìlltmìr wara erfìllamìr han erfìllt ghààmìr wara erfìllt hàà
ìhr erfìlla ìhr düen erfìllaìhr han erfìlltìhr wara erfìllaìhr han erfìllt ghààìhr wara erfìllt hàà
sìe erfìlla sìe düen erfìllasìe han erfìlltsìe wara erfìllasìe han erfìllt ghààsìe wara erfìllt hàà
Sìe erfìlla Sìe düen erfìllaSìe han erfìlltSìe wara erfìllaSìe han erfìllt ghààSìe wara erfìllt hàà

Conditionnel du verbe erfìlla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erfìlla - -ìch hatt erfìllt
dü datsch erfìlla - -dü hattsch erfìllt
ar/sa/as dat erfìlla - -ar/sa/as hatt erfìllt
mìr datta erfìlla - -mìr hatta erfìllt
ìhr datta erfìlla - -ìhr hatta erfìllt
sìe datta erfìlla - -sìe hatta erfìllt
Sìe datta erfìlla - -Sìe hatta erfìllt

Impératif du verbe erfìlla
Impératif
erfìll
erfìlla mìr
erfìlla
erfìlla Sìe

Verbe erfìnda inventer erfinden
Indicatif du verbe erfìnda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erfìnd ìch düe erfìndaìch hà erfundaìch wìrr erfìndaìch hà erfunda ghààìch wìrr erfunda hàà
dü erfìndsch dü düesch erfìndadü hàsch erfundadü wìrsch erfìndadü hàsch erfunda ghààdü wìrsch erfunda hàà
ar/sa/as erfìndet ar/sa/as düet erfìndaar/sa/as hàt erfundaar/sa/as wìrd erfìndaar/sa/as hàt erfunda ghààar/sa/as wìrd erfunda hàà
mìr erfìnda mìr düen erfìndamìr han erfundamìr wara erfìndamìr han erfunda ghààmìr wara erfunda hàà
ìhr erfìnda ìhr düen erfìndaìhr han erfundaìhr wara erfìndaìhr han erfunda ghààìhr wara erfunda hàà
sìe erfìnda sìe düen erfìndasìe han erfundasìe wara erfìndasìe han erfunda ghààsìe wara erfunda hàà
Sìe erfìnda Sìe düen erfìndaSìe han erfundaSìe wara erfìndaSìe han erfunda ghààSìe wara erfunda hàà

Conditionnel du verbe erfìnda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erfìnda - -ìch hatt erfunda
dü datsch erfìnda - -dü hattsch erfunda
ar/sa/as dat erfìnda - -ar/sa/as hatt erfunda
mìr datta erfìnda - -mìr hatta erfunda
ìhr datta erfìnda - -ìhr hatta erfunda
sìe datta erfìnda - -sìe hatta erfunda
Sìe datta erfìnda - -Sìe hatta erfunda

Impératif du verbe erfìnda
Impératif
erfìnd
erfìnda mìr
erfìnda
erfìnda Sìe

Verbe erkenna reconnaître erkennen
Indicatif du verbe erkenna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erkenn ìch düe erkennaìch hà erkenntìch wìrr erkennaìch hà erkennt ghààìch wìrr erkennt hàà
dü erkennsch dü düesch erkennadü hàsch erkenntdü wìrsch erkennadü hàsch erkennt ghààdü wìrsch erkennt hàà
ar/sa/as erkennt ar/sa/as düet erkennaar/sa/as hàt erkenntar/sa/as wìrd erkennaar/sa/as hàt erkennt ghààar/sa/as wìrd erkennt hàà
mìr erkenna mìr düen erkennamìr han erkenntmìr wara erkennamìr han erkennt ghààmìr wara erkennt hàà
ìhr erkenna ìhr düen erkennaìhr han erkenntìhr wara erkennaìhr han erkennt ghààìhr wara erkennt hàà
sìe erkenna sìe düen erkennasìe han erkenntsìe wara erkennasìe han erkennt ghààsìe wara erkennt hàà
Sìe erkenna Sìe düen erkennaSìe han erkenntSìe wara erkennaSìe han erkennt ghààSìe wara erkennt hàà

Conditionnel du verbe erkenna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erkenna - -ìch hatt erkennt
dü datsch erkenna - -dü hattsch erkennt
ar/sa/as dat erkenna - -ar/sa/as hatt erkennt
mìr datta erkenna - -mìr hatta erkennt
ìhr datta erkenna - -ìhr hatta erkennt
sìe datta erkenna - -sìe hatta erkennt
Sìe datta erkenna - -Sìe hatta erkennt

Impératif du verbe erkenna
Impératif
erkenn
erkenna mìr
erkenna
erkenna Sìe

Verbe erlediga liquider erledigen
Indicatif du verbe erlediga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erledig ìch düe erledigaìch hà erledigtìch wìrr erledigaìch hà erledigt ghààìch wìrr erledigt hàà
dü erledigsch dü düesch erledigadü hàsch erledigtdü wìrsch erledigadü hàsch erledigt ghààdü wìrsch erledigt hàà
ar/sa/as erledigt ar/sa/as düet erledigaar/sa/as hàt erledigtar/sa/as wìrd erledigaar/sa/as hàt erledigt ghààar/sa/as wìrd erledigt hàà
mìr erlediga mìr düen erledigamìr han erledigtmìr wara erledigamìr han erledigt ghààmìr wara erledigt hàà
ìhr erlediga ìhr düen erledigaìhr han erledigtìhr wara erledigaìhr han erledigt ghààìhr wara erledigt hàà
sìe erlediga sìe düen erledigasìe han erledigtsìe wara erledigasìe han erledigt ghààsìe wara erledigt hàà
Sìe erlediga Sìe düen erledigaSìe han erledigtSìe wara erledigaSìe han erledigt ghààSìe wara erledigt hàà

Conditionnel du verbe erlediga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erlediga - -ìch hatt erledigt
dü datsch erlediga - -dü hattsch erledigt
ar/sa/as dat erlediga - -ar/sa/as hatt erledigt
mìr datta erlediga - -mìr hatta erledigt
ìhr datta erlediga - -ìhr hatta erledigt
sìe datta erlediga - -sìe hatta erledigt
Sìe datta erlediga - -Sìe hatta erledigt

Impératif du verbe erlediga
Impératif
erledig
erlediga mìr
erlediga
erlediga Sìe

Verbe erleesa délivrer erlösen
Indicatif du verbe erleesa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erlees ìch düe erleesaìch hà erleestìch wìrr erleesaìch hà erleest ghààìch wìrr erleest hàà
dü erlee(s)sch dü düesch erleesadü hàsch erleestdü wìrsch erleesadü hàsch erleest ghààdü wìrsch erleest hàà
ar/sa/as erleest ar/sa/as düet erleesaar/sa/as hàt erleestar/sa/as wìrd erleesaar/sa/as hàt erleest ghààar/sa/as wìrd erleest hàà
mìr erleesa mìr düen erleesamìr han erleestmìr wara erleesamìr han erleest ghààmìr wara erleest hàà
ìhr erleesa ìhr düen erleesaìhr han erleestìhr wara erleesaìhr han erleest ghààìhr wara erleest hàà
sìe erleesa sìe düen erleesasìe han erleestsìe wara erleesasìe han erleest ghààsìe wara erleest hàà
Sìe erleesa Sìe düen erleesaSìe han erleestSìe wara erleesaSìe han erleest ghààSìe wara erleest hàà

Conditionnel du verbe erleesa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erleesa - -ìch hatt erleest
dü datsch erleesa - -dü hattsch erleest
ar/sa/as dat erleesa - -ar/sa/as hatt erleest
mìr datta erleesa - -mìr hatta erleest
ìhr datta erleesa - -ìhr hatta erleest
sìe datta erleesa - -sìe hatta erleest
Sìe datta erleesa - -Sìe hatta erleest

Impératif du verbe erleesa
Impératif
erlees
erleesa mìr
erleesa
erleesa Sìe

Verbe erschracka effrayer erschrecken
Indicatif du verbe erschracka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erschräck ìch düe erschrackaìch hà erschräcktìch wìrr erschrackaìch hà erschräckt ghààìch wìrr erschräckt hàà
dü erschräcksch dü düesch erschrackadü hàsch erschräcktdü wìrsch erschrackadü hàsch erschräckt ghààdü wìrsch erschräckt hàà
ar/sa/as erschräckt ar/sa/as düet erschrackaar/sa/as hàt erschräcktar/sa/as wìrd erschrackaar/sa/as hàt erschräckt ghààar/sa/as wìrd erschräckt hàà
mìr erschräcka mìr düen erschrackamìr han erschräcktmìr wara erschrackamìr han erschräckt ghààmìr wara erschräckt hàà
ìhr erschräcka ìhr düen erschrackaìhr han erschräcktìhr wara erschrackaìhr han erschräckt ghààìhr wara erschräckt hàà
sìe erschräcka sìe düen erschrackasìe han erschräcktsìe wara erschrackasìe han erschräckt ghààsìe wara erschräckt hàà
Sìe erschräcka Sìe düen erschrackaSìe han erschräcktSìe wara erschrackaSìe han erschräckt ghààSìe wara erschräckt hàà

Conditionnel du verbe erschracka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erschracka - -ìch hatt erschräckt
dü datsch erschracka - -dü hattsch erschräckt
ar/sa/as dat erschracka - -ar/sa/as hatt erschräckt
mìr datta erschracka - -mìr hatta erschräckt
ìhr datta erschracka - -ìhr hatta erschräckt
sìe datta erschracka - -sìe hatta erschräckt
Sìe datta erschracka - -Sìe hatta erschräckt

Impératif du verbe erschracka
Impératif
erschräck
erschräcka mìr
erschräcka
erschräcka Sìe

Verbe erwàrta attendre erwarten
Indicatif du verbe erwàrta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch erwàrt ìch düe erwàrtaìch hà erwàrtaìch wìrr erwàrtaìch hà erwàrta ghààìch wìrr erwàrta hàà
dü erwàrtsch dü düesch erwàrtadü hàsch erwàrtadü wìrsch erwàrtadü hàsch erwàrta ghààdü wìrsch erwàrta hàà
ar/sa/as erwàrtet ar/sa/as düet erwàrtaar/sa/as hàt erwàrtaar/sa/as wìrd erwàrtaar/sa/as hàt erwàrta ghààar/sa/as wìrd erwàrta hàà
mìr erwàrta mìr düen erwàrtamìr han erwàrtamìr wara erwàrtamìr han erwàrta ghààmìr wara erwàrta hàà
ìhr erwàrta ìhr düen erwàrtaìhr han erwàrtaìhr wara erwàrtaìhr han erwàrta ghààìhr wara erwàrta hàà
sìe erwàrta sìe düen erwàrtasìe han erwàrtasìe wara erwàrtasìe han erwàrta ghààsìe wara erwàrta hàà
Sìe erwàrta Sìe düen erwàrtaSìe han erwàrtaSìe wara erwàrtaSìe han erwàrta ghààSìe wara erwàrta hàà

Conditionnel du verbe erwàrta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat erwàrta - -ìch hatt erwàrta
dü datsch erwàrta - -dü hattsch erwàrta
ar/sa/as dat erwàrta - -ar/sa/as hatt erwàrta
mìr datta erwàrta - -mìr hatta erwàrta
ìhr datta erwàrta - -ìhr hatta erwàrta
sìe datta erwàrta - -sìe hatta erwàrta
Sìe datta erwàrta - -Sìe hatta erwàrta

Impératif du verbe erwàrta
Impératif
erwàrt
erwàrta mìr
erwàrta
erwàrta Sìe

Verbe expliziara expliquer erklären
Indicatif du verbe expliziara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch expliziar ìch düe expliziaraìch hà expliziartìch wìrr expliziaraìch hà expliziart ghààìch wìrr expliziart hàà
dü expliziarsch dü düesch expliziaradü hàsch expliziartdü wìrsch expliziaradü hàsch expliziart ghààdü wìrsch expliziart hàà
ar/sa/as expliziart ar/sa/as düet expliziaraar/sa/as hàt expliziartar/sa/as wìrd expliziaraar/sa/as hàt expliziart ghààar/sa/as wìrd expliziart hàà
mìr expliziara mìr düen expliziaramìr han expliziartmìr wara expliziaramìr han expliziart ghààmìr wara expliziart hàà
ìhr expliziara ìhr düen expliziaraìhr han expliziartìhr wara expliziaraìhr han expliziart ghààìhr wara expliziart hàà
sìe expliziara sìe düen expliziarasìe han expliziartsìe wara expliziarasìe han expliziart ghààsìe wara expliziart hàà
Sìe expliziara Sìe düen expliziaraSìe han expliziartSìe wara expliziaraSìe han expliziart ghààSìe wara expliziart hàà

Conditionnel du verbe expliziara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat expliziara - -ìch hatt expliziart
dü datsch expliziara - -dü hattsch expliziart
ar/sa/as dat expliziara - -ar/sa/as hatt expliziart
mìr datta expliziara - -mìr hatta expliziart
ìhr datta expliziara - -ìhr hatta expliziart
sìe datta expliziara - -sìe hatta expliziart
Sìe datta expliziara - -Sìe hatta expliziart

Impératif du verbe expliziara
Impératif
expliziar
expliziara mìr
expliziara
expliziara Sìe

Verbe fahla manquer fehlen
Indicatif du verbe fahla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fahl ìch düe fahlaìch hà gfahltìch wìrr fahlaìch hà gfahlt ghààìch wìrr gfahlt hàà
dü fahlsch dü düesch fahladü hàsch gfahltdü wìrsch fahladü hàsch gfahlt ghààdü wìrsch gfahlt hàà
ar/sa/as fahlt ar/sa/as düet fahlaar/sa/as hàt gfahltar/sa/as wìrd fahlaar/sa/as hàt gfahlt ghààar/sa/as wìrd gfahlt hàà
mìr fahla mìr düen fahlamìr han gfahltmìr wara fahlamìr han gfahlt ghààmìr wara gfahlt hàà
ìhr fahla ìhr düen fahlaìhr han gfahltìhr wara fahlaìhr han gfahlt ghààìhr wara gfahlt hàà
sìe fahla sìe düen fahlasìe han gfahltsìe wara fahlasìe han gfahlt ghààsìe wara gfahlt hàà
Sìe fahla Sìe düen fahlaSìe han gfahltSìe wara fahlaSìe han gfahlt ghààSìe wara gfahlt hàà

Conditionnel du verbe fahla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fahla - -ìch hatt gfahlt
dü datsch fahla - -dü hattsch gfahlt
ar/sa/as dat fahla - -ar/sa/as hatt gfahlt
mìr datta fahla - -mìr hatta gfahlt
ìhr datta fahla - -ìhr hatta gfahlt
sìe datta fahla - -sìe hatta gfahlt
Sìe datta fahla - -Sìe hatta gfahlt

Impératif du verbe fahla
Impératif
fahl
fahla mìr
fahla
fahla Sìe

Verbe fanga attraper fangen
Indicatif du verbe fanga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fàng ìch düe fangaìch hà gfàngaìch wìrr fangaìch hà gfànga ghààìch wìrr gfànga hàà
dü fàngsch dü düesch fangadü hàsch gfàngadü wìrsch fangadü hàsch gfànga ghààdü wìrsch gfànga hàà
ar/sa/as fàngt ar/sa/as düet fangaar/sa/as hàt gfàngaar/sa/as wìrd fangaar/sa/as hàt gfànga ghààar/sa/as wìrd gfànga hàà
mìr fànga mìr düen fangamìr han gfàngamìr wara fangamìr han gfànga ghààmìr wara gfànga hàà
ìhr fànga ìhr düen fangaìhr han gfàngaìhr wara fangaìhr han gfànga ghààìhr wara gfànga hàà
sìe fànga sìe düen fangasìe han gfàngasìe wara fangasìe han gfànga ghààsìe wara gfànga hàà
Sìe fànga Sìe düen fangaSìe han gfàngaSìe wara fangaSìe han gfànga ghààSìe wara gfànga hàà

Conditionnel du verbe fanga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fanga - -ìch hatt gfànga
dü datsch fanga - -dü hattsch gfànga
ar/sa/as dat fanga - -ar/sa/as hatt gfànga
mìr datta fanga - -mìr hatta gfànga
ìhr datta fanga - -ìhr hatta gfànga
sìe datta fanga - -sìe hatta gfànga
Sìe datta fanga - -Sìe hatta gfànga

Impératif du verbe fanga
Impératif
fàng
fànga mìr
fànga
fànga Sìe

Verbe fiahra mener führen
Indicatif du verbe fiahra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fiahr ìch düe fiahraìch hà gfiahrtìch wìrr fiahraìch hà gfiahrt ghààìch wìrr gfiahrt hàà
dü fiahrsch dü düesch fiahradü hàsch gfiahrtdü wìrsch fiahradü hàsch gfiahrt ghààdü wìrsch gfiahrt hàà
ar/sa/as fiahrt ar/sa/as düet fiahraar/sa/as hàt gfiahrtar/sa/as wìrd fiahraar/sa/as hàt gfiahrt ghààar/sa/as wìrd gfiahrt hàà
mìr fiahra mìr düen fiahramìr han gfiahrtmìr wara fiahramìr han gfiahrt ghààmìr wara gfiahrt hàà
ìhr fiahra ìhr düen fiahraìhr han gfiahrtìhr wara fiahraìhr han gfiahrt ghààìhr wara gfiahrt hàà
sìe fiahra sìe düen fiahrasìe han gfiahrtsìe wara fiahrasìe han gfiahrt ghààsìe wara gfiahrt hàà
Sìe fiahra Sìe düen fiahraSìe han gfiahrtSìe wara fiahraSìe han gfiahrt ghààSìe wara gfiahrt hàà

Conditionnel du verbe fiahra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fiahra - -ìch hatt gfiahrt
dü datsch fiahra - -dü hattsch gfiahrt
ar/sa/as dat fiahra - -ar/sa/as hatt gfiahrt
mìr datta fiahra - -mìr hatta gfiahrt
ìhr datta fiahra - -ìhr hatta gfiahrt
sìe datta fiahra - -sìe hatta gfiahrt
Sìe datta fiahra - -Sìe hatta gfiahrt

Impératif du verbe fiahra
Impératif
fiahr
fiahra mìr
fiahra
fiahra Sìe

Verbe fiatra nourrir füttern
Indicatif du verbe fiatra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fiater ìch düe fiatraìch hà gfiatertìch wìrr fiatraìch hà gfiatert ghààìch wìrr gfiatert hàà
dü fiatersch dü düesch fiatradü hàsch gfiatertdü wìrsch fiatradü hàsch gfiatert ghààdü wìrsch gfiatert hàà
ar/sa/as fiatert ar/sa/as düet fiatraar/sa/as hàt gfiatertar/sa/as wìrd fiatraar/sa/as hàt gfiatert ghààar/sa/as wìrd gfiatert hàà
mìr fiatra mìr düen fiatramìr han gfiatertmìr wara fiatramìr han gfiatert ghààmìr wara gfiatert hàà
ìhr fiatra ìhr düen fiatraìhr han gfiatertìhr wara fiatraìhr han gfiatert ghààìhr wara gfiatert hàà
sìe fiatra sìe düen fiatrasìe han gfiatertsìe wara fiatrasìe han gfiatert ghààsìe wara gfiatert hàà
Sìe fiatra Sìe düen fiatraSìe han gfiatertSìe wara fiatraSìe han gfiatert ghààSìe wara gfiatert hàà

Conditionnel du verbe fiatra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fiatra - -ìch hatt gfiatert
dü datsch fiatra - -dü hattsch gfiatert
ar/sa/as dat fiatra - -ar/sa/as hatt gfiatert
mìr datta fiatra - -mìr hatta gfiatert
ìhr datta fiatra - -ìhr hatta gfiatert
sìe datta fiatra - -sìe hatta gfiatert
Sìe datta fiatra - -Sìe hatta gfiatert

Impératif du verbe fiatra
Impératif
fiater
fiatera mìr
fiatera
fiatera Sìe

Verbe fiira fêter feiern
Indicatif du verbe fiira
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fiir ìch düe fiiraìch hà gfiirtìch wìrr fiiraìch hà gfiirt ghààìch wìrr gfiirt hàà
dü fiirsch dü düesch fiiradü hàsch gfiirtdü wìrsch fiiradü hàsch gfiirt ghààdü wìrsch gfiirt hàà
ar/sa/as fiirt ar/sa/as düet fiiraar/sa/as hàt gfiirtar/sa/as wìrd fiiraar/sa/as hàt gfiirt ghààar/sa/as wìrd gfiirt hàà
mìr fiira mìr düen fiiramìr han gfiirtmìr wara fiiramìr han gfiirt ghààmìr wara gfiirt hàà
ìhr fiira ìhr düen fiiraìhr han gfiirtìhr wara fiiraìhr han gfiirt ghààìhr wara gfiirt hàà
sìe fiira sìe düen fiirasìe han gfiirtsìe wara fiirasìe han gfiirt ghààsìe wara gfiirt hàà
Sìe fiira Sìe düen fiiraSìe han gfiirtSìe wara fiiraSìe han gfiirt ghààSìe wara gfiirt hàà

Conditionnel du verbe fiira
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fiira - -ìch hatt gfiirt
dü datsch fiira - -dü hattsch gfiirt
ar/sa/as dat fiira - -ar/sa/as hatt gfiirt
mìr datta fiira - -mìr hatta gfiirt
ìhr datta fiira - -ìhr hatta gfiirt
sìe datta fiira - -sìe hatta gfiirt
Sìe datta fiira - -Sìe hatta gfiirt

Impératif du verbe fiira
Impératif
fiir
fiira mìr
fiira
fiira Sìe

Verbe filma filmer filmen
Indicatif du verbe filma
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch film ìch düe filmaìch hà gfilmtìch wìrr filmaìch hà gfilmt ghààìch wìrr gfilmt hàà
dü filmsch dü düesch filmadü hàsch gfilmtdü wìrsch filmadü hàsch gfilmt ghààdü wìrsch gfilmt hàà
ar/sa/as filmt ar/sa/as düet filmaar/sa/as hàt gfilmtar/sa/as wìrd filmaar/sa/as hàt gfilmt ghààar/sa/as wìrd gfilmt hàà
mìr filma mìr düen filmamìr han gfilmtmìr wara filmamìr han gfilmt ghààmìr wara gfilmt hàà
ìhr filma ìhr düen filmaìhr han gfilmtìhr wara filmaìhr han gfilmt ghààìhr wara gfilmt hàà
sìe filma sìe düen filmasìe han gfilmtsìe wara filmasìe han gfilmt ghààsìe wara gfilmt hàà
Sìe filma Sìe düen filmaSìe han gfilmtSìe wara filmaSìe han gfilmt ghààSìe wara gfilmt hàà

Conditionnel du verbe filma
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat filma - -ìch hatt gfilmt
dü datsch filma - -dü hattsch gfilmt
ar/sa/as dat filma - -ar/sa/as hatt gfilmt
mìr datta filma - -mìr hatta gfilmt
ìhr datta filma - -ìhr hatta gfilmt
sìe datta filma - -sìe hatta gfilmt
Sìe datta filma - -Sìe hatta gfilmt

Impératif du verbe filma
Impératif
film
filma mìr
filma
filma Sìe

Verbe flìcka réparer flicken
Indicatif du verbe flìcka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch flìck ìch düe flìckaìch hà gflìcktìch wìrr flìckaìch hà gflìckt ghààìch wìrr gflìckt hàà
dü flìcksch dü düesch flìckadü hàsch gflìcktdü wìrsch flìckadü hàsch gflìckt ghààdü wìrsch gflìckt hàà
ar/sa/as flìckt ar/sa/as düet flìckaar/sa/as hàt gflìcktar/sa/as wìrd flìckaar/sa/as hàt gflìckt ghààar/sa/as wìrd gflìckt hàà
mìr flìcka mìr düen flìckamìr han gflìcktmìr wara flìckamìr han gflìckt ghààmìr wara gflìckt hàà
ìhr flìcka ìhr düen flìckaìhr han gflìcktìhr wara flìckaìhr han gflìckt ghààìhr wara gflìckt hàà
sìe flìcka sìe düen flìckasìe han gflìcktsìe wara flìckasìe han gflìckt ghààsìe wara gflìckt hàà
Sìe flìcka Sìe düen flìckaSìe han gflìcktSìe wara flìckaSìe han gflìckt ghààSìe wara gflìckt hàà

Conditionnel du verbe flìcka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat flìcka - -ìch hatt gflìckt
dü datsch flìcka - -dü hattsch gflìckt
ar/sa/as dat flìcka - -ar/sa/as hatt gflìckt
mìr datta flìcka - -mìr hatta gflìckt
ìhr datta flìcka - -ìhr hatta gflìckt
sìe datta flìcka - -sìe hatta gflìckt
Sìe datta flìcka - -Sìe hatta gflìckt

Impératif du verbe flìcka
Impératif
flìck
flìcka mìr
flìcka
flìcka Sìe

Verbe foltra torturer foltern
Indicatif du verbe foltra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch folter ìch düe foltraìch hà gfoltertìch wìrr foltraìch hà gfoltert ghààìch wìrr gfoltert hàà
dü foltersch dü düesch foltradü hàsch gfoltertdü wìrsch foltradü hàsch gfoltert ghààdü wìrsch gfoltert hàà
ar/sa/as foltert ar/sa/as düet foltraar/sa/as hàt gfoltertar/sa/as wìrd foltraar/sa/as hàt gfoltert ghààar/sa/as wìrd gfoltert hàà
mìr foltra mìr düen foltramìr han gfoltertmìr wara foltramìr han gfoltert ghààmìr wara gfoltert hàà
ìhr foltra ìhr düen foltraìhr han gfoltertìhr wara foltraìhr han gfoltert ghààìhr wara gfoltert hàà
sìe foltra sìe düen foltrasìe han gfoltertsìe wara foltrasìe han gfoltert ghààsìe wara gfoltert hàà
Sìe foltra Sìe düen foltraSìe han gfoltertSìe wara foltraSìe han gfoltert ghààSìe wara gfoltert hàà

Conditionnel du verbe foltra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat foltra - -ìch hatt gfoltert
dü datsch foltra - -dü hattsch gfoltert
ar/sa/as dat foltra - -ar/sa/as hatt gfoltert
mìr datta foltra - -mìr hatta gfoltert
ìhr datta foltra - -ìhr hatta gfoltert
sìe datta foltra - -sìe hatta gfoltert
Sìe datta foltra - -Sìe hatta gfoltert

Impératif du verbe foltra
Impératif
folter
foltera mìr
foltera
foltera Sìe

Verbe frassa bouffer fressen
Indicatif du verbe frassa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch frìss ìch düe frassaìch hà gfrassaìch wìrr frassaìch hà gfrassa ghààìch wìrr gfrassa hàà
dü frìsch dü düesch frassadü hàsch gfrassadü wìrsch frassadü hàsch gfrassa ghààdü wìrsch gfrassa hàà
ar/sa/as frìsst ar/sa/as düet frassaar/sa/as hàt gfrassaar/sa/as wìrd frassaar/sa/as hàt gfrassa ghààar/sa/as wìrd gfrassa hàà
mìr frassa mìr düen frassamìr han gfrassamìr wara frassamìr han gfrassa ghààmìr wara gfrassa hàà
ìhr frassa ìhr düen frassaìhr han gfrassaìhr wara frassaìhr han gfrassa ghààìhr wara gfrassa hàà
sìe frassa sìe düen frassasìe han gfrassasìe wara frassasìe han gfrassa ghààsìe wara gfrassa hàà
Sìe frassa Sìe düen frassaSìe han gfrassaSìe wara frassaSìe han gfrassa ghààSìe wara gfrassa hàà

Conditionnel du verbe frassa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat frassa - -ìch hatt gfrassa
dü datsch frassa - -dü hattsch gfrassa
ar/sa/as dat frassa - -ar/sa/as hatt gfrassa
mìr datta frassa - -mìr hatta gfrassa
ìhr datta frassa - -ìhr hatta gfrassa
sìe datta frassa - -sìe hatta gfrassa
Sìe datta frassa - -Sìe hatta gfrassa

Impératif du verbe frassa
Impératif
frìss
frassa mìr
frassa
frassa Sìe

Verbe friara geler frieren
Indicatif du verbe friara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch friar ìch düe friaraìch hà gfroraìch wìrr friaraìch hà gfrora ghààìch wìrr gfrora hàà
dü friarsch dü düesch friaradü hàsch gfroradü wìrsch friaradü hàsch gfrora ghààdü wìrsch gfrora hàà
ar/sa/as friart ar/sa/as düet friaraar/sa/as hàt gfroraar/sa/as wìrd friaraar/sa/as hàt gfrora ghààar/sa/as wìrd gfrora hàà
mìr friara mìr düen friaramìr han gfroramìr wara friaramìr han gfrora ghààmìr wara gfrora hàà
ìhr friara ìhr düen friaraìhr han gfroraìhr wara friaraìhr han gfrora ghààìhr wara gfrora hàà
sìe friara sìe düen friarasìe han gfrorasìe wara friarasìe han gfrora ghààsìe wara gfrora hàà
Sìe friara Sìe düen friaraSìe han gfroraSìe wara friaraSìe han gfrora ghààSìe wara gfrora hàà

Conditionnel du verbe friara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat friara - -ìch hatt gfrora
dü datsch friara - -dü hattsch gfrora
ar/sa/as dat friara - -ar/sa/as hatt gfrora
mìr datta friara - -mìr hatta gfrora
ìhr datta friara - -ìhr hatta gfrora
sìe datta friara - -sìe hatta gfrora
Sìe datta friara - -Sìe hatta gfrora

Impératif du verbe friara
Impératif
friar
friara mìr
friara
friara Sìe

Verbe froga demander fragen
Indicatif du verbe froga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch frogg ìch düe frogaìch hà gfroggtìch wìrr frogaìch hà gfroggt ghààìch wìrr gfroggt hàà
dü froggsch dü düesch frogadü hàsch gfroggtdü wìrsch frogadü hàsch gfroggt ghààdü wìrsch gfroggt hàà
ar/sa/as froggt ar/sa/as düet frogaar/sa/as hàt gfroggtar/sa/as wìrd frogaar/sa/as hàt gfroggt ghààar/sa/as wìrd gfroggt hàà
mìr froga mìr düen frogamìr han gfroggtmìr wara frogamìr han gfroggt ghààmìr wara gfroggt hàà
ìhr froga ìhr düen frogaìhr han gfroggtìhr wara frogaìhr han gfroggt ghààìhr wara gfroggt hàà
sìe froga sìe düen frogasìe han gfroggtsìe wara frogasìe han gfroggt ghààsìe wara gfroggt hàà
Sìe froga Sìe düen frogaSìe han gfroggtSìe wara frogaSìe han gfroggt ghààSìe wara gfroggt hàà

Conditionnel du verbe froga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat froga - -ìch hatt gfroggt
dü datsch froga - -dü hattsch gfroggt
ar/sa/as dat froga - -ar/sa/as hatt gfroggt
mìr datta froga - -mìr hatta gfroggt
ìhr datta froga - -ìhr hatta gfroggt
sìe datta froga - -sìe hatta gfroggt
Sìe datta froga - -Sìe hatta gfroggt

Impératif du verbe froga
Impératif
frogg
froga mìr
froga
froga Sìe

Verbe ààfànga commencer beginnen
Indicatif du verbe ààfànga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fàng ààìch düe ààfàngaìch hà ààgfàngaìch wìrr ààfàngaìch hà ààgfànga ghààìch wìrr ààgfànga hàà
dü fàngsch ààdü düesch ààfàngadü hàsch ààgfàngadü wìrsch ààfàngadü hàsch ààgfànga ghààdü wìrsch ààgfànga hàà
ar/sa/as fàngt ààar/sa/as düet ààfàngaar/sa/as hàt ààgfàngaar/sa/as wìrd ààfàngaar/sa/as hàt ààgfànga ghààar/sa/as wìrd ààgfànga hàà
mìr fànga ààmìr düen ààfàngamìr han ààgfàngamìr wara ààfàngamìr han ààgfànga ghààmìr wara ààgfànga hàà
ìhr fànga ààìhr düen ààfàngaìhr han ààgfàngaìhr wara ààfàngaìhr han ààgfànga ghààìhr wara ààgfànga hàà
sìe fànga ààsìe düen ààfàngasìe han ààgfàngasìe wara ààfàngasìe han ààgfànga ghààsìe wara ààgfànga hàà
Sìe fànga ààSìe düen ààfàngaSìe han ààgfàngaSìe wara ààfàngaSìe han ààgfànga ghààSìe wara ààgfànga hàà

Conditionnel du verbe ààfànga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààfànga - -ìch hatt ààgfànga
dü datsch ààfànga - -dü hattsch ààgfànga
ar/sa/as dat ààfànga - -ar/sa/as hatt ààgfànga
mìr datta ààfànga - -mìr hatta ààgfànga
ìhr datta ààfànga - -ìhr hatta ààgfànga
sìe datta ààfànga - -sìe hatta ààgfànga
Sìe datta ààfànga - -Sìe hatta ààgfànga

Impératif du verbe ààfànga
Impératif
fàng àà
fànga mìr àà
fànga àà
fànga Sìe àà

Verbe fìlla remplir ausfüllen
Indicatif du verbe fìlla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fìll ìch düe fìllaìch hà gfìlltìch wìrr fìllaìch hà gfìllt ghààìch wìrr gfìllt hàà
dü fìllsch dü düesch fìlladü hàsch gfìlltdü wìrsch fìlladü hàsch gfìllt ghààdü wìrsch gfìllt hàà
ar/sa/as fìllt ar/sa/as düet fìllaar/sa/as hàt gfìlltar/sa/as wìrd fìllaar/sa/as hàt gfìllt ghààar/sa/as wìrd gfìllt hàà
mìr fìlla mìr düen fìllamìr han gfìlltmìr wara fìllamìr han gfìllt ghààmìr wara gfìllt hàà
ìhr fìlla ìhr düen fìllaìhr han gfìlltìhr wara fìllaìhr han gfìllt ghààìhr wara gfìllt hàà
sìe fìlla sìe düen fìllasìe han gfìlltsìe wara fìllasìe han gfìllt ghààsìe wara gfìllt hàà
Sìe fìlla Sìe düen fìllaSìe han gfìlltSìe wara fìllaSìe han gfìllt ghààSìe wara gfìllt hàà

Conditionnel du verbe fìlla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fìlla - -ìch hatt gfìllt
dü datsch fìlla - -dü hattsch gfìllt
ar/sa/as dat fìlla - -ar/sa/as hatt gfìllt
mìr datta fìlla - -mìr hatta gfìllt
ìhr datta fìlla - -ìhr hatta gfìllt
sìe datta fìlla - -sìe hatta gfìllt
Sìe datta fìlla - -Sìe hatta gfìllt

Impératif du verbe fìlla
Impératif
fìll
fìlla mìr
fìlla
fìlla Sìe

Verbe fìnda trouver finden
Indicatif du verbe fìnda
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fìnd ìch düe fìndaìch hà gfundaìch wìrr fìndaìch hà gfunda ghààìch wìrr gfunda hàà
dü fìndsch dü düesch fìndadü hàsch gfundadü wìrsch fìndadü hàsch gfunda ghààdü wìrsch gfunda hàà
ar/sa/as fìndet ar/sa/as düet fìndaar/sa/as hàt gfundaar/sa/as wìrd fìndaar/sa/as hàt gfunda ghààar/sa/as wìrd gfunda hàà
mìr fìnda mìr düen fìndamìr han gfundamìr wara fìndamìr han gfunda ghààmìr wara gfunda hàà
ìhr fìnda ìhr düen fìndaìhr han gfundaìhr wara fìndaìhr han gfunda ghààìhr wara gfunda hàà
sìe fìnda sìe düen fìndasìe han gfundasìe wara fìndasìe han gfunda ghààsìe wara gfunda hàà
Sìe fìnda Sìe düen fìndaSìe han gfundaSìe wara fìndaSìe han gfunda ghààSìe wara gfunda hàà

Conditionnel du verbe fìnda
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fìnda - -ìch hatt gfunda
dü datsch fìnda - -dü hattsch gfunda
ar/sa/as dat fìnda - -ar/sa/as hatt gfunda
mìr datta fìnda - -mìr hatta gfunda
ìhr datta fìnda - -ìhr hatta gfunda
sìe datta fìnda - -sìe hatta gfunda
Sìe datta fìnda - -Sìe hatta gfunda

Impératif du verbe fìnda
Impératif
fìnd
fìnda mìr
fìnda
fìnda Sìe

Verbe fühla ressentir fühlen
Indicatif du verbe fühla
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch fühl ìch düe fühlaìch hà gfühltìch wìrr fühlaìch hà gfühlt ghààìch wìrr gfühlt hàà
dü fühlsch dü düesch fühladü hàsch gfühltdü wìrsch fühladü hàsch gfühlt ghààdü wìrsch gfühlt hàà
ar/sa/as fühlt ar/sa/as düet fühlaar/sa/as hàt gfühltar/sa/as wìrd fühlaar/sa/as hàt gfühlt ghààar/sa/as wìrd gfühlt hàà
mìr fühla mìr düen fühlamìr han gfühltmìr wara fühlamìr han gfühlt ghààmìr wara gfühlt hàà
ìhr fühla ìhr düen fühlaìhr han gfühltìhr wara fühlaìhr han gfühlt ghààìhr wara gfühlt hàà
sìe fühla sìe düen fühlasìe han gfühltsìe wara fühlasìe han gfühlt ghààsìe wara gfühlt hàà
Sìe fühla Sìe düen fühlaSìe han gfühltSìe wara fühlaSìe han gfühlt ghààSìe wara gfühlt hàà

Conditionnel du verbe fühla
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat fühla - -ìch hatt gfühlt
dü datsch fühla - -dü hattsch gfühlt
ar/sa/as dat fühla - -ar/sa/as hatt gfühlt
mìr datta fühla - -mìr hatta gfühlt
ìhr datta fühla - -ìhr hatta gfühlt
sìe datta fühla - -sìe hatta gfühlt
Sìe datta fühla - -Sìe hatta gfühlt

Impératif du verbe fühla
Impératif
fühl
fühla mìr
fühla
fühla Sìe

Verbe gaa donner geben
Indicatif du verbe gaa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gìbb ìch düe gaaìch hà gaaìch wìrr gaaìch hà gaa ghààìch wìrr gaa hàà
dü gìsch dü düesch gaadü hàsch gaadü wìrsch gaadü hàsch gaa ghààdü wìrsch gaa hàà
ar/sa/as gìtt ar/sa/as düet gaaar/sa/as hàt gaaar/sa/as wìrd gaaar/sa/as hàt gaa ghààar/sa/as wìrd gaa hàà
mìr gann mìr düen gaamìr han gaamìr wara gaamìr han gaa ghààmìr wara gaa hàà
ìhr gann ìhr düen gaaìhr han gaaìhr wara gaaìhr han gaa ghààìhr wara gaa hàà
sìe gann sìe düen gaasìe han gaasìe wara gaasìe han gaa ghààsìe wara gaa hàà
Sìe gann Sìe düen gaaSìe han gaaSìe wara gaaSìe han gaa ghààSìe wara gaa hàà

Conditionnel du verbe gaa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gaaìch gaab ìch gaab ìch hatt gaa
dü datsch gaadü gaabsch dü gaabsch dü hattsch gaa
ar/sa/as dat gaaar/sa/as gaab ar/sa/as gaab ar/sa/as hatt gaa
mìr datta gaamìr gaabta mìr gaabta mìr hatta gaa
ìhr datta gaaìhr gaabta ìhr gaabta ìhr hatta gaa
sìe datta gaasìe gaabta sìe gaabta sìe hatta gaa
Sìe datta gaaSìe gaabta Sìe gaabta Sìe hatta gaa

Impératif du verbe gaa
Impératif
gìbb
gann mìr
gann
gann Sìe

Verbe ààgaa indiquer angeben
Indicatif du verbe ààgaa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gìbb ààìch düe ààgaaìch hà ààgaaìch wìrr ààgaaìch hà ààgaa ghààìch wìrr ààgaa hàà
dü gìsch ààdü düesch ààgaadü hàsch ààgaadü wìrsch ààgaadü hàsch ààgaa ghààdü wìrsch ààgaa hàà
ar/sa/as gìtt ààar/sa/as düet ààgaaar/sa/as hàt ààgaaar/sa/as wìrd ààgaaar/sa/as hàt ààgaa ghààar/sa/as wìrd ààgaa hàà
mìr gann ààmìr düen ààgaamìr han ààgaamìr wara ààgaamìr han ààgaa ghààmìr wara ààgaa hàà
ìhr gann ààìhr düen ààgaaìhr han ààgaaìhr wara ààgaaìhr han ààgaa ghààìhr wara ààgaa hàà
sìe gann ààsìe düen ààgaasìe han ààgaasìe wara ààgaasìe han ààgaa ghààsìe wara ààgaa hàà
Sìe gann ààSìe düen ààgaaSìe han ààgaaSìe wara ààgaaSìe han ààgaa ghààSìe wara ààgaa hàà

Conditionnel du verbe ààgaa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààgaaìch gab ààìch gab ààìch hatt ààgaa
dü datsch ààgaadü gabsch ààdü gabsch ààdü hattsch ààgaa
ar/sa/as dat ààgaaar/sa/as gab ààar/sa/as gab ààar/sa/as hatt ààgaa
mìr datta ààgaamìr gabta ààmìr gabta ààmìr hatta ààgaa
ìhr datta ààgaaìhr gabta ààìhr gabta ààìhr hatta ààgaa
sìe datta ààgaasìe gabta ààsìe gabta ààsìe hatta ààgaa
Sìe datta ààgaaSìe gabta ààSìe gabta ààSìe hatta ààgaa

Impératif du verbe ààgaa
Impératif
gìbb
gann mìr
gann
gann Sìe

Verbe igaa renseigner eingaben
Indicatif du verbe igaa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gìbb iìch düe igaaìch hà igaaìch wìrr igaaìch hà igaa ghààìch wìrr igaa hàà
dü gìsch idü düesch igaadü hàsch igaadü wìrsch igaadü hàsch igaa ghààdü wìrsch igaa hàà
ar/sa/as gìtt iar/sa/as düet igaaar/sa/as hàt igaaar/sa/as wìrd igaaar/sa/as hàt igaa ghààar/sa/as wìrd igaa hàà
mìr gann imìr düen igaamìr han igaamìr wara igaamìr han igaa ghààmìr wara igaa hàà
ìhr gann iìhr düen igaaìhr han igaaìhr wara igaaìhr han igaa ghààìhr wara igaa hàà
sìe gann isìe düen igaasìe han igaasìe wara igaasìe han igaa ghààsìe wara igaa hàà
Sìe gann iSìe düen igaaSìe han igaaSìe wara igaaSìe han igaa ghààSìe wara igaa hàà

Conditionnel du verbe igaa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat igaaìch gab iìch gab iìch hatt igaa
dü datsch igaadü gabsch idü gabsch idü hattsch igaa
ar/sa/as dat igaaar/sa/as gab iar/sa/as gab iar/sa/as hatt igaa
mìr datta igaamìr gabta imìr gabta imìr hatta igaa
ìhr datta igaaìhr gabta iìhr gabta iìhr hatta igaa
sìe datta igaasìe gabta isìe gabta isìe hatta igaa
Sìe datta igaaSìe gabta iSìe gabta iSìe hatta igaa

Impératif du verbe igaa
Impératif
gìbb
gann mìr
gann
gann Sìe

Verbe üsgaa dépenser ausgeben
Indicatif du verbe üsgaa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gìbb üsìch düe üsgaaìch hà üsgaaìch wìrr üsgaaìch hà üsgaa ghààìch wìrr üsgaa hàà
dü gìsch üsdü düesch üsgaadü hàsch üsgaadü wìrsch üsgaadü hàsch üsgaa ghààdü wìrsch üsgaa hàà
ar/sa/as gìtt üsar/sa/as düet üsgaaar/sa/as hàt üsgaaar/sa/as wìrd üsgaaar/sa/as hàt üsgaa ghààar/sa/as wìrd üsgaa hàà
mìr gann üsmìr düen üsgaamìr han üsgaamìr wara üsgaamìr han üsgaa ghààmìr wara üsgaa hàà
ìhr gann üsìhr düen üsgaaìhr han üsgaaìhr wara üsgaaìhr han üsgaa ghààìhr wara üsgaa hàà
sìe gann üssìe düen üsgaasìe han üsgaasìe wara üsgaasìe han üsgaa ghààsìe wara üsgaa hàà
Sìe gann üsSìe düen üsgaaSìe han üsgaaSìe wara üsgaaSìe han üsgaa ghààSìe wara üsgaa hàà

Conditionnel du verbe üsgaa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat üsgaaìch gab üsìch gab üsìch hatt üsgaa
dü datsch üsgaadü gabsch üsdü gabsch üsdü hattsch üsgaa
ar/sa/as dat üsgaaar/sa/as gab üsar/sa/as gab üsar/sa/as hatt üsgaa
mìr datta üsgaamìr gabta üsmìr gabta üsmìr hatta üsgaa
ìhr datta üsgaaìhr gabta üsìhr gabta üsìhr hatta üsgaa
sìe datta üsgaasìe gabta üssìe gabta üssìe hatta üsgaa
Sìe datta üsgaaSìe gabta üsSìe gabta üsSìe hatta üsgaa

Impératif du verbe üsgaa
Impératif
gìbb
gann mìr
gann
gann Sìe

Verbe züegaa admettre zugeben
Indicatif du verbe züegaa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gìbb züeìch düe züegaaìch hà züegaaìch wìrr züegaaìch hà züegaa ghààìch wìrr züegaa hàà
dü gìsch züedü düesch züegaadü hàsch züegaadü wìrsch züegaadü hàsch züegaa ghààdü wìrsch züegaa hàà
ar/sa/as gìtt züear/sa/as düet züegaaar/sa/as hàt züegaaar/sa/as wìrd züegaaar/sa/as hàt züegaa ghààar/sa/as wìrd züegaa hàà
mìr gann züemìr düen züegaamìr han züegaamìr wara züegaamìr han züegaa ghààmìr wara züegaa hàà
ìhr gann züeìhr düen züegaaìhr han züegaaìhr wara züegaaìhr han züegaa ghààìhr wara züegaa hàà
sìe gann züesìe düen züegaasìe han züegaasìe wara züegaasìe han züegaa ghààsìe wara züegaa hàà
Sìe gann züeSìe düen züegaaSìe han züegaaSìe wara züegaaSìe han züegaa ghààSìe wara züegaa hàà

Conditionnel du verbe züegaa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat züegaa - -ìch hatt züegaa
dü datsch züegaa - -dü hattsch züegaa
ar/sa/as dat züegaa - -ar/sa/as hatt züegaa
mìr datta züegaa - -mìr hatta züegaa
ìhr datta züegaa - -ìhr hatta züegaa
sìe datta züegaa - -sìe hatta züegaa
Sìe datta züegaa - -Sìe hatta züegaa

Impératif du verbe züegaa
Impératif
gìbb
gann mìr
gann
gann Sìe

Verbe galta valoir gelten
Indicatif du verbe galta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gìlt ìch düe galtaìch hà gultaìch wìrr galtaìch hà gulta ghààìch wìrr gulta hàà
dü gìlsch dü düesch galtadü hàsch gultadü wìrsch galtadü hàsch gulta ghààdü wìrsch gulta hàà
ar/sa/as gìltet ar/sa/as düet galtaar/sa/as hàt gultaar/sa/as wìrd galtaar/sa/as hàt gulta ghààar/sa/as wìrd gulta hàà
mìr galta mìr düen galtamìr han gultamìr wara galtamìr han gulta ghààmìr wara gulta hàà
ìhr galta ìhr düen galtaìhr han gultaìhr wara galtaìhr han gulta ghààìhr wara gulta hàà
sìe galta sìe düen galtasìe han gultasìe wara galtasìe han gulta ghààsìe wara gulta hàà
Sìe galta Sìe düen galtaSìe han gultaSìe wara galtaSìe han gulta ghààSìe wara gulta hàà

Conditionnel du verbe galta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat galta - -ìch hatt gulta
dü datsch galta - -dü hattsch gulta
ar/sa/as dat galta - -ar/sa/as hatt gulta
mìr datta galta - -mìr hatta gulta
ìhr datta galta - -ìhr hatta gulta
sìe datta galta - -sìe hatta gulta
Sìe datta galta - -Sìe hatta gulta

Impératif du verbe galta
Impératif
gìlt
galta mìr
galta
galta Sìe

Verbe glàuiwa croire glauben
Indicatif du verbe glàuiwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch glàuib ìch düe glàuiwaìch hà glàuibtìch wìrr glàuiwaìch hà glàuibt ghààìch wìrr glàuibt hàà
dü glàuibsch dü düesch glàuiwadü hàsch glàuibtdü wìrsch glàuiwadü hàsch glàuibt ghààdü wìrsch glàuibt hàà
ar/sa/as glàuibt ar/sa/as düet glàuiwaar/sa/as hàt glàuibtar/sa/as wìrd glàuiwaar/sa/as hàt glàuibt ghààar/sa/as wìrd glàuibt hàà
mìr glàuiwa mìr düen glàuiwamìr han glàuibtmìr wara glàuiwamìr han glàuibt ghààmìr wara glàuibt hàà
ìhr glàuiwa ìhr düen glàuiwaìhr han glàuibtìhr wara glàuiwaìhr han glàuibt ghààìhr wara glàuibt hàà
sìe glàuiwa sìe düen glàuiwasìe han glàuibtsìe wara glàuiwasìe han glàuibt ghààsìe wara glàuibt hàà
Sìe glàuiwa Sìe düen glàuiwaSìe han glàuibtSìe wara glàuiwaSìe han glàuibt ghààSìe wara glàuibt hàà

Conditionnel du verbe glàuiwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat glàuiwa - -ìch hatt glàuibt
dü datsch glàuiwa - -dü hattsch glàuibt
ar/sa/as dat glàuiwa - -ar/sa/as hatt glàuibt
mìr datta glàuiwa - -mìr hatta glàuibt
ìhr datta glàuiwa - -ìhr hatta glàuibt
sìe datta glàuiwa - -sìe hatta glàuibt
Sìe datta glàuiwa - -Sìe hatta glàuibt

Impératif du verbe glàuiwa
Impératif
glàuib
glàuiwa mìr
glàuiwa
glàuiwa Sìe

Verbe glätta repasser bügeln
Indicatif du verbe glätta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch glätt ìch düe glättaìch hà glättaìch wìrr glättaìch hà glätta ghààìch wìrr glätta hàà
dü glättsch dü düesch glättadü hàsch glättadü wìrsch glättadü hàsch glätta ghààdü wìrsch glätta hàà
ar/sa/as glättet ar/sa/as düet glättaar/sa/as hàt glättaar/sa/as wìrd glättaar/sa/as hàt glätta ghààar/sa/as wìrd glätta hàà
mìr glätta mìr düen glättamìr han glättamìr wara glättamìr han glätta ghààmìr wara glätta hàà
ìhr glätta ìhr düen glättaìhr han glättaìhr wara glättaìhr han glätta ghààìhr wara glätta hàà
sìe glätta sìe düen glättasìe han glättasìe wara glättasìe han glätta ghààsìe wara glätta hàà
Sìe glätta Sìe düen glättaSìe han glättaSìe wara glättaSìe han glätta ghààSìe wara glätta hàà

Conditionnel du verbe glätta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat glätta - -ìch hatt glätta
dü datsch glätta - -dü hattsch glätta
ar/sa/as dat glätta - -ar/sa/as hatt glätta
mìr datta glätta - -mìr hatta glätta
ìhr datta glätta - -ìhr hatta glätta
sìe datta glätta - -sìe hatta glätta
Sìe datta glätta - -Sìe hatta glätta

Impératif du verbe glätta
Impératif
glätt
glätta mìr
glätta
glätta Sìe

Verbe gniaßa apprécier genießen
Indicatif du verbe gniaßa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gniaß ìch düe gniaßaìch hà gnossaìch wìrr gniaßaìch hà gnossa ghààìch wìrr gnossa hàà
dü gnia(ß)sch dü düesch gniaßadü hàsch gnossadü wìrsch gniaßadü hàsch gnossa ghààdü wìrsch gnossa hàà
ar/sa/as gniaßt ar/sa/as düet gniaßaar/sa/as hàt gnossaar/sa/as wìrd gniaßaar/sa/as hàt gnossa ghààar/sa/as wìrd gnossa hàà
mìr gniaßa mìr düen gniaßamìr han gnossamìr wara gniaßamìr han gnossa ghààmìr wara gnossa hàà
ìhr gniaßa ìhr düen gniaßaìhr han gnossaìhr wara gniaßaìhr han gnossa ghààìhr wara gnossa hàà
sìe gniaßa sìe düen gniaßasìe han gnossasìe wara gniaßasìe han gnossa ghààsìe wara gnossa hàà
Sìe gniaßa Sìe düen gniaßaSìe han gnossaSìe wara gniaßaSìe han gnossa ghààSìe wara gnossa hàà

Conditionnel du verbe gniaßa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gniaßa - -ìch hatt gnossa
dü datsch gniaßa - -dü hattsch gnossa
ar/sa/as dat gniaßa - -ar/sa/as hatt gnossa
mìr datta gniaßa - -mìr hatta gnossa
ìhr datta gniaßa - -ìhr hatta gnossa
sìe datta gniaßa - -sìe hatta gnossa
Sìe datta gniaßa - -Sìe hatta gnossa

Impératif du verbe gniaßa
Impératif
gniaß
gniaßa mìr
gniaßa
gniaßa Sìe

Verbe griffa saisir greifen
Indicatif du verbe griffa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch grìff ìch düe griffaìch hà grìffaìch wìrr griffaìch hà grìffa ghààìch wìrr grìffa hàà
dü grìffsch dü düesch griffadü hàsch grìffadü wìrsch griffadü hàsch grìffa ghààdü wìrsch grìffa hàà
ar/sa/as grìfft ar/sa/as düet griffaar/sa/as hàt grìffaar/sa/as wìrd griffaar/sa/as hàt grìffa ghààar/sa/as wìrd grìffa hàà
mìr grìffa mìr düen griffamìr han grìffamìr wara griffamìr han grìffa ghààmìr wara grìffa hàà
ìhr grìffa ìhr düen griffaìhr han grìffaìhr wara griffaìhr han grìffa ghààìhr wara grìffa hàà
sìe grìffa sìe düen griffasìe han grìffasìe wara griffasìe han grìffa ghààsìe wara grìffa hàà
Sìe grìffa Sìe düen griffaSìe han grìffaSìe wara griffaSìe han grìffa ghààSìe wara grìffa hàà

Conditionnel du verbe griffa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat griffa - -ìch hatt grìffa
dü datsch griffa - -dü hattsch grìffa
ar/sa/as dat griffa - -ar/sa/as hatt grìffa
mìr datta griffa - -mìr hatta grìffa
ìhr datta griffa - -ìhr hatta grìffa
sìe datta griffa - -sìe hatta grìffa
Sìe datta griffa - -Sìe hatta grìffa

Impératif du verbe griffa
Impératif
grìff
grìffa mìr
grìffa
grìffa Sìe

Verbe gràtuliara féliciter gratulieren
Indicatif du verbe gràtuliara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gràtuliar ìch düe gràtuliaraìch hà gràtuliartìch wìrr gràtuliaraìch hà gràtuliart ghààìch wìrr gràtuliart hàà
dü gràtuliarsch dü düesch gràtuliaradü hàsch gràtuliartdü wìrsch gràtuliaradü hàsch gràtuliart ghààdü wìrsch gràtuliart hàà
ar/sa/as gràtuliart ar/sa/as düet gràtuliaraar/sa/as hàt gràtuliartar/sa/as wìrd gràtuliaraar/sa/as hàt gràtuliart ghààar/sa/as wìrd gràtuliart hàà
mìr gràtuliara mìr düen gràtuliaramìr han gràtuliartmìr wara gràtuliaramìr han gràtuliart ghààmìr wara gràtuliart hàà
ìhr gràtuliara ìhr düen gràtuliaraìhr han gràtuliartìhr wara gràtuliaraìhr han gràtuliart ghààìhr wara gràtuliart hàà
sìe gràtuliara sìe düen gràtuliarasìe han gràtuliartsìe wara gràtuliarasìe han gràtuliart ghààsìe wara gràtuliart hàà
Sìe gràtuliara Sìe düen gràtuliaraSìe han gràtuliartSìe wara gràtuliaraSìe han gràtuliart ghààSìe wara gràtuliart hàà

Conditionnel du verbe gràtuliara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gràtuliara - -ìch hatt gràtuliart
dü datsch gràtuliara - -dü hattsch gràtuliart
ar/sa/as dat gràtuliara - -ar/sa/as hatt gràtuliart
mìr datta gràtuliara - -mìr hatta gràtuliart
ìhr datta gràtuliara - -ìhr hatta gràtuliart
sìe datta gràtuliara - -sìe hatta gràtuliart
Sìe datta gràtuliara - -Sìe hatta gràtuliart

Impératif du verbe gràtuliara
Impératif
gràtuliar
gràtuliara mìr
gràtuliara
gràtuliara Sìe

Verbe gràwa creuser graben
Indicatif du verbe gràwa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gràb ìch düe gràwaìch hà gràwaìch wìrr gràwaìch hà gràwa ghààìch wìrr gràwa hàà
dü gràbsch dü düesch gràwadü hàsch gràwadü wìrsch gràwadü hàsch gràwa ghààdü wìrsch gràwa hàà
ar/sa/as gràbt ar/sa/as düet gràwaar/sa/as hàt gràwaar/sa/as wìrd gràwaar/sa/as hàt gràwa ghààar/sa/as wìrd gràwa hàà
mìr gràwa mìr düen gràwamìr han gràwamìr wara gràwamìr han gràwa ghààmìr wara gràwa hàà
ìhr gràwa ìhr düen gràwaìhr han gràwaìhr wara gràwaìhr han gràwa ghààìhr wara gràwa hàà
sìe gràwa sìe düen gràwasìe han gràwasìe wara gràwasìe han gràwa ghààsìe wara gràwa hàà
Sìe gràwa Sìe düen gràwaSìe han gràwaSìe wara gràwaSìe han gràwa ghààSìe wara gràwa hàà

Conditionnel du verbe gràwa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gràwa - -ìch hatt gràwa
dü datsch gràwa - -dü hattsch gràwa
ar/sa/as dat gràwa - -ar/sa/as hatt gràwa
mìr datta gràwa - -mìr hatta gràwa
ìhr datta gràwa - -ìhr hatta gràwa
sìe datta gràwa - -sìe hatta gràwa
Sìe datta gràwa - -Sìe hatta gràwa

Impératif du verbe gràwa
Impératif
gràb
gràwa mìr
gràwa
gràwa Sìe

Verbe grüeßa saluer grüßen
Indicatif du verbe grüeßa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch grüeß ìch düe grüeßaìch hà grüeßtìch wìrr grüeßaìch hà grüeßt ghààìch wìrr grüeßt hàà
dü grüesch dü düesch grüeßadü hàsch grüeßtdü wìrsch grüeßadü hàsch grüeßt ghààdü wìrsch grüeßt hàà
ar/sa/as grüeßt ar/sa/as düet grüeßaar/sa/as hàt grüeßtar/sa/as wìrd grüeßaar/sa/as hàt grüeßt ghààar/sa/as wìrd grüeßt hàà
mìr grüeßa mìr düen grüeßamìr han grüeßtmìr wara grüeßamìr han grüeßt ghààmìr wara grüeßt hàà
ìhr grüeßa ìhr düen grüeßaìhr han grüeßtìhr wara grüeßaìhr han grüeßt ghààìhr wara grüeßt hàà
sìe grüeßa sìe düen grüeßasìe han grüeßtsìe wara grüeßasìe han grüeßt ghààsìe wara grüeßt hàà
Sìe grüeßa Sìe düen grüeßaSìe han grüeßtSìe wara grüeßaSìe han grüeßt ghààSìe wara grüeßt hàà

Conditionnel du verbe grüeßa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat grüeßa - -ìch hatt grüeßt
dü datsch grüeßa - -dü hattsch grüeßt
ar/sa/as dat grüeßa - -ar/sa/as hatt grüeßt
mìr datta grüeßa - -mìr hatta grüeßt
ìhr datta grüeßa - -ìhr hatta grüeßt
sìe datta grüeßa - -sìe hatta grüeßt
Sìe datta grüeßa - -Sìe hatta grüeßt

Impératif du verbe grüeßa
Impératif
grüeß
grüeßa mìr
grüeßa
grüeßa Sìe

Verbe gwìnna gagner gewinnen
Indicatif du verbe gwìnna
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch gwìnn ìch düe gwìnnaìch hà gwunnaìch wìrr gwìnnaìch hà gwunna ghààìch wìrr gwunna hàà
dü gwìnnsch dü düesch gwìnnadü hàsch gwunnadü wìrsch gwìnnadü hàsch gwunna ghààdü wìrsch gwunna hàà
ar/sa/as gwìnnt ar/sa/as düet gwìnnaar/sa/as hàt gwunnaar/sa/as wìrd gwìnnaar/sa/as hàt gwunna ghààar/sa/as wìrd gwunna hàà
mìr gwìnna mìr düen gwìnnamìr han gwunnamìr wara gwìnnamìr han gwunna ghààmìr wara gwunna hàà
ìhr gwìnna ìhr düen gwìnnaìhr han gwunnaìhr wara gwìnnaìhr han gwunna ghààìhr wara gwunna hàà
sìe gwìnna sìe düen gwìnnasìe han gwunnasìe wara gwìnnasìe han gwunna ghààsìe wara gwunna hàà
Sìe gwìnna Sìe düen gwìnnaSìe han gwunnaSìe wara gwìnnaSìe han gwunna ghààSìe wara gwunna hàà

Conditionnel du verbe gwìnna
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat gwìnna - -ìch hatt gwunna
dü datsch gwìnna - -dü hattsch gwunna
ar/sa/as dat gwìnna - -ar/sa/as hatt gwunna
mìr datta gwìnna - -mìr hatta gwunna
ìhr datta gwìnna - -ìhr hatta gwunna
sìe datta gwìnna - -sìe hatta gwunna
Sìe datta gwìnna - -Sìe hatta gwunna

Impératif du verbe gwìnna
Impératif
gwìnn
gwìnna mìr
gwìnna
gwìnna Sìe

Verbe ààhanka attacher anhängen
Indicatif du verbe ààhanka
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hank ààìch düe ààhankaìch hà àghangtìch wìrr ààhankaìch hà àghangt ghààìch wìrr àghangt hàà
dü hanksch ààdü düesch ààhankadü hàsch àghangtdü wìrsch ààhankadü hàsch àghangt ghààdü wìrsch àghangt hàà
ar/sa/as hankt ààar/sa/as düet ààhankaar/sa/as hàt àghangtar/sa/as wìrd ààhankaar/sa/as hàt àghangt ghààar/sa/as wìrd àghangt hàà
mìr hanka ààmìr düen ààhankamìr han àghangtmìr wara ààhankamìr han àghangt ghààmìr wara àghangt hàà
ìhr hanka ààìhr düen ààhankaìhr han àghangtìhr wara ààhankaìhr han àghangt ghààìhr wara àghangt hàà
sìe hanka ààsìe düen ààhankasìe han àghangtsìe wara ààhankasìe han àghangt ghààsìe wara àghangt hàà
Sìe hanka ààSìe düen ààhankaSìe han àghangtSìe wara ààhankaSìe han àghangt ghààSìe wara àghangt hàà

Conditionnel du verbe ààhanka
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààhanka - -ìch hatt àghangt
dü datsch ààhanka - -dü hattsch àghangt
ar/sa/as dat ààhanka - -ar/sa/as hatt àghangt
mìr datta ààhanka - -mìr hatta àghangt
ìhr datta ààhanka - -ìhr hatta àghangt
sìe datta ààhanka - -sìe hatta àghangt
Sìe datta ààhanka - -Sìe hatta àghangt

Impératif du verbe ààhanka
Impératif
hank àà
hanka mìr àà
hanka àà
hanka Sìe àà

Verbe heera entendre hören
Indicatif du verbe heera
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch heer ìch düe heeraìch hà gheertìch wìrr heeraìch hà gheert ghààìch wìrr gheert hàà
dü heersch dü düesch heeradü hàsch gheertdü wìrsch heeradü hàsch gheert ghààdü wìrsch gheert hàà
ar/sa/as heert ar/sa/as düet heeraar/sa/as hàt gheertar/sa/as wìrd heeraar/sa/as hàt gheert ghààar/sa/as wìrd gheert hàà
mìr heera mìr düen heeramìr han gheertmìr wara heeramìr han gheert ghààmìr wara gheert hàà
ìhr heera ìhr düen heeraìhr han gheertìhr wara heeraìhr han gheert ghààìhr wara gheert hàà
sìe heera sìe düen heerasìe han gheertsìe wara heerasìe han gheert ghààsìe wara gheert hàà
Sìe heera Sìe düen heeraSìe han gheertSìe wara heeraSìe han gheert ghààSìe wara gheert hàà

Conditionnel du verbe heera
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat heera - -ìch hatt gheert
dü datsch heera - -dü hattsch gheert
ar/sa/as dat heera - -ar/sa/as hatt gheert
mìr datta heera - -mìr hatta gheert
ìhr datta heera - -ìhr hatta gheert
sìe datta heera - -sìe hatta gheert
Sìe datta heera - -Sìe hatta gheert

Impératif du verbe heera
Impératif
heer
heera mìr
heera
heera Sìe

Verbe heißa s'appeler heißen
Indicatif du verbe heißa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch heiß ìch düe heißaìch hà gheißaìch wìrr heißaìch hà gheißa ghààìch wìrr gheißa hàà
dü heisch dü düesch heißadü hàsch gheißadü wìrsch heißadü hàsch gheißa ghààdü wìrsch gheißa hàà
ar/sa/as heißt ar/sa/as düet heißaar/sa/as hàt gheißaar/sa/as wìrd heißaar/sa/as hàt gheißa ghààar/sa/as wìrd gheißa hàà
mìr heißa mìr düen heißamìr han gheißamìr wara heißamìr han gheißa ghààmìr wara gheißa hàà
ìhr heißa ìhr düen heißaìhr han gheißaìhr wara heißaìhr han gheißa ghààìhr wara gheißa hàà
sìe heißa sìe düen heißasìe han gheißasìe wara heißasìe han gheißa ghààsìe wara gheißa hàà
Sìe heißa Sìe düen heißaSìe han gheißaSìe wara heißaSìe han gheißa ghààSìe wara gheißa hàà

Conditionnel du verbe heißa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat heißa - -ìch hatt gheißa
dü datsch heißa - -dü hattsch gheißa
ar/sa/as dat heißa - -ar/sa/as hatt gheißa
mìr datta heißa - -mìr hatta gheißa
ìhr datta heißa - -ìhr hatta gheißa
sìe datta heißa - -sìe hatta gheißa
Sìe datta heißa - -Sìe hatta gheißa

Impératif du verbe heißa
Impératif
heiß
heißa mìr
heißa
heißa Sìe

Verbe hiata monter la garde hüten
Indicatif du verbe hiata
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hiat ìch düe hiataìch hà ghiataìch wìrr hiataìch hà ghiata ghààìch wìrr ghiata hàà
dü hiatsch dü düesch hiatadü hàsch ghiatadü wìrsch hiatadü hàsch ghiata ghààdü wìrsch ghiata hàà
ar/sa/as hiatet ar/sa/as düet hiataar/sa/as hàt ghiataar/sa/as wìrd hiataar/sa/as hàt ghiata ghààar/sa/as wìrd ghiata hàà
mìr hiata mìr düen hiatamìr han ghiatamìr wara hiatamìr han ghiata ghààmìr wara ghiata hàà
ìhr hiata ìhr düen hiataìhr han ghiataìhr wara hiataìhr han ghiata ghààìhr wara ghiata hàà
sìe hiata sìe düen hiatasìe han ghiatasìe wara hiatasìe han ghiata ghààsìe wara ghiata hàà
Sìe hiata Sìe düen hiataSìe han ghiataSìe wara hiataSìe han ghiata ghààSìe wara ghiata hàà

Conditionnel du verbe hiata
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hiata - -ìch hatt ghiata
dü datsch hiata - -dü hattsch ghiata
ar/sa/as dat hiata - -ar/sa/as hatt ghiata
mìr datta hiata - -mìr hatta ghiata
ìhr datta hiata - -ìhr hatta ghiata
sìe datta hiata - -sìe hatta ghiata
Sìe datta hiata - -Sìe hatta ghiata

Impératif du verbe hiata
Impératif
hiat
hiata mìr
hiata
hiata Sìe

Verbe hirota épouser heiraten
Indicatif du verbe hirota
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hirot ìch düe hirotaìch hà ghirotaìch wìrr hirotaìch hà ghirota ghààìch wìrr ghirota hàà
dü hirotsch dü düesch hirotadü hàsch ghirotadü wìrsch hirotadü hàsch ghirota ghààdü wìrsch ghirota hàà
ar/sa/as hirotet ar/sa/as düet hirotaar/sa/as hàt ghirotaar/sa/as wìrd hirotaar/sa/as hàt ghirota ghààar/sa/as wìrd ghirota hàà
mìr hirota mìr düen hirotamìr han ghirotamìr wara hirotamìr han ghirota ghààmìr wara ghirota hàà
ìhr hirota ìhr düen hirotaìhr han ghirotaìhr wara hirotaìhr han ghirota ghààìhr wara ghirota hàà
sìe hirota sìe düen hirotasìe han ghirotasìe wara hirotasìe han ghirota ghààsìe wara ghirota hàà
Sìe hirota Sìe düen hirotaSìe han ghirotaSìe wara hirotaSìe han ghirota ghààSìe wara ghirota hàà

Conditionnel du verbe hirota
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hirota - -ìch hatt ghirota
dü datsch hirota - -dü hattsch ghirota
ar/sa/as dat hirota - -ar/sa/as hatt ghirota
mìr datta hirota - -mìr hatta ghirota
ìhr datta hirota - -ìhr hatta ghirota
sìe datta hirota - -sìe hatta ghirota
Sìe datta hirota - -Sìe hatta ghirota

Impératif du verbe hirota
Impératif
hirot
hirota mìr
hirota
hirota Sìe

Verbe hoffa espérer hoffen
Indicatif du verbe hoffa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hoff ìch düe hoffaìch hà ghofftìch wìrr hoffaìch hà ghofft ghààìch wìrr ghofft hàà
dü hoffsch dü düesch hoffadü hàsch ghofftdü wìrsch hoffadü hàsch ghofft ghààdü wìrsch ghofft hàà
ar/sa/as hofft ar/sa/as düet hoffaar/sa/as hàt ghofftar/sa/as wìrd hoffaar/sa/as hàt ghofft ghààar/sa/as wìrd ghofft hàà
mìr hoffa mìr düen hoffamìr han ghofftmìr wara hoffamìr han ghofft ghààmìr wara ghofft hàà
ìhr hoffa ìhr düen hoffaìhr han ghofftìhr wara hoffaìhr han ghofft ghààìhr wara ghofft hàà
sìe hoffa sìe düen hoffasìe han ghofftsìe wara hoffasìe han ghofft ghààsìe wara ghofft hàà
Sìe hoffa Sìe düen hoffaSìe han ghofftSìe wara hoffaSìe han ghofft ghààSìe wara ghofft hàà

Conditionnel du verbe hoffa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hoffa - -ìch hatt ghofft
dü datsch hoffa - -dü hattsch ghofft
ar/sa/as dat hoffa - -ar/sa/as hatt ghofft
mìr datta hoffa - -mìr hatta ghofft
ìhr datta hoffa - -ìhr hatta ghofft
sìe datta hoffa - -sìe hatta ghofft
Sìe datta hoffa - -Sìe hatta ghofft

Impératif du verbe hoffa
Impératif
hoff
hoffa mìr
hoffa
hoffa Sìe

Verbe hola chercher holen
Indicatif du verbe hola
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hol ìch düe holaìch hà gholtìch wìrr holaìch hà gholt ghààìch wìrr gholt hàà
dü holsch dü düesch holadü hàsch gholtdü wìrsch holadü hàsch gholt ghààdü wìrsch gholt hàà
ar/sa/as holt ar/sa/as düet holaar/sa/as hàt gholtar/sa/as wìrd holaar/sa/as hàt gholt ghààar/sa/as wìrd gholt hàà
mìr hola mìr düen holamìr han gholtmìr wara holamìr han gholt ghààmìr wara gholt hàà
ìhr hola ìhr düen holaìhr han gholtìhr wara holaìhr han gholt ghààìhr wara gholt hàà
sìe hola sìe düen holasìe han gholtsìe wara holasìe han gholt ghààsìe wara gholt hàà
Sìe hola Sìe düen holaSìe han gholtSìe wara holaSìe han gholt ghààSìe wara gholt hàà

Conditionnel du verbe hola
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hola - -ìch hatt gholt
dü datsch hola - -dü hattsch gholt
ar/sa/as dat hola - -ar/sa/as hatt gholt
mìr datta hola - -mìr hatta gholt
ìhr datta hola - -ìhr hatta gholt
sìe datta hola - -sìe hatta gholt
Sìe datta hola - -Sìe hatta gholt

Impératif du verbe hola
Impératif
hol
hola mìr
hola
hola Sìe

Verbe hàlta arrêter halten
Indicatif du verbe hàlta
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hàlt ìch düe hàltaìch hà ghàltaìch wìrr hàltaìch hà ghàlta ghààìch wìrr ghàlta hàà
dü hàltsch dü düesch hàltadü hàsch ghàltadü wìrsch hàltadü hàsch ghàlta ghààdü wìrsch ghàlta hàà
ar/sa/as hàltet ar/sa/as düet hàltaar/sa/as hàt ghàltaar/sa/as wìrd hàltaar/sa/as hàt ghàlta ghààar/sa/as wìrd ghàlta hàà
mìr hàlta mìr düen hàltamìr han ghàltamìr wara hàltamìr han ghàlta ghààmìr wara ghàlta hàà
ìhr hàlta ìhr düen hàltaìhr han ghàltaìhr wara hàltaìhr han ghàlta ghààìhr wara ghàlta hàà
sìe hàlta sìe düen hàltasìe han ghàltasìe wara hàltasìe han ghàlta ghààsìe wara ghàlta hàà
Sìe hàlta Sìe düen hàltaSìe han ghàltaSìe wara hàltaSìe han ghàlta ghààSìe wara ghàlta hàà

Conditionnel du verbe hàlta
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hàlta - -ìch hatt ghàlta
dü datsch hàlta - -dü hattsch ghàlta
ar/sa/as dat hàlta - -ar/sa/as hatt ghàlta
mìr datta hàlta - -mìr hatta ghàlta
ìhr datta hàlta - -ìhr hatta ghàlta
sìe datta hàlta - -sìe hatta ghàlta
Sìe datta hàlta - -Sìe hatta ghàlta

Impératif du verbe hàlta
Impératif
hàlt
hàlta mìr
hàlta
hàlta Sìe

Verbe hàssa détester hassen
Indicatif du verbe hàssa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hàss ìch düe hàssaìch hà ghàsstìch wìrr hàssaìch hà ghàsst ghààìch wìrr ghàsst hàà
dü hàsch dü düesch hàssadü hàsch ghàsstdü wìrsch hàssadü hàsch ghàsst ghààdü wìrsch ghàsst hàà
ar/sa/as hàsst ar/sa/as düet hàssaar/sa/as hàt ghàsstar/sa/as wìrd hàssaar/sa/as hàt ghàsst ghààar/sa/as wìrd ghàsst hàà
mìr hàssa mìr düen hàssamìr han ghàsstmìr wara hàssamìr han ghàsst ghààmìr wara ghàsst hàà
ìhr hàssa ìhr düen hàssaìhr han ghàsstìhr wara hàssaìhr han ghàsst ghààìhr wara ghàsst hàà
sìe hàssa sìe düen hàssasìe han ghàsstsìe wara hàssasìe han ghàsst ghààsìe wara ghàsst hàà
Sìe hàssa Sìe düen hàssaSìe han ghàsstSìe wara hàssaSìe han ghàsst ghààSìe wara ghàsst hàà

Conditionnel du verbe hàssa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hàssa - -ìch hatt ghàsst
dü datsch hàssa - -dü hattsch ghàsst
ar/sa/as dat hàssa - -ar/sa/as hatt ghàsst
mìr datta hàssa - -mìr hatta ghàsst
ìhr datta hàssa - -ìhr hatta ghàsst
sìe datta hàssa - -sìe hatta ghàsst
Sìe datta hàssa - -Sìe hatta ghàsst

Impératif du verbe hàssa
Impératif
hàss
hàssa mìr
hàssa
hàssa Sìe

Verbe àbhàuia abattre fällen
Indicatif du verbe àbhàuia
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hàui àbìch düe àbhàuiaìch hà àbghàuiaìch wìrr àbhàuiaìch hà àbghàuia ghààìch wìrr àbghàuia hàà
dü hàuisch àbdü düesch àbhàuiadü hàsch àbghàuiadü wìrsch àbhàuiadü hàsch àbghàuia ghààdü wìrsch àbghàuia hàà
ar/sa/as hàuit àbar/sa/as düet àbhàuiaar/sa/as hàt àbghàuiaar/sa/as wìrd àbhàuiaar/sa/as hàt àbghàuia ghààar/sa/as wìrd àbghàuia hàà
mìr hàuia àbmìr düen àbhàuiamìr han àbghàuiamìr wara àbhàuiamìr han àbghàuia ghààmìr wara àbghàuia hàà
ìhr hàuia àbìhr düen àbhàuiaìhr han àbghàuiaìhr wara àbhàuiaìhr han àbghàuia ghààìhr wara àbghàuia hàà
sìe hàuia àbsìe düen àbhàuiasìe han àbghàuiasìe wara àbhàuiasìe han àbghàuia ghààsìe wara àbghàuia hàà
Sìe hàuia àbSìe düen àbhàuiaSìe han àbghàuiaSìe wara àbhàuiaSìe han àbghàuia ghààSìe wara àbghàuia hàà

Conditionnel du verbe àbhàuia
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat àbhàuia - -ìch hatt àbghàuia
dü datsch àbhàuia - -dü hattsch àbghàuia
ar/sa/as dat àbhàuia - -ar/sa/as hatt àbghàuia
mìr datta àbhàuia - -mìr hatta àbghàuia
ìhr datta àbhàuia - -ìhr hatta àbghàuia
sìe datta àbhàuia - -sìe hatta àbghàuia
Sìe datta àbhàuia - -Sìe hatta àbghàuia

Impératif du verbe àbhàuia
Impératif
hàui àb
hàuia mìr àb
hàuia àb
hàuia Sìe àb

Verbe hàà avoir haben
Indicatif du verbe hàà
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch hà -ìch hà ghààìch wìrr hàà -ìch wìrr ghàà hàà
dü hàsch -dü hàsch ghààdü wìrsch hàà -dü wìrsch ghàà hàà
ar/sa/as hàt -ar/sa/as hàt ghààar/sa/as wìrd hàà -ar/sa/as wìrd ghàà hàà
mìr han -mìr han ghààmìr wara hàà -mìr wara ghàà hàà
ìhr han -ìhr han ghààìhr wara hàà -ìhr wara ghàà hàà
sìe han -sìe han ghààsìe wara hàà -sìe wara ghàà hàà
Sìe han -Sìe han ghààSìe wara hàà -Sìe wara ghàà hàà

Conditionnel du verbe hàà
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat hààìch häigìch hatt ìch hatt ghàà
dü datsch hààdü häigschdü hattsch dü hattsch ghàà
ar/sa/as dat hààar/sa/as häigar/sa/as hatt ar/sa/as hatt ghàà
mìr datta hààmìr häigamìr hatta mìr hatta ghàà
ìhr datta hààìhr häigaìhr hatta ìhr hatta ghàà
sìe datta hààsìe häigasìe hatta sìe hatta ghàà
Sìe datta hààSìe häigaSìe hatta Sìe hatta ghàà

Impératif du verbe hàà
Impératif
-
-
-
-

Verbe ignoriara ignorer ignorieren
Indicatif du verbe ignoriara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch ignoriar ìch düe ignoriaraìch hà ignoriartìch wìrr ignoriaraìch hà ignoriart ghààìch wìrr ignoriart hàà
dü ignoriarsch dü düesch ignoriaradü hàsch ignoriartdü wìrsch ignoriaradü hàsch ignoriart ghààdü wìrsch ignoriart hàà
ar/sa/as ignoriart ar/sa/as düet ignoriaraar/sa/as hàt ignoriartar/sa/as wìrd ignoriaraar/sa/as hàt ignoriart ghààar/sa/as wìrd ignoriart hàà
mìr ignoriara mìr düen ignoriaramìr han ignoriartmìr wara ignoriaramìr han ignoriart ghààmìr wara ignoriart hàà
ìhr ignoriara ìhr düen ignoriaraìhr han ignoriartìhr wara ignoriaraìhr han ignoriart ghààìhr wara ignoriart hàà
sìe ignoriara sìe düen ignoriarasìe han ignoriartsìe wara ignoriarasìe han ignoriart ghààsìe wara ignoriart hàà
Sìe ignoriara Sìe düen ignoriaraSìe han ignoriartSìe wara ignoriaraSìe han ignoriart ghààSìe wara ignoriart hàà

Conditionnel du verbe ignoriara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ignoriara - -ìch hatt ignoriart
dü datsch ignoriara - -dü hattsch ignoriart
ar/sa/as dat ignoriara - -ar/sa/as hatt ignoriart
mìr datta ignoriara - -mìr hatta ignoriart
ìhr datta ignoriara - -ìhr hatta ignoriart
sìe datta ignoriara - -sìe hatta ignoriart
Sìe datta ignoriara - -Sìe hatta ignoriart

Impératif du verbe ignoriara
Impératif
ignoriar
ignoriara mìr
ignoriara
ignoriara Sìe

Verbe jàga chasser jagen
Indicatif du verbe jàga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch jàg ìch düe jàgaìch hà gjàgtìch wìrr jàgaìch hà gjàgt ghààìch wìrr gjàgt hàà
dü jàgsch dü düesch jàgadü hàsch gjàgtdü wìrsch jàgadü hàsch gjàgt ghààdü wìrsch gjàgt hàà
ar/sa/as jàgt ar/sa/as düet jàgaar/sa/as hàt gjàgtar/sa/as wìrd jàgaar/sa/as hàt gjàgt ghààar/sa/as wìrd gjàgt hàà
mìr jàga mìr düen jàgamìr han gjàgtmìr wara jàgamìr han gjàgt ghààmìr wara gjàgt hàà
ìhr jàga ìhr düen jàgaìhr han gjàgtìhr wara jàgaìhr han gjàgt ghààìhr wara gjàgt hàà
sìe jàga sìe düen jàgasìe han gjàgtsìe wara jàgasìe han gjàgt ghààsìe wara gjàgt hàà
Sìe jàga Sìe düen jàgaSìe han gjàgtSìe wara jàgaSìe han gjàgt ghààSìe wara gjàgt hàà

Conditionnel du verbe jàga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat jàga - -ìch hatt gjàgt
dü datsch jàga - -dü hattsch gjàgt
ar/sa/as dat jàga - -ar/sa/as hatt gjàgt
mìr datta jàga - -mìr hatta gjàgt
ìhr datta jàga - -ìhr hatta gjàgt
sìe datta jàga - -sìe hatta gjàgt
Sìe datta jàga - -Sìe hatta gjàgt

Impératif du verbe jàga
Impératif
jàg
jàga mìr
jàga
jàga Sìe

Verbe klaatra escalader klettern
Indicatif du verbe klaatra
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch klaater ìch düe klaatraìch bì klaatertìch wìrr klaatraìch bì klaatert gsìììch wìrr klaatert sìì
dü klaatersch dü düesch klaatradü bìsch klaatertdü wìrsch klaatradü bìsch klaatert gsììdü wìrsch klaatert sìì
ar/sa/as klaatert ar/sa/as düet klaatraar/sa/as ìsch klaatertar/sa/as wìrd klaatraar/sa/as ìsch klaatert gsììar/sa/as wìrd klaatert sìì
mìr klaatra mìr düen klaatramìr sìn klaatertmìr wara klaatramìr sìn klaatert gsììmìr wara klaatert sìì
ìhr klaatra ìhr düen klaatraìhr sìn klaatertìhr wara klaatraìhr sìn klaatert gsìììhr wara klaatert sìì
sìe klaatra sìe düen klaatrasìe sìn klaatertsìe wara klaatrasìe sìn klaatert gsììsìe wara klaatert sìì
Sìe klaatra Sìe düen klaatraSìe sìn klaatertSìe wara klaatraSìe sìn klaatert gsììSìe wara klaatert sìì

Conditionnel du verbe klaatra
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat klaatra - -ìch war klaatert
dü datsch klaatra - -dü warsch klaatert
ar/sa/as dat klaatra - -ar/sa/as war klaatert
mìr datta klaatra - -mìr warta klaatert
ìhr datta klaatra - -ìhr warta klaatert
sìe datta klaatra - -sìe warta klaatert
Sìe datta klaatra - -Sìe warta klaatert

Impératif du verbe klaatra
Impératif
klaater
klaatera mìr
klaatera
klaatera Sìe

Verbe ààklàga accuser anklagen
Indicatif du verbe ààklàga
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch klààg ààìch düe ààklàgaìch hà ààklààgtìch wìrr ààklàgaìch hà ààklààgt ghààìch wìrr ààklààgt hàà
dü klààgsch ààdü düesch ààklàgadü hàsch ààklààgtdü wìrsch ààklàgadü hàsch ààklààgt ghààdü wìrsch ààklààgt hàà
ar/sa/as klààgt ààar/sa/as düet ààklàgaar/sa/as hàt ààklààgtar/sa/as wìrd ààklàgaar/sa/as hàt ààklààgt ghààar/sa/as wìrd ààklààgt hàà
mìr klààga ààmìr düen ààklàgamìr han ààklààgtmìr wara ààklàgamìr han ààklààgt ghààmìr wara ààklààgt hàà
ìhr klààga ààìhr düen ààklàgaìhr han ààklààgtìhr wara ààklàgaìhr han ààklààgt ghààìhr wara ààklààgt hàà
sìe klààga ààsìe düen ààklàgasìe han ààklààgtsìe wara ààklàgasìe han ààklààgt ghààsìe wara ààklààgt hàà
Sìe klààga ààSìe düen ààklàgaSìe han ààklààgtSìe wara ààklàgaSìe han ààklààgt ghààSìe wara ààklààgt hàà

Conditionnel du verbe ààklàga
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat ààklàga - -ìch hatt ààklààgt
dü datsch ààklàga - -dü hattsch ààklààgt
ar/sa/as dat ààklàga - -ar/sa/as hatt ààklààgt
mìr datta ààklàga - -mìr hatta ààklààgt
ìhr datta ààklàga - -ìhr hatta ààklààgt
sìe datta ààklàga - -sìe hatta ààklààgt
Sìe datta ààklàga - -Sìe hatta ààklààgt

Impératif du verbe ààklàga
Impératif
klààg àà
klààga mìr àà
klààga àà
klààga Sìe àà

Verbe kocha cuisiner kochen
Indicatif du verbe kocha
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch koch ìch düe kochaìch hà kochtìch wìrr kochaìch hà kocht ghààìch wìrr kocht hàà
dü kochsch dü düesch kochadü hàsch kochtdü wìrsch kochadü hàsch kocht ghààdü wìrsch kocht hàà
ar/sa/as kocht ar/sa/as düet kochaar/sa/as hàt kochtar/sa/as wìrd kochaar/sa/as hàt kocht ghààar/sa/as wìrd kocht hàà
mìr kocha mìr düen kochamìr han kochtmìr wara kochamìr han kocht ghààmìr wara kocht hàà
ìhr kocha ìhr düen kochaìhr han kochtìhr wara kochaìhr han kocht ghààìhr wara kocht hàà
sìe kocha sìe düen kochasìe han kochtsìe wara kochasìe han kocht ghààsìe wara kocht hàà
Sìe kocha Sìe düen kochaSìe han kochtSìe wara kochaSìe han kocht ghààSìe wara kocht hàà

Conditionnel du verbe kocha
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat kocha - -ìch hatt kocht
dü datsch kocha - -dü hattsch kocht
ar/sa/as dat kocha - -ar/sa/as hatt kocht
mìr datta kocha - -mìr hatta kocht
ìhr datta kocha - -ìhr hatta kocht
sìe datta kocha - -sìe hatta kocht
Sìe datta kocha - -Sìe hatta kocht

Impératif du verbe kocha
Impératif
koch
kocha mìr
kocha
kocha Sìe

Verbe kritisiara critiquer kritisieren
Indicatif du verbe kritisiara
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kritisiar ìch düe kritisiaraìch hà kritisiartìch wìrr kritisiaraìch hà kritisiart ghààìch wìrr kritisiart hàà
dü kritisiarsch dü düesch kritisiaradü hàsch kritisiartdü wìrsch kritisiaradü hàsch kritisiart ghààdü wìrsch kritisiart hàà
ar/sa/as kritisiart ar/sa/as düet kritisiaraar/sa/as hàt kritisiartar/sa/as wìrd kritisiaraar/sa/as hàt kritisiart ghààar/sa/as wìrd kritisiart hàà
mìr kritisiara mìr düen kritisiaramìr han kritisiartmìr wara kritisiaramìr han kritisiart ghààmìr wara kritisiart hàà
ìhr kritisiara ìhr düen kritisiaraìhr han kritisiartìhr wara kritisiaraìhr han kritisiart ghààìhr wara kritisiart hàà
sìe kritisiara sìe düen kritisiarasìe han kritisiartsìe wara kritisiarasìe han kritisiart ghààsìe wara kritisiart hàà
Sìe kritisiara Sìe düen kritisiaraSìe han kritisiartSìe wara kritisiaraSìe han kritisiart ghààSìe wara kritisiart hàà

Conditionnel du verbe kritisiara
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat kritisiara - -ìch hatt kritisiart
dü datsch kritisiara - -dü hattsch kritisiart
ar/sa/as dat kritisiara - -ar/sa/as hatt kritisiart
mìr datta kritisiara - -mìr hatta kritisiart
ìhr datta kritisiara - -ìhr hatta kritisiart
sìe datta kritisiara - -sìe hatta kritisiart
Sìe datta kritisiara - -Sìe hatta kritisiart

Impératif du verbe kritisiara
Impératif
kritisiar
kritisiara mìr
kritisiara
kritisiara Sìe

Verbe kàuifa acheter kaufen
Indicatif du verbe kàuifa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kàuif ìch düe kàuifaìch hà kàuiftìch wìrr kàuifaìch hà kàuift ghààìch wìrr kàuift hàà
dü kàuifsch dü düesch kàuifadü hàsch kàuiftdü wìrsch kàuifadü hàsch kàuift ghààdü wìrsch kàuift hàà
ar/sa/as kàuift ar/sa/as düet kàuifaar/sa/as hàt kàuiftar/sa/as wìrd kàuifaar/sa/as hàt kàuift ghààar/sa/as wìrd kàuift hàà
mìr kàuifa mìr düen kàuifamìr han kàuiftmìr wara kàuifamìr han kàuift ghààmìr wara kàuift hàà
ìhr kàuifa ìhr düen kàuifaìhr han kàuiftìhr wara kàuifaìhr han kàuift ghààìhr wara kàuift hàà
sìe kàuifa sìe düen kàuifasìe han kàuiftsìe wara kàuifasìe han kàuift ghààsìe wara kàuift hàà
Sìe kàuifa Sìe düen kàuifaSìe han kàuiftSìe wara kàuifaSìe han kàuift ghààSìe wara kàuift hàà

Conditionnel du verbe kàuifa
Conditionnel avec datSubjonctif ISubjonctif II présentSubjonctif II passé
ìch dat kàuifa - -ìch hatt kàuift
dü datsch kàuifa - -dü hattsch kàuift
ar/sa/as dat kàuifa - -ar/sa/as hatt kàuift
mìr datta kàuifa - -mìr hatta kàuift
ìhr datta kàuifa - -ìhr hatta kàuift
sìe datta kàuifa - -sìe hatta kàuift
Sìe datta kàuifa - -Sìe hatta kàuift

Impératif du verbe kàuifa
Impératif
kàuif
kàuifa mìr
kàuifa
kàuifa Sìe

Verbe ikàuifa acheter einkaufen
Indicatif du verbe ikàuifa
PrésentPrésent avec düePassé composéFutur (peu utilisé)Passé dans le passéFutur antérieur
ìch kàuif iìch düe ikàuifaìch hà ikàuiftìch wìrr ikàuifaìch hà ikàuift ghààìch wìrr ikàuift hàà
dü kàuifsch idü düesch ikàuifadü hàsch ikàuiftdü wìrsch ikàuifadü hàsch ikàuift ghààdü wìrsch ikàuift hàà
ar/sa/as kàuift iar/sa/as düet ikàuifaar/sa/as hàt ikàuiftar/sa/as wìrd ikàuifaar/sa/as hàt ikàuift ghààar/sa/as wìrd ikàuift hàà
mìr kàuifa imìr düen ikàuifamìr han ikàuiftmìr wara ikàuifamìr han ikàuift ghààmìr wara ikàuift hàà
ìhr kàuifa iìhr düen ikàuifaìhr han ikàuiftìhr wara ikàuifaìhr han ikàuift ghààìhr wara ikàuift hàà
sìe kàuifa isìe düen ikàuifasìe han ikàuiftsìe wara ikàuifasìe han ikàuift ghààsìe wara ikàuift hàà
Sìe kàuifa iSìe düen ik